web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಪಾತ್ರ್


"ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹೆರಾಂಸಂಗಿಂ ಆಡ್ಡೊಸ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆನಿ ತುಜೆ ಪಾಸತ್  ಹೆರಾಂನಿ ಝುಜೊಂಕ್, ತುಂ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ" ಹೆಂ ಉತರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಲಾಗು ಕರ್ನ್ ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಖ್ಯಾತ್ ಬರವ್ಪಿಣ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ, ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಹೆಲೆನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ತಾ, "ಕೆದಿಂಚ್ ತುಜಿ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯ್ನಾಕಾ, ಸದಾಂ ನೀಟ್ ಉಬಾರ್‍ನ್ ಧರ್. ಸಂಸಾರಾಕ್ ಶೀದಾ ಪಳೆ. ದೀಷ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್."

"ಕೆದ್ನಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಆಸ್ತಾ, ಸಮಾಜ್ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಆಸ್ತಾ. ಕೆದ್ನಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸ್ತಾ, ತೆದ್ನಾ ಘರ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸಾ. ಕೆದ್ನಾ ಘರ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ತೃಪ್ತ್ ಆಸ್ತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ದೇಶಾಂತ್ ಶಾಂತಿ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾ", ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ದೆ| ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚಿಂ  ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜಯ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಣಾರಿ ದಿತಾತ್ ತರ್, ಖಂಯ್ಸರ್ ತರಿ, ಸ್ತ್ರೀ ವರ್‍ಗಾಕ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲಾ? ಹೆಂ ಸಮ್ಜಾಜೆ ತರ್, ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಪರಿಗತ್ ಕಶಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜಾಜೆ. ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಸಯ್ತಾನಾ, ನಾಗರೀಕತೆ ತೆವ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮನ್ಶಾಜಿವಿತ್ ನಮುನ್ಯಾವರ್ ರುಪಾಂ ಘೆವ್ನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಗಮ್ತಾ. ಸಮಾಜೆಂತ್ ವಿವಿಧ್ ವರ್‍ಗ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ವಾವ್ರ್. ದಾದ್ಲೆ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಮಧೆಂ ವಾವ್ರಾ ಭೇದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆದಿಂಮಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಸರ್‍ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ಜಾಂವ್ ಘರ್ ವ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್. ಫುಡ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ್ಲೊ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ತ್ರೀ. ಮಂತನಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ವಿಚಾರ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆ ಆಸ್ಯೆತ್ ಪೂಣ್ ಜೆರಾಲ್ ಸಮ್ಜೊಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಪರಿಗತ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಚಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ವೆವೆಗ್ಳೆ ಧಾಕ್ಲೆ ಹ್ಯೆ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್ -

ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್ :

"ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಾಂದ್ಣಿಂತ್ಲೊ ಗೊಬೊರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ" .... ಅಸಲಿಂ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ಚಲಿಯೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಗು ಜಾತಾಲಿಂ. "ತಾಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶಿಕಾಜೆ? ತಾಕಾ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ತರಿ ಕಿತೆಂ? ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳಾರೀ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ತೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಖಾಲ್, ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ...." ಅಸಲೊ ಮನೋಭಾವ್ ಜಿವೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಚಡಾವತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಶಿಕ್ಪಾಥಾವ್ನ್ ವಂಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ.

ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ :

ಬಾಳ್-ಲಗ್ನಾಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸದಾಂಚಿ ರಿವಾಜ್ ಕಶಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ತಿಚೆಂ ಲಗ್ನ್. ಜರ್ ತಿಚೊ ದಾದ್ಲೊ ಸರ್‍ಲೊ, ತಿಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ವಣದಿ ಭಿತರ್ ಸಂಪೊನ್ ವೆತಾಲೆಂ. ತಿಚೆಂ ಮಾತೆಂ ತಾಸುನ್, ಧವೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ನ್ಹೆಸೊವ್ನ್, ತಿಕಾ ವಿದ್ವಿಚೊ ಪಾಟ್ ಬಾಂಧುನ್ ಸೊಡ್ತಾನಾ ತಿಚೊ ಗೋಳ್ ಜಾತಾಲೊ. ಸಮಾಜಿಕ್ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿ ಮಧೆಂ ತಿಚೆಂ ಜಿವಿತ್, ಸಂತೊಸ್, ಸುಟ್ಕಾ ಅಡ್ಚೊನ್ ವೆತಾಲಿ. ಜಾಯ್ತಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮತಾನಾ, ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್, ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಫುಡಾರ್‌ಚ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಕುಟ್ಮಾಖಾತಿರ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಉರ್‍ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಎಕ್ಸುರ್‌ಪಣಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಸಂಸಾರಾಕ್ ವಳ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ :

ಚಾರ್ ವಣದಿ ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ತಿಚೆಂ ಜಿವಿತ್, ತಿಕಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಾಂದಾಪ್, ನಿತಳಾಯ್ ಆನಿ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಿಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಝರೊನ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಪುರುಷ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಝಳ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೀಟ್.

ತಿಚ್ಯೆ ಫುಡೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂ :

ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್, ತಿಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಕಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಕೋಣ್‌೦ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಜಾಂವ್ ಘರ್‍ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ವ ಮಾಂಯ್, ಮಾಂವ್, ನಂಡೊ, ದೇರ್, ಭಾವೊ ಜರ್ ಇಜಾದೀತ್, ತಿಣೆಂ ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪುನ್ ಸೊಸಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕುಳಾರ್ ತಿಕಾ ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲೆ, ದೊತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ ಧಾಕ್ಲೆ ಸಬಾರ್.

ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಕಾನೂನ್ :

ಸಂವಿಧಾನಾ ಖಾಲ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚ್ಯೆವಿಶಿಂ ತಿಚಿ ಸಮ್ಜಣ್ ಭೋವ್ ಉಣಿ. ತಿಚೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ವೆಗ್ಳೊ, ಪೆಲ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಝರೊನ್ ಮರ್‍ಚೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ತಿಕಾ ಫಕತ್ ಉಂಬಳ್ಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಬರಿ ವ ಕರಿಯೆಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್ ಘಷ್ಟುನ್ ಧುಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾತ್ಯಾಬರಿ ವಾಪಾರ್‍ಲೆಂ. 

ತಿಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಮ್ಚೊ ವಿಚಾರ್ :

ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ರಾಕಣೆ ಪಾಸಾತ್, ಹಕ್ಕಾಂ ಪಾಸತ್, ಝುಜ್ತಲೊ ಕೋಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ? ಬೊರ್‍ಯಾ, ಉದಾರ್ ಆನಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ತಿ ಸುಖಾನ್ ವಾಡ್ಲಿ ಖರೆಂ, ಪುಣ್, ಸಾಮಾನ್ಯ್, ದಲಿತ್ ವರ್‍ಗಾಂನಿ, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚಿ ಝಳಕ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ನಾತ್ಲಿ. ತಿಚೊ ತಾಳೊ, ಪಿಂರ್‍ಗೊಣೆ ಸಾರ್‍ಕೊ ಅಸ್ಕತ್ ಉರ್‍ಲೊ.  ತಿಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ವ ತಿಚ್ಯೆಥಂಯ್ ದಯಾ ದಾಕಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಂಚುನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಸಮಾಜ್ ಸದಾಂಚ್ ಜಾಗಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಜಾಗೃತಿ :

ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ಉಟಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಕಾಂಯ್ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಂನಿ ಆನಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ, ಲೇಖಕಿಂನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರೋಧ್ ಠೀಕಾ ಕೆಲಿತರಿ, ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ರಿತಿರ್ ಸಮಾಜೆಚಿಂ ಜನೆಲಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್.

ವಿಂಚವ್ಣೆಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ :

ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಖಂಚಾಯ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ವಿಂಚವ್ಣೆಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್, ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂಕ್ ಕಾನ್ ಹಾಲಯ್ತಲೆ ಕೋಣ್‌೦ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಹೆಂಚ್ ಘಡ್ತಾಲೆಂ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳಿಂ ಮಧೆಂ ಸ್ತ್ರೀ ರೆವ್ಡಾಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ, ತಿಕಾ ತಿಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಿಣೆಂ ಜಿಯೆಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾ ತೆಕಿದ್, ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ 'ಬರೆ ದೀಸ್' ಲಾಬೊಂಕ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಹಿ ಭೋವ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ. ಕೆದ್ನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂನಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೆಲಿ ತೆದ್ನಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಭರ್‍ವಶ್ಯಾಚೆಂ ಕೀರ್‍ಣ್  ಫಾಂಕ್ಲೆಂ.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ :

ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಗುರುಕುಲ ರಿತಿಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂತುಂ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚೆ ವ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ತಾಲೆ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಬ್ರಿಟಿಷಾಂನಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಸುಧಾರಣ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ, ಬದ್ಲಾಪಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವರ್‍ಗಾಚೆ ಸಯ್ತ್ ಶಾಳೆಂಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲೆ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ವಸ್ತೆ ಶಾಳಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್  ಉಘಡ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಚಲಿಯೊ ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಶಿಕಾಪ್ ವಾಡ್ತಚ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಸಕ್ತೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಘಡೊನ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ಅಶೀರ್ ಮನೋಭಾವ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್‍ಲೊ.

ಶಿಕ್ಪಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ :

ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕ್ ಬೀಚಿ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ತಾ, "ಘರ್ ಉಬೆಂ ಆಸಾ ತರ್ ಬಾಯ್ಲೆವರ್‍ವಿಂ, ತೆಂ ಪಡಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್‌ಚ್!"

"ಆಮ್ಚಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿ ತಿಂತೆರಾಂ ವಿಂಚ್ಯಾಂ, ತಿಂಚ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಬಳಾಧಿಕ್ ಹಾತೆರಾಂ..." ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮಲಾಲಾ ಯೂಸುಫ್.

"ಶಿಕಾಪ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕೆಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿತಾ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತಾ ಚಿಂತಾಪ್ ವಾಗಯ್ತಾ. ಚಿಂತಾಪ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಚಡಯ್ತಾ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತುಕಾ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕರ್ತಾ" ಮ್ಹಣ್ತಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ.

ಶಿಕಾಪ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಚೆಂ ಮೂಳ್‌ಭೂತ್ ಹಕ್ಕ್. 'ಏಕ್ ಚಲೊ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡಿತ್ ತರ್, ತಾಚೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ಕುಟಾಮ್ ಉದ್ಧಾರ್ ಜಾಯ್ತ್. ಜರ್ ಏಕ್ ಚಲಿ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡಿತ್ ತರ್, ಸಗ್ಳೊ ಗಾಂವ್‌ಚ್ ಉದ್ಧಾರ್ ಜಾಯ್ತ್... ' ಅಶೆಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಿಂ ಕಿತೆಂ ಉಣೆಪಣಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ದೂಕ್ ಹಾಡ್ತಾಲಿಂ, ತಾಂಚೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಿಕಾ ಶಿಕಾಪ್ ಆಧಾರಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ, ತಿಕಾ ಸಂಸಾರ್ ದಿಸ್ಲೊ. ಎದೊಳ್ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲಿಂ ದಾರಾಂ, ಜನೆಲಾಂ, ತಿಕಾ ಗ್ಯಾನಾ ರುಪಿಂ ಆಪ್ಲೆ ಘುಟ್ ಉಘಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಿಂ.

ಆಜ್ ಸ್ತ್ರೀ ದಾದ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್, ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹೆಂ ಶಿಕ್ಪಾವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ.  ಚತುರ್ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹರ್ ಶೆತಾಂನಿ ಹಾತ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲೆ. ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವರ್ವಿಂ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಕುರ್‍ಡೆಂಪಣ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಾಂಬೂನ್ ದವರ್‍ಚಿ ಸಕತ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ತಿಕಾ ತ್ರಾಣ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ.

ಶಿಕ್ಷಣಾಚೆಂ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣ್ :

ಚವ್ದಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್, ಭಾರತ್ ತಸಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಗಿನ್ಯಾನಾಚಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭೇದ್ ಭಾವ್, ವರ್‍ಗ್, ಲಿಂಗ್ ತಫಾವತ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಹೆಂ ನಶೀಬ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ದೆಣೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ, ತಿಕಾ ತಿಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಸಮಾಜ್, ಘರ್, ವಾವ್ರ್, ಫುಡಾರ್... ಅಶೆಂ ಹರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ತಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಆಜ್ ರಾಜಕೀಯ್, ಸಮ್ಸೊದ್, ವಿಗ್ಯಾನ್, ತಂತ್ರ್‌ಗ್ಯಾನ್, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ, ಶಿಕ್ಷಣ್, ಆಡಳ್ತೆಂ, ರಾಕಣೆ ವಿಭಾಗ್, ವೆವ್ಹಾರ್.... ಅಶೆಂ ಹರ್ ಶೆತಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಹಾಜರ್‍ಪಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಕುಟಾಮ್ :

ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಶ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾ. ಎಕುಣ್‌ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್, ಆಧುನಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ತಿ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕ್ರಮೇಣ್ ತಿಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್, ತಾಲೆಂತಾಂ, ತಾಂಕ್, ಹರ್ ಶೆತಾಂನಿ ವಿಸ್ತಾರ್‍ಲಿಂ. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಣ್ಜೆಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಲನ್ ಕರಿನ್ ತರ್, ತಿಕಾ ಸಮಾಜೆನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಸ್ಪಂದನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಲಾಬ್ಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಸ್ಪಂದನ್ ಹಾಂಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ತಫಾವತ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಸಂಸಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ವಿಶಾಲ್ ಜಾಲಾ. ಚಾರ್ ವಣದಿ ಮಧ್ಲೆಂ ತಿಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಂಪ್ಲಾಂ. ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತಿ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ, ಭಾಯ್ಲೊ ವಾವ್ರ್‌ಯಿ ಕರ್ತಾ, ತಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಿಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ.

ಕುಟಾಮ್, ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಂತ್ ರಚಿತ್ ಜಾತಾ. ಕುಟಾಮ್ ಉರೊಂಕ್, ರುತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ವ ತೆಂ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಎಕೆಕ್ಲಿಂಚ್ ಕಾರಣ್ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಕಾರಣ್. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಉದರ್‍ಗತೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಖೂಬ್ ದೇಣ್ಗಿ ಆಸಾ. ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಪಾಲನ್ ಪೋಶಣ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಘರ್‍ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಉದರ್‍ಗತೆಂತ್ ತಿ ಆಪ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ. ಹಾಚ್ಯೆ ಶಿವಾಯ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ನೈತಿಕ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಮೊಲಾಂ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತಾ.

ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ :

ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ರಾಟಾವಳಿಂ ಮಧೆಂ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ವೇಳ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಿಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಬದ್ಲಾಪಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಉರೊಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚಿಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಉಣಿ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ಆವಯ್ಪಣಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ನೆಗಾರ್‍ಚಿಂ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಿತ್. ಹ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾಂತ್, ಧೋರಣಾಂತ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ತಿಚಿ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ತಾ. ಆಜ್ ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಜರ್ ದಾದ್ಲೊ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಾವುರ್‍ತಾ ತರ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ, ತಾಂಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್, ಘರ್‍ಚೆಂ ತಶೆಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಕಾಮ್, ತಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ತಿಚ್ಯೆಥಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಬೌದ್ಧಿಕ್ ರಿತಿರ್ ತಿ ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್, ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮೋಲ್ ಆಸಾ. ತಿಕಾ ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ಆಸಾ.

ಕಾನೂನ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ :

ಆಜ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಚಾರ್ ವೊಣ್ತಿಂ ಭಿತರ್ ಕಷ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ನಾ. ತಿಕಾ ಕಾನೂನಾಚೊ ಬಳಾಧಿಕ್ ತೆಂಕೊ ಆಸಾ. ತಿಕಾ ತಿಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ.  ದೊತಿ ಖಾತಿರ್ ತಿ ಕಷ್ಟಾತಾನಾ, ಶೋಷಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾನಾ ತಿಕಾ ಕಾನೂನ್ ರಾಕಣ್ ದಿತಾ. ದಬಾವಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾ ತರ್, ತಿಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಸರ್‍ಕಾರಾಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಆಸಾ. ತಿಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜುಲುಮಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡುಂಕ್ ಆನಿ ಅನಿತೆ ವಿರೋಧ್ ನೀತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಿಕಾ ಆಧಾರ್ ಲಾಭ್ತಾ.

ಆಯ್ಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸಬಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್ ಉಬೆಂ ಜಾತಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಗರ್‍ಜಾಂಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ವ ಸಮಾಜಿಕ್ ಬರೆಂಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಧಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ 'ಸಿರಿ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಂಘಟನ್ ಸುರ್‍ವಾತುನ್, ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಉಪ್ಕಾರಿ ವಸ್ತು ತಯಾರ್ ಕರ್‍ನ್, ವಿಕುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್‍ಚೆಂ ಆಮಿ ದೆಕ್ತಾಂವ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟಿತ್ ವಾವ್ರಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸಾ.

ಸ್ತ್ರೀ ಅಬಲ್ ನ್ಹಯ್ ಸಬಲ್ :

'ಸ್ತ್ರೀ ಅಬಲ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಜ್ ಕುಂಬು ಜಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ತಿ ಸರ್ವ್ ವಾಟಾಂನಿ ಸಬಲ್. ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ತಿಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚಿ ಚಾಲ್ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್. ದಾದ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ತಿ ಹರ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಂಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಬದ್ಲಾಪ್ ಪ್ರಕೃತೆಚೆಂ ನಿಯಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಬದ್ಲಾಪಾಸಂಗಿ ಮುಳಾವಿಂ ತತ್ವಾಂ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್‍ಚಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಫೊಂಡ್ಕುಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ತಫಾವತ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಫೊಂಡ್ಕುಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಜಶಿ ಉರ್‍ಲಿ, ತರ್  ತಿಚಿಂ ದೆಣಿಂ ಆನಿ ಜಿಣಿ ಖರ್‍ಯಾನ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾಂತ್. ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಬರಿ ತಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್, ಗೌರವ್, ಭದ್ರತಿ, ಮೋಗ್, ಸಹಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾರ್, ತಿ ಏಕ್ ಮನ್ಶಾಜೀವ್ ಅಶೆಂ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಉಣಿಂ ಜಾತಿತ್. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಜುಲುಮ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ಉನ್ನಾವೊ ಪ್ರಕರಣ್, ಮುಗ್ಧ್ ಅನೀಫಾಚಿಂ ಖುನಿ, ನಿರ್ಭಯ ಪ್ರಕರಣ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಕರಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಪಾಪ್ ಆಧಾರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಸಲೆಂ? ಫುಡೆಂ ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯೆತ್? ಜಾತ್, ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೊರೆ ಉತ್ರೊನ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತಾ ವಿಧಾನ್ ರುತಾ ಕರ್ತಾತ್. ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಬರೆಂ ಬಿಂ ವೊಂಪ್ಲ್ಯಾರ್, ಬರೆಂ ಫಳ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್.

ಎಕಾ ನಾಣ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಕುಶಿ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಂತ್‌ಯಿ ಬರಿ ಕೂಸ್ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್ ಕೂಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಸಾ. ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ವಾಡೊಂಕ್, ಋಣಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಭಸ್ಮುಂಕ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.... ಕಾಳಾ ತೆಕಿದ್ ಪಾತ್ರ್ ಬದ್ಲಾತಾನಾ, ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತಾ ತರ್ ಆಮಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ತೀತ್ ಸೊಡ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್, ವಾಯ್ಟ್ ಆಡಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಂ ಗರ್ಜ್. 'ಎಕಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಚೆಂ ಮಾಪ್, ತ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಗೌರವಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ' ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಹ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಫುಡೆಂ ವ್ಹಾಳೊಂದಿ.

ಕುರ್ಪಾ : ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆ

Tags:  Women's Day, Felcy Lobo, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE