+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:
 
ದೊ..ರೆ..ಮಿ..ಫಾ..

ಸಂಪಾದ್ಪಿ ಉಲಯ್ತಾ:

ಮೊಗಾಳ್ ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ,

ನಮಾನ್ ಆನಿಂ ಪ್ರಣಾಮ್ ತುಮ್ಕಾಂ. ಮೊಗಾ ಬಾಂಧಾಚೆಂ ಬೊರ್‍ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಶೆವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಿಸಾಂನಿ ಸುಖಾ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಚರೊವಾಚೆರ್ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಶಿಬ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಬೊಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸುರು ಕರ್ತಾಂ.

ಹಿ ಧರ್ತಿ ಧೊವಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೆನಡಾ ದೇಶಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ, ಬಿಡಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ಳೆಂ ತರ್ ದೊಳೆ ಪಳಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್, ಅನಂತ್ ಅಕಾಸಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಧರ್ತಿ ಧೊವಿ ವೋಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾ ತಸಿಚ್ಚ್ ಭಗ್ತಾ. ಹಿಂವಾಳ್ ಕಾಳ್ ಹೊ. ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಜಯಂತಿಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ಆನಿಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ ಹೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಧರ್ತೆಚಿ ಕಸಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ಹಿ! ಆಂಗ್ ಪೊಕೊರ್ಚ್ಯಾ ಥಂಡಾಯೆಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸೊಭಾಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಧರ್ತಿ ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ಚ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಧರ್ತೆರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಧೊವ್ಯಾ ದೊವಾ ಶಿರಾಂನಿ ಸಂಗೀತಾಚಿ ಸೊಲ್ಪಾಂ ಆಸಾತ್. ತಸೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂತುಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಗಾಯನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಚಾರ್ ವೊಳಿಯೊ ಲಿಖ್ಲ್ಯೊ..... ಆನಿಂ ತ್ಯೊ ವೊಳಿ ಅಶ್ಯೊ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್.....

ಧರ್ತೆ ಖಾವ್ಣೆರ್ ಬರ್ಫಾ ಶಿಂವೊರ್
ತೆಣೆಂ ಹೆಣೆಂ ತಿಳ್ತಾ ಝಡಾ ಅಂಕರ್
ವಾರ್‍ಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಸೊಲ್ಪಾಂ ಝಳಕ್
ತಾಕಾಚ್ಚ್ ದಿತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವಳಕ್

ಪಯ್ಸಾ ಪಾವ್ಸಿಲ್ಯಾ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಶಿರೆಕ್
ವೊಡುನ್ ರಚ್ತಾಂ ವಿಣ್ಯಾ ಸರಿಯೆಕ್
ಪಾವ್ಸಾ ಪಾವ್ಳ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಸೊಬಂವ್ಕ್
ಹಾಡ್ತಾಂ ದೊ..ರೆ..ಮಿ..ಫಾ.. ಏಕಾನ್ ಏಕ್

ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್... ಜಲ್ಮಾ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಆನಿಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಡಂಬರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ದಿ. ತರೀಪುಣ್, ಮಾಯ್-ಗಾಂವ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಗೊಪಾಂತ್ಲೊ ಉಣೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಜಾಯಿಚ್ಚ್ ನಾ. ಹಿ ಏಕ್ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಉಡಾಸಾ ಸವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚಿ ನವಿಂ ಸೊಲ್ಫಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಗೊಪಾಂತ್ ಉದೆತಾನಾ ನತಾಲಾಂ ಕಾಳಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾಚ್ಚ್. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೊಣಿಂ ವೊಣದಿನಿಂ, ಘಚ್ಯಾ ಕುಂದ್ಯಾಂ ಪಕ್ಕಾಸಾನಿಂ, ದೆವಾಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಟಾಂ ತೊರಿನಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜಯಂತಿಚ್ಯಾ ಪರ್ಬೆಚಿಂ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ವೊಪೆಚಿಂ ಲಿಗಿಟ್ ಸಾರಯಿಲ್ಲಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ ಮನಾಂನಿ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚೊ ಉನ್ಮಾದ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸಾಚ್ಚ್. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಆಶೆಚೆಂ, ನವ್ಯಾ ಉರ್ಬೆಚಿಂ, ನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ, ನವ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಂತರ್ ಜಾಳ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಧಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಜಾಂತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ರಸ್ಮಾ ಕೊರ್ದಾಂವಾನಿಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ನವ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೊಭಾಯೆನ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಸಂಗೀತ್ ಅಂಕಣ್ 'ದೊ..ರೆ..ಮಿ..ಫಾ..' ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹುಜಿರ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ವರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ತಾ.

ಕಿರಾಕ್ ಮೋಗ್ ಪೆರಾಚೊ ಆನಿ ತಡಿಕ್ ಮೋಗ್ ಲ್ಹಾರಾಂಚೊ, ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಮೋಗ್ ಪದಾಂ-ಸಂಗೀತಾಚೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಸಮರ್‍ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ 'ದೊ..ರೆ..ಮಿ..ಫಾ..' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸೊಭಾಣಾಚೆ ವೇದಿ ದ್ವಾರಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಏಕ್ ಬಾಂಧ್ ರಚುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಯೆವ್ಜಿಲಾಂ. ಹೊ ಬಾಂಧ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾಕಾಣಾಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಚೆರ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾಬರಿಂ ಘಟ್ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಬಾಳ್ವೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಲಾಗಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥುಂಚೆಂ.

'ಸಂಗೀತ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಸರ್ಗಾ-ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಕರ್‍ಶಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಣೀ ಆಸಾ? 'ಗಾಯ್ತಾ ತೊ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಮಾಗ್ತಾ' ಹೆಂ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ಖರೋಖರ್ ಸತ್. ಮನ್ಶಾಜನಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಉದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಅಸಾ, ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಂಸಾರ್, ಸಂಗೀತಾವಿಣೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಅಪವಾದ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್‍ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ, ಗಿತಾಂ, ಪದಾಂ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಶಿರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. 'ದೊ ರೆ ಮಿ ಫಾ ಸೊ ಲಾ ಸಿ' ವ 'ಸ ರೆ ಗ ಮ ಪ ದ ನ' - ಹೆ ಸಂಗೀತಾಚೆ ಸಾತ್ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಸ್ವರ್. ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆ ಪರಿಧೆ ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ಸಂಗೀತ್ ಫಕತ್ ಹ್ಯಾ ಸಾತ್ ಸ್ವರಾಂನಿ ಆಟಾಪ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಸತ್. ಫಕತ್ ಹ್ಯಾ ಸಾತ್ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಸ್ವರಾಂನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ಪದಾಂ ಘಡ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇತಿಹಾಸಾಚ್ಯಾ ಬುಕಾರ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಲಿಖುನ್ ತಶೆಂಚ್ ಗಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಕಾಸಾರ್ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ನಕ್ತಿರಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ 'ದೊ..ರೆ..ಮಿ..ಫಾ..' ಸಾಂಗಾತ್ ವ್ಹಾಜಂತ್ರಾಂಚ್ಯೊ ಸರಿಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಗುಂತುನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾದಾರಾರ್ ಹಾಂವ್ ಪೇಶ್ ಕರ್‍ತಲೊಂ. ಆಮಿ ಯೆವಾಂಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ, ತಾಂಚಿಂ ಗಿತಾಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾಂತ್, ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣ್ಯೆಥಂಯ್ ತಿಳುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ, ತಾಂಣಿ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚಿ ಗರ್ಮಿ ಪಾರ್‍ಕಿಲ್ಲಿ ನಾ. ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಚಾನಿಯೆ ಸೆವಾ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರ್‍ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಹ್ಯಾ 'ದೊ..ರೆ..ಮಿ..ಫಾ..' ಸಂಗೀತ್ ಅಂಕಣಾಚೊ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಖ್ಯಾತೆಚೊ ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹಾಚೆರ್ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್, ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಹಾಚೆರ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾತೊಳೆಂ 'ರಾಕ್ಣೊ' ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಗೀತ್ ವಾವ್ರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ. ಅಂತರ್‌ಜಾಳಾಚೆರ್ ಹೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಅಂಕಣ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ಣಿ ಜಳಯಿಲ್ಲೊ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹಾಚೊ ಶಿಲ್ಪಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಹಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂ ಅಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಲೊಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಅಂಕಣ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವಯ್ ರಿತಿನ್ ಸಹಕರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಹಾಚೊ ಶಿಲ್ಪಿ ಮಾನೇಸ್ತ್ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಹಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಋಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ.

ಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ ಅಚಾನಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೊ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂಚ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಪರ್ಜೆಕ್ ವ್ಹರ್ತೆ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ತರೀ ಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪರತ್ ಹೊ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಭರ್ಮಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ 'ದೊ..ರೆ..ಮಿ..ಫಾ..' ತಕ್ಲೆ ನಾಂವಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೆಂ ಹೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಅಂಕಣ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಘೊಂಟೆರಾಂತ್ ಸಂತೊಸಾಚೆ ಖಜ್ನೆ ಫುಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮನಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಪಿರ್ಲುಕ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ತಾರಾಂಚಿ ವೊಳ್ಕೆಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ನವ್ಯಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಹಾಚೊ ಮುಕ್ಯೆಸ್ತ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಹಾಕಾ ಹಾಂವ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್‍ಯೆಕೆ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಧಾರ್ಸುನ್ ಉತ್ತೇಜನಾಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ವೊತುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟಿಚೊ ಕಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೊ ಮಿತ್ರ್ 'ಬರ್ಪಿ ಮಿತ್ರ್, ಮಸ್ಕತ್' ಹಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್, ಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ 'ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ರಾಯ್' ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್, ಕೈಕಂಬ ಹಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ರಿಣ್ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಲೊಂ.

ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭಾಗಿ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ಆನಿಂ ಬಾಳ್ಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಆನಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾನಿಂ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ನವೆಂ ವರಸ್ - 2017 ಆಶೆತಾಂ.

ಹ್ಯಾ ದೊ..ರೆ..ಮಿ..ಫಾ.. ಅಂಕಣಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಸ್ವರ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಾಜ್ತಲೊ... ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾ.

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಸದಾಂ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಜೆರಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಬೆಂದುರ್.

 

-Tags:  Gerry Dmello, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

3 Comment/s.

  1. Emmanuel Pinto, Mangalore
    Nice to read the news DoReMiFa is coming again. All the best.
  2. Apolinaris D'Souza, Valencia / Muscat
    All the Best Gerry for your new venture through MaiBhaas.com. God bless you.
  3. Praveen Pinto, Mulky
    ವ್ಹಾವ್... ವಾಚುನ್ ಆನಿ ದೊರೆಮಿಫಾ ಸುರು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE