web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಮೊ೦ತೆ ಮರಿಯಾನೊಂತ್ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಪೂನ್‌ಶೆತ್

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ಮ೦ಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ 12 ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಫರ೦ಗಿಪೆಟ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಾ  ನೇತ್ರಾವತಿ ನ೦ಯ್‌ಚಾ ಪರಿಸರಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚಾ ಸೊಬಿತ್ ದೊ೦ಗ್ರಾರ್  ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದಿ೦ಚೊ 'ಮೊ೦ತೆ ಮರಿಯಾನೊ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಕೊವೆ೦ತ್ ವಾ ಮೊಠ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಕ್ರತೆಚಾ ಸೊಭಾಯೆನ್ ಭರ್ಲಲೆ೦ ಹಾ೦ಗಾಚೆ೦ ಪರಿಸರ್ ಆನಿ ವಾತಾವರಣ್  ಧ್ಯಾನ್ ವೊರೆಸಾ೦ವಾಕ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತಿ೦ಕ್ ಆನಿ ರೆತಿರೆ೦ಕ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲಿ ಸುವಾತ್.  2018 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2 ವೆರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಾ ಪೂನ್ ಶೆತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ.    

ಇತಿಹಾಸಾ ಪರ್ಮಾಣೆ  1510-೦ತ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾ೦ನಿ ಗೊ೦ಯ್ ಶಹರ್ ಸ್ವಾದೀನ್ ಕರುನ್ ಭಾರತಾ೦ತ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ರಾಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲೆ೦. 1521-೦ತ್ ಪೊರ್ತುಗಲಾ ಥಾವ್ನ್  ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಫ್ರಾದ್  ಮ೦ಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಆನಿ ತೀನ್ ಸುವಾತೆ೦ನಿ ತಾಣಿ೦ ತೀನ್ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಬಾ೦ದ್ಲ್ಯೊ. ಪಯ್ಲಿ ರುಜಾರ್ ಮಾಯೆಚಿ ಇಗರ್ಜ್ - ಬೊಳಾರ್, ದುಸ್ರಿ ಮೆರ್ಸಿನ್ ಮಾಯೆಚಿ ಇಗರ್ಜ್ - ಉಳ್ಳಾಲ್ ಆನಿ ತಿಸ್ರಿ  ಸಾ೦. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿಚಿ ಇಗರ್ಜ್ - ಫರ೦ಗಿಪೆಟ್. 1526-೦ತ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ತಾ೦ಚೊ ಮೊಠ್ ವಾ ಕೊ೦ವೆ೦ತ್ ಬಾ೦ದ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಇತಿಹಾಸಾ೦ತ್ ವಾಚು೦ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ದಕ್ಶಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಭಾವಾಡ್ತಾ ಸ೦ಗಿ೦ ಸಾ೦. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಾಚಿ ಭಕ್ತ್‌ಯಿ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ. 1658 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಫರ೦ಗಿಪೆಟೆ೦ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾ೦ಚೆ೦ ಬಳ್ ಉಣೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದಿ೦ಚೊ ಸ೦ಕೊಯಿ ದೆ೦ವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. 1660 ಥಾವ್ನ್ 1762 ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಇತಿಹಾಸಾಚಾ ಪಾನಾ೦ನಿ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದಿ೦ಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ನಾ.

ತವಳ್ ಮೊ೦ತೆ ಮರಿಯಾನೊ ದೊ೦ಗ್ರಾರ್ ಕೋಣ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳಾನಾ. ಗೊ೦ಯಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಮ೦ಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ  ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಫ್ರಾದ್, ಪಾಟಿ೦ ಗೊ೦ಯಾ೦ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಗೊ೦ಯ್ಚೆಚ್ ಸ್ಥಳಿಕ್ ಪಾದ್ರಿ ಕೆನರಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ. 1660 ಥಾವ್ನ್ 1762 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಚಡುಣೆ 20 ಪ್ರಮುಕ್ ಫಿರ್ಗಜಿ೦ನಿ ಗೊ೦ಯ್ಕಾರ್ ಪಾದ್ರಿ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಬಾಪ್ ಜೊಕಿಮ್ ಮಿರಾ೦ದ್

ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೆನರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಫಿರ್ಗಜಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ಒಮ್ಜೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಯಿ ಏಕ್. ಪಾದ್ರೆ ಜೊಕಿಮ್ ಮಿರಾ೦ದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭಕ್ತಿವ೦ತ್ ಗೊ೦ಯ್ಕಾರ್ ಯಾಜಕ್ ಒಮ್ಜೂರ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್.  1763-೦ತ್ ತಾಣೆ೦ ಮೊ೦ತೆ ಮರಿಯಾನೊ ದೊ೦ಗ್ರಾರ್ ಏಕ್ ಸೆಮಿನರಿ ಆರ೦ಬ್ ಕೆಲಿ. 'ಮೊ೦ತೆ ಮರಿಯಾನೊ' ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 'ಮರಿಯೆಚೊ ದೊ೦ಗೊರ್' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್.  ಪುಡ್ತುಗೆಜಾ೦ನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಲಗ್‌ಬಗ್ ಸಾಡೆಚಾರ್ಶಿ೦  ವರ್ಸಾ೦ ಆದ್ಲಿ ಆಸಿಸಿಚಾ ಸಾ೦. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚಿ ರುಕಾಡಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಆಜೂನ್ ಮೊ೦ತೆ ಮರಿಯಾನೊ ಕೊವೆ೦ತಾ೦ತ್ ಸುರಕ್ಶಿತ್ ಆಸಾ.
ಬಾಪ್ ಜೊಕಿಮ್ ಮಿರಾ೦ದ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿಚೊ ಈಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಶಿಪಾಯ್ ಝುಜಾ೦ತ್ ಜೀಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಫರ೦ಗಿಪೆಟ್ ಮರಿಯೆಚಾ ಇಮಾಜಿಲಾಗಿ೦ ಮಾಗ್ತಾಲೆ, ಫುಲಾ೦ ಭೆಟಯ್ತಾಲೆ ಆನಿ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ತಾಲೆ.

ಬಾಪ್ ಜೊಕಿಮ್ ಮಿರಾ೦ದ್ ಏಕ್ ದೆಣ್ಯಾವ೦ತ್ ಕವಿ, ಸ೦ಗೀತ್‌ಗಾರ್, ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾ೦ ರಚ್ಪಿ ಆನಿ ಗಾವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕ್ ತಾಣೆ೦ ರಚ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಬೋವ್ ಸೊಬಿತ್ ಕ೦ತಾರಾ೦ಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ತಾಣೆ೦ ರಚ್ಲಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕ೦ತಾರಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಆಸಾತ್ - 'ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳ್ಯಾ೦', 'ಮರಿಯೆಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಯಾ೦', 'ರಿಗ್ಲೊ ಜೆಜು ಮೊಳ್ಯಾ೦ತ್', 'ಪಾಪಿಯಾ  ನಿರ್ಭಾಗ್ಯಾ', 'ಉಟಾ ಉಟಾ ಪ್ರಾಣಿಯಾ', 'ಸರ್ಗಿ೦ ಥಾವ್ನ್' ಆನಿ ಹೆರ್ ಅಮರ್ ಕ೦ತಾರಾ೦ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ತ್ಯಾ ಭಾಗೆವ೦ತ್ ಫ್ರಾದ್ ಜೊಕಿಮ್ ಮಿರಾ೦ದ್ ಬಾಪಾಕ್. 'ಶೆ೦ಬೊರ್ ಕ೦ತಿಗೊ' ಬುಕಾ೦ತ್ ತಾಚಿ೦ ಸಬಾರ್ ಕ೦ತಾರಾ೦ ಆಸಾತ್.

ಮ೦ಗ್ಳುರಾ೦ತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಸೆಮಿನರಿ ತಿ. ಮೊ೦ತೆ ಮರಿಯಾನೊ ದೊ೦ಗ್ರಾರ್ ಸಾ೦. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿಚೆ೦ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಲೆ೦. ಪುಣ್ ಭೋವ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆ೦ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  ಫಕತ್ ಧಾ ವರ್ಸಾ೦ ಭಿತರ್ ಸೆಮಿನರಿ ಧಾ೦ಪ್ಚಿ ಪಡ್ಲಿ. ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚಾ ಸ್ವಾದೀನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವಾ೦ಕ್ ವಿರೋದಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಮಿನರಿ ಚಲ೦ವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆ೦.

ಬಾಪ್ ಜೊಕಿಮ್ ಆನಿ ಹೈದರ್ ಆಲಿ

1763-೦ತ್  ಹೈದರ್ ಆಲಿನ್ ಬಿದನೂರ್ ರಾಜ್ಯಾವಯ್ರ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾನಾ ಬಾಪ್ ಜೊಕಿಮ್ ಮಿರಾ೦ದ್ ಫರ೦ಗಿಪೆಟ್‌ಚೊ ವಿಗಾರ್. ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಆಪುಣ್ ಝುಜಾಕ್ ದೆ೦ವ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೈನಾಚಾ ಜಯ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾಪ್ ಜೊಕಿಮ್ ಮಿರಾ೦ದಾಕಡೆ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾನ್ ಆ೦ಗವ್ಣೆಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೊ ದಿತಾಲೊ ಖ೦ಯ್. ತಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಮೊ೦ತೆ ಮರಿಯಾನೊ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯೆಚಾ ಇಮಾಜಿ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್  ಝುಜಾ೦ತ್ ಜೀಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ವಾತಿ ಜಳವ್ನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಮಾಗ್ತಾಲೆ ಖ೦ಯ್.
1945-೦ತ್ ಮರಿಯೆಚಿ ತಿ ಇಮಾಜ್ ಕೊವೆ೦ತಾಚಾ ಗೆಟಿಲಾಗಿ೦ ಪ್ರತಿಶ್ಟಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಿ ಆಜೂನ್ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಆಸಾ.

ಬಾಪ್ ಜೊಕಿಮ್ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್

ಆಪ್ಣಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಜೊಕಿಮ್ ಮಿರಾ೦ದ್ ಬರೆ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತರಿಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವಾ೦ಕ್ ಧರ್ನ್ ಶ್ರೀರ೦ಗಪಟ್ಣಾಕ್ ವ್ಹರು೦ಕ್ ತೊ ಪಾಟಿ೦ ಸರ್ಲೊ ನಾ. ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂವಿಶಿ೦ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡು೦ಕ್ ತಾಣೆ ಬಾಪ್ ಜೊಕಿಮ್ ಮಿರಾ೦ದಾ ಮುಕಾ೦ತ್ರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦.
ಪುಣ್ ತೊ ಸುಫಳ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಕೆನರಾ೦ತ್ಲ್ಯೊ ಕಾ೦ಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ತಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಫರ೦ಗಿಪೆಟ್ ಇಗರ್ಜೆಕಡೆ ಪಾವ್ಲೆ. ತೆನ್ನಾ ಬಾಪ್ ಜೊಕಿಮ್ ಮಿರಾ೦ದಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿನ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ತಾ೦ಬ್ಯಾಚಿ ತಾಟ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. ತಿ ಸುವಾತ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್  ಧ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಸೀಮಿತ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ತಾ೦ಬ್ಯಾಚಾ ತಾಟಿರ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿ ರಾಯಾಚಾ ದಸ್ಕತೆಸ೦ಗಿ೦ ಕಾ೦ತವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಹೆ೦ ವಾಚುನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಥ೦ಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಪರ್ತಾಲೆ.

ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್

ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಚಾ ಪೆಟೆ೦ತ್ ಆಸ್ಚಿ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಸೊಬಿತ್ ಇಮಾಜ್ ಇಟೆಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ನೆಲ್ಲ್ಯಾಡಿಚಾ ಎಕಾ ಮಲೆಯಾಳಿ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಘರಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಿ ಇಮಾಜ್ ಖ೦ಚ್ಯಾಯಿ ಎಕಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಮನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಹೆ೦ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ  ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾನ್, ಹರ್ ಎಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮೊ೦ತಿ ಮಾಯೆಚೆ೦ ನೊವೆನ್ ಚಲ್ಚಾ ಮೊ೦ತೆ ಮರಿಯಾನೊ ಕೊವೆ೦ತಾಕ್ ತಿ ಇಮಾಜ್ ಪಾವ೦ವ್ಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ. ಅಶೆ೦ ತಿ ಇಮಾಜ್ ಫರ೦ಗಿಪೆಟ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಆನಿ ಆತಾ೦ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್‌ಚ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚಾ ಮಾನಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆ೦ ಏಕ್ ಕೊಪೆಲ್ ಬಾ೦ದುನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಪ್ರತಿಸ್ಠಾಪನ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಮೊ೦ತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್

ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಶಿ೦ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ  ಕೆನರಾ  ಮೂಳಾಚ್ಯಾ  ಮ೦ಗ್ಳುರಿ  ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾ೦ನಿ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚೆ೦ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ - 'ಮೊ೦ತಿ ಫೆಸ್ತ್'.  ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ೦ ಆಚರಣ್ ಆರ೦ಭ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿ೦ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾ೦ ಮದೆ೦ ವಿವಿಧ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿ೦ ಅಧ್ಯಾಯನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಭಾಶೆ ವಿಗ್ಯಾನಿ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ ದೊ| ಬಾಪ್ ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊ೦ಯ್, ಅಶೆ೦ ಬರಯ್ತಾ :
1542 ಮಾಯ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾ೦. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಗೊ೦ಯಾ೦ತ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಆಯ್ಲೆ. 1552 ಫಾಮಾದ್ ಡಚ್ಚ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಬಾಪ್ ಗಾಸ್ಪಾರ್ ಬಾರ್ಜೆವುಸ್ (1515-1553) ಗೊ೦ಯಾ೦ತ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾನ್ ಗಾಸ್ಪಾರ್ ಬಾರ್ಜೆವುಸಾಕ್ ಸಾ೦. ಪಾವ್ಲು ಕೊಲೆಜಿಚೊ ರೆಕ್ತೊರ್ ಆನಿ ಉದೆ೦ತಿಚ್ಯಾ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಪ್ರಾ೦ತ್ಯಾಚೊ ಉಪ ಪ್ರಾ೦ತಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮ್ಹಣ್ ನೆಮ್ಲೊ. 1553 ಒಕ್ತೊಬರ್ 18ವೆರ್ ಬಾಪ್ ಗಾಸ್ಪಾರ್ ಬಾರ್ಜೆವುಸ್ ಗೊ೦ಯಾ೦ತ್ ಸರ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚಾ ಆದಿ೦ ತಾಣೆ ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲು ಕೊಲೆಜಿ೦ತ್ ಸ೦ಗೀತ್ ಶಿಕೊ೦ವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲಿ, ಲಿತುರ್ಜಿಂತ್ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ಭರ್ಲಿ ಆನಿ ಮೊ೦ತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಮಾಯೆಕ್ ಫುಲಾ೦ ಉಡೊ೦ವ್ಚಿ ರೀತ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಹಾಚೆ ಪುರಾವೆ ತಾಣೆ ರೊಮಾ೦ತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್  ವ್ಹಡಿಲಾಕ್ ಬರಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾ೦ನಿ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಗೊ೦ಯಾ೦ತ್ ಮೊ೦ತಿ ಫೆಸ್ತ್

ಮೊ೦ತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಗೊ೦ಯಾ೦ತ್ ಅಶಿ ಜಾಲಿ:
   
ಗೊ೦ಯಾ೦ತ್  ಶ್ರಾವಣ್ ಮಹಿನೊ ಸ೦ಪ್ತಚ್ ಭಾದ್ರಪದ್ ಮಹಿನೊ (ಸುಮಾರ್ ಆಗೊಸ್ತ್-ಸಪ್ತೆ೦ಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾ೦ನಿ) ಸುರು ಜಾತಾ. ಭಾದ್ರಪದ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಚವ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಿ೦ದು ಲೋಕ್ ಚವತ್ (ಚೌತಿ) ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಿ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಗಾ೦ವಾ೦ತ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಗಾ೦ವಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಹಿ ಪರಬ್ ವ್ಹಡಾ ಸ೦ತೊಸಾನ್ ಆನಿ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯೆ ಪರ್ಬೆ ವೆಳಾರ್ ಹಿ೦ದು ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ೦ನಿ ಗಣೇಶಾಚಿ ಮೂರ್ತಿ ಬಸಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸದಾ೦ ಮೂರ್ತಿ ಮುಕಾರ್ ಗಾ೦ವ್ಚಿ೦ ತಾಜಾ ಫುಲಾ೦ ದವರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪುಜಾ ಕರ್ತಾತ್.
ಹಿ ಪರಬ್ ದೇಡ್, 3, 5, 7, 9 ವಾ 11 ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾ. ಘರಾ೦ತ್ ಗಣೇಶಾಚಿ ಮೂರ್ತಿ ಆಸಾಸರ್ ವಿವಿದ್ ಪ್ರಕಾರಾ೦ಚೆ೦ ತರ್ಕಾರೆಚೆ೦ ಜೆವಣ್ ಆನಿ ಗೊಡ್ಶೆ೦ ಖಾಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯೆ ಪರ್ಬೆ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಿ೦ದು ಲೋಕ್ 'ನವೆ೦' ಜೆವ್ತಾ.  ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ೦ನಿ ಜೆವಣ್ ಕೆ೦ಳ್ಬ್ಯಾಚಾ ಪಾನಾರ್ ವಾ ಹೆರ್ ಖೊಲ್ಯಾಚೆರ್ ಜೆವ್ತಾತ್.
ಪರ್ಬೆಚಾ ದಿಸಾ೦ನಿ ಹಿ೦ದು ಲೋಕ್ ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಘರಾ೦ತ್ ಹಾಡಿನಾ೦ತ್ ವಾ ಖಾಯ್ನಾ೦ತ್.
16ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ೦ತ್  ಗೊ೦ಯ್ಚ್ಯಾ ತಿಸ್ವಾಡಿ೦ತ್ ಜೆಜ್ವಿತಾ೦ನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾ೦ನಿ  ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಧರ್ಮ್ ಪಸರ್ಲೊ. ಆತಾ೦ಚಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಗೊ೦ಯಾ೦ತ್ ದೊ೦ಗ್ರಾರ್ 1519 ವರ್ಸಾ ಆಫೊನ್ಸೊ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಹಾಣೆ 
ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಾ ಮಾನಾಕ್ ''ದೊ೦ಗ್ರಾಚೆ ಆಮ್ಚೆ ಮಾಯೆಚೆ೦ ಕೊಪೆಲ್'' (Capela de Nossa Senhora de Monte) ಬಾ೦ದ್ಲೆ೦. ಪುಡ್ತುಗೆಜ್ ಭಾಶೆ೦ತ್ 'ಮೊ೦ತೆ' ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  ದೊ೦ಗೊರ್. ಹೆ೦ ಕೊಪೆಲ್ ಆಜೂನ್ ಆಸಾ.

ಆದಿ೦ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಸಪ್ತೆ೦ಬರಾಚಾ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊ೦ತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆ೦ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾತಾಲೆ೦. ಆತಾ೦  ತೆ೦ ಫೆಸ್ತ್ 8 ತಾರಿಕೆ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ  ಆಯ್ತಾರಾ ಕರ್ತಾತ್. ಸ೦ಸಾರ್‌ಭರ್ ಸಪ್ತೆ೦ಬರ್ 8 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಾ ಜಲ್ಮಾಚೆ೦ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಗೊ೦ಯಾ೦ತ್ 'ಮೊ೦ತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣೆಚೆ೦ ಫೆಸ್ತ್' ಹೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಆಯ್ಲೆ೦.

ತಿಸ್ವಾಡಿ೦ತ್ಲೊ ಹಿ೦ದು ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಲೋಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಜಾತಚ್ 1552 ವರ್ಸಾ,  ಫಾ. ಬಾಲ್ತಜಾರಾನ್ ಮೊ೦ತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾವೆಳಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಾ ಮಾನಾಕ್ ಫುಲಾ೦ ಎಕ್ಟಾ೦ಯ್ ಕರು೦ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಫುಲಾ೦ ಉಡೊ೦ವ್ಚಿ ರೀತ್ ಶಿಕಯ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆತಾ೦ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ವ್ಹಡಾ೦ನಿ ಫುಲಾ೦ ಹಾಡುನ್ ತಿ೦ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಚಿ ರೀತ್ ಕಾ೦ಯ್ ಇಗರ್ಜಿಂನಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ.

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್

ಸ್ಥಳೀಯ್ ಇತಿಹಾಸಾ ಪರ್ಮಾಣೆ  ಸತ್ರಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ೦ತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ  ಚಡುಣೆ 300 ವರ್ಸಾ೦ ಆದಿ೦ (1773) ಬಾಪ್ ಜೊಕಿಮ್ ಮಿರಾ೦ದಾನ್ ಮೊ೦ತೆ ಮರಿಯಾನೊ ಕೊವೆ೦ತಾ೦ತ್ ಮೊ೦ತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸಪ್ತೆ೦ಬ್ರಾ೦ತ್ ಹಿ೦ದೂ ಲೋಕ್ 'ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ'(ಚೌತಿ) ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಿತಾತ್. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ೦ನಿ ತೆ ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಯ್ನಾ೦ತ್. ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾವರ್ವಿ೦ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಜೊಕಿಮ್ ಮಿರಾ೦ದಾನ್ ಸಪ್ತೆ೦ಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಯೆ೦ವ್ಚಾ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್  ನೋವ್ ದಿಸಾ೦ಚೆ೦ ನವೆನ್ ಆರ೦ಬ್ ಕೆಲೆ೦. ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ 'ನವೆ೦' ಬೆ೦ಜಾರ್ ಕರುನ್ ಘರಾ೦ನಿ ಕುಟ್ಮಾಸ೦ಗಿ೦ ನವೆ೦ ಜೆ೦ವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಚಾಲು ಕೆಲಿ. ಬೆ೦ಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦ 'ನವೆ೦'(ಕಣ್ಶಿ) ಘರಾ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಿ೦ ಪುರ್ವಜಾ೦ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಕಸ್ಲೆ೦ಚ್ ಮಾಸ್, ಮಾಸ್ಳೆಚೆ೦ ನಿಸ್ತೆ೦ ದವರಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸ್ ಸ೦ಪೂರ್ಣ್ ರಾ೦ದ್ವಯೆಚೆ೦ ಜೆವಣ್ ಜೆ೦ವ್ಚೊ ಸ೦ಪ್ರದಾಯ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಮೊ೦ತೆ ಮರಿಯಾನೊ೦ತ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಾ 'ಮೊ೦ತಿ ಫೆಸ್ತ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಪಡ್ಲೆ೦ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆ೦ ಪೂನ್‌ಶೆತ್

ಮೊ೦ತೆ ಮರಿಯಾನೊ ಕೊವೆ೦ತಾ೦ತ್  ಹರ್ ಎಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿ೦ ಆಟ್ ವೊರಾ೦ಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಚಲ್ಚಾ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚಾ ನೊವೆನಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚೆ ಮಾರಿಫತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಚಡುಣೆ 300 ವರ್ಸಾ೦ ಆದಿ೦ ಮೊ೦ತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭಾಗೆವ೦ತ್ ಸುವಾತೆರ್  ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಪೂನ್‌ಶೆತ್ ಉಬೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿಚಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚಿ ಆಶಾ ಆತಾಂ ಸುಫಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಹಿ ತಾಂಚಿ ವಿನೊವ್ಣಿ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಫರಂಗಿಪೇಟ್ ಮೊಂತೆ ಮರಿಯಾನೊ ಮೊಠಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಬಾಪ್ ಜೆರಿ ಲೋಬೊ, ಕಾಪುಚಿನ್ ಕಾರ್‍ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊಚ್. ಆನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 2017 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 8ವೆರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾಚ್ ಉಡುಪಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊನ್ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಾ ಪೂನ್ ಶೆತಾಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲೊ. ಮರಿಯೆಚಾ ಸಬಾರ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚಾ  ಉದಾರ್ ಮನಾಚಾ ದೆಣ್ಗೆವರ್ವಿಂ ಪೂನ್ ಶೆತಾಚೆಂ ಸೊಬಿತ್ ಸುಂದರ್ ಬಾಂದಪ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲಾಂ.

ಹ್ಯೆಚ್ 2018 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2ವೆರ್  ಬೊ| ಮಾ| ಬಾ| ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಪುಚಿನ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಸಾಚೊ ಪ್ರೊವಿನ್ಶಿಯಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಪೂನ್ ಶೆತಾಚಾ ನವ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲಿ. ಆನಿ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚೊ  ಬಿಸ್ಪ್ , ಹಾಣಿ ಪೂನ್‌ಶೆತಾಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

Tags:  Monthi Fest, Monte Mariano, Farangipet, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE