+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

1  -   ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆಂ...  : ಪ್ರಸ್ತಾವನ್

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

ಹೆಂ ಏಕ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆಚೆಂ ವಿಧಾನ್.

ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ, ದುಕಿಚ್ಯಾ, ಮೊಗಾಚ್ಯಾ, ಮಾಯಾಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಮಾಯಾಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಧಾನಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆಚೆಂ ವಿಧಾನ್.

ಹಾಸೊ ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವರ್ತೆಂ ದೆಣೆಂ. ಪೂಣ್ ಮನಿಸ್ ಹಾಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ವಾಪಾರ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ಸುಡಾಳ್ ಹಾಸುಂಕ್ ಸಕಾನಾ. ಹಾಸೊ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್. ಹಾಸ್ತಾನಾ ತೊಂಡ್ ಆನಿ ಗೊಮ್ಟೆಚ್ಯೊ ಸತ್ರಾ ಶಿರೊ ವಾವುರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಹಾಸ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತೊಂಡ್ ಉಗಡ್ಚೆಂಚ್ ಆಪ್ರೂಪ್.

ಹೆರಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಸುಲಭ್. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಣಾವಯ್ರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್. ತಶೆಂಚ್ ಸಂತೊಸಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಸುಂಕ್ ಸುಲಭ್. ಪೂಣ್ ಕಷ್ಟಾಂ ದುಕಿಂ ಮಧೆಂಯ್ ಹಾಸ್ತಲೊ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹಜಾರ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವರ್ಣುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲಿ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಏಕ್ ಮೊವಾಳ್ ಹಾಸೊ ವರ್ಣಿತಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಆಮೊಲಿಕ್! 

ಹಾಸೊ, ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಮತಿ ಖಂತಿಂಕ್ ಏಕ್ ಸುಲಭ್ ವಕಾತ್. ಹಾಸುನ್ ಆಮ್ಚೊ ಮಾನಸಿಕ್ ದಬಾವ್ ಉಣೊ ಕರ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾ. ಆಮ್ಚೆಖಾತಿರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆಸಾತ್ನೇ. ಮಾಗಿರ್ ತಾಣಿಂ ಪೊಟಾಕ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾಯೇ ತರ್...?

ಹಾಸ್ಯಾಂನಿ  ಸಬಾರ್ ರಿತಿ ಆಸಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಮುಗ್ದ್ ಹಾಸೊ, ಸಮ್ಜಣೆಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ, ಮೊವಾಳ್ ಹಾಸೊ, ಪಿಶ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ, ಮತ್ಲಾಬಿ ಹಾಸೊ, ಕಾಮುಕಿ ಹಾಸೊ, ರಾಕ್ಸಾ ಹಾಸೊ, ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಹಾಸೊ, ವತ್ತಾಯೆಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹಾಸುಂಕ್ಯಿ ಏಕ್ ರೀತ್ ಆಸಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಾಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಜಾತಾ. ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ದಾಂತ್ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಫಕತ್ ಗಾಲ್ ರುಂದಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಆನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಯೆತಾತ್ ಅಶೆಂ ಜಾಣಾರಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್'.

ಆಯ್ಚೊ ಹೊ ವಾರ್‍ಯಾ ವೆಗಾಚೊ ಸಂಸಾರ್. ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ವೆಗಾಚೊ ಸಂಸಾರ್. ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಕುಳ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹ್ಯಾ ವೆಗಾಕ್ ಫಾವೊಗೀ...? ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ಖಿಣಾಚಿ ಜಿವಿ. ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಆವ್ಕ್. ಹಳೂ ಚಲ್ಚೊ ಕಾಸೊವ್ ಸಯ್ತ್ ದೊನ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವುನ್ ಜಿಯೆತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಚೆಂ ಎದೊಳ್ಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ಶಿಂ ಕರೊಡ್ ವರ್ಸಾಂ ಖಂಯ್. 

ಚ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಬುಳ್ಬುಳ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಜಾಲಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಘಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯೊ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಜಾಲಿಚ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ತಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಚಲುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ - ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಮೇಟ್. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಮೆಟಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಅಪರಿಮಿತ್. ಅಶೆಂಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕ್ಲಾಶಿಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ, ಪಯಿಲ್ಲೊ ಸಾಂಬಾಳ್, ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಲೆಂ, ಪಯಿಲ್ಲೆ  ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚೆಂ... ಇತ್ಯಾದಿ. 

ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ನ್ಹಯ್, ಜಶೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಮೋಗ್, ಪಯಿಲ್ಲೊ ಉಮೊ, ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್, ಪಯ್ಲಿ ರಾತ್, ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಗೊ, ಘರ್, ಕಾರ್, ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ಗಜಾಲ್ ಖಂಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್, ಲಾಬ್ಚೆಂ ಸುಕ್, ಭೊಗ್ಚೆಂ ಸಮದಾನ್ ವರ್ತೆಂ. ಅಸಲ್ಯೊ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಜಾಲಿಚ್ ಮನ್ಶಾ ಮತಿಚೆಂ ಸಮದಾನ್ ಉರಯ್ತಾತ್. ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್, ಫುಡೆಂ ಸರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ತಾತ್.

***

ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಪ್ರಮುಕ್ ವಾಂಟೊ. ಜಾಂವ್ ಖಂಚಿಯ್ ಭಾಸ್ ಖಂಚೊಯ್ ದೇಸ್, ಖಂಚೆಂಯ್ ಪತ್ರ್, ಹಾಸ್ಯ್ ಲೇಕನಾಂ ಆಸ್ತಾತ್‍ಚ್ . ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಹಾಸೊ ಸರ್ವಕಾಲೀಕ್ ಆನಿ ಜಾಗತಿಕ್.

''ಹಾಸ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವಸ್ತ್ರಾಪರಿಂ. ಮೋವ್, ವಾಚ್ತಾ ವಾಚ್ತಾಂ ಹಾಸೊ ಉಬ್ಜಾಯ್ಜೆ. ವಿಡಂಬನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ವಸ್ತ್ರಾಂಪರಿಂ. ಇಲ್ಲೆಂ ಚಾಬ್ತಾ'' ಅಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಬರವ್ಪಿಣ್ ಸುನಂದಮ್ಮನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ.

ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಕವಿಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್,  ''... ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಡಂಬನಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ದುಕ್ತಾ...''

ಹಾಸ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ದೋಗ್ ಕನ್ನಡ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿತಾಂ:

ನಗುವು ಸಹಜ ಧರ್ಮ, ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ
ನಗುವ ಕೇಳುತ್ತ, ನಗುವುದತಿಶಯದ ಧರ್ಮ
ನಗುವ, ನಗಿಸುವ, ನಗುತ್ತ ಬಾಳುವ ವರವ
ಮಿಗೆ ನೀನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೊ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. 
ಮ್ಹಣುನ್ ಮಹಾನ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ, ತತ್ವ್ ಗಿನ್ಯಾನಿ  ಡಿ. ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕೃತಿ 'ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ' ೦ತ್ ಲಿಕ್ಲಾಂ.  

'ಸಾಹಿತಿ ನೀ ಸಾಯುತ್ತಿ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಾನಡಿಂತ್ಲೊ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಬರೊವ್ಪಿ ಭೀಮಸೇನ ರಾವ್ (ಬೀಚಿ) - ಬೀChi ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'ಅಂದನಾ ತಿಮ್ಮ' ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಹಾಸ್ಯಾವಿಶಿಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ-

ನಗಲಾರದವರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಲಿ ನಗು ಉಂಟು
ನಗು ಹೆಚ್ಚು, ತುಸು ಹಾಸ್ಯ ದಡ್ಡರ ರೀತಿ
ನಗು ಮಿತ ಹಾಸ್ಯ ಹಿತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿವರು
ನಗು ನಗು ಹಾಸ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರಲಿ ತಿಮ್ಮ.

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಋಷಿನ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ ಜಾಣಾಂತ್? 'ಹಾಸುನ್ ಜಿಯೆಯಾ, ಹೆರಾಂಕ್ಯಿ ಹಾಸಯಾ, ತುಮ್ಚೆಂ ಜೀವನ್ ತುಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ಯಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.'

'ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸ್ತಾ' ಮ್ಹಣ್ತಾ ಶೇಕ್ಸ್'ಪಿಯರ್. 

ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ 'ಜೋಕ್ಸ್', 'ವಿಟ್ಸ್', 'ಸಟಾಯರ್' ಆನಿ 'ಹ್ಯೂಮರ್' ಅಶೆಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ ಹಾಸ್ಯ್, ವಿನೋದ್, ವಿಡಂಬನ್, ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್, ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಅಶೆಂ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಯೆತ್ ತರೀ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಉಣೆಂ. ವಿಡಂಬನ್ ಚಡ್. ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್. ಹಾಸ್ಯ್ ಬರೊವ್ಪಿ ಎಕಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತಾ ತಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ವಿನೊದಾಂತ್ ನಾಂವಾಂ, ಜಾಗೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಆಸ್ತಾತ್, ಆಸ್ಯೆತಾ. ವಿಡಂಬನಾಂತ್ ಶೀದಾ ಸಾಂಗಿನಾಶೆಂ ಒತ್ತು ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂತ್ ನಾಂವಾಂ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ನೀಜ್ ಆಸುನ್, ಆಪ್ತ್ ಶೈಲಿ (ಮಯ್ಪಾಸಿ ಶೈಲಿ) ಆಸ್ತಾ. ವಾಚ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಆಪ್ಣಾಚಿಚ್ ಗಜಾಲ್, ಆಪ್ಣಾಂ ಭೊಂವಾರಿಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ.

ಹಾಂವೆಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, 2000 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದಿವೊ ಪತ್ರಾ ಖಾತಿರ್ 'ಹಾಸ್ಯಾಯಣ್' ಅಂಕಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ವಿನೊದಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ವಿಭಿನ್ನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಖಾಸ್ ಶೈಲೆಚೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಗಲ್ಫ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ, ಅಂಕಣ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಂತ್ ಮಿತ್ರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಚಲ್ಲೊ. ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರಯ್ಲೆಂ ತರೀ ಅಂಕಣ್ ಜಾಂವ್, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಜಾಂವ್ ಉದೆಲಿಂ ನಾಂತ್.

2010 ಜುಲಾಂಯ್ತ್ 'ರಾಕ್ಣೊ' ಹಫ್ತಾಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ 'ಹೆಂ ನಾತೆಂ ಸತ್ರೆಚೆಂ' ಆನಿ ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ರಾಕ್ಣೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ 'ಭುರ್ಗಿಂ ಮನಾಂ ವೊಡಿಂ ಸರ್ಗಿಂ' ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡಿ ಧುವ್ ಸೃಜನಾ ವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ 2011 ಜನೆರ್ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ವಿಶಿಂ 'ಆಮ್ಗೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ನವದಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೇಖನ್, ತಶೆಂಚ್ 'ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೆಟಾಂ', 'ಅಬ್ಬಾ ಬಾಪಾ' ಪ್ರಬಂಧ್ ಬರಯ್ಲೆ. ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಬರ್ಪಾಂ ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ರಿತಿಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಬರೊವ್ಪಿ ಇಶ್ಟಾಂನಿ ತೊಕ್ಣಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಪ್ರೊ| ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ''ಅಸಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ 'memoirs' (ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಶೆಂತ್ `ಮೆಮ್ವಾ') ವಾ 'ಉಗ್ಡಾಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್' ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಉಣಿಂ. ತುಂ ಬರಯ್'' ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ.

''ಅಸಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್, ಧುಂಪಂವ್ಕ್ ಆಸಾನಾ. ಭಾಶೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ವಾ ಭಂಗಸ್ತಳ್ ಆಸಾನಾ. ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ, ಮನಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಅಸಲ್ಯೊಚ್ ಗಜಾಲಿ ಅಂಕಣಾ ರುಪಾರ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್. ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಕ್ಣೊರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಯಾ'' ಮ್ಹಣ್ (ಆತಾಂ ಮಾಜಿ ರಾಕ್ಣೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್) ಟೊನಿ ಫೆರೊಸಾನ್ ಸುಚನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಕ್ಣೊರ್ 'ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆಂ' ನಾಂವಾರ್ ಥೊಡಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲಿಂ.

***

ಹ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕರುನ್ ದಿತಾಂ ಹಾಂವ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ 2010 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಆಸಾತ್. ಬರ್ಪಾಂತ್ ಆದ್ಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂಚೊ ಫರಕ್ ಕಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆ ವಾಂಟೆ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ವಿನೋದ್ ಆನಿ ವಿಡಂಬನ್ ಕಾಲೆತಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ರಿತಿಚಿಂ. ದೊನಾಂಯ್ತ್ಯಿ ಉಗ್ಡಾಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಝಳಕ್ ಆಸಾ.  

ತುಮ್ಕಾಂ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಹಾಸೊಚ್ ಮೆಳ್ತಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾನಾ. ಥೊಡೆಂ ತಕ್ಲಿ ಖೊರ್ಪುಂಕ್ಯಿ ಆಸಾತ್, ಖೊರ್ಪಿಯಾ ಆನಿ ಹಾಸಾ. ಚಿಂತುಂಕ್ ಆನಿ ಹಾಸುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಸ್ ಭರುಂಕ್ ನಾ. ಹಾಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಚೆಂ, ಚಿಂತುನ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾನೂನಾಂ ಲೆಕಾರ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್‍ಯೀ ನ್ಹಯ್.

***

ಆನಿ ಆತಾಂ 'ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆಂ' ಪುಸ್ತಕ್ ಯೇವ್ನ್ 3 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. www.maibhaas.com ಅಂತರ್ ಜಾಳಿರ್ ಹಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರ್ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಹಾಕಾ  ಆಭಾರಿ.

- ವಿತೊರಿ, ಕಾರ್ಕಳ್ 

ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿತೊರಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

Tags:  Vithori Karkal, Mithr, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. praveen, Kulshekar
  ಭಾರಿ ಬೊರೆ ಲೇಕನ್, ವಿತೊರಿಕ್ ಆಭಿನಂದನ್ .... ಪ್ರವೀಣ್ ತಾವ್ರೊ ಕುಲ್ಶೇಕರ್
 2. Joel Dalmeida, Brahmavar
  ವಿತೊರಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನಿ. ವಾಚುನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಚಡಿತ್ ಬರಯಿತ್ತ್ ರಾವ್. ಸರ್ವ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆನಿ ರಾಟಾವಳಿಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾ.
 3. Jason Rodrigues, Mangalore
  ಹಾಂವ್ ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ -ಕ್ ಆಬಾರ್ ಮಾಂದ್ತಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂಚ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.
 4. Janice Serrao, Sharjah
  Very nice contents and great writing. Really looking forward to the articles more.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE