web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಡಾಯ್ವರ್ಸ್ - ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ನಾಸ್


ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತುಟಾಫಟ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ, ಪತಿ-ಪತಿಣೆಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾ. ಲಗ್ನ್ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಶಿಕಾಪ್ ಆಸಾ, ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ, ಗಾಂವಾಂತ್ ವಾ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಬೊರಿ ಜೋಡ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಚ್ಯೊ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಿ ಸವ್ಲತಾಯೊ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಖುಶಾಲಾಯೆಚ್ಯಾ ಅಹಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸೊಡ್-ದೊಡ್ ನಾಂ, ಸುಖ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್, ಕಷ್ಟ್ ನಾಕಾತ್. ಆವಯ್ - ಬಾಪುಯ್, ಮಾಂಯ್ - ಮಾಂವ್ ಮ್ಹಾತಾರಿಂ, ಗುಜಿರಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚಿಂ ತಿಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಥಂಯ್, ಅತ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಥಂಯ್ ಗೌರವ್ ನಾ. ಭಾವ್-ಬಾಂಧವ್ಪಣ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲಾಂ. ಧರ್ಮ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೆಖಿಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸುಖಾಂತ್ ತಶೆಂ ದುಖಾಂತ್, ಸಂತೊಸಾಂತ್ ತಶೆಂ ಬೆಜಾರಾಯೆಂತ್, ಪಿಡೆಂತ್ ತಶೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೊಗಾನ್ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾನಾನ್ ಲೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಮೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪವಿತ್ರ್ ವೆದಿ ಮುಖಾರ್ ರಾವೊನ್, ದೆವಾ ಹುಜಿರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಚಿಲ್ಲುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ''ಆಜ್ ಕಾಜಾರ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ವಾ ಡಾಯ್ವರ್ಸ್'' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರ್ಗ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ''ದೆವಾನ್ ಜೊಡಿ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ಮನಿಸ್ ಮೊಡಿನಾ ಜಾಂವ್'' (ಲೂಕ್ 19:6) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್, ''ಮನಿಸ್ ಮೊಡುನ್ ಉಡಂವ್ಕ್'' ಮ್ಹಣ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಭಗ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಾಯ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಳ್ಯಾ ಖಾಲ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಡಾಯ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಾಂಚೆ ಅಂಕೆ-ಸಂಕೆ ವರವ್ನ್ ಪಳೆತಾಸ್ತಾನಾ ಮನಾಂಕ್ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತ್ ಭಗ್ತಾ. ''ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ ಆನಿ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್" (Use and Throw) ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ವ್ಹವಹಾರಾಚ್ಯಾ ತಂತ್ರಾಖಾಲ್, ಕಶೆಂ ಆಮಿ ಬೋಲ್-ಪೆನ್ನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ತಾಂಯ್ ವ ಬದಲ್ತಾಂವ್, ತಶೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತ್‍ಯೀ ಸಸಾರಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲಾಂ.


ಚಡ್ ನಾಕಾ, ಕಾಂಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್-ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ಆಮಿಂ ವಚೊಂವ್ ತರ್, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿಂ ಕಾಜಾರಾಂ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರಿಕೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂಚ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚೆಡ್ಯಾ-ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ  ಗೂಣ್, ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಪಾಟ್-ಥಳ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ನಯ್ತಿಕ್ ತಶೆಂ ಸಮಡ್ತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ವಿಶೇಷ್ ಗುಮಾನ್ ದಿತಾಲೆ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಶಿಕಾಪ್ ಚಡ್ಲೆಂ, ಶಹರಾ ಕುಶಿಕ್ ವಂದವ್ಣಿ ಬಳ್ ಜಾಲಿ, ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಲಾಭ್ಲಿಂ, ಗಲ್ಫಾಚಿ ದುಡ್ವಾಧಿಕ್ ಜೋಡ್‍ಯೀ ಚಡ್ಲಿ. ಶಿಕ್ಪಾ ಥಳಾಚ್ಯಾ ಶಾಲಾ-ಕೊಲೆಜಿಂನಿ, ಯುವ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾ-ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಮುಕ್ತ್ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. ಕಾಮಾಸಾಲಾಂನಿ, ಉದ್ಯೋಗ್ ಆನಿ ವಾವ್ರಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಯುವಜಣಾಂ ಅಡ್ಕಳಿ ನಾಸ್ತಾಂ ಸುಢಾಳ್ ಭರ್ಸಾಲಿಂ. ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತೊ, ಕಾಜಾರಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಧರ್ಮ್, ಜಾತ್, ದಲಿತ್ ಆನಿ ಊಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಭೇದ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದಿಸಾನಾ ಜಾಲೊ. ಕಾಜಾರಾಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣ್ಗೆಚಿ ಗರ್ಜ್'ಚ್ ನಾ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್, ರೆಂವೆರ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂನಿ ತುಟಾಫಟ್‍ಯೀ ಸದಾಂಚಿ ಜಾಲಿ.

ಅಂತರ್ ಧರ್ಮಿಯ್ ಕಾಜಾರಾಂ ತರ್, ದಾದ್ಲೊ ತಾಚೆಂ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳ್ತಾ. ಬಾಯ್ಲ್ ತಿಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲ್ತಾ. ಸಬಾರ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳುಂಕ್ ದಬಾವ್ ಪಡ್ತಾ. ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ದೋನ್ ದೊಣಿರ್ ಪಾಯ್ ದವರ್'ಲ್ಲೆ ಭಾಶೆನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಥರಾನ್ ಕಷ್ಟಾತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಶಹರಾಂನಿ ಘಡ್ಚಿಂ ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆತಾತಾಂ ಹಳ್ಳ್ಯಾನಿಂಯ್ ಘಡ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ.

ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ-ಬಾಂಧ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಗೌರವಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಧರ್ಮ್‍ಯೀ, ಪತಿ-ಪತಿಣಿಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಮೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಲಗ್ನಾ ಭೆಸಾಂತ್ ಅಚಲ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಹಿಂದು ಧರ್ಮಾಂತ್‍ಯೀ, ''ಏಕ ಪತಿ - ಏಕ ಪತ್ನಿವ್ರತ'' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತತ್ವಾಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ.

ಸ ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಎಕಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್, ಡಾಯ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ವಿಶಿಂ, ಅಂಕೆ-ಸಂಕೆ  ದಾಕವ್ನ್, ಸವಿವರ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿ ವಾರ್ತಾ ಅಶಿ ಆಸಾ. ಬೆಂಗಳೂರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ-ಕೊಡ್ತಿಂನಿ (Family Court), ವರ್ಸಾಕ್ ಸಾತ್ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಡಾಯ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ದಾಖಲ್ ಜಾತಾತ್. ದಿಸಾಕ್ ಸರಾಸರ್ ಪಂದ್ರಾ-ವೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ದಾಖಲ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ತಿಂ ಮಾಮೂಲ್ ತರ್'ಯೀ, ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾ ಸತ್ತರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ದಾಖಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಧಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. 2017 ಮೇ ಮಹಿನೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ತೀನ್ ಹಜಾರ್! ಆತಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಪಾಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾ ಕೊಡ್ತಿ ಪಾವಾನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ದೋನ್ ಪುಣಿ ಚಡಿತ್ ಕೊಡ್ತಿ ನವ್ಯಾನ್ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಯಾಯ್‍ವಾದಿಂನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ. ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಪತಿ-ಪತಿಣೆಂ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಹೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಚಡೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಕೇರಳ, ಡಾಯ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಭರ್‍'ಲ್ಲೆಂ, ಭಾರತಾಂತ್ಲೆಂ ರಾಜ್-ಶೆರ್ (ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್) ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಾಯ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಾಂಚಿ ಧಾಂವ್ ವರವ್ನ್ ಪಳೆತಾಸ್ತಾನಾ ಸಂಸಾರ್'ಚ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್. ಜನಸಂಖ್ಯಾನ್ 3.34 ಕರೋಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೇರಳಾ ಲ್ಹಾನ್ ರಾಜ್ಯ್ ತರೀ, ದಿಸಾಕ್ ಸರಾಸರ್ 130 ಡಾಯ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ವಯ್ರ್ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ವಿಚಾರಣ್ ಜಾತಾ. 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ  48,000! ಚಡೊನ್೦ಚ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಡಾಯ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕೊಡು ಪ್ರಕರಣಾಂಚ್ಯಾ ತ್ವರಿತ್ ಇತ್ಯರ್ಥಾಕ್ ದಬಾವ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಕುಟ್ಮಾಂ-ಕೊಡ್ತಿ ಆತಾಂ ಆಟ್ರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ತೊ ಪಾವಾನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ನವ್ಯಾನ್ ಆಟ್ ಕೊಡ್ತಿ ಚಡಿತ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಾಜಾರ್'ಯೀ ತುರಂತ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್, ರಾಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ... ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಕಾಜಾರಾಂ ತಿಂ ತುಟಾಜಾಯ್... ಅಸಲ್ಯಾ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಕ್ ಡಾಯ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೊರ್'ಯಿ ವೆಗಿಂ ಪಡಾಜಾಯ್! ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ರೊಕೆಟ್ ಧಾಂವ್ಣೆಚ್ಯಾ ವೇಗಾನ್, ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ, ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ... ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹರ್ಬೊಸ್!

ಡಾಯ್ವರ್ಸ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಕೇರಳಾಂತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊಚ್ಚ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾತ್. ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಮದೆಂ ನಾ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್, ಮನಸ್ತಾಪ್, ದುಬಾವ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಸುಧಾರ್ಸುಂಕ್, ಸೊಡ್‍ದೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ ತಯಾರ್ - ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಉಣೆಂಪಣಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಸಮಾಲೋಚನ್ ಕೇಂದ್ರಾಂ (Counselling Centres) ಧಾರಾಳ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ, ಚಡೊನ್೦ಚ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಡಾಯ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೆಂ, ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಂ, ಭಾರಿಚ್ ತಯಾರಾಯೆನ್ ಚಲ್ತಾತ್. ಚಲ್ಯಾ-ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಳಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕರಾರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ- ಜಿಣಿಯೆ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚಿ ಲಗ್ನಾ ಪುರ್ವಿಲಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಘೇಜಾಯ್... ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹಜಾರೊಂ ಲೆಕಾನ್ ಖರ್ಚುನ್ ವಯ್ಭವಾಚ್ಯಾ ಆಡಂಬರಾನ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್, ಸಬಾರ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಇತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಬಾಳ್ವಾನಾಂತ್. ಥೊಡಿಂ ತಿಂ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಎಕ್-ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ತುಟ್ತಾತ್, ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಂತ್ ಬದಲ್ತಾತ್, ಲಗ್ನಾ-ವಿಚ್ಛೇದನ್ ಜೊಡ್ತಾತ್, ವಿಂಗಡ್ ಸರ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಡಾಯ್ವರ್ಸಿ (Divorcee) ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚಿಂ ದಾದ್ಲೆ ವಾ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲಾಕಡೆನ್ ಪುನರ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಗೀ? ಆದಿಂ, ಆವಯ್-ಬಾಪುಯ್, ವ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ, ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ತೆಂ ಆಮಿಂ ಜಾಣಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಭಿತರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡಾವತ್ ತೀನ್ ಚಿಟಿಂನಿ ಕಾಜಾರಾಂ ಜಾತಾಲಿಂ. ಎಕಾಮೆಕಾ ವಳಕ್‍ಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶಿಕವ್ಣ್'ಚ್ ಕಾಜಾರಾ ಪುರ್ವಿಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತಸೆಂ ಆತ್ಮಿಕ್ ತಯಾರಾಯ್! ಪುಣ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ವಾ ಡಾಯ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಆತಾಂ?

ವಾಜ್ಬಿ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಡಾಯ್ವರ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನಾಂ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ರೆಗ್ರಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಕಾಜಾರಾಂ, ಕಾರಣಾಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್, ರದ್ಧ್ ಕರುಂಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಿ ಕುಟ್ಮಾ ಕೋಡ್ತ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್'ಯೀ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಶೆಂಬರಾಂನಿ ಪ್ರಕರಣಾಂ ದಾಖಲ್ ಜಾತಾತ್. 'ಪಿಡಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಕಾತ್ ಸೊಧುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್, ಪಿಡಾ ಯೇನಾಶೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ, ಬುದ್ವಂತ್‍ಕಾಯ್' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಚಲ್ಯಾ-ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಗೂಣ್, ನೈತಿಕ್ ಚಾಲ್, ತಾಂಚೆಂ ಕುಟ್ಮಾ ಪಾಟ್-ಥಳ್ ವರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ, ಚಲ್ಯಾ-ಚಲಿಯಾಂಚಿಂ ಅನೈತಿಕ್ ಸಳಾವಳ್, ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ದಯ್ಹಿಕ್ ವಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡಾ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ಚಿಂ, ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್, ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಗಲ್ಫಾಗಾರ್ ವ ದುಡ್ವಾಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ಬ್ರೋಕರಾಂಚ್ಯಾ ವ ಸಯ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ಮಾಲೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಭುಲವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಾಂಪಾಡ್ನಾಶೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ... ಆನಿ ಅಸಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಲಗ್ತಿ ಸಂಗ್ತಿ, ಲಗ್ನಾ-ನಿಶ್ಚಯ್ ಕರ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ಡಾಯ್ವರ್ಸ್ ವಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಿ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ನಾಸಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಪಿಡಾ ಯೇನಾಶೆಂ, ಎಕಾ ಹಂತಾ ವರೇಗ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.

- ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬೆಳಾ

Tags:  Divorce, Family Issues, Couple Problems, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE