+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್  -  ಅವಸ್ವರ್ 1

 
ಸುಮಾರ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ (2004-2006) ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಬೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಫಾಮಾದ್ ಲೇಖಕ್/ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಇ-ಕಾದಂಬರಿ, 'ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್', ಆಜ್ ಆಮಿ ಪರತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ರುಚ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ.
ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಬರಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂ ಆನಿ ಮಾರ್ಗ್ ದರ್ಶನ್ ಆಮಿ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಆಸಾ editor@maibhaas.com - ಹಾಕಾ ಇಮೇಯ್ಲ್ ಧಾಡಾ...

ಪ್ರಸ್ತಾವನ್

ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಪೃಕ್ರತಿ, ವೇಳ್ ಆನಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ವಯ್ಜಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ ಧಾಡಾವ್ನ್ ಪಿಕಯ್ತಾ, ನೀಜ್ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕಯ್ತಾ ಆನಿ ಮತಿಕ್ ಬೆಸೊರ್ ಘಾಲವ್ನ್ ಕಠೀಣ್ ಸಾದ್ ಘಾಲಯ್ತಾ.

ದೇಡ್ ದಶಕಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ ಪಿಕೊನ್ ಲಿಖ್‌ಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ’ಪಾಟಿಂ ಗಲ್ಫಾಕ್’ ಆಜ್‌ಯಿ ತಾಚಿ ಪ್ರಕರತಾ, ನಿಕರತಾ ಉಣಿಂ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಭಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಅಜಾಪಾಂಚಾ ಸಾತ್ಯಾಭಿತರ್ ಚೆಪ್ತಾತ್.

ಯೆಂವಾಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಏಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಸಾಧನ್ ’ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್’ ಕೃತಿಯೆದ್ವಾರಿಂ, ತುಜಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಥೊಡಿ ತರೀ ಹುಂಕ್ಸಾಣ್ ಗಲ್ಫಾ ಜಿವಿತಾಚಾ ಭಂಡಾರಾಕ್ ಆಟಮ್ ಬೋಂಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಗಂವ್ಕ್, ಉಗ್ಡಾಸಾಚಾ ಉಗ್ರಾಣಾಂತ್ ದಾಯ್ಜ್ ಜಮಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಸೆನ್ ಜಾಯ್ತ್! ವಾಚಾಪ್ ಕಾಣಿಗೀ ಜಿಣಿ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಂದಿತ್ ಝುಜ್ ಮತಿಂತ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್‌ಯೀ ಪುರೊ!

ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್, ವಿಚಾರ್‌ಧಾರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್‍ಚಿ ರೀತ್, ಗರ್ಜೆಚೆಂ ತಶೆಂ ಮರ್ಜೆಚೆಂ ಖಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಲನ್ ಕರ್ಚಿ ಮೀತ್, ಆತುರಾಯೆಚೊ ವಾಳೊ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಚಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚಾ ಪರಿಧಿ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜಿ ವಾ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯ್ ಖೊಡ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ನ್ಹಂಯ್. ತರೀ ಪೂಣ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲಿ ಕಥಾವಸ್ತ್, ಸುರ್‍ವಾತ್, ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಥಂಯ್ ವಾಳೊ, ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್‌ದಾರಿ, ಭಾಸೆಚಿ ತಸೆಂ ಪರಿಸರಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್, ಕಥಾವಸ್ತುಚಾ ಭುರ್‍ಜಾಂಥಂಯ್ ವೋಡ್, ಅಖೇರಿಕ್ ಅಸ್ವಷ್ಟತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಕಾದಂಬರೆಚೆಂ ನೇಮ್ ಆನಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಧರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಭಳಾದಿಕ್ ಆನಿ ಫಳಾದಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ತೆಂ ಕಾದಂಬರೆಚೆಂ ಮೂರ್ಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗೊಮ್ತಾ.

ಗಲ್ಫ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಏಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ವ ಉತ್ರೊವ್ಣಿ ಸಭಾರಾಂಚಾ ಅನ್ಭೋಗಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಆಸ್ತಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ತರೀ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರತಿಫಲಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಅತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಜೀವನ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ ಕರ್ತಾ.

ಕಾದಂಬರೆಂತ್ ವಿವರ್‍ಸಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಲಘು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂಚಿಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ, ಪುಣ್ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಗಯ್ತಾ! ಘೊವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಜಾಗ್ರುತ್‌ಕಾಯೆಚಿ ಜಾಗ್ವಣಿ, ಆವಯ್ಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಮಾರ್ಗ್‌ದರ್ಶನಾಥಂಯ್ ಜಾಗ್ವಣಿ ದಿತಾ.

ಕಠೀಣ್ ಪರಿಶ್ರಮಾಂತ್, ಶ್ರದ್ದೆನ್, ಮಿನತೆನ್ ’ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ತಾಂ. ಮಿನತ್ ಕರ್‍ಚಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸುರಾತ್ ಕರ್ಚಿ ಸವಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಅನಿಕೀ ಧಾರಾಳ್ ಕಾದಂಬರೆಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ವ್ಹಾಳಂವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ.

- ದೆ| ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್, 2004
 

ಸಾಂಜೆಚಾ ಆಮೊರೆಚಾ ವೆಳಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಳೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ವಾರ್‍ಯಾಂತ್ ಭೊಗ್ಚಾ ಹಿಂವಾಂತ್ ಎಸ್ತೆಲಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಲಂವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಘುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್ ಜನೆಲಾಚೆಂ ದಾರ್ ದಾಂಪ್ಲೆಂ. ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ಆಜ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಘೊರೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಘೊವ್, ಅಜೂನೀ ನಿದೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಸ್ತೆಲಾಕ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ತೇಂಯ್ ಬೆಶಿನಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶಿತ್ ವೊರ್ನ್ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಬುರ್ಗಿಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ನಿದೊನ್ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಸರ್ಗಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಎಸ್ತೆಲಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಹಿಂವ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ವಚೊನ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವೊಲಿಂತ್ ಪಾಂಗ್ರುತ್ ಘಾಲುನ್ ಯೇವ್ನ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಪಾಲ್ವವ್ನ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಎದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ತಿಯೊ ಎಸ್ತೆಲಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆರಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ಕಿತ್ಲೊಚೊ ವೇಳ್ ಅಶೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ತಿಂ ರಡ್ಲಿಂ, ಕಡ್ಲಿಂ ಆನಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಮೊಗಾನ್ ದೊಡ್ಲಿಂ.

"ಅಯ್ಚಿ ರಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿಮಾಣಿಂ" ತಿಯೊಚಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ

"ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ ತಿಯೊ.. ಥೊಡಿಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ. ಥೊಡೊಚ್ಚ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೀಂ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿಂನಾಂತ್. ಫಕತ್ತ್ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಮಾತ್ರ್"

"ಥೊಡಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?"

"ಜಾವ್ಯೆತ್ ತೀನ್ ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ. ಯಾ ಪಾಂಚ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಮುಖ್ ನ್ಹಂಯ್, ಮ್ಹಜಾ ಘರ್ಚಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾರುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚಾ ವಸ್ತುಂಕ್ ವಿಚಾರುನ್ ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚಾ ದಾರಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ದೆಖುನ್ ಹಾಂವ್ ಮಿನತ್ ಕಾಡ್ತಲೊಂ. ಆನಿಂ ದೇವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲಿಸೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ."

ಎಸ್ತೆಲಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಉಮಾಳೆ ಆಸ್ಚೆ ತಿಯೊನ್ ದೆಖ್ಲೆ.

ಹಾಂಚಾ ಲೋವ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚಾ ಮಧೆಂ ರಾತ್ ಜೂನ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ.

ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗಿಂ ಉಟೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಫಾಂತ್ಯಾಚಾ ಸಾಡೆ ಸ ವೊರಾಂಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಟ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಏರ್‌ಪೋರ್‍ಟ್ ಪಾಂವೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜುಸ್ತ್ ಧಾ ವೊರಾಂಕ್ ಉಭೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಾಯ್ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ವಿಜಾ... ಗಲ್ಫ್.... ದಿನಾರ್.... ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕೀ ಹಾಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಆಸಾಗೀ? ಮತಿಂತ್ ಅಪ್ಲೇಸ್ತಕಿಂ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂನಾ ತಿಯೊನ್? ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದಿನಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಿಯೊನ್ ಕಿತ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಬೊಂಬೊಯ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾ? ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೊಟಾಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಉಪಾಶಿಂ ರಾವೊನ್ ಯೇಜಂಟಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಭೊವೊಂಕ್ ನಾ? ತರೀ ಏಕಾ ಗುದಾಂವಾಂತ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ಸಾತ್ವಿ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಯೊಕ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊಂಗೀ? ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಘರ್-ಜಾಗೊ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತಿಯೊನ್ ಆಡೊವ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಜಿಣ್‌ಯೆಂತ್ ಹಿ ಜುಗಾರ್ ತಿಯೊಕ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಉಪಾವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಫಕತ್ ಚಾಳಿಸ್ ಹಜಾರಾಂಕ್.

'ಚಾಳಿಸ್ ಹಜಾರ್ ಯೇಜಂಟಾಕ್ ದಿಲೆ ತರ್ ವಿಜಾ ಮೆಳ್ತಾ' ಆನಿಂ ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಪಳೆಲೆಂ ನಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಸಂಕಶ್ಟ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯೇಜಂಟಾನ್ ಭೋವ್ಶಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಿರ್‍ಮತೆನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಲಾಖಾಂನಿ ದುಡು ದೀವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಲೋಕ್‌ಯಿ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಯು.ಪಿ ವಾಲೆ, ಮಲ್ಬಾರಿ, ಆಂದ್ರಾಚೆ, ತಮ್ಳಾಂಚೆ, ಬೆಂಗಾಲಿ.....

ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಇತ್ಲೆ ತರ್ ಹೆರ್ ದೇಶಾಚೆಯ್ ಧಾರಾಳ್, ಜಾವ್ಯೆತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾಚೆ, ಪಿಲಿಪಿನೊ, ಜರ್ಮನಿಚೆ, ಯು.ಕೆ.ಚೆ, ಅಮೇರಿಕಾಚೆ..... ಗಲ್ಫಾಚಾ ಪೊಯ್ಶಾಂನಿ ಜರ್ ತಾಂಕಾ ಸಂಸಾರ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ ತರ್ ತೆ ಪೊಯ್ಶೆ ಕೊಣಾಕ್ ಕೊಡು ಜಾತಾತ್?

ಪುಣ್ ತಾಂಚೆಮಧೆಂ ತಿಯೊನ್ ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಎಕಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕುವೇಯ್ಟ್‌ಚಿ ವಿಜಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ.

"ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಬರಿ ಜತನ್ ಘೆ ಎಸ್ತೆಲಾ"

ತಾಣೆಂ ಎಸ್ತೆಲಾಚಾ ಕಪಲಾರ್ ಉಮೆ ದಿತಾನಾ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲೆಂ.

"ಹುಂ"

"ಬರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ತಾಂಕಾ ಮೆಳೊಂದಿ, ಬರೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಂಕಾ ಯೇಂವ್ದಿ, ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ತಾಂಕಾ ಆಮಿಂ ದಿವ್ಯಾಂ"

"ಹುಂ"

"ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಿಂ ಆಮಿಂ ತಾಂಚಾ ಬರ್‍ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತ್ಯಾಗ್ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕೊಂದಿತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತಾರ್‍ಪಣ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಿಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತೆಲಿಂ"

"ಹುಂ"

"ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆಂ ಕರಿನಾಕಾ.. ತಶೆಂಚ್ ತುಂಯಿ ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ಕರಿನಾಕಾ"

ತಿಯೊನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾ ಥಾವುನ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಹಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಎಸ್ತೆಲಾಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರೀ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಜ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಉಮಾಳೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಯೊಕ್ ಸಮ್ಜತಾಲೆಂ.

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾನ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ನೆಸೊಂಕ್ ಕಶ್ಟಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ನೆಸೊಂಕ್ ಕಶ್ಟೊಂಚೆಂ ನಾಕಾ. ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಏಕ್ ಜೊಡಿ ವಾಣಾಂಕ್ ಲೆಗುನ್ ತಾಣಿಂ ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ದೆಖೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ" ತಿಯೊ ಅಪ್ಲೇಸ್ತಕಿಂ ಗುಣ್ಗುಣ್ತಾಲೊ.

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ದೀಸ್‌ಭರ್ ರಾಂದುಂಕ್, ತಿಯೊಚಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಎಸ್ತೆಲ್ ಹಳ್ತಾರ್ ನಿದೆಚಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ರಿಗ್ತಾಲೆಂ.

ತಿಯೊನ್ ಎಸ್ತೆಲಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ಹಾತಾನಿಂ ಆರಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಹಳ್ತಾರ್ ತಾಚಾ ಕಪಲಾರ್ ಏಕ್ ಉಮೊ ದಿಲೊ ಆನಿಂ ಎಸ್ತೆಲಾಚೆರ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚವ್ನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ನೀದ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹುಜಿರ್ ಆಯ್ಲಿನಾ.

ಘರಾಭಾಯ್ರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಘೊಂಕುನ್ ಘೊಂಕುನ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲೆ ಪೆಟೆ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಹಳ್ತಾರ್ ಕಸ್ಲ್ಯಾಗೀ ಕಿಡಿಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ಼್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಕೊಲ್ಯಾಂಚೊ ಬೊಬೊ ಸುರು ಜಾಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಎಕಾಚ್ಚ್‌ಫ಼ರಾಂ ಪೆಟೆ ಉಟ್ಲೆ ಆನಿಂ ವಾಗಾಪರಿಂ ಘರ್ಜೊನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ.

ಬುರ್ಗಿಂ ನಿದೆಂತ್ ಘೊರೆತಾಲಿಂ, ಎಸ್ತೆಲ್‌ಯಿ ನಿದೆಂತ್ ಘೊರೆತಾಲೆಂ. ತಿಯೊ ಹಳ್ತಾರ್ ಉಟೊನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಪ್ರಥ್ವೆಚೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ತಿಯೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಡ್ ಎಕ್ರೊ ಸುವಾತೆರ್ ಎಕೊಡಿ ನದರ್ ಭಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಅಶೆಂ ಭಂವಾಡೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ, ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದೊಗೀ ಪೆಟೆ, ಟೊಮಿ ಆನಿ ದಾಸು ತಿಯೊಸವೆಂ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ತಿಯೊಕ್ ತ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂಸವೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ.

"ಟೊಮಿ, ದಾಸು.. ಹಾವೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಸಾಂಭಾಳಾ. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ತುಮ್ಚೆಂಯ್ ಘರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ"

"ಕೊಣಾಯ್ ಚೊರಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಇಡೆಂ ದೀನಾಕಾತ್. ರಾತಿಕೀ ಪಾರೊತ್ ಕರಾ.."

ಪೆಟೆ ಬಾವ್ಡೆ "ಹುಂ" ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಜೀನ್ಸಾರ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲವ್ನ್ ತಿಯೊಸವೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆ. ಶಿಮ್ಟೆಂತ್ ತಿಯೊಚಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಮಾರುನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೆ.

ತಿಯೊ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚಾ ಆಕೊಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಬೊಸ್ಲೊ. ತಾಚಾ ಮತಿಂತ್ಲಿಂ ಉಡಾಸಾಚಿಂ ಖೊವ್ಳಾಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಝಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಮಂಗ್ಳುರಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಗ್ಬಗ್ ವೀಸ್-ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚಾ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ದೇಡ್ ಎಕ್ರೊ ಆಸ್ತಿಕ್ ತಿಯೊನ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಲಿನಾ? ಶೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಭಿತರ್ ಆಸೊನ್, ಹೊಸ್ಪೇಟ್ ವೆಚಾ ವಾಟೆರ್, ತಿಯೊಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಕಾಳಾಚಾ ಘರ್ಚೆಂ ಪಾಕೆಂ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ತಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಮೊರ್ನಾಚಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾತ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ಚಾ ತಿಯೊಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತರೀ ತೊ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೊನಾ. ಸಾಂತ್ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಚಾ ಜಮಾತೆಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲಿ. ತಾಣಿಂ ತಿಯೊಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರೀ, ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ತಿತ್ಲೊ ಚುರುಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಯೊಕ್ ಖಂಚೇಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಹಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಅಶೆಚ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್ ಕಶೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂನಾ. ವೊಂಟಾರ್ ಮಿಶಿಯೊ ಫುಟೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾಯ್ ತಾಚೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ರಚುಂಕ್ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪರ್ತಾಲ್ಲೆಂ ಘರ್ ಉಭೆಂ ಕರುಂಕ್, ಹ್ಯಾ ದೇಡ್ ಎಕ್ರೊ ಸುವಾತೆರ್ ತೆನ್ನಾ ಇಲ್ಲೊ ಜೀವ್ ಆಸೊನ್ ಮೊರ್ಚೆ ದೀಸ್ ಮೆಜ್ಚೆ ಥೊಡೆ ರೂಕ್. ಇಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಆನಿಂ ಆಜ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ಚೆ ಮಾಡಾ ಕಾವಾತೆ, ಕೆಂಳ್ಬೆ, ಮಾಡಿಯೊ, ಆಣ್ಸಾಚಿಂ ಝಡಾಂ, ಪೆರಾಂಚೆ, ಪೊಣ್ಸಾಚೆ, ಸಿತಾಫೊಳಾಚೆ, ರೂಕ್, ತಾಂಚೆರ್ ಮಿರಿಯಾಂಚಿ, ಕಸ್ರಿಚಿ ವಾಲ್, ಏಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ಏಕ್ ರಿತಿರ್ ಜೀವ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತಿಯೊಚಾ ರಗ್ತಾಚಾ ಘಾಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಜಾಣಾಂ. ದೆಖುನ್ ಆಜೂನೀ ತ್ಯಾ ರುಕಾಂಚಿ ಏಕ್ ಖೊಲಿ ಪಿಕೊನ್ ಝಡ್ತಾನಾಂಯ್ ತಿಯೊಕ್ ಪೊಟಾಕ್ ಉಜೊ ಪಡ್ತಾಲೊ. ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಕೋಣ್‌ಗೀ ಮುಸ್ಳಾಂತ್ ಮಾರ್ತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

ಮಾತಿಯೆರ್ ತಾಕಾ ಕಸ್ಲೊಗೀ ವಿಶೇಷ್ ಮೋಗ್ ಆನಿಂ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಖಂಚಾಯ್ಕೀ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲೆಂನಾ. ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿನತೆರ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಚಾರ್ ಪಾತ್ರಾ ಖಾಂಭೆ ಉಭಾರುನ್ ತಾಚೆರ್ ವೊಣೊದಿ ಬಾಂಧುಂಕೀ ತಾಚಿ ಮಿನತ್‌ಚ್ ಚಡ್. ಮುಡ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೈನಾಚಾ ತೊಟಾಂತ್‌ಲ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್, ಮಾತಿ ಕಾಲವ್ನ್ ದವರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚೆ ಥಾಪೆ ಕರುನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚಾ ದಾವಿದಾಚಾ ಆನಿಂ ಎಕಾ ಕುಲಿಚಾ ಮಜತೆನ್ ತಾಣೆಂಚ್ ತೆಂ ಘರ್ ಉಭೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೆನ್ನಾ ಜೈನಾಂಗೆರ್, ಕೊಂಗ್ಣ್ಯಾಂಗೆರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಏಕ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಸೊ ಜಮೊ ಕರುನ್ ದವರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಹೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ರಚ್ಣಾರ್ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್‌ಯಿ ತಿಯೊಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ತೊ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಲೊ.

ಕುಡಿಂತ್ ದಾಟೊಮೊಟೊ ಆಸ್ಚೊ ತಿಯೊ ಅಶೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಎಸ್ತೆಲಾಸವೆಂ. ಎಸ್ತೆಲ್‌ಯಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಗೊರ್ಶಿ ಕಾತ್, ಆಂಗ್‌ಭರ್ ಫುಲೊನ್ ಆಸೊನ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆ ವಿಸ್ವೆ, ಕೊಣೇಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಯ್ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಪಳೆತಾನಾ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಶೆರಾಚಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಉಣೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕೊವೆಂತಾಚಾ ಮಾದ್ರಿಂಗೆರ್ ರಾಂದುನ್ ವಾಡುಂಕ್ ಘಾಟಾಥಾವುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಸ್ತೆಲಾಕ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಸಿಸ್ಟ್ರಾಂನಿ ತಿಯೊಚೆ ಗೂಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ತಿಯೊಪರಿಂಚ್ ಎಸ್ತೆಲಾಕೀ ಎಕ್ಲೊ ಪಯ್ಸಿಲೊ ಘಾಟಾಚೊ ಮಾವ್ಳೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪೆಲಿಂ ಕೊಣೀಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಚಡಿತ್ ಶಿಕಾಪ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಿಯೊ ಸಾತ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಎಸ್ತೆಲ್ ಪಾಂಚ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಖೆವಾದಿಚೆ ಪಿಡೆಂತ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾತೆಚ್ ತಾಂಚಿ ಹಾಂಚಿ ಕತ್ತೆ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತಿಯೊಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಎಸ್ತೆಲಾನ್ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ - ಜೊಯೆಲಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ. ಜೊಯೆಲ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಾತಾನಾ ದುಸ್ರೆಂ ಚೆಡುಂ ಜಿವಿತಾ ಜಲ್ಮಾಲೆಂ. ನೆಣ್ತಿಂ ಬುರ್ಗಿಂ ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ವಡ್ ವಡ್ ಜಾತಾನಾ ಘರ್ಚೊ ಖರ್ಚ್ ವಾಡ್ಲೊ. ಘೊಳೊಂಕ್ ದೋನ್ ಹಾತ್ ತರೀ ಬಿಜಂವ್ಕ್ ಆಟ್ ಹಾತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಘೊಳ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಣೆಂಚ್. ಎದೊಳ್ ಫುಲಾಂ ವಿಕುನ್‌ಗೀ, ತರ್ಕಾರ್‍ಯೊ ವಿಕುನ್‌ಗೀ ಬರ್‍ಯಾನ್ ವೆಚೆ ದೀಸ್ ಆತಾಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆ ಜಾಲೆ. ಎಕೆಕ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಿಯೊಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಿನತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ಹೊ ಘರ್ ಜಾಗೊ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಗುಡೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚಿಂನಾಂತ್. ತಾಕಾಪುರ್ತಿ ಮಿನತ್ ತಿಯೊನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಚೆಸವೆಂ ಸಮಾಸಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಸ್ತೆಲ್‌ಯಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಶೆಂ ತಿಯೊ ವೊಳಿ ಕಾಡುನ್ ವೆತಾಲೊಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಎಸ್ತೆಲ್ ಸಾರೆಂ, ಗೊಬೊರ್ ಹಾಡುನ್ ತ್ಯಾ ವೊಳಿಂಕ್ ಘಾಲುಂಕ್, ಝಡಾಂ ಲಾಂವುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ತವಳ್‌ತವಳ್ ತ್ಯಾ ಝಡಾಂಕ್ ಉದಾಕ್ ವೊತ್ತಾಲೆಂ.

ಎಸ್ತೆಲಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಘರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾಮ್ ಉಣೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಾಂದ್ಚೆಂ, ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆಂ, ವಸ್ತ್ರಾಂ ಉಂಬುಳ್ಚೆಂ, ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಚೆಂ, ತಾಂಚಾ ಗೊಟ್ಯಾಕ್, ಸದಾಂ ಗುಡ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಡುನ್ ಸೊಪ್ ಘಾಲ್ಚೊ. ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾರೆಂ ತಿಯೊಸವೆಂ ಮೆಳೊನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ. ತೆಂ ಸಾರೆಂ ಸಾರ್‍ಯಾಮುಟ್ಯಾಂತ್‌ಗೀ, ಮಾಡಾಮುಳಾಕ್‌ಗೀ ಘಾಲ್ಚೆಂ.

ಆಂಗ್ಣಾದೆಗೆನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಾತ್ ಆಳಾಂಚಿ ಬಾಂಯ್. ಬಾಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ವಸ್ತುರಾಂ ಉಂಬ್ಳುಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಖಡ್ಪಾ ಫಾತೊರ್. ಆನಿಂ ತೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಧುಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ವಾಳೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಏಕ್ ಬಾರಿಕ್ ತೋಡ್ ಆನಿಂ ತೆಂ ಉದಾಕ್ ವಾಳೊನ್ ವಚೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ವಾಳ್ಚಿಬಾಜೆಚಾ ಮುಳಾಂಕ್. ಆನಿಂ ಘಟ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾಳ್ಚಿಬಾಯಿಯೆಚೊ ಮಾಟೊವ್, ತೆಂಡ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಮಾಟೊವ್, ದೆಗೆನ್ ನಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಭಾಣ್, ತ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್೦ಚ್ ಪಡ್ವಳ್ಯಾಂಚೊ ಮಾಟೊವ್, ತಾಂತುಂ ಆಸ್ಚಿಂ ಪಡ್ವಳಿಂ, ಕುವಾಳೆ, ಬೊಬ್ಳಿಂ, ಕಣ್ಗಿ, ರುಕಾ ಕಣ್ಗಿ.

ತಿಯೊ ಆನಿಂ ಎಸ್ತೆಲಾಚಾ ಮಿನತೆನ್ ಕಾಂಯ್ ರಾಂದ್ವಯ್, ಫುಲಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ತಿಂ ಸದಾಂ ಜಮೊ ಕರುನ್ ತಿಯೊ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ ಪೆಂಟೆಕ್ ವಚೊನ್ ವಿಕುನ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿಂ ಅಶೆಂ ತಾಂಚೊ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಕಶ್ಟಾನ್ ತರೀ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಮಧೆಂ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತಿಯೊ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೂಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಆನಿಂ ತಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ದೆವಾಚಾ ಭ್ಯೆಂ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ.

ಬುರ್ಗಿಂ ಇಲ್ಲಿ ವಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ ಆನಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ದೊಡೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಆತಾಂ ತಿದೊಡೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತಾಚೊ ಬುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಮಾರ್ಕು ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಥಾವುನ್ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ರಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತಿಯೊಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಅಲಂಗಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ರಾಂವ್ಚಾ ಮಾರ್ಕುನ್ ತಿಯೊಕ್ ಹರ್‍ಯೆಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ರಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತಿಯೊಚಾ ಮಿನತೆಚೆರ್ ಮಾರ್ಕುಕ್ ಬರೊ ಗೌರವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಫಕತ್ತ್ ಗುಡೊ ಆಸ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ತಿಯೊನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಪಿಟೊ ಕರುನ್ ಎಕಾ ಸುವಾತೆಪರಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಮಧಾನಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೊ ತಿಯೊ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾರ್ಕುಲಾಗಿಂ ನಿರಾಶಾವಾದಿ ಚಿಂತಾಪ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. "ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತಿಯೆನ್ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಮಾರ್ಕು"

ಮಾರ್ಕು ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉಲಯ್ಲೊನಾ.

"ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಮಾನ್ ನಾಂ ಮಾರ್ಕು. ತುಂ ಪಳೆ, ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆನಿಮ್ತಿಂ ತುಕಾ ಜಾಂವ್ ತುಜಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮಾನ್ ಪಳೆ. ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಮುಖ್ಲಿಂ ಕದೆಲಾಂ ಪರ್ಗಾಂವ್ಚಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿಂ ಗಾಂವ್ಚಾಂಕ್ ಕೊಣೀಂ ಹುಂಗಾನಾ. ಕೊಣಾಚಾಯ್ ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಜಾಂವ್, ಕೊಣಾಯ್ಚಾಯ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ವೋಲ್ ಜಾಂವ್, ಪೊದೊರ್ನ್ ಮೊದೊರ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ಯೆಂವ್ಚೊ ಫಕತ್ತ್ ಗಲ್ಫಾಘರಾಂಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಗಾಂವ್ಚಾಂಕ್ ಕೋಣ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾ? ಆಮಿಂ ಹಾಂಗಾ ಘೊಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಝರಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ತಾಪೊನ್, ತ್ಯಾ ಹಿಂವಾಕ್ ಆಂಕುಡೊನ್, ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಬಿಜೊನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್೦ಯಿ ಆಮಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ? ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ನೀಸ್ ದಿತೆಲಿಂ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್? ಆಮ್ಚಾ ಪಾಂಯಾರ್ ಆಮಿಂ ಉಭೆಂ ರಾವಾಜಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್. ತರ್ ಆಮ್ಚಾ ಗುದಾಂವಾಂತ್ ಭರುನ್ ದವರ್ಲೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ? ಫಾಲ್ಯಾಂಚಾ ರಾಂದ್ಣೆಂತ್ ಉಜೊ ಪೆಟಾಜಯ್ ತರ್ ಘಾಮ್ ಪಿಳುನ್ ಘೊಳಾಜಯ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪಾವ್ತಾಯೆ? ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್೦ಯ್ ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾ? ಕೋಣ್ ವಾಲಿ ಲಾಂವ್ಕ್ ವೊಳಿ ಕಾಡ್ತಾ? ಕೋಣ್ ಮುಳಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾ? ಕೋಣ್ ಸಾರೆಂ ಘಾಲ್ತಾ? ಕೋಣ್ ತಾಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ತಾ?"

ಎಕಾಚ್‌ಫ಼ರಾಂ ತಿಯೊನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

ಮಾರ್ಕುಕ್ ತಿಯೊಚಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊನಾ. ಪುಣ್ ತೊಯ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲೊ. ತೊಚ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಎಕಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ರಾಂದ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಆನಿಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಜೋಡ್ ಘರಾ ಧಾಡ್ತಾಲೊ. ಆನಿಂ ತಾಚಾ ಎಕಾ ಜೊಡಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ತರೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಬರೆ ದೀಸ್ ಉದೆಲ್ಲೆ. ತಾಕಾಯ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚಿ ಪರಿಗತ್‌ಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಲಜ್ ಪೊಟಾಕ್ ನಾ ಪೇಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ.

"ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಘೊಳ್ಳ್ಯಾರೀ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕು. ಆಂಗಾಚಿ ಕಾತ್ ಗೆಲಿ ತರೀ ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಮಾರ್ಗಾಯ್ ಪಳೆತಾನಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ತ್ಯೇ ಭಾಯ್ರ್ ಬುರ್ಗಿಂ ಆತಾಂ ವಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ತಾಣಿಂಯಿ ಮ್ಹಜೆಪರಿಂ ಕೊಣಾಕೊಣಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರಿನಾಯೆ. ತಾಣಿಂ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಬಾಂದಿಜೆ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಖಂಚಿ ತರೀ ವಾಟ್ ಸೊಧಿಜೆ." ತಿಯೊಚಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗ್ಸಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತರೀ ತೊ ಅಪ್ಲೇಸ್ತಕಿಂ ತಳ್ಮಳ್ತಾಲೊ.

"ತರ್ ತುಕಾ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್‌ಚ್ ವಾಟ್.. ಪರ್ಗಾಂವ್ಚಿ... ಗಲ್ಫಾಚಿ.." ಮಾರ್ಕುನ್ ವೆಚಾಧಿಂ ಫಯ್ಸಲ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ಮಾರ್ಕು ವೆತೆಚ್ ತಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ನಿಹಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ತಿಯೊಕ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವೆಚೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾರ್ಕುನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಿಂ ಲಾಗ್ಲಿಂ ಆನಿಂ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ತಾಣೆಂ ತ್ಯೇ ರಾತಿಂ ಎಸ್ತೆಲಾಹುಜಿರ್ ದವರ್ಲೆ. ಎಸ್ತೆಲ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಘಡಿ ಕಪಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಘಾಲುನ್ ನಿಹಾಳ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕೋಣ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಪ್ಲೊ ಘೊವ್ ಬರ್‍ಯಾ ಜೊಡಿಕ್ ಪಾವೊಂದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಶೆನಾ? ತರೀ ಹಳ್ತಾರ್ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಖೊರ್ಪಿತ್ತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದೀತ್ತ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

"ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತುಕಾ ಕೋಣ್ ವರ್ತಾ? ಮಾರ್ಕು ವರೀತ್‌ಗಿ?"

"ಖಂಚೇಯ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ನಖ್ಖಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಖರಿತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ"

ಅಶೆಂ ದುಸ್ರೆದೀಸ್ ಹರ್‍ಶೆಂಚಾಕೀ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟೊನ್ ತಿಯೊ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಚಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮಾರ್ಕುಚಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿಂ ಸಕಾಳಿಂಫಡೆ ಘರ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಚಾ ತಿಯೊಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾರ್ಕು ಅಜಾಪೊಂಕ್‌ನಾ.

ತಿಯೊನ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ ಆನಿಂ ಮಾರ್ಕುನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾಸವೆಂ ಬೊಂಬೊಯ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾಂ ಆನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿಭಿತರ್ಲಿ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಉತಾರ್ ದಿಲೆಂ.

ಅಶೆಂ ಮಾರ್ಕು ಆಪ್ಲಿ ರಜಾ ಕಾಭಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ, ಮಾರ್ಕುಸವೆಂ ತೊಯ್ ಬೊಂಬೊಯ್ ಗೆಲೊ ಆನಿಂ ಮಾರ್ಕುಚಾ ಮಿಂವ್ಣೆಚಾ ಘರಾ ರಾವೊನ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವರ್ಚಾ ಯೇಜಂಟಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಶಿಬ್ ಕೆನ್ನಾ ಉಘಡತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಮುಂದರ್‍ಸಿಲಾಂ...

Tags:  Vally Quadras,e konkani novel, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE