web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ನಾಂವ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಂವ್ ಬದಲ್ನಾಂ...!

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

'ನಾಂವಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ದವರ್ಲಾಂ...?' ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ. ತಾಣೆಂ ಖರೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ನಾಂವಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಪೂರಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆ ಫುಡಾರಿ ಮಾತ್ರ್  ಫಕತ್ ನಾಂವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್.

ಆದಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ 'ಪಾಸ್ಕು' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುನ್ 'ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್' ಮ್ಹಣ್ ದವ್ರುಂಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಜೆವಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಆನಿ ಲೋಕ್ ವೆತಾನಾ, 'ವೆತಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್' ಮ್ಹಣ್ ನವ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ 'ವೆತಾಂ ಪಾಸ್ಕು' ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಖಂಯ್. ತಶೆಂ ಗತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ಆನಿ ಫುಡಾರ್‍ಯಾಂಚಿ.

ಸಂಸಾರ್ ಸುದ್ರೊನ್ ಚಂದ್ರೆಮಾರ್ ಮೊರ್‍ತಾ ತರಿ ಆಮಿ ಭಾರತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್‍ಣಿರ್‌ಚ್ ಸಮಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್. ಆಮಿ, ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಆನಿ ಜೀವನ್ ಸುದ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಗಾಂವಾಚಿಂ, ರಸ್ತ್ಯಾಚಿಂ ಆನಿ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸ್ಮಾರಕಾಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಯಾಂವ್.

1957 ಇಸ್ವೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂನಿ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆನಿ ತೆ ಏಕ್ ಆಣೊ, ಚಾರ್ ಆಣೆ, ಆಟ್ ಆಣೆ, ಬಾರಾ ಆಣೆ.... 1957 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಶೆಂಬರ್ ಪಯ್ಶೆ, ಪನ್ನಾಸ್ ಪಯ್ಶೆ, ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಪಯ್ಶೆ...  ಅಶೆಂ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲೆ ತರೀ ಲೋಕ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಬಾರಾ ಆಣೆ, ಆಟ್ ಆಣೆ ಚಾರ್ ಆಣೆ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ವಾಪರ್ತಾಲೆ. ಆಮ್ಚಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಮೈಲಾಂ, ಫರ್ಲಾಂಗಾ ಮ್ಹಣ್೦ಚ್ ವಾಪರ್ತಲಿಂ. ತಾಂಕಾ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಮೀಟರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನವೆ ಸಬ್ದ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆ. ಖಂಚೆಯೀ ನವೆಂ, ಚಾಲ್ತೆರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಾ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮೆಳೊನ್ 73 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ತರ್ ಆಮಿ ಆನಿಕ್‌ಯೀ ಮಸ್ತು ಪಾಟಿಂ ಆಸಾಂವ್. ಭಾರತಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಇತ್ಲಿ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯ್ ತೆದಾಳಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂಯೀ ಭಾರತಾಂತ್ ವಿಶೇಷ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಆಸಾ. ಸಬಾರ್ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ವೀಜ್ ಸಕತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್, ಮಾರಗ್ ನಾಂತ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ನಾಂತ್, ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ ನಾಂತ್, ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ನಾ. 1947ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆನಿ ಭಾರತಾವಯ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆತಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾ. ದೇಶಾಚೆ ಚಡಾವತ್ ಫುಡಾರಿ ಪಾಡಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವೋಟ್ ಜಿಕ್ತಾತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಪಯ್ಶೆ ಮಾರ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರಾಂ ಭರ್‍ತಾತ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಾಂವ್ ಭಂವ್ತಾತ್. ಜೈಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಫುಡಾರಿ ಜಾತಾತ್. ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ ಲುಟೊನ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಾನೂನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಕ್ 'ಮಸ್ಕಿರಿ' ಕರ್ನ್ ರಾತಾರಾತ್ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್!

ಆಮ್ಚೆ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್. ಪುಣ್, ಕಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್‌ಗಿ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಸಡಿಲ್. ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಯ್ತ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಪೂರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕಾರಣಿಂಕ್ ವ ಸರ್‍ಕಾರಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತೆ ಗಾಂವಾಚಿ, ರಸ್ತ್ಯಾಚಿ, ಪುರಾತನ್ ಸ್ಮಾರಕಾಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಬದ್ಲುಂಚಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, 'ಬರೋಡಾ' ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶಹರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ 'ವಡೊದ್ರಾ' ಮ್ಹಣ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ. 'ಮೆಡ್ರಾಸ್' ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ 'ಚೆನ್ನೈ' ಕೆಲೆಂ. 'ಬನಾರಸ್' ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ 'ವಾರಾಣಾಸಿ' ಕೆಲೆಂ. 'ಬೊಂಬೆ' ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ 'ಮುಂಬಯಿ' ಜಾಲೆಂ. ಕೇರಳಾಂತ್ 'ತ್ರಿವೆಂಡ್ರಮ್' ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ 'ತಿರುವನಂತಪುರಂ' ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. 'ಕಲ್ಕತ್ತಾ'ಕ್ 'ಕೊಲ್‌ಕತಾ' ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ.  'ಬೆಂಗ್ಳೂರು' ಆತಾಂ 'ಬೆಂಗಳೂರು' ಜಾಲೆಂ.

ಮುಂಬಯ್ಚೆಂ 'ಸಹರಾ ಇಂಟರ್‌ನೇಶನಲ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್' ಆತಾಂ 'ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಂಟರ್‌ನೇಶನಲ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಸಾ. ಮುಂಬಯ್ತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಎಕಾ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟಾಕ್ ಪುಣಿ JRD Tataಚೆಂ 'ಟಾಟಾ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್' ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿವ್ಯೆತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ! ಕಾರಣ್, ಭಾರತಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಮಾನ್ 1919 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭಾರತಾಚೊ ವಿಮಾನ್ ಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತೀಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಲೈಸನ್ಸ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಟಾಟಾಕ್, 1929 ಇಸ್ವೆಂತ್. 1932 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಟಾಟಾಂನಿ, 'ಟಾಟಾ ಏವಿಯೇಶನ್' ಸಂಸ್ಥೊ ಉಗ್ತೊ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಿಮಾನಾಂ ಹಾಡವ್ನ್ ಚಲಾವಣೆಂತ್ ದವರ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 1953 ಇಸ್ವೆಂತ್, 'ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಸಂಸ್ಥೊ ಉಗಡ್ನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಟಾಟಾಚೊ ಶೆರ್ (ವಾಂಟೊ) ತಾಂತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಟಾಟಾಕ್ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ ಪಾತ್ರ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಘಾಲೊ, ಆನಿ ಶಿವಾಜಿಕ್ ಮಾನ್ ದಿಲೊ. 

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಶಿವಸೇನೆ ಆಡಳ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾ ಶಿವಾಜಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲಿಂ. ವಿ.ಟಿ. ಸ್ಟೇಶನ್ 'ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಟರ್ಮಿನಸ್' ಜಾಲೆಂ. 1853 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರೈಲ್ವೆ ಪಯ್ಣ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. 'ವಿ.ಟಿ.' (ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಟರ್ಮಿನಸ್) ಥಾವ್ನ್ ಠಾಣಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಆನಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣ್ಯೆನ್ ರೇಯ್ಲ್ ಗಾಡಿ ಭಾರತಾಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ವಿ.ಟಿ. ಸ್ಟೇಶನ್ ಬಾಂಧುನ್ ತಿಕಾ ಅರ್ಪಿಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತೆಂ 'ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಟರ್ಮಿನಸ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಫಾಮಾದ್. ಆದಿಂ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂನಿ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುರಾತನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಕಟ್ಟೋಣಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಂವಾ ಬದ್ಲುಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಹಾಂಚಾನ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಬಾಪುಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್!

ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಆತಾಂ 'ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ' ನಾಂವಾನ್ ಲೋಕ್ ಒಳ್ಕಾತಾ. ಮುಂಬಯ್ತ್ 'ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜಾ'ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ! ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಹಾಂತುಂ ಮರಠಾಂನಿ ವ ಶಿವಾಜಿನ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾಂತ್. ಶಿವಾಜಿ ರಾಯ್ ತೊ ಬೊಂಬಯ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಯೀ ನಾ. ತಾಣೆ ಬೊಂಬಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ತೆದಾಳಾ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚೆಂ ರಾಜ್‌ಯೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಫಕತ್ ಮರಾಠಾ ಇಲಾಖ್ಯಾಚೊ ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಶಿವಾಜಿ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ 1627 ಇಸ್ವೆಂತ್, ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ 1674 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆನಿ 1680 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆನಿ ಬೊಂಬಯ್ ತೆಂಯಿ ಸತ್ರಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯಾ, ರಾಯ್‌ಕುವರ್ನ್ ಕೆಥರೀನ್ ಬ್ರಗಾಂಜಾಕ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ರಾಯ್, ಚಾರ್ಲ್ಸಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾನಾ ಹೆಂ ಬೊಂಬಯ್, ಬ್ರಿಟಿಶ್ ರಾಯ್ ಕುವರಾಕ್ ದೊತಿ ರುಪಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೆಂ ಬೊಂಬಯ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂನಿ ಸುಧ್ರಾವ್ನ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರ್ನ್, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ಹೊ ಪ್ರದೇಶ್, 1960 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲೊ.

ಬದಲ್ಲಿಂ ನಾಂವಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಉಡಾಸ್ ದವ್ರುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಭೊಗ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆದ್ಲಿಂ ವ ಪರ್ನಿಂಚ್ ನಾಂವಾ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ವ್ಹಯ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರಾನ್ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ, 'ನಾಂವಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ದವರ್ಲಾಂ...?'.

ಪಯ್ಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್‍ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಫ್ಲೈ ಓವರಾಂಕ್ ನಾಂವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಕ್ರಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ.  ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಆತಾಂ 'ಮಂಗಳೂರು' ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ (ಮಂಗಳಾ ದೇವಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ). ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ, 'ಮಂಗಳೂರಾಂ'ತ್  ಮಲೆಯಾಳಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ ಪಳೆತಾನಾ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಾಂನಿ ಮಲೆಯಾಳಮಾಂತ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಆನಿ ಮಲೆಯಾಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್, 'ಮಂಗಳೂರು' ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ 'ಮಂಗಳಾಪುರಂ' ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಮೂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್‍ತಾ!

Tags:  Changing Names, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. Sannu Niddodi, Dubai
    ಮಾಯ್ ಭಾಸ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಲೇಖಾನಾಂ ಪಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್...

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE