web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ರಾಂದಾಯೆಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಕಾಥೊಲಿಕಾಂ ಮಧೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ, ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ 'ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ' ೦ತ್ ಫಕತ್ ರಾಂದಾಯೆಚೆಂ ರಾಂದಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್. ಮುಳಾವ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಂತ್ ಶೆತ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಹಿಂದು ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ರಿವಾಜೆಂ ಪಯ್ಕಿಂ ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್. (ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಪೊಳೆ ಕರ್ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್). ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕಣ್ಶೆಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ (ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚೊ) ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಗಣ್ಪತಿಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾದೀಸ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಗಣ್ಪತಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಸ್‌ಪಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್, ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾ ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ದಸ್ತುರೆಂತ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆನರಾ ಮುಳಾಚೆ ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂಥಂಯ್‌ಯಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ನಾ. ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾ ರಿತಿಂತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಪಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಫಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಸ್-ಮಾಸ್ಳಿ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಭರ್ಸುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಕತ್ ಸುದ್ಧಾಚಾರಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಚೆ ಹಿಂದು ಭಾವ್‌ಯಿ ಕಣ್ಶಿ ಭಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾದಿಸಾ ಫಕತ್ ರಾಂದಾಯೆಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಹೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಪಾಳುನ್ ಆಸಾತ್. ಹೆಂಚ್ ಆಮಿ ಆತಾಂಯ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಸಾಂವ್.

ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ರಾಂದಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಹಳ್ತಾನ್ ಪಿಗ್ಳೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಆಚರಣೆಂತ್ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಆನಿ ತಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಮಿ ಹುಶ್ಯಾರ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ರಾಂದಾಯೆಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಸ್ಳಿ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರಜಾ ಆಸಾ. 'ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್' ಥೊಡ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೀಸ್ಟ್' ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಮಾಸ್ ಆನಿ ಸೊರೊ ನಾ ತರ್ ಜೆವಾಣ್ಂಚ್ ರುಚನಾ. ಅಶೆಂ ರಾಂದಯ್ ವೊಂಬನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಒಕ್ತಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ರಾಂದಯ್ ಚಾಕೊನ್, ಮಾಸಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ಚೆಂಯ್ ಆಸ್ತಾ. ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದ್ರಪಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟೇನ್ ರಾಂದಾಯೆಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಮಹತ್ವ್  ಸಮ್ಜೊಂವ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್.

ರಾಂದಯ್ : ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ 

ರಾಂದಾಯೆಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಂಪ್ರಾಸ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಆತಾಂ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಚಡ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ರಾಂದಾಯೆಚೆಂ ಖಾಣ್ ಸೆಂವ್ಚೆ ಉಣ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲಾಯ್ತಿ ಗಾಂವಾಂನಿಯಿ ಆತಾಂ ರಾಂದಾಯೆಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಕ್ ಒತ್ತು ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ರಾಂದಯ್ ಆನಿ ಫಳಾಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಭಾರ್ ಸಂಸೋಧನಾಂನಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಸ್/ಮಾಸ್ಳಿ ಬರಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ನಾಡಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ರಾಂದಯ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಚಡ್ತಾವ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಆನಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮಾಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಸೆವ್ತಾತ್. ಅಸಲೆಂ ಖಾಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ. ಪೂಣ್ ಶೆರಾಂತ್ ಆನಿ ಪೆಂಟೆಸಾಲಾಂನಿ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್‌ಯಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಚಡ್, ರಾಂದಾಯ್ ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ ಖಾಣ್ ಸೆವ್ತಾತ್. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ-ಖಾಣಾಂಚಿ ರೂಚ್ ಚಡ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾ.  ಸಭಾರ್ ಘರಾಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ರಾಂದಯ್ ಆನಿ ಫಳಾಂ ಪಸಂದ್‌ಚ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾಂದಯ್-ಫಳಾಂ ರುಚನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ವೊಂಬನಾಂತ್. ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ರಾಂದಾಯ್ ಆನಿ ಫಳ್ ವಸ್ತು ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್.

ರಾಂದಯ್ : ಕಾಳ್ಜಾಭಲಾಯ್ಕೆಕ್

ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಥರಾನ್ ಮಧ್ಯಮ್ ಆನಿ ವ್ಹಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂ ಮಧೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಪಿಡಾ ಚಡುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕುಡಿಚಿ ಮೊಟಾಯ್ ಚಡುನ್ ವೆಚೆಂ, ರಗ್ತಾದಾಬ್(ಪ್ರೆಶ್ಶರ್) ಚಡ್ಚೊ, ರಗ್ತಾಂತ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆನಿ ಪಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೊಲ್ ಚಡ್ಚೊ, ರಗ್ತಾಂತ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಡ್ಚೊ ವಾ ಡಯಾಬೆಟಿಸ್... ಹೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಹೆ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಪಾಡ್. ತಶೆಂಚ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಚಿ, ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಥರಾಚೆಂ ಕೆನ್ಸರ್‌ಯಿ ರಾಂದಾಯೆಚೆಂ ಖಾಣ್ ಸೆವ್ತೆಲ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸೋಧನಾಂನಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಖಾಣಾಂತ್ ಸಮತೋಲನ್ ಆನಿ ನಿಯಮಿತ್ ಥರಾನ್ ವ್ಯಾಯಮ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಿತಾ. ಮೊಟಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಂಕ್ ಶೀದಾ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ. ಮೊಟಾಯ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಮೊಟಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ನಿವಾರುಂಕ್ ರಾಂದಾಯೆಚೆಂ ಖಾಣ್ ಚಡ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್, ಇಟೆಲಿಂತ್ ಆನಿ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಸಂಸೋಧನಾಂನಿ ರಾಂದಾಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಆಸ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಚಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾ ವಾ ರಾಂದಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ (ವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಎಟೆಕ್ಕ್) ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ರಗತ್ ಘೆಟೆ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಚೆ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಉಣೆ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಮಧ್ಯಮ್ ಆನಿಂ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಆನಿ ಆರ್‌ಮಾರ್ಚೆಂ ಪಿಡೆಚೆಂ ಆನಿ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ರಾಂದಾಯೆಂತ್ ಆನಿ ಫಳ್ ವಸ್ತುಂನಿ ಆಸ್ಚೆ ನಾರ್ ವಸ್ತು ಆನಿ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೇಸಿಯಮ್, ಕೆರೊಟೀನೊಯ್ಡ್ಸ್, ಫೈಟೋಸ್ಟೀರೋಲ್ಸ್, ಫ್ಲೇವೋನೊಯ್ಡ್ಸ್ ತಸಲೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಥರಾಚೆ ಘಟಕ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಚರಬ್ ಆನಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೊಲ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಂದಾಯೆಂನಿ ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಫಳ್ ವಸ್ತುಂನಿ ಆಸ್ಚೆ ಫ್ಲೇವೋನೊಯ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ  ಘಟಕ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾದಾಟಾಯೆಚೆಂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೊಲ್ ಚಡುನ್ ವಚನಾಶೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಚರ್ಬೆಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಮಿತಿಪ್ರಾಸ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ವಚನಾಶೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಯೆರೋಪಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಸೋಧಾಪ್ರಕಾರ್ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಚಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಹೆರಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಆನಿ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ರಗತ್ ಘೆಟೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಸುಮಾರ್ 60 ಥಾವ್ನ್ 70 ಠಕ್ಕೆ ಉಣೆ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಆಮಿ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಫಳಾಂನಿ ಆನಿ ರಾಂದಾಯೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಹಳ್ದುವೆ, ತಾಂಬ್ಡೆ ಆನಿ ಸಂತ್ರಾಬಣಾಚೆ (Orange) ಕೆರೋಟೀನೊಯ್ಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಂಟಿಒಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸೋಧನಾಂನಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಟ್ಯೋಮಾಟೊ, ಕಾಳಿಂಗ್ ಆನಿ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ದಾಕಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿ ಲಾಯ್ಕೋಪೀನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಸ್ತ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಉಣೊ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಮ್ಹಣ್‌ಯಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚೆ ಸಂಸೋದ್ ವರ್ದಿ ದಿತಾತ್. ಸೊಯಾಬೀನ್ಸ್, ಮೂಗ್, ಚಣೆ, ಅಲ್ಸಂಡೆ, ಹೆರ್ ಥರಾಚೆ ಬೀನ್ಸ್ ತಸಲೆ ದೋನ್ ದಾಳಿಂಚೆ ವಸ್ತು ರಾಂದಾಯೆಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲಾಭಯ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಖಾಣಾಂನಿ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಹೆರ್ ಘಟಕ್ ಆಸೊನ್ ತೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂಯಿ ಸೊಯಾಬೀನ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಐಸೋಫ್ಲೇವಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಘಟಕ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್, ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಥಂಯ್ ಕೆನ್ಸರ್ ಉಬ್ಜೊಂಚೆ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಉಣೆ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಹಾಡಾಂನಿ ತೀರ್ಲ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಒಸ್ಟೀಯೋಪೊರೊಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಸೊ ನಿವಾರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾ. 

ರಾಂದಯ್ : ಕೆನ್ಸರ್ ಆಡಂವ್ಕ್

ರಾಂದಾಯ್ ಆನಿ ಫಳ್ ವಸ್ತುಂಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂನಿ ಕೆನ್ಸರ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆ ಜಾಯಿತ್ತೆ ವಸ್ತು ಆಸಾತ್. ತೆಲಾಂತ್ ವಾ ಹುಲೊಪೆಂತ್ ಭಾಜ್‌ಲ್ಲಿಂ (fried and grilled) ಮಾಸಾಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಉಣಿಂ ಕರ್ನ್, ರಾಂದಾಯ್ ಆನಿ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಚಡ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಸುವಾತೆಂನಿ ಕೆನ್ಸರ್ ಕಿರ್ಲೊಂಚೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉಣೆ ಕರ್ಯೆತಾ. ಮಾಸ್, ಮಾಸ್ಳಿ ಭಾಜ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ವಸ್ತು (polycyclic aromatic hydrocarbons and heterocyclic amines) ಉಬ್ಜತಾತ್ ಆನಿ ಹೆ ಕೆನ್ಸರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಿತ್. ರಾಂದಯ್ ಆನಿ ಫಳಾಂ ಚಡ್ ಸೆವ್ತೆಲ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಕೆನ್ಸರ್ ಉಬ್ಜೊಂಚೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಗ್ಬಗ್ ದೇಡ್ ವಾಂಟೆ ಉಣೆ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸೋಧಾಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. 

ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಕೊಲಿಫ್ಲವರ್, ಬ್ರೋಕೊಲಿ ತಸಲೆ ಪಾಲೆ, ಕ್ಯಾರೇಟ್ ತಸಲಿಂ ಪಾಳಾಂ, ಟ್ಯೊಮಾಟೊ, ತೊವ್ಶೆಂ, ಮೊಗೆಂ ಉಕ್ಡೊ ತಾಂದು, ಸಗ್ಳೊ ಗೋಂವ್, ಕಾಜು, ಬಾದ್ಮಾಂ ತಸಲೆ ಬಿಯೊ, ಪಿಯಾವ್, ಲೊಸುಣ್, ಆಲೆಂ, ಹಳದ್ ಅಸಲೆ ಸಭಾರ್ ವಸ್ತು ಥರಾವೋಳ್ ಕೆನ್ಸರಾಂಕ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾತ್. ರಾಂದಯೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಸ್ತುಂನಿ ಕ್ಯಾರೊಟೀನೊಯ್ಡ್ಸ್, ಫ್ಲೆವೋನೊಯ್ಡ್ಸ್, ಐಸೊಥಿಯೋಸಯನೈಟ್ಸ್, ಫೈಟೋಸ್ತೀರೋಲ್ಸ್, ಟೆರ್ಪೋನೊಯ್ಡ್ಸ್ ಅಸಲೆ ಸಭಾರ್ ಝಡಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ವಸ್ತು(ಫೈಟೀಕೆಮಿಕಲ್ಸ್) ಆಸುನ್, ಹ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಕೆನ್ಸರ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಜೈವಿಕ್ ಕ್ರಿಯಾಂಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕೆನ್ಸರ್ ಕಿರ್ಲೊಂಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ.

ರಾಂದಯ್ : ಜಿರ್ವಣೆಕ್

ಜಿರ್ವಣೆಚ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ರಾಂದಾಯ್ ಆನಿ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಆಸ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಬರೆಂ. ರಾಂದಯ್ ಆನಿ ಫಳ್ ವಸ್ತುಂನಿ ನಾರ್ಕುಟ್ Fibre ವಸ್ತು ಆಸ್ತಾತ್. ನಾರ್ಕುಟ್ ವಸ್ತು ಖರ್ಗೊಂಚೆ ಆನಿ ಖರ್ಗಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ ಥರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಖರ್ಗನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ನಾರ್ಕುಟ್ ವಸ್ತು ಆನ್ಕಿಟೆಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಿಂವೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಡಾಯೆಪ್ರಾಸ್ 15 ವಾಂಟೆ ಫುಗ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ಕಿಟೆಂತ್ ಖಾಣ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ತಶೆಂ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಖಾಣಾಚ್ಯಾ ಜಿರ್ವಣೆಕ್ ಆನಿ ಅನ್ಕಿಟೆಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚುಂಕ್ ನಾರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಆಧಾರಾಚಿಂ. ಉದ್ಕಾಡೆ ಘಟ್ ವೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಡೆ ಭಾಂದುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಕ್ ನಾರ್ ಚಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಾಲ್ಯಾ ಭಾಜಿ, ಓಟ್ಸ್ ಅಸಲಿಂ ಖಾಣಾಂ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಉದ್ಕಾಂತ್ ಖರ್ಗೊಂಚೆ ನಾರ್ಕುಟ್ ಭಾಗ್ ಜಿರೊನ್ ಅನ್ಕಿಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗ್ತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹಾಂತು ಚರ್ಬೆಚೆ ಆಸಿಡ್ ಆಸುನ್ ಹೆ ರಗ್ತಾಂತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಡಯಾಬೆಟಿಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾತ್. 

ಖಾಣಾಂತ್ ಸಮತೋಲನ್

ರಾಂದಾಯೆಚೆಂ ಖಾಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಚ್ ಮಾಸ್-ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಖಾಣ್ ರಾವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಪ್ರಾಸ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ. ಮಾಸ್ಳೆಂತ್ Omega 3 fatty acids ಮಳ್ಳೆ ವಸ್ತು ಆಸುನ್ ಹೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆ. ತೆಲಾಂತ್/ತುಪಾಂತ್ ಭಾಜ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಉಣಿ ಕರ್ನ್ ಉಕಡ್ಲೆಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಚಿ ಬರಿ. ಹಿ ರೀತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಘರಾಂನಿ ಆಸಾ. ಶಿತಾಕ್ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ ವಾಪ್ರಿತಾತ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಎಕ್ ವಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ರಿತಿಚಿ ರಾಂದಯ್ ಸೆವ್ತಾತ್.
ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಖಾಣಾಂತ್ ಮಾಸ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಮಾಸ್ ಸೆವ್ತನಾಂಯ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಡ್ ಆಸುಂಕ್ ನಜೊ. ಮಾಸ್ ಆಶೆಕ್ ಪುರ್ತೆಂ ಖಾಯ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಭುಕೆಕ್ ನ್ಹಯ್. ಮೊಟಾಯ್ ಚಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ಡಯಾಬೆಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂನಿ, ರಗ್ತಾಂತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೊಲ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾಸಾಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಉಣೆಂ ಖೆಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ. 
ರಾಂದಯ್ ಸೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ರಾಂದಾಯೆಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಆನಿ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಖಾಣಾಚಿ ಪ್ರಮುಕ್ ರೀತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಬರಿ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ, ತೆಂಯಿ ಗಲ್ಪಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ರಾಂದಯ್ ಆನಿ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಖಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂಚ್ ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಭುರ್ಗಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಪುಗ್ರಿಂ ಆಸುನ್, ಯುವಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತನಾ ಮೊಟಾಯೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ. ರಾಂದಯ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಕೊಡ್ನ್ಂಚ್ ಖಾಯ್ನಸ್ತಾಂ ಥೊಡಿ ಸಲಾಡ್ ಕರ್ನ್ ವಾ ಅಶಿಚ್ ಜಿವಿ ಖಾವ್ಯೆತಾ. ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರ್‌ಯಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ತೊವ್ಶೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಸಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಲಾದ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಖೆಳಿಂ, ಪೊಪಾಯ್, ಸಂತ್ರಾಂ ವಾ ಹೆರ್ ಥರಾಚಿಂ ಫಳಾಂ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಜಾಯ್ಜೆ.

Tags:  Dr. Edward Nazreth, vegetarian food, monthi fest, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE