web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಚೊ ದಾಟ್ಟು

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ತೊ. ಪೆಲಿಸಾಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮ್‌ಚ್ ಸಂಭ್ರಮ್. ಪೂತ್, ಸುನ್ ಆನಿ ನಾತ್ರಾಂ ಆಮೆರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ಆನಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಬಾಯೆಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ಣಿರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ! 

'ಗುಸ್ತಿನಾಚ್ಯಾ ಕುಮೆರಿಂತ್ ಪಾಸಾಕ್ ರಾನ್ ದುಕೊರ್ ಪಡ್ಲಾ ಖಂಯ್, ಹಾಂವ್ ವಚುನ್ ದೋನ್ ಕಿಲೊ ಮಾಸ್ ಹಾಡ್ತಾಂ. ಲೊರೆಸಾಕ್ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಚಿ ಘಾಂಟ್', ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೆಲಿಸಾಮ್.
'ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಖುಬೆ-ಮುಟ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀ... ಮೊಗೊರ್ಲೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದೋನ್ ಸೆರ್ ಖುಬೆ ಘೆವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್' ಮ್ಹಣಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಬಾಯ್.  'ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿಲಾಗೀಂ ಬರಿ ಏಕ್ ಕುಜಿಲ್ ಸುರ್ ದವರುಂಕ್ ಸಾಂಗಾ. ಗೋಡ್ ಗೋಡ್ ಈಂದಾಚಿ ಸುರ್ ತಾಕಾ ಖಂಯ್ ತ್ಯಾ ಅಮ್ರೆಕಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ...'  ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ ತಿಣೆ. 

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ಮಾತ್ಯಾರ್  ಏಕ್ ಭೊರೊ ಸೊಪ್ ವಾವೊವ್ನ್ ಹಾಡುನ್, ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಘಾಲುನ್, ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆರ್ಕಂಜ್ ಪಾಲೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಪರತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಂ ಸೆಲ್ಲಿ, ಪೆಲಿಸಾಮಾಚಿ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಸುನ್.

'ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ್ ಮಾರುನ್ ರಾವಾನಾಕಾ, ಅಂಗ್ಣಾಂಕ್ ಶೆಣ್ ಜಾಡಿಜಾಯ್, ಘರ್ ಝಾಡ್ನ್  ಪುಸಿಜಾಯ್', ಸಾಸು ಮಾಂಯ್ನ್ ಜಾಗ್ವಣಿ ದಿಲಿ.
'ಭಾತೆಣ್ ಪೂರಾ ಮುಗ್ದಾಲಾಂ, ತಣ್ ಪೂರಾ ಸುಕ್ಲಾಂ, ದೆಕುನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಂಜ್ ಹಾಡುನ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೆತಾಂ' ಸೆಲ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರುನ್ ಗೆಲೆಂ. 

'ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಳ್ಕೆಂ ಸುಕೊನ್ ವೆತಾ ಕೊಣ್ಣಾ, ತಳ್ಯಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಸುಕೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತಾಚ್ಯೆ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾನ್ ಬೊರ್ವೆಲ್ ಖೊಂಡುನ್ ಉದಾಕ್ ಸುಕ್ಲಾಂ.' ಬೈರಾಸಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೊಂಡ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಚೊ ಘಾಮ್ ಪುಸುನ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ ಗಾದೆ ಕೊಸುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಆಂತೊನ್. 

'ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಕಾಜೂಚೊ ಮೆಳ್ತಾಯೆ ಪಳೆರೆ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಚೆರ್ಕೊ ಯೆತಾ. ಹಾಂವ್ ದೋನ್ ಕಿಲೊ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಹಾಡುನ್ ಯೆತಾ'  ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ ಪೆಲಿಸಾಮ್. 

'ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಫೊರಿನ್ಚೊ ಪಿಯೆವ್ನ್, ಆತಾಂ ಕಂಟ್ರಿ ರುಚ್ಚೊ ನಾ, ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಾಜೂಚೊ ಮೆಳ್ತಾಗಿ ಪಳಯ್ತಾಂ' ಆಂತೊನ್ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ವಾಟ್ ಪಾವುನ್ ರಾವ್ಲೊ.
ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಸೆಲ್ಲಿ, ಆರ್ಕಾಂಜ್,  ಗೊಟ್ಯಾಂತ್  ಖಾವ್ಣೆರ್ ದವರುನ್, ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.  ಪೇಜ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತರ್, ಮಾಟ್ವಾ ವಯ್ಲಿ ವಳ್ಚ್ಯಾ ಬಾಜಿ ಕಾಡುನ್ ಸುಕಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಕೊಳಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಗರೆ ಸುಕೆ ಕೆಲೆ. 

'ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ತುಮಿ ಜೆವಾ, ಹಾಂವ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಶೆಣ್ ಕಾಡುನ್ ಮಾಗಿರ್ ಜೆವ್ತಾಂ', ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ. 
'ಗರೆ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ದವರಿಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಮಿಟಾ-ಉದ್ಕಾಚೆ ಗರೆ ಮಳ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಚಿ ಘಾಂಟ್' ಮ್ಹಣಾಲಿ ಸಾಸು ಮಾಂಯ್.
'ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಗರೇಯೀ ಅಸಾತ್, ಪಾಲ್ಪಣಾಸೀ ಆಸಾತ್, ಕಾಂಡೀಯೀ ಅಸಾ. ತೊ ಕಿತ್ಲೆಂ ಖಾತಾ ಪಳೆಯಾಂ...'  ಸೆಲ್ಲಿ ಫುರ್ಪುರಿತ್ ಶೆಣ್ ಜಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಶೆಣ್ ಜಾಡುನ್ ಜಾತಾನಾ,  ಮಾಂವ್ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲೊ.

'ಹಾಚಿ ಲೋಂವ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಸರಳಾಂ ಪರಿಂ ಆಸಾ. ಹಿ ಕೊಣೆ ಕಾಡ್ಚಿಂ? ಮ್ಹಜಾನ್ ಪುಣಿ ಜಾಯ್ನಾ'  ಮಾಸ್ ಪಳುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ.
'ಉಜ್ಯಾರ್ ದವರುನ್ ಕರ್ಪಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವೆತಾ' ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮಾಂವಾನ್.
'ವ್ಹಯ್, ವೆತಾ. ಕಾಡೆ ತಸೆಚ್ ಆಸ್ತಾತ್' ಫುರ್ಪೊರಿತ್ ಮಾಸ್ ಭಿತರ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಜೆವಣ್ ಜಾತೆಚ್ ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲೆಂ. ಘರಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಬೆಡ್ ರೂಮ್, ತಾಂತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಕಾಡುನ್, ಬೆಡ್ ಘಾಲುನ್, ನಿತಳ್ ಕರುನ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಚ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ಲೋಂವ್ ಉಜಾರ್ ದವರುನ್ ತಾಸುನ್ ಜಾತಚ್ , 'ಹೆಂ ಸುಟಿ ಕರುನ್ ದಿಯಾ' ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ ಘೊವಾ ಲಾಗಿಂ.  
ಮಾಸ್ ರಾಂದ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಿಂ. ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಧುವ್ ಧಾವೆಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಪೂತ್ ಆಟ್ವೆಂತ್. 
'ಮಾಮ್ಮಿ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಬಪ್ಪು ಆನಿ ಮೌಶಿ ಯೆತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳಾಂ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ನ್' ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೂತ್.
'ನಾ ಪುತಾ, ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಸಾಜಾಯ್. ಬಪ್ಪು ಪರಿಂಚ್ ಬರೆಂ ಕರುನ್ ಶಿಕುನ್ ದಾಕ್ತರ್-ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮಿಂಯೀ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ವಚಾಜೆ. ಆಮ್ಚೆ ಪರಿಂ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಕೆದಾಂತ್ ಲೊಳ್ಚೆಂ ನಾಕಾ', ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಆವಯ್ನ್. 

ಬುದ್ವಾರಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಗುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ  ಕೊಂಬ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಸೆಲ್ಲಿನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಶಿಕೊವ್ನ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್, ಪುತಾಕ್ ತಾಳ್ಣೆಂ ತಾಪೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಧುವೆಕ್‌ ಎಕಾ  ಗಾಯ್ರಾಚೆಂ ದೂದ್ ಕಾಡೂಂಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಪೂಣ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಗಾಯ್ರಾಚೆಂ ದೂದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್, 'ವಚ್ ಪುತಾ ದೂದ್ ಆಂಗ್ಡಿ ದೀವ್ನ್ ಯೆ. ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಪೊಳೆ ಕರುನ್ ದವರ್ತಾಂ', ಮ್ಹಣ್ ದೂದಾಚೆಂ ಕೇನ್ ಪುತಾ ಲಾಗಿಂ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಸ್ಟೊ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. 

'ಸದಾಂ ಪೇಜ್ ಆಸ್ತಾಲಿ, ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಸ್ಪೆಷಲ್?' ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ಆಂತೊನ್. 
'ಮಾಂಯ್ಚೊ ಚೆರ್ಕೊ ಯೆತಾ ದೆಕುನ್' ಜಾಪ್ ಸೆಲ್ಲಿಚಿ ಹಾಸುನ್. ತೊ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಸುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. 
'ಆಜ್ ಕೊಸುಂಕ್ ವಚಾನಾಕಾರೆ, ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಚೆರ್ಕೊಯೆಂವ್ಕ್ ಪುರೊ' ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆವೊಯ್. 
'ತುಜೊ ಚೆರ್ಕೊ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೇನಾಂಗೆ. ವಿಮಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದನ್ಪಾರಾಂ ಬಾರಾ ವೊರಾಂಕ್. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಪುಣೀಂ ಜಾತೀತ್.  ಫಾಲ್ಯಾಂ ನೇಜ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಆಳಾಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಳಾಂ ಮೆಳ್ಚಿಂಚ್ ಕಷ್ಟ್. ಹಾಂವ್ ವೆಗಿಂ ಯೆತಾಂ' ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಬುಡುನ್  ಕೊಸುಂಕ್  ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. 
'ಆಜ್ ಗೋಟ್ಯಾಕ್ ಸೋಪ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಡುಂಯಾ, ತೂಂಯೀ ವೆಗಿಂ ಯೇ' ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ದೆರಾಕ್ ಬರೆಂ -ಬರೆಂ  ರಾಂದುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. 

'ಕೊಂಬ್ಯಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಕಾತಾರ್ನ್ ದಿಯಾ', ಮಾಂವಾಂ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪೆಲಿಸಾಮಾನ್ ಗುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಧರುನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಚಿರ್ಡಿಲಿ. ಸೆಲ್ಲಿನ್ ತಾಕಾ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊವ್ನ್ ಪಾಕಾಂ ಕಾಡುನ್, ಸುಟಿ ಕರುನ್ ಸುಕೊ ಕೆಲೊ. ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಚ್ಯಾ ಮಾಸಾ ಸಂಗಿಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ತಾಂದ್ಲಾಚ್ಯೊ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ. ಗರೆ ಸುಕೆ ಕೆಲೆ. ಪೆಲಿಸಾಮಾನ್ ವಚುನ್ ಸುರ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಆಂತೊನ್ ಕೊಸುನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂ ಲೊರೆಸಾಚಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ವಾಟ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್ಲಿಂ.

ದನ್ಪಾರಾಂ ವೊರಾಂ ದೋನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪೆಟೊ ಘೊಂಕ್ತಾನಾ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ 'ಚೆರ್ಕೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾ...' ಮ್ಹಣ್ ಬಾಯ್ರ್ ತಿಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲಿ. ಗಾದೆ ಕೊಸುನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂತೊನಿಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.  'ತಿ ಸುರ್ ಆಂಬೊಟ್ ಜಾತಾ, ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸುರ್ ದೀ', ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.
'ತುಕಾ ಸುರ್ ಸದಾಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾಯೆ?' ವಿಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಪೆಲಿಸಾಮ್. ಅಂತೊನ್ ಲೋವ್ ಭಿತರ್ ವಚುನ್ ಸುರೆಚಿ ಮುಟ್ಟಿಚ್ ತೊಂಡಾಕ್ ದವರ್ಲಿ ಆನಿ ಸೆಲ್ಲಿನ್ ಲೋವ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆ ಮಾಸ್ ದಿಲೆಂ. ವೊರಾಂ ಅಡೇಜ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಯೇ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಳವ್ನ್, 'ಆಮಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಜೆವ್ಯಾಂ ಮಾಂಯ್, ಭುಕ್ ಲಾಗ್ತಾ' ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸೆಲ್ಲಿ. 

'ಗುರ್ಕಾರಾಮಾಗೆರ್ ಫೋನ್ ಅಸಾ, ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ಪೋನ್ ಪುಣೀ ಕೆಲಾಂಗೀ ವಿಚಾರ್ನ್ ಯೇರೆ', ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ.  ಆಂತೊನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಗೆಲೊ.  'ಏ ಸಾಂ. ಲೊರೆಸಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಘ್ನ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್. ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ವಚುನ್ ದೋನ್ ವಾತಿ ಪೆಟಾಯ್ತಾಂ' ಮಾಗಾಲಾಗ್ಲಿ ತಿ. ಆಂತೊನ್ ವಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಖಬರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.
'ವೊರಾಂ ತೀನ್ ಜಾಲಿಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ವಚುನ್ ಸೋಪ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ. ಆಮಿಂ ಜೆಂವ್ಯಾಂ' ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸೆಲ್ಲಿ. 
'ಹಾಂವ್ ಜೆವಿನಾ, ತುಮಿ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜೆವಾ' ರಾಗಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಸುನೆಕ್.  'ಮಾಸ್ ಪುರಾ ಖಾಲಿ ಕರಿನಾಕಾತ್' ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ತಿಣೆ. ಇಲ್ಲೆಂ ಜೆವ್ನ್, ಆಂತೊನ್ ಆನಿ ಸೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಗೆಲಿಂ ಸೊಪ್ ಆನಿ ಆರ್ಕಾಂಜ್ ಹಾಡುಂಕ್.

ವೊರಾಂ ಪಾಂಚ್ ಜಾತಾನಾ, ಎಕೇಕ್ ಭೊರೊ ಸೊಪ್ ಆನಿ ಆರ್ಕಂಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಂತೊನ್ ಆನಿ ಸೆಲ್ಲಿ ಅಯ್ಲಿಂ.
'ಚೆರ್ಕೊ ಅನಿಕೀ ನಾ, ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್?' ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ಖಂತ್ ಕಾಡುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. 
'ಬಾಪ್ಪು ಆನಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್‌ಗೀ ಮಾಮ್ಮಿ?' ವಿಚಾರಿ ಲಾಗ್ಲಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ. 
ವೊರಾಂ ಸ ಜಾತಾನಾ ಪೆಟೊ ಘೊಂಕ್ಲೊ. ಗೇಟ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಆವಯ್-ಬಾಪುಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ ಪುತಾಕ್-ಸುನೇಕ್ ಮೆಳೂಂಕ್. ಆಂತೊನ್ ಯೆಕ್ಲೊಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ! ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಬೇಗ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ! 
'ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ತಾಂ ಪುತಾ ತುಕಾ, ಜೇಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ...' ದುಖಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆವಯ್,
'ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ, ಕೊಣಾಕಿ ರಾಕ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?' ಕಸಲಿಂಚ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. 
'ಕಾರಾಗಾರ್ ಕಾರ್, ಹಾಂಗಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ವಯ್ರ್  ಪದ್ವಾರ್ ರಾವಯ್ಲಾಂ...'  ಮುಂದರುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ. 
'ಕಾರಾಚೆರ್ ಬೇಗಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದಾಟ್ಟು ಹಾಡ್ತಾಲೊ ಪುತಾ' ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೆಲಿಸಾಮ್.
'ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆತಾಂ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾ' ಸುಕಿ ಜಾಪ್ ತಾಚಿ. 

'ಜಾಕ್ಲಿನ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್?' ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಆವೊಯ್ನ್. 
'ತಿಂ ಹ್ಯಾ ಘರಾ ಕಸಿಂ ರಾವ್ತಾಲಿಂ? ಹಾಂಗಾ ಪಾಂಕೊ ನಾ, ಏ.ಸಿ ನಾ. ಕೊಮೊಡ್ ನಾ, ಸಕಯ್ಲ್ ಬಸುನ್ ಹಾಗಿಜೆ. ಕಾಕುಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಿಂ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಹೊಟೇಲಾಂತ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್' ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆ.
'ಏಕ್ ಫೋನ್ ಪುಣಿ ಕರ್ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ಗುರ್‍ಕಾರಾಮಗೆರ್. ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಮಾಸ್, ಕೊಂಬೊ ಸುಕೊ, ಗರೆ ಸುಕೆ, ಸುರ್ ಪೂರಾ ಹಾಡುನ್ ರಾಕುನ್ ರಾವುಲ್ಲ್ಯಾಂವ್...'  ಭೊರ್'ಲ್ಲ್ಯಾ  ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆ. 

'ಹೆಂ ಪೂರಾ ಕೋಣ್ ಖಾತಾ ಮಾಮ್ಮಾ? ಪೊರ್ಕ್ ಆನಿ ಚಿಕನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಚೆಂ. ತೆ ಗರೆ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್? ಹಾಂಗಾ ಬರ್ಗರ್ ನಾ. ಚಿಕನ್ ರೋಷ್ಟ್ ಆನಿ ಗ್ರಿಲ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಯ್ ಕಳ್ತಾ? ದೆಕುನುಂಚ್ ತಿಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ. ಕಾಂಯ್ ರಾಂದ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಗೆಂದಾಳಿ ಬೋಂಡೆ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಡಾ. ಮಾಕಾ ಡಾಡಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ'  ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.  'ಡಾಡಾ' ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೆಲಿಸಾಮ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ವಯ್ರ್-ಸಕಯ್ಲ್ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆಮೇರಿಕಾಕ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣಾಸಾರ್ ಮಾಂಯ್-ಬಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ, ಅತಾಂ ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ, ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಬಾಯ್. ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರುನ್ ಥೊಡೊ ವೆಳ್ ಕಿಂತೆಂಗೀ ಉಲಯ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್,  'ಬಾಯ್-ಬಾಯ್, ಸೀ ಯು ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೆಳ್ತಾ...', ಹಾತ್ ಹಾಲಾಯಿತ್ ಗೆಲೊಚ್ಚ್ ತೊ. 

'ಚೆರ್ಕೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಾಬಾ? ಕಾಂಯ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊಗೀ?' ತಮಾಶೆ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ ಆಂತೊನ್. ಭಿತಾರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ಸೆಲ್ಲಿಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ರಾತ್ ಆನಿ ದೀಸ್ ಘೊಳೊನ್, ತಾಂಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾ ಮೋಗ್ ಸಾತ್ ದರ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್.
  
'ಆಸ್ತ್ ಆತಾಂಚ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಯಾಂ, ಮಾಗಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಗಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮಾಗಿರ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ಲಡಾಯ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡಾತ್' ಮ್ಹಣಾಲೊ , ಸತ್‌ಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಪೆಲಿಸಾಮ್. 
'ಮಾಗಿರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ?' ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ತೊ.
'ಹೆಂ ಘರ್, ಬಾಂಯ್ ಆನಿ ಮಾಡಾಂ ತೋಟ್ - ಅಶೆಂ ದೋನ್ ಎಕ್ರೆ ಜಾಗೊ ತಾಕಾ ಪುರೊ ಖಂಯ್. ಗಾದೆ, ರಾನ್ ಆನಿ ಗುಡೊ - ಧಾ ಎಕ್ರೆ ತುಕಾ ಆಸೊಂದಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ' ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್.
'ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳೇಂಯ್?' ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಪುತಾನ್. 
'ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ' ಜಾಪ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ.
 
'ಸೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಸದಾಂ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಘೊಳ್ತಾಂವ್, ತುಮ್ಚಿ  ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ತಾಂವ್. ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂಯ್‌ಗೀ? ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾತ್ವಿ ಜಾತೆಚ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಘರಾ ರಾವಾಯ್ಲೆಂಯ್. ತಾಕಾ ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ವಿಕುನ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ, ಆನಿ ಟ್ಯೂಶಾನ್ ದಿವಾಯ್ಲೆಂಯ್.  ದೋನ್ ಎಕ್ರೆ ತೋಟ್ ಬೇಂಕಾಕ್ ಆಡವ್ ಘಾಲುನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕಾಪ್ ದಿವಾಯ್ಲೆಂಯ್. ಪೂಣ್ ತಾಣೆ ರೀಣ್ ಭರುಂಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಜಾಗೊ ಎಲಾಮ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತುಂವೆಂ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಜ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಾಜಾರ್ ಥಂಯಿಚ್ ಜಾಲೊ. ಕಾಜಾರಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ನಾ. ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿಂ ಏಕ್ ನಯಾ ಪೈಸೊ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಘರ್ ತಾಕಾ ದಿತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್. ಆಮಿ ಖಂಯ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ?'  ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಾಪಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ರಾಗಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಅಂತೊನ್.

'ಘರ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ತಾತೇ ಪುತಾ,' ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ ಆವೊಯ್. 
'ತಿಂ ಖಂಡಿತ್ ರಾವಾನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ವಿಕ್ತೆಲಿಂ...'
'ತುಂ ಘರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಾಕಾ ದೀ. ವಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾ ರಾಂವ್ಚಿ ನಾಂವ್' ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ ತಾಣೆ.
'ತುಂವೆಂ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಚಿ ವೊಪಾರ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾಯ್. ಹೊ ಲೊರೆಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾ. ಆನಿ ಕೆದ್ನಾ ಯೆತಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತಾಚೆಂ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೊಚ್ ನಾ' ಮ್ಹಣಾಲೊ  ಬಾಪುಯ್. 
'ವೊಪಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಣಿ ಬಾಬಾ, ಜಿಣಿ ದುಸ್ರಿಚ್. ಕಾಣಿಯೊ ಮ್ಹಸ್ತು ಸಾಂಗ್ಯೆತ್' ರಾಗಾನ್೦ಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ. 
'ದೆವಾ ವಿರೋಧ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಶಿರಾಪ್ ಮಾಗೊವ್ನ್ ಘೇನಾಕಾ...'  ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆವೊಯ್. 

ಆತಾಂ ಮೊದೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ ಸೆಲ್ಲಿ,  'ವ್ಹಡಿಲಾಂ ವಿರೋಧ್ ಆಮಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಗಾದೆ ಅಸಾತ್. ತಳೆಂ ಅಸಾ.  ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಲೊರೆಸಾ ಪರಿಂಚ್ ಶಿಕುನ್ ಹೊ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ತೆಲಿಂ. ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಗುರ್ಕಾರಾಮಾಚೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ಘರ್ ಅಸಾ. ಕಸೆಂಯೀ ತಾಚೆ ಗಾದೆಯೀ ಆಮಿಂಚ್ ಘೊಳ್ತಾಂವ್....' ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸೆಲ್ಲಿ. 
'ನ್ಹಾವ್ನ್ ಯೆಯಾ, ಆಮೊರಿ-ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜೆವ್ಯಾಂ' ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೆಲಿಸಾಮ್.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಲೊರೆಸಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಾಗ್ಯಾಚೆ ವಾಂಟೆ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸಾಂತ್ ಜಾಲೆ. ಹಾಚಿ ಪೂರಾ ಮಾಂಡಾವಾಳ್ ಲೊರೆಸಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾನ್ ತೊ ಕುಟ್ಮಾ ಸಮೇತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಗೆಲೊ. 
ಏಕ್  ಮ್ಹಯ್ನೊ ಉತರ್ತಾನಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಖಬಾರ್,  ಪೆಲಿಸಾಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ಕಿ.ಮಿ. ಪಯ್ಸ್, ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೇಜ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕರಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ನೇಶನಲ್ ಹೈವೇಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ರಸ್ತೊ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹೊ ರಸ್ತೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾನ್ ಆನಿ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾನ್ ಬೋವ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಾಲೆಂ. ವೆಗಿ ಚುನಾವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಕಾ ಸರ್ವಾಂಕೀ  ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ಚಾಲಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪೆಲಿಸಾಮಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿ, ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಂಗಾರ್ ಪಡುನ್ ಜಾಗೆ ಮೊಲಾಕ್  ಘೆತಾಲೆ. 

'ಆಮ್ಚೆಂ ರಾನ್ ಆನಿ ಗಾದೆ ಪಾಂಚ್ ಕರೊಡಾಂಕ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾತ್' ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖುಶೆನ್ ಬಾಯ್ಲೆಲಾಗಿಂ ಆಂತೊನ್. 
'ಆಮ್ಸೊರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಮೋಲ್ ಅನಿಕೀ ವಾಡ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಹಾಳು ಜಾತಾಲೆ. ದೇವ್ ವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕೀ ಸೊಡುನ್ ಘಾಲಿನಾ...'  ಹಾಸ್ಲೆಂ ಸೆಲ್ಲಿ. 

Tags:  Vechik, Konkani Short Story, Dr. Gerald Pinto, Niddodi, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. Rita, Dubai
    Very nice story.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE