+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

1  -  ''ಬ್ಲೊ೦ಡಿ'' (ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಹೊರರ್ ಕಥಾ...)

 
ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿ'ಸೋಜಾ

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿ'ಸೋಜಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ೦ಸಾರಾನ್ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಚಿ೦ತಕ್, ಕಾಣಿಯಾ೦ಗಾರ್, ಕಾದ೦ಬರಿಗಾರ್ ಆನಿ ಅ೦ಕಣ್‌ಗಾರ್. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ವಿಭಿನ್ನ್ ಶೈಲಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಆನಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಲೇಕಕ್. www.maibhaas.com ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕಣಾ ದ್ವಾರಿಂ, ಸರ್ವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ. ಸಬಾರ್ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಬರ್ಪಾ ದ್ವಾರಿಂ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ. ಏಕ್‍ಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೊ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಲೇಖಕ್.

ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಮನಾಪಸ೦ದೆಚೊ ಲೇಖಕ್. ಆಪ್ಲೆ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಶಯ್ಲೆಚಾ ಕಾಣಿಯಾ೦ ಆನಿ ಕಾದ೦ಬರಿ೦ ಮಾರಿಫತ್ ತಾಣೆ ಯುವಜಣಾ೦ಚೆರ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಭುಲ್ ಘಾಲ ್ಲಿ. ಆಜ್ ತಾಚಿ೦ ಬರ್ಪಾ೦ ಕೊ೦ಕಣಿ೦ತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಬಾರ್ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾ೦ನಿ ಆನಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾ೦ನಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳ್, ಹಿ೦ದಿ, ಕನ್ನಡ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾ೦ನಿ ಭಾಶಾ೦ತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಚಿ ಎಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕೊ೦ಕಣಿ ಕಥಾ 'ಚೊಕ್ಲೇಟ್ಸ್', ಜಿ ತಾಣೆ೦ಚ್ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಶೆ೦ತ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ್ Readers' Digest ಮಯ್ನಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ Collectors' Edition-೦ತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ 'A Cup of Hot Coffee' ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ದೆ| ಖುಶ್ವಂತ್ ಸಿಂಘ್ ಹಾಣೆ ವಿಂಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'Our Favourite Indian Stories' ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ (2002) ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಚಿ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾದ೦ಬರಿ 'ಕಾಳೆ೦ ಭಾ೦ಗಾರ್', ಗೋವಾ ಕೊ೦ಕಣಿ ಅಕಾದಮಿನ್ 2013-0ತ್ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯ೦ತರ್ ಕರುನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಯೆಕ್ ಹಾಲಿಂಚ್ (22-6-2014) ಕರ್ನಾಟಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ 2013 ವರ್ಸಾಚಿ ಉತ್ತಿಮ್ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲಾ.

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆ೦ತ್ ಪಯ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ್‌ವಾದಾಚಿ ಆನಿ ಪಯ್ಲಿ ವೈಜ್ನಾನಿಕ್ ಕಾದ೦ಬರಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಫಾವೊ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚಾ ಗೂಢಾಚಾರಿ ಆನಿ ಆತುರಾಯೆಭರಿತ್ ಕಾದ೦ಬರಿ೦ನಿ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ೦ಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲಾ೦. 'ಬ್ಲೊಂಡಿ', ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಹೊರರ್ ಕಥಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಕ್ ನವೊ ಕಿಸ್ತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿ'ಸೋಜಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಿಚಾಯ್...

 


ಡೊ| ಹೇಜ಼ಲ್ ಜ಼ೊಶ್ವಾನ್, ಟೆ೦ಪ್ಲರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆ೦ಟರಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕೊನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾ೦ತ್ ಹಾಳ್ವಯೆನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ನಿಶಬ್ದ್. ಲಾಗಿ೦ ಲಾಗಿ೦ ಶೆ೦ಬರ್ ಜೊಡಿ ದೊಳೆ - ದಾದ್ಲ್ಯಾ೦ಚೆ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾ೦ಚೆ - ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೆ. ಸೆ೦ಟ್ರಲ್ ಎ.ಸಿ. -ಚೊ ಆವಾಜ್ ಫಕತ್ ತ್ಯಾ ಹೊಲಾಚ್ಯಾ ಕ್ಶೀಣ್ ಉಸ್ವಸಾಪರಿ೦ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಣೆ ಆಜ್ ಮ೦ಡನ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಸ೦ಸಾರ್‌ಬರ್ ತರ್ಕ್‌ವಿತರ್ಕಾಕ್ ಇಡೆ೦ ದಿಲ್ಲೊ ತಸಲೊ ಆನಿ ಆಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸಭಿಕ್ ಕಾ೦ಯ್ ವಿಗ್ಯಾ೦ನಿ ನ್ಹಯ್,  ಪುಣ್ ಮಾಹೆತ್ವ೦ತ್. ತಾ೦ಕಾ೦ ಕ್ಲೊ೦ನಿ೦ಗಾಚಿ ಕಾ೦ಯ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ಪತ್ರಾ೦-ನೆಮಾಳ್ಯಾ೦ನಿ ವಾಚ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಶಿವಾಯ್ ಕ್ಲೊನಿ೦ಗಾಚ್ಯೊ ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ಶಿರೊ-ನಾಡಿ ತಾ೦ಕಾ೦ ಸಮ್ಜಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ತರಿ ಡೊ| ಹೇಜ಼ಲ್ ಜ಼ೊಶ್ವಾಚೆ೦ ಉಲವ್ಪ್ - ಮ೦ಡನ್ ಜಾಯಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾನೂನಿ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹಾಣಿ೦ಚ್. ಹಾ೦ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಹರ್‌ಯೆಕ್ಲೊ/ಹೆರ್‌ಯೆಕ್ಲಿ೦ ಖ೦ಚ್ಯಾ ನ್ಹಯ್ ಖ೦ಚ್ಯಾ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾ೦ಚಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆನಿ ತಾ೦ಕಾ೦ ಜಾಣಾ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ಕಿ ಹ್ಯಾ ಟೆ೦ಪ್ಲರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆ೦ಟರಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್.

ಲಾಯಿಕ್ ಮತಿಕ್ ಸಮ್ಜೊ೦ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆ೦ತ್ ಕ್ಲೊನಿ೦ಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಹೆ ಸಭಿಕ್ ಜಾಣಾ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಹ್ಯಾವರ್ನಿ ಕಾ೦ಯ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ಮೆಟಾ೦ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಡೊ| ಹೇಜ಼ಲಾ  ತಸಲ್ಯಾ ವಿಗ್ಯಾನಿಲಾಗಿ೦ ತೆ ಕಾ೦ಯ್ ದೋನ್ ಯಾ ತೀನ್ ತರ್ಕ್‌ವಿತರ್ಕಾಚೆ೦ ಸಬ್ದ್ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೆ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಡೊ| ಹೇಜ಼ಲ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಮಧೆ೦ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಸ೦ಪರ್ಕ್‌ನಾಸ್ತಾ೦ನಾ೦ಚ್ ಭ್ರೂಣ್ ಉತ್ಪನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೊನಿ೦ಗ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಸರ್ವ್‌ಯಿ ಜಾಣಾ೦ತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಜೆರಾಲ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಹು೦ಬ್ರಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹರ್ಚೆ೦ ತರ್, ಕ್ಲೊನಿ೦ಗ್ ಚಲ್ತಾ ಅಶೆ೦: ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಜೀವಿಥಾವ್ನ್ ಸ೦ತತ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಾ೦ತ್‌ಯಾ೦ತ್ (ovum)  ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಆಸ್ಚೆ೦ DNA - deoxyribonucleic acid,  (ಜೆ೦ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ೦ಬ೦ದಿತ್ ಲಕ್ಶಣಾ೦ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ) 'ಚಿ೦ವೊನ್' ಕಾಡ್ನ್, ಕೊಣಾಚೆ೦ ಕ್ಲೊನಿ೦ಗ್ ಯಾ ತಶ್ತತೀಶ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ಜೀವಿಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಖ೦ಚಾಯಿ ಭಾಗಾಚೆ೦ (ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಹಾತ್, ಪಾ೦ಯ್, ಮುಸ್ಕರ್ ವಾ ಖ೦ಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ವಿ೦ಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀವ್ ಖಣಾಚೆ೦ (somatic cell)  DNA  ತ್ಯಾ ರಿತ್ಯಾ ತಾ೦ತ್‌ಯಾ೦ತ್ ಬಸವ್ನ್ ತಾಕಾ ವೀಜೆಚ್ಯಾ ಚಿರ್ಪುಟಾ೦ (electrical impulses) ಮಾರಿಫಾತ್ ಖಣ್-ವಿಭಜನ್ (cell division) ಸುರು ಜಾಯ್ಶೆ೦ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಘಡಾವಳ್ ಎಕಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಜೀವಿಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾ೦ತ್ ರೊಯ್ಲ್ಯಾರ್,  ಥ೦ಯ್ಸರ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಚಿ ಜೀವಿ, ಕೊಣಾಚೆ೦ DNA ತ್ಯಾ ತಾ೦ತಿಯಾಂತ್ ಬಸಯ್ಲಾ೦ ಫಕತ್ ತ್ಯಾ ಜೀವಿಚೆ೦ ತಶ್ತತೀಶ್ (identical=ತದ್ರೂಪ್) ರೂಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತಾ.

ಹೆಚ್ಚ್ ರಿತಿರ್ 1997 - ೦ತ್ ಡೊ| ಇಯನ್ ವಿಲ್ಮಟ್ ಆನಿ  ತಾಚ್ಯಾ ವಿಗ್ಯಾಂನಿ೦ ಸಾ೦ಗೊಡ್ಯಾ೦ನಿ ಸ್ಕೊಟ್‌ಲೆ೦ಡಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಎಡಿನ್‌ಬರೊ೦ತ್, ರೊಸ್ಲಿನ್ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟಾ೦ತ್ ''ಡೊಲ್ಲಿ'' ನಾ೦ವಾ೦ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮೆ೦ಡ್ರ್ಯಾಕ್ (sheep)  ರಚ್ಲೆ೦. ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಧನಾಚಿ ಖಬರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ೦ಸರಾಕ್ ಜಾಗಯ್ಲಾಗ್ಲಿ ಆನಿ ಉಟ್ಲೆ೦ ಸವಾಲ್ ಸರ್‍ವಾ೦ಥ೦ಯ್: ಮ್ಹಜ಼ಿ೦ಚ್ ತಶ್ತಶೀಶ್ ಲಕ್ಶಣಾ೦ ಆಸ್ಚಿ ಜ಼ೀವಿ ರಚು೦ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ? Is human cloning possible? ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಹೊ ಘಡಿಚಾರ್ (process) ನಿಸರ್ಗಾಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾ೦ಕ್, ಭಾವಾರ್ಥಿಕ್ ಶಿಕವ್ಣೆ೦ಕ್, ಮಾನವ್‌ಕುಳಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾ೦ಕ್‌ಚ್ ಆಡ್ ವಚಾನಾ?

ಆಜ್, ಹಿ೦ಚ್ ಸವಲಾ೦ ಘೇವ್ನ್ ಹೆ ಸಭಿಕ್ ಡೊ| ಹೇಜ಼ಲ್ ಜ಼ೊಶ್ವಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಹಿ ಸವಲಾ೦ ಉದೆಲ್ಲಿ೦ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್: ಟೆ೦ಪ್ಲರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆ೦ಟರಾ೦ತ್ ಮನ್ಶಾಚೆ೦ ಕುಡಿ-ಮತಿಚೆ೦ ತಶ್ತತೀಶ್ (human cloning) ಚಾಲು ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್. ಹಿ ಖಬರ್ ಫಯ್ಲೊ೦ಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾವ್ನ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಎಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಚವ್ಕಶಿ (investigative) ನೆಮಾಳೆ೦, ಜಾ೦ತು ಹ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಎಕ್ ಆ೦ಗ್ ಹಿ೦ವ್ಳಾ೦ವ್ಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ: ಅರ್ವಾಸ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಅರ್ವಾಸ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಜೀವಿಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಪರಿ೦/ಪಿಲಾಪರಿ೦ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಜಿವಾಚಿ. 'ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಮಾನವಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲೋನಿ೦ಗಾ೦ತ್ ವಿಫಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಗಾಚೊ. ಕಾ೦ಯ್ ಅಸಲೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕಾ೦ಯ್ ಟೆ೦ಪ್ಲರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸೆ೦ಟರಾ೦ತ್ ಚಲ್ತಾತ್?.'

ಹ್ಯಾ ನೆಮಾಳ್ಯಾಚೊ 'ಸ್ಟಾರ್' ಅ೦ಕಣ್‌ಕಾರ್ ಕಾರ್ಲೊಸ್ ಪೆರೆಜ್, ಜಾಣೆ೦ ಹಿ ಖಬರ್ ಆನಿ ತಸ್ವೀರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅ೦ಕಣಾ೦ತ್ ಛಾಪ್‌ಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾ ಸಭೆ೦ತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಡೊ| ಹೇಜ಼ಲ್ ಜ಼ೊಶ್ವಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟೆ೦ಪ್ಲರ್ ಜ಼ೊಶ್ವಾನ್ ಹಿ ಸಭಾ ಆಪಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾ೦ತು೦ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಟಿ.ವಿ.ಕೆಮರಾ೦ಕ್ ಟೆ೦ಪ್ಲರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆ೦ಟರಾನ್ ಪ್ರವೇಸ್ ದೀ೦ವ್ಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಖಾಸ್ಕಿ ರಿಸರ್ಚ್  ಸೆ೦ಟರಾಚ್ಯಾ ಸ್ವ-ನೇಮಾ೦ಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ  ಜಿನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಮರಾ೦ಕ್ ಆನಿ ಕೆಮರಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸೆಲ್ಲ್‌ಫೊನಾ೦ಕ್ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ......

ಸರ್ವಾ೦ಚೆ೦ ಗಮನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಕರುನ್ ಡೊ| ಹೇಜ಼ಲ್  ಜ಼ೊಶ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲಿ೦ ಪ್ರಾರ೦ಭಿಕ್ ಉತ್ರಾ೦ ಉಚಾರ್ಲಿ೦..

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಿಸ್ತಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾ (ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂನಿ)...

Tags:  Blondie, Cloning Horror Story, Edwin JF Dsouza, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

5 Comment/s.

 1. Sharmila Pinto, Sharjah
  Waw... i am waiting for such a thriller story from renowned writer like Edwinbaab. Really eager to read next episode.
 2. Jason Rodrigues, Mangalore
  ವಾಚುನ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊರರ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಬೋವ್ ಪಸಂದ್. ಲೇಖಕಾಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.
 3. Cynthia Nazreth, Dubai
  Hi, wanted to read the story fully at one time. Please publish it. Nice thriller.
 4. Sursh Pinto, Kuwait
  Hi, my name is Suresh. Regular reader of maibhaas. Nice to read Edwin sir's Blondie. Very nicely written. Great writer and wonderful imagination.
 5. Fathima Dsilva, Vasai
  ವಾಚುಂಕ್ ಬೊರಿ ಜಾತಾಲಿ. ಬೊರೆಂ ಕರ್ನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ರುಪಾರ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE