web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್..

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

2015 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ ತೆರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಶೆರಾಂತ್, ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾ ತಸಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಘಾಯೆವ್ನ್ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆಳ್ಳೂರ್ ಪಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ 24 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನೆ, ದೊಳೆ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯೆ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‌ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂನಿ ಪಿಡೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಶಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿಮಾನಾರ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆ.  ಜೀವನ್ ವಿಜಯ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯೆ ಅಮೂಲ್ಯ್ ಭಾಗ್ ಹೆರಾಂಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಖಬರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಸಲಿಂ ಕಾಂಯ್ ಘಡಿತಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್/ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. 2016 ವರ್ಸಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್, ತುಮ್ಕೂರ್-ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ರಾಜ್ಯ್‌ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಕುಡಿಚ್ಯೆ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 23 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಹರೀಶ್ ನಂಜಪ್ಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯೆ ಭಾಗ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ವಿಚಾರುನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಸಭಾರ್ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಂವರ್‍ವಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಭಾಗ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಂತ್. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್  ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯೆ ತಸಲೆಚ್ ಭಾಗ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕಶಿ ಕರ್ಯೆತಾ. ದಾನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಚ್ಯೆ ಭಾಗ್ ದಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಜಿವಾಳ್ ಉರೊನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಿತ್ ತರ್ ದಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ ಆನಿ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯೆ ಥೊಡೆ ಭಾಗ್ ಆಜೂನ್ ಜೀವ್ ಉರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಚ್ಯಾ ರಿತಿಕ್ ಅಂಗಾಂಗ್ ಕಶಿ (organ transplant)) ಆನಿ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅಂಗಾಂಗ್ ದಾನ್ (organ donation) ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಆಸಾ. ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಸಂಸರಾಂತ್ ಹಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ರೀತ್ ವ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾಲ್ತೇರ್ ಆಸಾ.

ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದಾನ್

ಮನಿಸ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚುಂಕ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ದಾನ್ ರಗ್ತಾದಾನ್. ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ಜಕಿಯ್ ಸಂಸರಾಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ರಗತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾಶೆಂ ದಿತಾತ್.  ಅಶೆಂ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ದಾನಿಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆಪಣ್ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಥಂಯ್ ರಗ್ತಾದಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾ; ಪೂಣ್ ರಗ್ತಾದಾನ್ ಕುಡಿಚೊ ಭಾಗ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಅಂಗಾಂಗ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತೆಂತ್ ಯೆನಾ. 
ಅಪ್ರೂಪ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದ್ರಪಾಂನಿ ದೋನ್‌ಯಿ ಕಿಡ್ನ್ಯೊ ಬೆಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್  ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚೊಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಏಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಡ್ನ್ ಕಶಿ ಕರ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಭಲಾಯ್ಕೆನ್ ವಾಂಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಅಶೆಂ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ದಾನಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚೊಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾನುನಾಖಾಲ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸಾ. ದುಡು ದಿವ್ನ್ ಕಿಡ್ನ್ಯೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಾನುನಾ ಖಾಲ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಆಸಾ.

ಮೆಂದ್ವಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಆನಿ ಅಂಗಾಂಗ್ ದಾನ್

ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಹರ್ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಚೆಂ-ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ, ಹಾತ್-ಪಾಂಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಸಾಳ್ ಭಾಗಾಂಚೆಂ, ಅನ್ಕಿಟ್ ಆನಿ ಜಿರ್ವಣೆಚ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೆಂ - ಕಾಮ್ ಮೆಂದ್ವಾಚ್ಯೆ ವಿವಿಧ್ ಭಾಗ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾತ್. ಎಕಾವೆಳಾ ಕುಡಿಚ್ಯೆ ಹರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಭಾಗ್ ಸಾರ್ಕೆ ಆಸುನ್ ಮೆಂದು ಬೆಕಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್, ಸಾರ್ಕೆ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಭಾಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಬೆಕಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಬಂಧ್ ಕರ್ತಾತ್. 

ಮೆಂದ್ವಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ವಾ (brain death) ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್,  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾನ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಆನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ರಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಮತ್ ಚುಕ್ಚಿ ವಾ ಮತಿವೀನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ(coma), ಮೆಂದ್ವಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ನ್ಹಯ್. ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ (ವಾ ವ್ಹಯ್ಲೊ ಭಾಗ್), ಬ್ರೇಯ್ನ್ ಸ್ಟೆಮ್ (ವಾ ಮುಳಾಚೊ ಭಾಗ್) ಆನಿ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತೀನ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಭಾಗ್ ಆಸಾತ್. ವ್ಹಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮನಿಸ್ ಮತಿವೀನ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ  ಆನಿ ಹಾತಾ-ಪಾಂಯಾಂನಿ ಬಳ್ ಚುಕ್ತಾ, ಪೂಣ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಪೊಪಿಸ್ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಮೆಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಭಾಗಾಕ್ ಜಕಮ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಸ್ವಾಸ್, ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹೆಂ ಅವ್ಯವಸ್ತ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತೀನ್‌ಯಿ ಭಾಗಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೆಂದು ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಾತ್. 

ಅವ್ಘಡಾಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ಜಕಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೆಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಆನಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಮೆಂದ್ವಾ ಭಿತರ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್ ಮೆಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ವಾ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್  ತಸಲ್ಯಾ  ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾಂನಿ ವ್ಹಾರೆಂ ಸೆವುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಕೃತಕ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ದಿವ್ಯೆತಾ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಪರತ್ ಬಡಯ್ಶೆಂ ಕರ್ಯೆತಾ. ಪೂಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ 4 ಮಿನುಟಾಂಚಿ ಘಳಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ವಾ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವ್ಹಾರೆಂ ಸೆವುಂಕ್ ಜಾವ್ನಾ ತರ್ ಮೆಂದು ಬೆಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾ. ಕಾಳಿಜ್ ಬಡೊಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೃತಕ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯೆ ಕುಡಿಚೆ ಭಾಗ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಯೆತಾ, ಪೂಣ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಮೆಂದು ಜೀವ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮೆಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್, ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಉಲೊಂವ್ಕ್, ಸಮ್ಜುಂಕ್ ವಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಸಕನಾ. ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಹಾಲಯ್ನಾ. ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳಯ್ನಾ. ಕೃತಕ್ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳಿಜ್ ಬಡವ್ನ್  ಆಸ್ತಾ.

ಅಶೆಂ ಮೆಂದು ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ತಕ್ಷಣ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರಾಚೆರ್ ದವರ್ನ್ ಕೃತಕ್ ಥರಾನ್ ಪೊಪಿಸ್, ಕಾಳಿಜ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಶೆಂ ಕರ್ಯೆತಾ. ಕೃತಕ್ ಆಧಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಪೊಪ್ಸಾಂತ್ ವ್ಹಾರೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ಮೆಶಿನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್(ವೆಂಟಿಲೇಟರಾಥಾವ್ನ್) ವೆತಾ, ಕಾಳಿಜ್ ಬಡಯ್ತಾ ಆನಿ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಕ್ ರಗತ್ ಧಾಡ್ತಾ. ಮೆಂದು ಸೊಡ್ನ್ ಕುಡಿಚ್ಯೆ ಹೆರ್ ವಿಶ್ವೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಮೆಂದು ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಲ್ಲೊ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಸಂದ್ರಪಾರ್ ಪರತ್ ಜೀವ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೃತಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಪೊಪಿಸ್ ಬಂಧ್ ಜಾತಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ರಾವಯ್ತಾ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಶ್ವೆ ಬಂಧ್ ಪಡ್ತಾತ್.  

ಕೃತಕ್ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ಜೀವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್, ಲಿವರ್, ಪ್ಯಾನ್‌ಕ್ರಿಯಾಸ್(ಇನ್‌ಸುಲಿನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ಚೊ ಭಾಗ್) ಆನಿ ಕಿಡ್ನೆ ಕಾಡ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಶಿ ಕರ್ಯೆತಾ. ಹೆ ಭಾಗ್ ತೆ ಆಜೂನ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹೆರಾಂಥಂಯ್ ಕಶಿ ಕರ್ಯೆತಾ ಶಿವಾಯ್ ಮನಿಸ್ ಪುರ್ತೊ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ (ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಾಳ್ಚಾಚಿ ಉಡ್ಣಿ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್) ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಯೆನಾಂತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್  ಹೆ ಪಾಂಚ್ ವಿಶ್ವೆ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಪೊಪಿಸ್, ಅನ್ಕಿಟೆಚ್ಯೆ ಭಾಗ್‌ಯಿ ಕಶಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚಿ ಕಶಿ ವ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾಲ್ತೇರ್ ನಾ. ಆನ್ಯೆಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆರ್ ಕಶಿ ಕೆಲ್ಲೆಚ್ ತೆ ಭಾಗ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ದಾನಿ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತೆ ದಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ವಾಂಚ್‌ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಜೀವ್ ಉರ್ತಾತ್.

ಅಂತರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಳೆ ಮಾತ್ರ್

ಮನಿಸ್ ಪುರ್ತೊ ಮೋರ್ನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಕತ್ ದೊಳೆ ಮಾತ್ರ್ ದಾನ್ ದಿವ್ಯೆತಾ. ದೊಳ್ಯಾಂಚೊ ದಾನಿ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಆನಿ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ ವ್ಹರಾಂ ಭಿತರ್ ತಾಚ್ಯೆ ದೊಳೆ ಕಾಡಿಜೆ. ಕುಡಿಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಥರಾನ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಅಂತ್ಯ್‌ಸಂಸ್ಕರಾಕ್ ಬಾಧಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಜ್ಞ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ದೊಳೆ ಕಾಡ್ತಾತ್. ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ದೋನ್‌ಯಿ ದೊಳೆ, ದೀಶ್ಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ದಾನಿಚೊ ಸಗ್ಳೊ ದೊಳೊ ಕಾಡ್ತಾತ್ ತರ್‌ಯಿ ದೀಶ್ಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಶಿ ಕರ್‍ತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ಭಾಗ್ ಕೊರ್ನಿಯಾ (ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಭಾಗ್) ಮಾತ್ರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆತಾ. ದೊಳ್ಯಾಚ್ಯೆ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಭಾಗ್ ಕಶಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. 

ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದೊಳೆ ದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯಿ ದೊಳೆ ದಾನ್ ದಿವ್ಯೆತಾ. ದೊಳೆ ದಾನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಸಾರ್ಕಿ ನಾಸ್ತಾಂ ವೊಕ್ಲಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದೊಳೆ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ನ್ಹಯ್. ಡಯಾಬೆಟಿಸ್, ಬ್ಲಡ್‌ಪ್ರೆಶ್ಶರಾಚೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಅಸಲೆ ಸಭಾರ್ ಪಿಡಾ ದೊಳೆ ದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ನ್ಹಯ್. ಹರ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ದಾನ್ ದಿವ್ಯೆತಾ.

ದಾನಿ ಥಾವ್ನ್ ದೊಳೆ ಕಾಡ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನಾಜೂಕ್ ಥರಾನ್ ಕರ್ತಾತ್. ದೊಳೆ ದಾನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದ್ರಪಾಂನಿ ದಾನಿಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ಯೇವ್ನ್ ದೊಳೆ ದಾನ್ ಘೆತಾತ್. ಹಿ ಸೆವಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕರ್ತಾತ್. ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಥಾವ್ನ್ ದೊಳೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಶಿಂವ್ತಾತ್. ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮುಸ್ಕರ್ ದೊಳೆ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಥರಾನ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಜಾಯ್ನಾ. 

ಥೊಡ್ಯಾ ಶೆರಾಂನಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚಿ ಕಾತ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಥೊಡಿಂ ಹಾಡಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಶಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಾಪಾರ್ತಾತ್. ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಆಂತರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೆ ಭಾಗ್ ಘೆತಾತ್. ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾತ್ ಕಶಿ ಕರುಂಕ್ ದಾನಿಚಿ ಕಾತ್, ಹಾಡಾಂಚೆಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡಾಂ ಕಶಿ ಕರ್ಯೆತಾ ತರ್‌ಯಿ ಅಸಲಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಶೆರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ.

ನಿರ್ಜಿವ್ ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಕರ್ಗೊನ್ ವಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸುನ್ ವೆಚ್ಯೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕೂಡ್ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ವಯ್ಜಕಿಯ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಾನ್ ದಿವ್ಯೆತಾ. ಸುರ್ವಿಲೆಂ ವಾ ಉನ್ನತ್ ದಾಕ್ತೆರ್ಗೆಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕುಡಿಚೆಂ ರಚನ್ ಶಿಕುಂಕ್, ಥೊಡೆ ಶಸ್ತ್ರ್‌ಕ್ರಿಯಾ ಶಿಕುಂಕ್ ಹ್ಯೊ ಕುಡಿ ವಾಪಾರ್ತಾತ್.

ಅಂತರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೂಡ್ ವಯ್ಜಕಿಯ್ ಕೊಲೆಜಿಂಕ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಂಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳವ್ಯೆತಾ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಧಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಕೂಡ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಾ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಧಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಯ್ಜಕಿಯ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ದಿವ್ಯೆತಾ. ಕೂಡ್ ವಯ್ಜಕಿಯ್ ಕೊಲೆಜಿಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಅಂಗಾಂಗ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯೆನಾ.

ಅಂಗಾಂಗ್ ದಾನ್ - ಜೀವ್ ದಾನ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಆಜೂನ್ ವಿಶ್ವೆ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಲಗ್ಬಗ್ 5 ಲಾಖ್ ಜಣ್ ವಿಶ್ವೆ ಕಶಿ ಕೆಲ್ಲೆ ತರ್ ವಾಂಚ್ತೆ. ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಲಗ್ಬಗ್ 90 ಹಜಾರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಣ್ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಂದ್ವಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾತ್ ಪೂಣ್ ಹಾಂಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶ್ವೆ ದಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಶಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ತೆಂ. ಜಾಯಿತ್ತೆಕಡೆ ಅಂಗಾಂಗ್ ದಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಶಿ ಕರ್ಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂನಿ ಹಿ ಸವ್ಲಾತಾಯ್ ಆಸುನ್ ಫಕತ್ ದುಡು ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಂಗಾಂಗ್ ದಾನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಚೊ ಖರ್ಚ್ ಭರುಂಕ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳಾನಾ. (ಭಾರತಾಂತ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂನಿ ಅಂಗಾಂಗ್ ಕಶಿ ಜಾತಾ. ದಾನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಗ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ದಾನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಶಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಡ್ಚೊ ಖರ್ಚ್ ದಾನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾನ್ ಭರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಹೊ ಥೊಡೊಸೊ ಲಾಖ್ ಜಾತಾ). 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ದೀಶ್ಟ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಲಗ್ಬಗ್ ದೇಡ್ ಕರೊಡ್ ಜಣಾಂಕ್ ಕೊರ್ನಿಯಾ ಕಶಿ ಕರ್ನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಮೆಳಾಶಿ ಕರ್ಯೆತಾ. ದೊಳೆ ದಾನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಜಾಯ್ ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ದೊಳೆ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ದಾನಿ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ದೊಳೆ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ದಾನಿಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಥರಾನ್ ಬಾಧಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಥೊಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರಣಾಂನಿ ಆನಿ  ಹೆರ್ ಸಭಾರ್ ಜಣ್ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾಸ್ತಾಂ ದೊಳೆ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆನಾಂತ್. 
ಅಂಗಾಂಗ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಜೊಕ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ ನಾಸ್ಚೆಂಚ್ ದಾನಿಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಉರುಂಕ್ ಕಾರಣ್. ಮೆಂದ್ವಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯೆ ಅಂಗಾಂಗ್ ವಾ ಪುರ್ತೊ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯೆ ದೊಳೆ ದಾನ್ ದೀಜೆ ತರ್ ದಾನಿಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ದಾನಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂನಿ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆವ್ಯೆತಾ. ಮೊಗಾಚೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ತ್ಯಾ ಅಘಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜವ್ನ್ ದಾನ್ ದೀಶೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಿತ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದ್ರಪಾಂನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಆಪುಣ್ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯೆ ಭಾಗ್ ದಾನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಅಂಗಾಂಗ್ ದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಶೆಂ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಸ್ವಾಭಾವೀಕ್ ವಾ ಪಿಡೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಮೆಂದ್ವಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಥಿತಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ಭಾಗ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾಂತ್. ಧಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಅಂಗಾಂಗ್ ದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕಾನೇಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾ ಮೆಂದ್ವಾ ಘಾತಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಲೊ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯೆ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಭಾಗ್ ದಾನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪೂಣ್ ದೊಳೆ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ಕಾಡ್ನ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಕಶಿ ಕರ್ಯೆತಾ.

Tags:  Dr. Edward Nazreth, organ transplant, organ donation, eye donation, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. Dr Gerald PInto, Kallianpur
    Nice information. I have promised to donate eyes as well my body after death to KMC Manipal. I have received certificates. Also Gladys Rego told me thats he done the same. DR Jerry Niddodi

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE