+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:
 
ಮ್ಹಜಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ

ಮೊಗಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ,

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿಂ 65 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಅನುಭವಾನ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ಸೊ ಪಿಕ್ಲಾಂ, ಸಂಸಾರಾಕ್ ಬಹುತೇಕ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ವಳ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ, ಸಮಾಜಿಂತ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜಾಯ್‌ಪುರ್ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಬಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಶ್ಯಾತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಾನಾ. ತರೀಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಖಾಸ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಘಡಿತಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಹುಜಿರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಬರೆಪಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿಣೆ ಹಾಂವೆ ಚ್ಯಾರ್ ಭಾಗಾಂನಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ನಾಟಕ್, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧಿಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ನಾಟಕ್. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ನಮೂನ್ಯಾವಾರ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್, ಸಂಕಷ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಅನಾಹುತಾಂಕ್ ಉಂಡಿ ಜಾಲಾಂ, ಜಾಯಿತ್ತೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ತರೀಪುಣ್ ಆತ್ಮ್‌ತೃಪ್ತಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ, ಕಲಾವಿದ್-ಕಲಾಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಲಿಸಾಂವಾದ್ವಾರಿಂ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಮಾಜೆಕ್ ವದ್ಗಾಯ್ಲಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ವಿವಿಧ್ ಅನುಭವಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪುಟಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಕ್ವ್ ಆನಿ ಸಂಪನ್ನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಹಾಂವೆ ಆಶೆವ್ನ್ ಆನಿ ಹಠಾಕ್ ಪಡುನ್ ವೆಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕ್ಷೇತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತಿ ತರ್ಬೆತಿ ಹಾಂವೆ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಕಾನೂನೀ ಮಾಹೆತ್ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತೆಂ ಶಿಕಪ್‌ಯೀ ಹಾಂವ್ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗಾಂತ್ ಹಾಂವ್ 25 ವರ್‍ಸಾಂ ತೀನ್ ಪತ್ರಾಂ ('ಝೆಲೊ' ಮಹಿನ್ಯಾಳೊ, 'ಮಿತ್ರ್' ಹಪ್ತ್ಯಾಳೊ ಆನಿ 'ಕುರೊವ್' ಮಾಸಿಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಾದಂಬರಿ ಸರಣಿ) ಎಕಾಚ್ ಕಾಳಾರ್ ಪ್ರಕಟುನ್ ವಾವುರ್ಲೊಂ-ಝುಜ್ಲೊಂ-ಝರ್ಲೊಂ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಹರ್ಲೊಂ. ತರೀಪುಣ್ ತಿ ಗಿರಾಂತ್ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆಥಂಯ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಲಿನಾ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ಲೆ ತೆ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಥೊಡೆ ಅನುಭವ್ 'ಉದ್ಕಾ ವಯ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಲೇಖನಾವಳಿಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. 'ಝೆಲೊ' ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ಆನಿ 'ಕೊಂಕಣಿಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.ಕೊಮ್' ಹ್ಯೆ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹೆ ಮ್ಹಜೆ ಅನುಭವ್ ರುಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನಾಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. 

ನಾಟಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ಲೆ ಲಿಪ್ತೆ ಸಬಾರ್ ರಂಗ್ 'ಕುಟಾಮ್' ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೆರ್ ರಂಗವ್ನ್ 6 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ. ಲಗ್‌ಬಗ್ ಚಾಳೀಸಾಂ ವಯ್ರ್ ತಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಹಾಂವೆ ಗಾಳ್ನ್, ವಿಂಚುನ್ ಗುಂತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯೆ 'ರಂಗ್‌ಮಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ರಂಗ್' ಲೇಖನಾವಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಶೆಂಚ್ ಆಂವಡ್ಚೆ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ವಿಚಾರ್ ಮೆಳ್ತಿತ್ ತರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಶ್ರಮ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ನಾಟಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆ ಆಮ್ಶೆ-ತಿಕ್ಶೆ-ಗೊಡ್ಶೆ ಭಗ್ಣಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೃಪ್ತಿ ಪಾವ್ತಾಂ.

ತಿಸ್ರೊ ವಾಂಟೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ. 'ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಗುಂತ್ಲಲ್ಯೊ ಮಣಿಯೊ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶಿರೋನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ. ನಿಮಾಣೊ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣಿಯೆಚೊ - 'ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಘಡ್ಲಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ' ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆ ಚ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಭಾಗ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲುನ್ 'ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ರಚ್ಲೊಯ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿಯೆ ಕಥಾ ಛಾಪುನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಆಶಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ದೆವಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವೆಳಾರ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಪಾಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಲೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಸಗ್ಳಿ ಖುಶಿ ಆನಿ ದಯಾ ತಾಚಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

'ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್.ಕೊಮ್' ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಲೇಖನಾವಳಿ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸಲೆಂಯ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಯಾ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ವೆಳಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತರೀ ಗರ್ಜೆಚೆ ವಾಟೆ-ದಿವೆ ಜಳವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆಲಾಂ. ಮೋಗ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್ ಶಾಂತಿ-ಸಮಾಧಾನ್-ಸಂತೃಪ್ತಿ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಆಂಕ್ಡ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ರಂಗ್‌ಮಂಚಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲ್ಲೊ ರಂಗ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯೆ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿರ್ ಪಾತ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾಂ.

ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಂವ್.

- ಡೊಲ್ಫಿ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

 

1  -  ಕಲೆ ಥಂಯ್ ವೋಡ್ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಆನಿ ಭಂವಾರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ನಮೂನ್ಯಾವಾರ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಚಡಾವತ್ ತುಳು ಭಾಸ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ದೆಕುನ್ ತಾಂಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಆಮಿ ತಾಂಚ್ಯೆಚ್ ತುಳು ಭಾಶೆನ್ ಉದ್ಕಾಪರಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಪರಿಣತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಲಡಾಯ್, ಝಗ್ಡೆಂ, ರಾಗ್, ತಾಂಡ್-ವೋಡ್- ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ ಚಲುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ 'ಕೂಕ್‌ಲಿಪ', 'ಕುಟ್ಟಿ-ದೊಣ್ಣೆ', 'ಜಿಬ್ಲಿ', 'ಬ್ಯಾಟ್‌ಬೋಲ್', 'ಕಿತ್-ಕಿತ್' (ಕಬಡ್ಡಿ), 'ತ್ರೋಬೋಲ್' - ಅಸಲೆ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಆದ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಸರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಫಕತ್ ದೋನ್ ಪಾಡ್ತಿ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ತವಳ್ ರಾಗ್-ದ್ವೇಷ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಫಕತ್ ಪಂಥಾಟ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆಚ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ತುಳು ನಾಟಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲಿಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂತುಂ ಉರ್ಬಾ. ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ನಿಮಾಣೊ ಚೆರ್ಕೊ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಆಮ್ಗೆರ್ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್ ಮೋಗ್. ತವಳ್ ವಾಹನಾಂಚೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಆವಾಜ್ ಮಸ್ತ್ ಉಣೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ 'ನಂದಿಗುಡ್ಡ' ಬಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾ ಮುಖಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚೆಂ ಹಿತಾಲ್ ಯಾ ಲೇನ್. 7 ಭಾಡ್ಯಾಚಿಂ ಘರಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಚಡಾವತ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಹಾಂತುಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ತಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಘರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕಾ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ 'ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ'ಚಿ ಭಾರಿಚ್ ಗಿರಾಂತ್. ತೊಚ್ ವೇಷಧಾರಿ, ಭಾಗವತ್, ಅರ್ಥಧಾರಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್! ಸದಾಂಚ್ ತಾಣೆ ಮಾರ್ಚೆಂ ಕೊಪಾಚೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ತಾಚ್ಯೊ ಪೌರಾಣಿಕ್ ಕಥಾ ಸುರು ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯೊ ಆಯ್ಕುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಬೊವ್‌ಚ್ ಆತುರಾಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಭಂವ್ತಿಂ ಬಸವ್ನ್ ತಾಣೆ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್. ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಯಕ್ಷಗಾನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಚೊರ್‍ಯಾಂ ವ್ಹೆತಾಲೊಂ. ತಾಂತ್ಲೆ ತೆ ಭಯಾನಕ್ ವೇಸ್, ಚೆಂಡೆಚೊ ಮಾದಕ್ ಆವಾಜ್, ಭಾಗವತಾಚ್ಯೆ ವಾಟ್ಲೆಚೊ 'ಠಂಯ್ ಠಂಯ್' ತಾಳ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕುಡಿ ಭಿತರ್ ಕಸಲೊಗೀ ಏಕ್ ಆವೇಶ್ ಚರ್‍ತಾಲೊ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘರಾ-ಘರಾಂನಿ (ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾ) ರಾತ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ 'ತಾಳಮದ್ದಳೆ', 'ಸಿರಿವೇಷ' ಖೆಳ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ನಿದೆನ್ ಕುರ್ವೊಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಬ್ಳಾಯೆನ್ ಪಳೆತಾಲೊಂ. ತವಳ್‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯೆ ಸಾದರ್ ಕಲೆಚೊ ಕಾಲೊರ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸ್ಯೆತ್. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೆತಚ್ ಹಿತ್ಲಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಸೊ ಮಾಠೊವ್ ಘಾಲುನ್ ಹಾಂವ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಡೊನ್-ನಾಚುನ್-ಬೊಬಾಟುನ್ ತೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳುನ್ ದಾಖಯ್ತಾಲೊಂ.

'ತೊ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ ಖೆಳ್‌ರೆ, ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕರುಂಕ್ ನೊಜೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಚಿ ಕಥಾ ಆಮಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನೊಜೊ. ಯಕ್ಷಗಾನ, ಸಿರಿವೇಷ, ಕೊಂಬ್ಯಾಕಾಟ್, ವಾಘಾಚೊ ಖೆಳ್ ಆನಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ/ ಮಾರ್ನೆಮಿಚೆ ವೇಸ್ ಆಮಿ ಘಾಲುಂಕ್ ನೊಜೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಶೆ ಯಾ ಹೆರ್ ಕಸಲಿಯೀ ಕುಮೊಕ್ ಕರುನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್‌ಯೀ ದಿಂವ್ಕ್ ನೊಜೊ. ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆಡ್ವಾರ್‍ಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕಳಾತ್ ತರ್ ಗತ್ ಜಾಯ್ತ್' ಮ್ಹಣ್ ಮಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ತಾಲಿ. ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ತರೀಪುಣ್ ತ್ಯೆ ದಿಶಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಆಸಕ್ತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಭಂವಾರಿಂ ಥಂಯ್-ಹಾಂಗಾ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ವೆಳಾರ್ ತುಳು ನಾಟಕ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಖೆಳುನ್ ದಾಖಯ್ತಾಲೆ. ಹಾಂವ್ ಸೆಜಾರ್‍ಯಾಂ ಯಾ ಬಾಬಾ ಸಂಗಿಂ ಹೆ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವ್ಹೆತಾಲೊಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಬಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೊ ನಾಟಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ (ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಶಿವಾಯ್ ನಾಟಕ್ ಸುರು ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.) ಘರಾ ಯೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ನಿದ್ತಾಲೊಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ಲಿಂ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಕಾನ್-ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್, ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ದವರುನ್ ಚೀತ್ ದಿವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊಂ.

ತವಳ್ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾತ್-ಆಟ್ ವರ್‍ಸಾಂಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ.

(ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆಂಕ್ಡ್ಯಾಂತ್: 'ರಾಯ್ ಆನಿ ರಾಕ್ಕೊಸ್') 

Tags:  Dolphy Cascia, Theatre. Konkani Theatre, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

7 Comment/s.

 1. Marcel Pinto, Moodubelle
  ವ್ಹಾವ್... www.maibhaas.com ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ವಾಚುಣ್ ಖೂಬ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ಲೊಂ... ಭಾರಿ ಬೊರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ.
 2. Emmanuel Pinto, Mangalore
  Nice to read the article/column by my favourite editor/writer. All the best. Kudos to website.
 3. John Serrao, Dubai
  Hi... day by day www.maibhaas.com is coming out with different colours. Many new columns and and valuable writings. God bless you all.
 4. Judith Lewis, United Arab Emirates
  ಡೊಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲಿ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಏಕ್. ವಾಚುನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಕುರೊವ್ ಕಾದಂಬರಿಚೆ ಮ್ಹಸು ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.
 5. Roshan Dsilva, Bahrain
  ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ವಾಚಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಲಾಗ್ತಾ. ಸುಢಾಳ್ ಭಾಸ್.
 6. Sannu Niddodi, Dubai
  ' ಮ್ಹಜಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ' - ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವರ್ಣಿಲಾಂಯ್. ವಾಚುಂಕ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ತಾ. ಸುಡಾಳ್ ಭಾಸ್. ಯೆಂವ್ಛ್ಯಾ ಆಂಕ್ಡ್ಯಾಕ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾಂ.
 7. Austin Prabhu, Chicago
  ಬರಯ್ ಮಿತ್ರಾ ಬರಯ್; ತುಜಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಚರಿತ್ರಾ ಉರಯ್! ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್, ತುಜೊ ಖಾಲ್ತೊ ಮಿತ್ರ್, ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE