web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಎಮ್.ಸಿ.ಎ. ಖತಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ಮಾಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್, ಗರ್ಜೆವಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಆನಿ ಅನಾಥ್ ಆಶ್ರಮಾಂಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ದುಡ್ವಾ ಕುಮೊಕ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖತಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 'ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್' (ಎಮ್.ಸಿ.ಎ. ಖತಾರ್), ಸಂಘಟನಾಕ್ ಆತಾಂ ದಶಮಾನೋತ್ಸವಾಚೊ ಸಂಬ್ರಮ್.  'ಕೊಂಕಣ್ ಮೈನಾ' ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಹಿಕಾ 2018ವ್ಯಾ ಎಮ್.ಸಿ.ಎ. ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 21ವೆರ್ ದೋಹಾ-ಖತಾರಾಂತ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ಚಾ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ 1 ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ಆಟಾಪ್ಚಿ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕಾ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ಪರಿಚಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ಜೆಪ್ಪು ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ  ತಿಚೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ನಾಂವ್ ಮ್ಯೂರಲ್ ಗ್ರಾಸಿಯಾ ಪಿಂಟೊ. ಪುಣ್ ಘರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಮೀನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲಿಂ. ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಲಾಗಿಂ ತಿಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಚ್ ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮೀನಾ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಕಾಯಾಮ್ ಜಾಲೆಂ.

1963-ಂತ್ ಮೀನಾಬಾಯೆಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಂಬಿಸಾಚಾ 'ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ಸ್' ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ. 'ದೋತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ' ವಿಲ್ಫಿಚಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಮೀನಾನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಲ್ಫಿಸಂಗಿಂ ಪದ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪಯ್ಣಾರ್ ಮೀನಾನ್ ಬರಾಬರ್ 55 ವರ್ಸಾಂ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

ಮೀನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ 16 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ವಿಲ್ಫಿಸಾಂಗಾತಾ ದೊಡ್ತಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್  ಆರಂಬ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಘಡ್ಪಿ ಹಿಂದಿ ಪದಾಂಚಾ ತಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ರಾಂ ಬಸೊವ್ನ್ ಗಾಯ್ತಾಲೆ. ತವಳ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ  ಸ್ವಂತ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸ್ವಂತ್ ತಾಳೆ ರಚುನ್ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಮೀನಾ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆತಾಲಿ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತ್ಯಾಚ್‌ಪರಿಂ ಗಾಯ್ತಾಲಿ.

ಮೀನಾಬಾಯೆಚೊ ಬಾಪಯ್ ಏಕ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಗಿತಾರಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಗಾವ್ಪಿ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತೊ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ, ಪದಾಂ ಘಡ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಗಾಯ್ತಾಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾ ಝುಜಾವೆಳಿಂ ವಾವ್ರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ಮೀನಾ ಬಾಯೆಚಿ ಮಾವ್ಶಿ ಲೂಸಿ ರುಜಾರಿಯೊನ್ ಮೀನಾಬಾಯೆಕ್ ವಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಸಾಟಾವ್ಯಾ ದಶಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಚಲೊಂವ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆವಾರ್ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಎಕೊಡೆಂ, ದೊಡ್ತೆಂ ಆನಿ ಜಮ್ಯಾ ಗಾಯನಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೀನಾನ್, ಜೆಪ್ಪು ಫಿರ್ಗಜಿಕ್ ಸಬಾರ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜೆಪ್ಪು ಫಿರ್ಗಜಿಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಟ್ರೋಫಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವಾಚಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಮೀನಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ 'ನೆಹರೂಚೊ ಉಡಾಸ್' ಪದಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಹುಮಾನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ವಿಲ್ಫಿ-ಮೀನಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊಡ್ತೆಂ ಆನಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾ ಗಾಯನಾಂಕ್‌ಯಿ ಪಯ್ಲಿಂ ಬಹುಮಾನಾಂ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲಿಂ.

1970 ಜನೆರ್ 25ವೆರ್ ವಿಲ್ಫಿ-ಮೀನಾ ಲಗ್ನಾ ಬಾಂಧಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ- ವೀಣಾ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್. ದೊಗಾಂಯಿ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್‌ಸಂಗಿಂ 'ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್' ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂನಿ ಗಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ವೀಣಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 5 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ 'ಮ್ಹಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ' ಪದ್ ಎಚ್.ಎಮ್.ವಿ. ಕಂಪೆನಿನ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲಾಂ. ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪದ್, 'ಚಂದಮಾಮ'.

ಮೀನಾಬಾಯೆನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 2 ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. 300 ವಯ್ರ್ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲೆಲಿಂ ಆಸಾತ್. ವಿಲ್ಫಿಚಾ 47 ಕೊವ್ಳೆಂನಿ ಆನಿ  ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಚಾ 5 ಕೊವ್ಳೆಂನಿ ತಿಣೆಂ ಗಾಯ್ಲಾಂ. ಮೀನಾ ಬಾಯ್ 'ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್' ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಕ್ ಲಾಗುನ್  ಮಂಗ್ಳುರಾ ಶಿವಾಯ್ ಮೈಸೂರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಗೊಂಯ್, ಮುಂಬಯಿ, ಢೆಲ್ಲಿ, ಬಾಹ್ರೇನ್, ಕುವೇಯ್ಟ್, ದುಬಾಯ್, ಅಬುಧಾಬಿ, ಮಸ್ಕತ್, ಖತಾರ್, ಕೆನಡಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್... ಇತ್ಯಾದಿ ದೇಶಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ.ತಿಣೆಂ ಯೆದೊಳ್ 'ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್', 'ಭೊಗ್ಸಾಣೆ', 'ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್', 'ಪಾದ್ರಿ' ಆನಿ 'ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆ' ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಗಾಯ್ಲಾಂ.

1984-ಂತ್ ಬೆನಾರ್ ಕಲಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್  ಪಯ್ಲಿ 'ಮೀನಾ ನಾಯ್ಟ್' ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕರುನ್ ತಿಕಾ 'ಕೊಂಕಣ್ ಮೈನಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಮೀನಾ ಬಾಯೆಕ್ ಯೆದೊಳ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ- ಪುರಸ್ಕರಾಂಪಯ್ಕಿ ಥೊಡೆ ಪ್ರಮುಕ್:  
'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಚಿ ರಾಣಿ' ಬಿರುದ್ (1996 - ಕಲಾಸಂಪತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಇಲಿನೊಯ್) 
ಜಿಣಿಯೆ ಸಾಧನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ.ಖತಾರ್) 
ಎಸ್.ಎಮ್.ಕೆ.ಸಿ. ದುಬಾಯ್(ಸನ್ಮಾನ್) 
ಎಮ್.ಸಿ.ಎ. ಖತಾರ್ (ಸನ್ಮಾನ್) 
ಎಫ್.ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್(ಸನ್ಮಾನ್) 
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ (ಸನ್ಮಾನ್) 
'ಪರಿಚಯ', ಪಾಂಬೂರ್ (ಸನ್ಮಾನ್) 
ಕೆನರಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಕೆನಡಾ  (ಸನ್ಮಾನ್) 
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್, ಲಂಡನ್ (ಸನ್ಮಾನ್)
ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಕೆ.ಸಿ. ಶಾರ್ಜಾ (ಸನ್ಮಾನ್) 
ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್., ಬಜ್ಪೆ(ಸನ್ಮಾನ್) 
ಕರಾವಳ್ ಮಿಲನ್, ದುಬಾಯ್(ಸನ್ಮಾನ್) 
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯ್, ಕುವೆಯ್ಟ್(ಸನ್ಮಾನ್)  

ತ್ಯೆ ಶಿವಾಯ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೇರಾ ನಾಯ್ಟ್, ಮೊಗಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಮೀನಾಬಾಯೆಕ್ ಮಾನ್-ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.

ಮೀನಾಬಾಯ್ ಜೆಪ್ಪು ಫಿರ್ಗಜಿಚಾ ಕೊಯರಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಆಜೂನ್ ತಿಚೆ ಸೆವಾ ದಿತೇ ಆಸಾ. ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವೀಣಾ/ಆರ್ಥರ್, ವಿಶ್ವಾಸ್/ಶರ್ಲಿನ್, ನಾತ್ರಾಂ ಆರ್ವಿನ್, ಆನ್ನಾ ಆನಿ ರೋಜರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ  ಘೆವ್ನ್  ಅಮರ್ ವಿಲ್ಫಿಚಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪದಾಂಚೆಂ 'ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್' ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿವಿರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ವಿಲ್ಫಿಚಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪದಾಂಚಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಮೀನಾಬಾಯ್ ಮಾನಾಚಿ ಸಯ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾ.       

Tags:  Meena Rebimbus, Wilfy Nite, Konkan Myna, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. Michael Machado , Heidelberg, Germany.
    “Keep a song of her in your heart, and your days will be filled with joy..!” Undoubtedly, the voice of Konkan Maina, Meena Rebimbus, is one of the most beautiful voices we have ever heard. Her voice is very sweet, unique and amazing. She can elevate the souls through her songs, and she is one of the greatest legends of Konkani stage, an unforgettable artist and composer, who touches lives by her beautiful music, compositions and singing. Konkan Kogul, Wilfy, and Konkan Maina, Meena, will never be forgotten, as they are the greatest voices ever to grace in Konkani world, and their wonderful contributions will always treasure them eternally in our hearts. God bless our loving Meena with the best of health, long life and happiness. With Hearty Congratulations & Greetings: Sharel, Evelyn & Michael Machado, Heidelberg, Germany.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE