+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಮುಗ್ದನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ   -  15  :  ಧರ್ಮ್, ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆನಿ ಕುರ್ಡೆಂಪಣ್ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಡ್, ಉಭೊ, ವಾಂಕ್ಡೊ, ನೀಟ್ ಕರುನ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಕುಡ್ಕೆ ಕರುನ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಅರ್ಥ್ ಉಬ್ಜಾವ್ಯೆತ್. ಹೆಚ್ಚ್ ತಾರ್ಕಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಸಂಗ್ತೆಕ್‌ಯೀ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ತರ್ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ದೋನ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಪ್ರಕಾರ್; ವೆಕ್ತಿಪರಕ್ (Subjective) ಆನಿ ವಸ್ತುಪರಕ್ (Objective). ಅನ್ಯೇಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ವೈಗ್ಯಾನಿಕ್ ತರ್ಕಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಜ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ದಿಸ್ಚೆಂ, ಆಪ್ಡಿಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ (ಕೂಡ್, ವಸ್ತು, ರೂಕ್, ಫುಲಾಂ, ಆಯ್ದಾಂ, ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ) ವಸ್ತುಪರಕ್ ತರ್, ಜ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ದಿಸಾನಾಸ್ಚೆಂ ಪುಣ್ ಭೊಗ್ಯೆತ್ ವಾ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ (ಸಮಧಾನ್, ಬರೆಂ, ವಾಯ್ಟ್, ನೀತ್, ರಾಗ್, ಮೋಗ್, ಸರ್ಗ್, ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್) ವೆಕ್ತಿಪರಕ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಕ್ ದೋನ್ ಪೊಂತಾಂನಿ ದವರ್ನ್, ಎಕಾ ಪೊಂತಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಪೋಂತ್ ಪೊಕೊಳ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ; ಜಶೆಂ ವಿಗ್ಯಾನ್ 'ಧರ್ಮಾಕ್' ಮಾಂದಿನಾ, ತಶೆಂಚ್ ಧರ್ಮ್ 'ವಿಗ್ಯಾನಾಕ್' ಮಾಂದಿನಾ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ವಾದಾವರ್ವಿಂಚ್ಚ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆಂ, ಜನಾಂಗಾ-ಜನಾಂಗಾ ಮಧೆಂ, ಚಿಂತ್ಪಾ-ಚಿಂತ್ಪಾ ಮಧೆಂ ಝುಜ್ ಚಲ್ಲಾ, ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಖಂಚೆಂ ಖರೆಂ, ಖಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಯೇನಾ, ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದೊನ್‌ಯೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ, ಜಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಾಂಗಾಪ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾ; Religion is the subjective experience. Science is the objective reality. To argue either is a ridiculous waste of time and energy...

ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಸವಾಲಾಂ ಉಟಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ವಾ ಧಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೆ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ. ಚರಿತ್ರೆಚೆ ಧಾಖ್ಲೆ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ಸಮಾಜ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ 'ಧರ್ಮಾಂದ್ಳೆ' ವ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿರೋಧಿ ಮ್ಹಳ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲೆ ದಿತಾ ಶಿವಾಯ್, ತ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ಲೊ ಸಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಚಾನಾ.  ವಿಚಾರ್‌'ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಸುಕಿಧಾಡೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಹೊ. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚಿ ಮತ್ ದೇವ್, ಸಾಂತಾ-ಭಕ್ತಾಂಚಿ ಉಗ್ತಿ ಪುಜಾ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಭುತಾ-ದೇವಿಂಚಿ ಗುಪ್ತಿ ಪುಜಾ ಕರ್ತಾ. ಆಜೂನ್‌ಯೀ ಹೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನಾ. ತ್ಯೆಚ್ ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಬಜಾರ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಮ್ತ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಬಜಾರ್, ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಯ್ತ್ ಭರುಂಕ್ ನಾ, ಲೇಕ್ ಸಯ್ತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿನ್ ಅಸಲೆಚ್ಚ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ಲಾ, ವಾಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಎಕೆಕ್ ಇಮಾಜಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಸವೆಂ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಷಣಾಂಕ್, ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಾಂಕ್ ಪಲೆತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಎಕೇಕ್ ಪಂಗತ್ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗತ್ ವೆತಾ. ಆನಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಎಕೇಕ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಂಕ್ ಉಗ್ಡಾಪೆ ಕರೀತ್ ವೆತಾ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಬುಕಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಕುರ್ಡ್ಯಾಪಣಾಚೆರ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆರ್ಸೊ ಫಾಂಕಯ್ಲಾ. 'ತುಮಿಂ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವಾನಾಂತ್ ತರ್, ದಿಸಾನಾಸ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ತರೀ ಕಸೊ?

ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಸುಕಿಧಾಡೆಂತ್ ಮನಿಸ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಳ್ತಾಸ್ತಾಂ, ತಶೆಂಚ್ ಕಾಯ್ದೊ ನಾಂವಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಕಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಕಯ್ದಿ ಕರ್ನ್ ಜಿಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ಚಿ ಕವಿತಾ, 'ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್' ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ. ಹರ್ಮನ್ ರೋಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್: ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳ).ಎಮ್.ಬಿ.ಯೆ. ಶಿಕಾಪ್ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್, ಪರ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕುವೇಯ್ಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಾ ಹಾಣೆಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಮಟ್ವೆ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಸುರ್ವಿಲೆ ಪಂಗ್ತೆಂನಿ ಎಕಾ ವಾಟೆಕ್ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ದಿತಾ, 'ಇಗರ್ಜೆಚೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಳಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಮಾರ್ತಾ', ಆನ್ಯೇಕಾ ವಾಟೆಕ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಅಧುರಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಮಾಡ್ಪುನ್ ಉಟ್ಚೊ ಕವಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಡ್ಪುನ್ ಸಬ್ಧ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೊ, ಮಾಡ್ಪುನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೊಡುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಕವಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಸೊಡುನ್ ದೀನಾ, ಬಗಾರ್ ಪರತ್ ತಿಂಚ್ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಉಟಯ್ತಾ.

ಢಣ್ ಢಣ್
ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಘಾ೦ಟಿಚೊ ನಾದ್
ಅಧುರಿ ಸಪ್ಣಾ೦ ಗಾ೦ಟ್
ಮಾ೦ದ್ರೆ ಸ೦ಗಿ೦ ಮಾಡ್ಪುನ್
ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದೊಡುನ್
ಕುರ್ವೊನ್ ಖುರ್ಸಾ ಕುರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ
ಸಾಕ್ರಾಮೆ೦ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್
ಬಗ್ಲೆರ್ ಉಬಿ ಬೋಬ್ ಮಾರಿತ್
'ಉಪಾದೆಸ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಮಾರಿತ್ !'

ದುಸ್ರೆ ಪಂಗ್ತೆಂತ್ ಖಡ್ಡೊ ಬ್ರಶ್ ಏಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬಲಿಷ್ಟ್ ಇಮಾಜ್, ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಚೆ ಅಮಾಲಿ ಧೆಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪರ್ನಿಂ (ಪಾರಂಪರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ, ರಿತಿ ರಿವಾಜ್ಯೊ ವ ಪೊಕೊಳ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾಯ್ದೆ) ಆನಿ ಖಡ್ಡೊ ಬ್ರಶ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಾಂಗೊನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಉಪಾದೆಸ್ ಮೊಡ್ತೆಲೆ ಕಿತ್ಲೆಗೀ, ತಿತ್ಲೆಚ್ ಹೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆನಿ ಉಪಾದೆಸ್ ರಚ್ತೆಲೆ ಸಯ್ತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂಚಿ ಮಾರ್ಲಿ ಶೆಂಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹೊ ಖಡ್ಡೊ ಬ್ರಶ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆಂತ್ ಮಾಲ್ವೊಂಚೊ ಆರ್ಸೊ ಏಕ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ರಿತಿನ್ 'ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಕಾಲ್ಚೆಂ ಅಮಾಲ್ ಪಿರ್ವೊಂಕ್ ನಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ದಿತಾ.

ತೊಚ್ ಹರ್ಶೆ೦ಚೊ ಖಡ್ಡೊ ಬ್ರಶ್
ದಾ೦ತಾ ಮಧೆ೦ ಖೆಳೊನ್
ಉಟ್ಲೊಲೊ ತೊ ಫೆ೦ಡ್
ಆ೦ತಾ ಕುಸ್ವೆ ಥಾವುನ್ ಉಟ್ಲೆಲ್ಯಾ
ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಅಮಾಲ್ ದೆ೦ಕಾ೦ಕ್
ಫರ್ಮಳ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಸಲ್ವಾಲೊ
ಆಯ್ಣ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಹಾ೦ವ್
ನೀಟ್ ಉಬೊ೦ ತರೀ
ಆರ್ಸೊ ಕಸೊ ಹಾಳೂ ಮಾಲ್ವಾಲೊ?

ತಿಸ್ರಿ ಪಂಗತ್ ತಾತ್ವಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕುಸೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೊ ಸಾಬು, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಾಬ್ವಾ ಫೆಂಡಾಂತ್ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ನಿತ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ ಪುಣ್ ಭಿತರ್ಲಿಂ ಖತಾಂ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂಗಾಚ್ಯೊ ಎಕೇಕ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಖೊಂಕ್ತಾ. ಧರ್ಮ್/ಮೀಸ್/ಕುಮ್ಸಾರ್ ಏಕ್ ಸಾಬು, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಾಬ್ವಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಿತರ್ಲಿಂ ಖತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪಾತ್ಕಾಂ ವಾ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಧುಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ? ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾತ್ವಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಉಟಯ್ತಾ.

ಅವ್ಚಿತ್ ದಿಸಾ ನಿಶ್ಚಿತ್ ರುಪಾರ್
ಮಾತ್ಯೆಕ್ ವೆ೦ಗ್ಚ್ಯಾ ಕುಸಾಡ್ ಕುಡಿಕ್
ಘಸ್ಟಾಲ್ಲೊ ಬಾವ್ಡೊ ಸಾಬು
ಬಾಯ್ಲೆ೦ ಮ್ಹೆಳೆ೦ ನಿತ್ಳಾವ್ನ್
ಭಿತರ್ಲಿ೦ ಖತಾ೦ ಖದ್ಳಾ೦ವ್ಕ್
ನಾಪಾಸ್ ಜಾತಾನಾ
ಮಾಡ್ತಿರ್ ಸಾಬ್ವಾ ದುಕಾಂ
ನಾಣ್ಯೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಖೆ೦ಳ್ಬ್ಯಾ ಮುಳಾ೦ತ್
ಅಪಾಪಿ೦ ಖಿಣಾನಿ೦ ಜಿರ್ಲಿಂ
ಮ್ಹಜೊ ಚಿಕೊಲ್ ಗಿಳುನ್
ಖೆ೦ಳ್ಬ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಪಿ೦ಪ್ರಿ ಕಶಿ೦ಗಾಯ್ ಫುಲ್ಲಿ೦?

ಚವ್ತಿ ಪಂಗತ್ ತಾರ್ಕಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಸ್ವಭಾವಾಕ್, ಮಾಣ್ಸುಗೆಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಂರ್ಗರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿದೇಶಿ ಸುಗಂಧಾಚೆಂ, ವಾ ಲೆಪ್ಟಾಂವ್ಚೆ ಪೌಡರಾಚೊ ಧಾಕ್ಲೊ ದಿತಾ ತಶೆಂಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಬೆಂ ಕರ್ತಾ - 'ತರ್ನ್ಯಾ ಸಾಲಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಳ್ಯಾಕ್ ವ ಕಿಡ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ಮುಣಾಕ್ ಮೋಲ್ ಬಾಂಧ್ಲಾ ಎದೊಳ್ ಕೊಣೆಂ?' -  ಹ್ಯಾ ವೊಳಿಂನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಗುಟ್ಲೊನ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ರೂಪ್ ವ ಅರ್ಥ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚೊ ಪರ್ದೊ ಆಸೊನ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ವ್ ಕುಸಡಾಯ್ ಧಾಂಪೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಸುಸ್ತತಾ.

ಹಗೆ೦ ಮೊಸ್ರಾ ಘಾಮಾಕ್
ಗಲ್ಫಾ ಸುಗ೦ಧ್ ಸಿಸ್ಲಿ ಖಾಲಿ
ರಾಗಾ ಮಿರಿಯಾ೦ಕ್
ಪೌಡರಾಚೆ೦ ಥೆಪೆ೦
ಮಾಣ್ಸುಗೆ ನೆಸ್ಣಾ ಸಾವ್ಳೆರಿ
ಧಾ೦ಕ್ಲೆ೦ ಪಾತ್ಕಿ ಜಿಣೆ೦
ತರ್ನ್ಯಾ ಸಾಲಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ
ಕುಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಳ್ಯಾಕ್
ವಾ
ಕಿಡ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್
ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ಮುಣಾಕ್
ಮೋಲ್ ಬಾ೦ದ್ಲಾ೦ ಎದೊಳ್ ಕೊಣೆ೦?

ಪಾಂಚ್ವಿ ಪಂಗ್ತೆಂತ್ ಫುಗ್ರಾಳೆಂ ಪೋಟ್ ಆನಿ ಕಾಂಟ್‌ಭರ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ತೆಂಪ್ಲಾಚ್ಯಾ ಅಶೀರ್ ವಾಟೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೋಂತ್ ಬೆಂತಿಣೆಸವೆಂ ಸೈತಾನಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಆನಿ ಖರಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಸವಾಲ್ ಉಟಯ್ತಾ.

ಫುಗ್ರಾಳೆ೦ ಪೋಟ್
ಕಾ೦ಟ್-ಭರ್ ಪಾತ್ಕಾ೦
ಅಶೀರ್ ದಿಸ್ಲಿ ತೆ೦ಪ್ಲಾ ವಾಟ್
ನಾಣ್ಯೆ ಖಿಳ್ಯಾಕ್ ಸಾ೦ಡುಲ್ಲೆ೦
ಕೋ೦ತ್ ಬೆ೦ತಿಣ್
ಸಯ್ತಾನಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರು೦ಕ್
ಧಯ್ರ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಗೀ
ತೀನ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ
ಸ ಫುಟಿಚಿ ತಿ ಖಣ್?

ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ ಡಣ್ ಡಣ್ ಆವಾಜಾಂತ್ ತರೀ, ಕವಿತೆಚೆ ಸಂಪ್ಣೆಂತ್, ಸಗ್ಳೆ ಸಮಾಜೆಚೆ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಲಂವ್ಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಚೊ ಲುಸಿಫೆರ್, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವೆವಸ್ತೆಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ತಾ; ಇಜ್ಮೊಲ್ ಏಕ್ ಸಾಂಕೇತ್, ಜೊ ಸಂಸಾರಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ, ಬಜಾರಿ ವೆವಸ್ತೆಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಹಾತೆರ್, ತ್ಯಾ ಇಜ್ಮೊಲಾಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಲೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಚೊ ಘಾಮ್, ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಚೆಂ ರಗತ್, ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ, ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಪಡ್ಲಾ, ಲೊಳ್ಳಾ ಆಸ್ಯೆತ್? ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಇಜ್ಮೊಲಾಮ್ತ್ಲೊ ಘಾಮ್ ಜಸೊ ಕುಡಿಕ್ ಚಿಡ್ಕಾಲ್ಲೊ ಸಾಬಾಚೊ ಫೆಂಡ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಿಂಪ್ರಾಕ್ ಫುಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಚಿಂ ಪೊಟಾಂ, ಭಾಟಾಂ, ತೊಟಾಂ ಭರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ವ ಜಾಯ್ನಾಂತ್? ಆನಿ ಅಸಲೆ ಸಮಾಜೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹರ್ದೆಂ ಪೆಟುನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಬೋವ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಲೊಕಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಹಾಂವ್., ಮಾಸಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ನೋಟ್, ಇಜ್ಮೊಲಾಕ್ ಚಿಲ್ಲರ್! ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಸ್ ಏಕ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಇಮಾಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಿ ತರ್; ಏಕ್ ಲೌಕಿಕ್ ಸುಖ್, ವ ಸವ್ಲತ್, ವ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್ ವ ಆಡಂಬರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಇಜ್ಮೊಲಾಕ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಇಮಾಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಿ ತರ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಚಿ ಭುಕ್ ವ ತಾನ್, ವ ಗರ್ಜ್. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತೆಂಪ್ಲಾಂನಿ ವಾತಿ ಜಳಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ದುಡು ಆಸಾ ಪುಣ್ ಗರೀಬಾಚ್ಯೆ ಘರಾಂತ್ ರಾಂದಣ್ ಜಳಂವ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಮನ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ.

ವ್ಹಡ್ಲೆ ದೋನ್ ನೋಟ್
ದುಕ್ರಾ ಮಾಸಾ ಆ೦ಗ್ಡಿ ಗಲ್ಲ್ಯಾಕ್
ವಿ೦ಗಡ್ ದವ್ರುನ್
ಮಿಸಾ ಇಜ್ಮೊಲಿ ಚಿಲ್ಲರ್
ಮೆಜುನ್ ಬೊಲ್ಸಾ೦ತ್ ಚೆಪ್ತಾನಾ
ದೇವ್ ತೆ೦ಪ್ಲಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಬಸ್ಲಲೊ
ಭಿಕಾರಿ ಸಯ್ತ್ ಆಜ್
ಭಿಕ್ ಮಾಗು೦ಕ್ ಶೆರ್ಮೆಲೊ
ಇಗರ್ಜೆ ದೊರ‍್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉಬೊ
ಲುಸಿಫೆರ್ ಮಾತ್ರ್
ಮಾಸಾಕ್ ಆಸುಲ್ಲೆ೦ ಮೋಲ್ ಮಿಸಾಕ್ ನಾ
ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ!

Tags:  Valley Quadrus, Konkani Poetry, Chikka Pangla, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

2 Comment/s.

  1. Sunil PInto, Vasai
    Good writing by Valleybaab. All the best. Looking for new episodes :)
  2. Vinod Pais, Bantwal
    ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಲೈಕ್ ಕರ್ತಾ. ತಾಚಿಂ ಸಬಾರ್ ಕವಿತಾ ಲೇಕನಾಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಬೊರಿಂ ಆಸ್ತಾತ್.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE