+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಉಸ್ತುರೆಂ - ಭಾಗ್ 1

 
ಉಮೆದಿಚೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ನಾಂವ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್.
ಸದಾಂ ಕಾರ್‍ಯಾಳ್ ಮನಿಸ್. ದೀಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸೆಚಿ ವೋಡ್ ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ ಸುಟ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್‌ಯೆತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವುನ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾವ್ರ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಹಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಫ಼ಕತ್ ಕೊಂಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ನಂಯ್. ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಎಕ್ತಾರಾಂಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಾಕಾಚಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾವ್ರಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್‍ಚೊ ತರ್:
ಸೌದಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸ್ಕಾರ್ (ಸೌದಿ ಕೊಂಕಣ್ ಅಸ್ಸೊಸಿಯೇಶನ್ ಆಫ಼್ ರಿಯಾದ್),
ಮಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ (ನೊಂದಾಯಿತ್ ಜಾಲಾ) ಹಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್.
ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಮಾಂಚಿ,
ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ತುಳುಕೂಟ ಹಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್,
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಳ್ವಾರ್ ಹಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್.

ಏಕ್ ಪ್ರಭುದ್ದ್ ಸಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಿ. ಹಾಣೆಂ ಜಾಹಿತ್ತೆ ನಾಟಕ್ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್, ನಿರ್‍ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ, ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ, ಸಭಾರ್ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಚಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಹಿತಿಂ ವಿಡಂಬನಾಂ, ಕವಿತಾ, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಹಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊಯ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಚೊ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್‍ಚೊ ತರ್:
ಗೊಂಯ್ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳೆಥಾವ್ನ್,
ಕರ್‍ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕೆಡಾಮಿ ಥಾವ್ನ್,
ಕರ್‍ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್,
ಟಿ.ಎಂ.ಪೈ. ಫ಼ೌಂಡೇಶನ್ ಥಾವ್ನ್,
ದೆ|ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

- ಅಶೆಂ ಜಾಹಿತ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಾಚಾ ಬರ್‍ಪಾಂಕ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಾ ರಾಟಾವಳಿ ಮಧೆಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಚ್ ಮೆಟಾರ್ ಉಭೊ ರಾಂವ್ಚೊ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಪಿಕ್ಲಾ ತರೀ, ಹುಮೆದಿಂತ್ ತೊ ಅಜೂನ್ ತರ್ನಾಟೊ. ಹಾಚಾ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿ ವಾಳ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್ ಹಾಚೆಸವೆಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ತಾ. ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶಿಭಿರಾಂ ಹಾಣೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾಂತ್. ಅಜೂನೀಂ ಚಲವ್ನ್ ವರುನ್ ಆಸಾ.

ಅಶೆಂ ಅಖ್ರೇಕ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾ - ಜರೀ ತರೀ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಚಂದ್ರ್‌ಲೋಕಾಕ್ ಪಾವ್ತೊ ತರ್, ಥಂಯ್ಸರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾವ್ಟೊ ಉಭಾರ್‍ತೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್, ಉತ್ರಾಂನ್ ಆನಿಂ ಕರ್‍ನೆನ್ ತೊ ಆಶಾವಾದಿ.

ಹಾಚಾ ವಿಡಂಬನಾಂನಿ ಹಾಸೊ, ವ್ಯಂಗತಾ, ಮನೊರಂಜನ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊತಾ ತರೀ, ಎಕಾ ಮೂಳ್ ವಿಶ್ಯಾಕ್ ತೊ ಅಂಟೊನ್ ರಾವ್ತಾ ಆನಿಂ ಹಿಚ್ ಹಾಚಾ ವಿಡಂಬನಾಚಿ ವಿಶೇಶತಾ. ಹಾಚಿಂ ವಿಡಂಬನಾ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ವಾಚ್ಪಿ ಖಂಡಿತ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್‍ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

ತೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್.
ಆಯ್ತಾರ್ ಮ್ಹಜಾ ಮೊಗಾಚೊ ದೀಸ್. ಕಾತ್ರಿನಾಚಾ ಅವ್ತಾರಾಂಚೊ ದೀಸ್.
ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆಚೊ ಆನಿ ಮಝೆಚೊ ದೀಸ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾತ್ರಿನಾಚಾ ಪಾಲ್ವಾಂತ್ ಸಜೆಚೊ ದೀಸ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಸುಖ್-ದುಃಖ್ ವಾಂಟ್ಚೊ ದೀಸ್. ವಾಂಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸುಖ್-ದುಃಖ್ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಜರಾಯೆಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ ಆಸಾ. 
ಕಿತೆಂಯ್ ಮ್ಹಣಾ, ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾತ್ರಿನ್ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಗೊಂಡೊ, ವಾಸಾಚೊ ಉಂಡೊ, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡೊ.
ತಾಕಾ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಡಾರ್‍ಲಿಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಆನಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಿಟಿಕೋಟ್, ಅರ್‍ದಾಂಗೀಣ್, ಘರ್‍ಕಾರ್‍ನ್, ಗುರ್ಕಾರ್‍ನ್, ಜಿರ್‍ಗಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, ಬುತಾಂವ್ ಗೊಂಡೊ, ಖತ್ಕುತ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೊಗಾಚಾ ನಾಂವಾಂನಿ ಅಪಯ್ತಾ.
ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಸ್ರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮಿಂ ಫಿಕಿರ್ ಕರಿನಾಂವ್. 
ಆಮಿ ಏಕ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಮನ್, ಕಾಳಿಜ್ ಏಕ್. ತಸೆಂ ದಿಸಾಚೆಂ ದೋನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ... ರಾತಿಕ್ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್!!
ಆಯ್ಚೊ ರಜೆಚೊ ದೀಸ್, ಆಯ್ತಾರ್ ಸೊಂತ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಖಾತಿರ್, ಮಿಸಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಸನ್ವಾರಾಚ್ ತಿರ್‍ಸಿಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಸುಶೆಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ಚಾರ್ ಬರ್‍ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಾತ್ರಿನಾಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ನಿದೊನ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮೊಗಾಕ್‌ಯೀ ’ಸ್ಟಾಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್’ ಆಸ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಮಾತ್ಸೆಂ ಇಂಜಿನ್ ಗರಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾ! ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಭರಂ ಮಾತ್ಸೊ ’ನರಂ’ (ಮೋವ್) ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೊಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ಮ್ಹಜಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಉಲೊ ಕೆಲೊ. 
"ಕಾತ್ರಿನ್ ಡಾರ್‍ಲಿಂಗ್."
"ಯೆಸ್ಸ್ ಮಾ" ನವಿ ಸ್ಟಾಯ್ಲ್ ತಾಣೆಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ. ಕಾತ್ರಿನಾನ್ ’ಮಾ’ ಉಲೊ ಕರ್‍ತಾನಾ ಶಿರಾಂಕ್ ಘಟಾಯ್ ಮೆಳ್ಳಿ. "ಹಾಂವ್ ತಾನೆಲಾಂ ಆನಿ ಭುಕೆಲಾಂ... ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಚಾ ಆನಿ ಭುಕೆಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಹಾಡ್ಸಿಗೀ ಡಾರ್‍ಲಿಂಗ್!"
"ಜರೂರ್ ಹಾಡ್ತಾ ಮಾ! ತುಜಾ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾಂ. ತುಜೆಂ ಅರ್‍ದೆಂ ದಿಸಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಜಾತಾನಾ, ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ... ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಘೆ..." ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾತ್ರಿನಾಚೊ ಆದೇಶ್ ಆಯ್ಲೊ.
"ಡಾರ್‍ಲಿಂಗ್... ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಘೆತಾಂ, ಪುಣ್ ಪೊಟಾಂತ್ಲೆ ದಂತ್, ಭುಕೆನ್ ಅನ್ಕಿಟೆಕ್ ಘಾಸ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್... ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ?". ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಟಾ ಸವಾಲ್ ಘಾಲೆಂ.
ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಟಾ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ಲೆಂಚ್, ಕಾತ್ರಿನಾಚೊ ಪ್ರೆಶ್ಯರ್ ಚಡ್ತಾ ಆನಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ತಾಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ತೆಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಪ್ತಾ.
"ದಂತಾಂಚಾ ರಾಂಡೆಕ್ ಸುಣೆಂ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಜೀವ್ ಖೊರ್ವಡ್ತಾ?! ಹಾಂವ್ ’ಶೀರಾ’ ಕರ್‍ತಾಂ, ಚಿಕ್ಕೆ ರಾವ್."
ಕಾತ್ರಿನಾಚಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ.
ಹಾಂವೆಂ ಮೌನತೆನ್ ಪೇಪರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.
ಹಪ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯಾಂತ್ ವಾಚ್ತಾನಾ "ಅರ್‍ದಾಂಗಿಣಿ ಥಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಭರಿತ್ ಸೂಚನ್, ನವೀನ್ ಯೋಜನ್, ಪಯ್ಶೆ ಕರ್‍ಚೊ ಹಪ್ತೊ..." ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ಲಿಖ್‌ಲ್ಲೆಂ. ’ಏಕ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಘುಂವ್ಡಿ’ ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಕಳಾನಾ ಜಾಲೆಂ. 

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಾತ್ರಿನ್ ಗಾಂಡ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ತೊಂಡ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಪ್ಲೇಟಿಂತ್ ನಾಸ್ಟೊ ಆನಿ ಕಪ್ಪಾಂತ್ ಚಾ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

"ಧರ್... ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಸ್ಟ್" ರಾಕೊಣ್ ಭಡ್ವ್ಯಾಪರಿಂ ಕುಶಿನ್ ರಾವೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಪ್ಲೇಟಿಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರ್‍ಲಿ. ’ಶೀರಾ’ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್, ಮ್ಹಜೆಂ ತೊಂಡ್ ಪುಲ್ಚೆಲೆಂ.

"ಡಾರ್‍ಲಿಂಗ್.... ತುವೆಂ ’ಶೀರಾ’ ಕೆಲ್ಲೊಯ್ ಆತಾಂ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಕಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ?! ಕಿಸ್ಮಿಸ್ಯೊ, ಮೋಯ್ ದಿಸಾನಾಂತ್, ಹಳ್ದುವೊ, ಕೇಸರಿ ರಂಗ್ ದಿಸಾನಾ... ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ?!" ಹಾಂವೆಂ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. "ವ್ಹ! ವ್ಹ! ಸಜ್ಜಿಗೆ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?! ತುಪಾಚೊ ಪರ್‍ಮಳ್ ಯೆತಾಗೀ ನಾಂ?!"

"ಯೆತಾ"

"ಚಾಕೊನ್ ಪಳೆ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಆಸಾಗೀ ನಾಂ?!" ಹಾಂವೆಂ ಕಾತ್ರಿನಾಚೆ ಆದೇಶ್ ಪಾಳ್ನ್ ಚಾಕ್ಲೆಂ.

"ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಆಸಾ!"

"ಕಿಸ್ಮಿಸ್ಯೊ, ಮೋಯ್?! ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್?!" ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

"ದುಖಾನಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ವ್ಹಯ್‌ಗಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ... ! ತುಕಾ ಭಿತರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಸವಯ್... ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ನಿಮಾಣ್ಯೊ ಚಾಚಾರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯೊ, ಭುರ್‍ಗ್ಯಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ಖೆಲ್ಯೊ. ಆತಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ಆಸಾ. ’ಶೀರಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಾವ್ನ್ ಸೊಡ್... ಕಾತ್ರಿನಾನ್ ದಮ್ಕೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ನ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ಕಲ್ಲರಾ ಖಾತಿರ್ ಇಲ್ಲೊ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಪುಣೀ ಶೆಣಾಯ್ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಯ್?!" ಹಾಂವೆಂ ಒಕ್ಕಣೆ ಘಾಲೆಂ.

"ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಗೀ?!"

"ತಸೆಂ ನ್ಹಯ್, ತುಂ ಖಾಣಾಂ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಭಾರೀ ಹುಶಾರ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ ’ಶೀರಾ’ ಚಿಂತ್ತಾನಾ ಆತಾಂಯೀ ಆಂಗ್ ಜಿಮ್ಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ!"

"ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ?!" ತೆಂ ತಾಪ್ಲೆಂ.

"ತಸೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ತುಂ ತಾಪಾನಾಕಾ. ತುವೆಂ ಚುಕೊನ್ ಫರಾಮಶೆನ್ ಸಾಕರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಜಿನಾಮೊಠೊ ಘಾಲ್ನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಪಾತಾಳ್ ಪಾತಾಳ್ ಉದ್ಕಾಡೆ ಸುರು ಜಾವ್ನ್, ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ’ಸಿಕ್ಕ್ ಲೀವ್’ ಘಾಲ್ಲಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾಗೀ?! ತಸೆಂ ಸಜ್ಜಿಗೆ, ಶೀರಾ ಆನಿ ಶೀರಾ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತೊಂಡ್ ಚಿರ್‍ಪುಟ್ತಾ, ಗಾಂಡ್ ಮಿರ್‍ಮಿರ್‍ತಾ." ಹಾಂವೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ಬಂದ್ ಕರ್ ತುಜೆಂ ಜಿಂಗ್ರಿಪಿಸಾಂವ್...! ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್, ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಜಾತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ...! ಫರಾಮಸ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕಡೆ ಜಾತಾ. ಫರಾಮಸೆನ್ ಪಾಯ್ ನಿಸರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಹಸ್ತ್‌ಯೀ ಪಡ್ತಾ." ತೆಂ ರಾಜಾಂವಾನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೆ ದಡ್ದಡೆ ರಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಂದ್ಲೆಂ ನಾ.

"ವ್ಹ! ವ್ಹಯ್. ಫರಾಮಸೆನ್ ಹಸ್ತಿನ್ ರೋಡಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವ ತೊಡಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಬೊಡಾರ್ (ತಕ್ಲೆರ್) ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಷ್ಟ್ ಪಳೆ. ... ತಸೆಂ ಹ್ಯಾ ಶೀರಾಂತ್-"

"ದಾಟ್ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ಜಾಯ್ ತರ್ ಖಾ. ನಾಂ ತರ್ ಥಂಡ್ ಬಸ್. ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರ್, ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ವೊದ್ದುವಾರಂಟ್ ಕರ್‍ನಾಕಾ... ಭುರ್‍ಗಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಕರ್‍ನ್ ಖಾತಾತ್ ಜಾಣಾಯ್ಗಿ?!" ತಾರೀಫ್ ಕರ್‍ನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ ಕಾತ್ರಿನ್.

"ತಿಂ ಖಾತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ?! ತಾಂಕಾಂ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಹಾಗೊಂಕ್ ತ್ರಾಣ್‌ಯೀ ಆಸಾ ಆನಿ ಪ್ರಾಣ್‌ಯೀ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜಾಲಾಗಿಂ ತಿ ಸಕತ್ ನಾ ಆನಿ ವೇಳ್‌ಯೀ ನಾ."

"ಆನಿ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಗುಡೆ ಖೊಂಡುಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾಗೀ? ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಪಿಶಿ ಕರ್‍ನಾಕಾ. ... ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಸಾತ್. ..." ಕಾತ್ರಿನ್ ಗರಂ ಜಾವ್ನ್, ಬೆಜರಾಯೆನ್ ಗಾಂಡ್-ತೊಂಡ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಚಾಯೆಚೆ ದೋನ್ ಘೊಟ್ ಮಾರ್‍ಲೆ ಆನಿ ಸಜ್ಜಿಗೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಚೊ ’ಶೀರಾ’ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗಿಳ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಪಿಟಿಕೋಟ್, ಜಿರ್‍ಗಿಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಭಾರೀ ಉಮೆದಿನ್ ಸರಾರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಹಾಂವೆಂ ಗಿಳ್ತಾ ಗಿಳ್ತಾನಾ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

"ಪಾತ್ರಿಸಾ... ನವಿ ಆಯ್ಡಿಯಾ... ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್‍ದೊ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಸೆಂ?! ಬೋರ್‍ನ್‌ವಿಟಾಂತ್ ಡೆರಿಕ್ ಒಬ್ರೊಯನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಪರಿಂ."

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ... ಮ್ಹಜಿಂ ದಡಾಮಾಂ ಆಡ್ಚಲಿಂ ಆನಿ ಕಾತ್ರಿನಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಶೀರಾ ನಾಕಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಸಾಳ್ಳೊ ಆನಿ ಫಾಸಾಳ್ಳೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಉಸ್ತುರೆಂ ಗೆಲೆಂ.

ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನ್ ಕಟ್ಟುನ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಕಾತ್ರಿನಾನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ದಾಡಾಯ್ಲೆಂ, ಪಾಟಿಕ್ ಬಡಯ್ಲೆಂ. ಖೊಂಕ್ಲಿ ಆನಿ ಉಸ್ತುರೆಂ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ಜಾಲೆಂನಾ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಚಾ ಘೊಟ್ಲಿ.

ಮಾತ್ಸಿ ಸವ್ಕಸಾಯ್ ಲಾಬ್ಲಿ.

ಶೀರಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪೇಪರಾಚೆರ್ ಸಬಾರ್ ಮೆಪಾಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿಂ.

"ವ್ಹಯ್‌ಯಾ... ತುಕಾ ಉಸ್ತುರೆಂ ಯೆತಾನಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರುಂಕ್ ಕಳ್ನಾಂಗಿ?! ತೆಂವೀ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್‌ಗೀ?!" ಕಾತ್ರಿನ್ ತಾಪ್ಲೆಂ.

"..............." ಮ್ಹಜಾ ಜಿವಾಂತ್ ತಾಡ್‌ವೊಡಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾರ್‍ಕೆ ನಿವ್ತಾ ವರೇಗ್ ಉಲೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

"ಖಾತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾಯ್ಗೀ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ? ಆನಿ ಆತಾಂ ಹೊ ಬೊಂಗೊಸ್ತಳ್ ಕೊಣೆಂ ನಿತಳ್ ಕರ್‍ಚೊ?!" ಕಾತ್ರಿನಾನ್ ಪುರ್‍ಪುರೊನ್ ನಿತಳಾಯ್ ಚಾಲು ಕೆಲಿ. ಚಿಕ್ಕೆ ಸಾರ್‍ಕೊ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

"ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ... ತುಂ ಭಿತರ್ ಕಾಮಾನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಯ್ ತಿತ್ಲೆವೆಗಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ’ಸಜ್ಜಿಗೆ’ .... ಸೊರ್ರಿ ’ಶೀರಾ’ ಖಾತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂಯ್?! ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರ್‍ವಾ ನಾ, ಖಾತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ಲೆಂಯ್?!" ಹಾಂವೆಂ ಕುನ್ನಾಸಾನ್ ಝಡ್ಪಿಲೆಂ.

"ಅರೇ ಮಲಮತಿ ... ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್‍ಮಿಶನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ."

"ತೆಂ ಸಮಾಂ. ತುಂ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಂತ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವ ತಾಬೆರ್‍ನಾಕ್ಲಾಂತ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಪುಣ್ ತುಜೊ ’ಶೀರಾ’ ನೆಣಾಂ ಆನಿ ಉಸ್ತುರೆಂ ನೆಣಾಂಮೂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ?! ಮ್ಹಜೊ ಅರ್‍ದೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ... ವಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್... ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಒತ್ತಾರೆ ಕರ್‍ತಾಂ."

ಕಾತ್ರಿನಾಕ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತೆನ್ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್, ಹಾಂವೆಂ ಪುರಾ ನಿತಳ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾತ್ರಿನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಉದಾಕ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಹುಶಾರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಉದಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಮಾತ್ಸೊ ಸಾರ್‍ಕೊ ಜಾಲೊಂ.

"ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ ಕಿತೆಂ ತುಜಿ ಗಜಾಲ್?" ಹಾಂವೆಂ ಮೊಗಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ತೆಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಗೊಬ್ರಾಂತ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸುಣೆಂ ಖಾಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಆಂಗ್ ಪಾಪುಡ್ನ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ...

"ನ್ಹಯ್ ಪಾತ್ರಿಸಾ... ಆಮಿ ಏಕ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲೆವಲಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್‍ದೊ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಕಸೊ???!!!"

ಕಾತ್ರಿನಾಕ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತೆನ್ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್, ಹಾಂವೆಂ ಪುರಾ ನಿತಳ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾತ್ರಿನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಉದಾಕ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಹುಶಾರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಉದಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಮಾತ್ಸೊ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾಲೊಂ.

"ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ ಕಿತೆಂ ತುಜಿ ಗಜಾಲ್?!" ಹಾಂವೆಂ ಮೊಗಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ತೆಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಗೊಬ್ರಾಂತ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸುಣೆಂ ಖಾಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಆಂಗ್ ಪಾಪುಡ್ನ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ...................

"ನ್ಹಯ್ ಪಾತ್ರಿಸಾ.... ಆಮಿ ಏಕ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲೆವಲಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್‍ದೊ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಕಸೊ?!"

ಹಾಂವೆಂ ಪರ್‍ತುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ’ಉಸ್ತುರೆಂ’ ಥಿಂಪಿ ಗೀಳ್ನ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

"ಕಾತ್ರಿನ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್" ಮೊಗಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

"ಕಿತೆಂ ಭಾಂಗಾರಾ" ಶೇಲ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

"ತುಕಾ ಜಿವ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಾಂಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಹ್ಯೊ ಆಲೊಚನ್ಯೊ ಕಸ್ಯೊ ಯೆತಾತ್?!"

"ಕಿತೆಂ? ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಯ್? ಆಮಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಖಂಚಾಂಯ್ತಿ ಉಣೆಂ ನಾಂವ್, ಕಳ್ಳೆಂಗಿ?!" ಬಾರೀ ರುಬಾವಾನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ.

" ಪುಣ್ ಖಂಚಾಂಯ್ತಿ ಚಡ್ ನಾಂತ್.................!!. ಆಸಾತ್ ತರ್ ಉಲವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಭುಲಂವ್ಚಾಂತ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ?"

"ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪ್..... ತುಕಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಇಂಪೋರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನಿಕೀ ಗೊತ್ತುನಾ...... ಬಾಯ್ಲಾಂ ಮಸ್ತ್ ಸುದ್ರಾಲ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ ಕಿತೆಂ?!".

"ತೆಂ ಸಮಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ತುಜ್ಯೊ ಆಲೋಚನ್ಯೊ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಪೊಪಿಸ್ ಆನಿ ಪೋಟ್ ಗುಸ್ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಉಸ್ತುರೆಂ ವೆತಾ. ಆನಿ ಕೆದ್ನಾಂ ’ವಸ್ತುರಾಂತ್’ ವೆತಾ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ...." ಹಾಂವೆಂ ಸುಟಾವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ಪಳೆ ಪಾತ್ರಿಸಾ... ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಕ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಬರಿಂ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮಾಂ ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರ್‍ಯೆತ್, ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಯೆತ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್‍ಕ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್. ತಿ ಕ್ಯಾಪೆಸಿಟಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ತುಕಾ ಆಸಾ..."

’ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಯೆತ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆ. ಆತುರಾಯ್ ಚಡ್ಲಿ.

"ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ!"

"ಆಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್‍ದೊ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಸಾ ಕರ್‍ಯಾಂ......"

"ಅಚ್ಚಾ!. ಮಾಗಿರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ಪರ್‍ದೊ ಮಟ್ಟಾರ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಕರ್ಚೊ?!"

ಹಾಂವೆಂ ಗುಸ್ಪಡೊನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

"ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಎದೊಳ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಭಾಸ್ ಪಳೆ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲಿ ಮನ್ಶಾಂ ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಹೊ ಸ್ಪರ್‍ದೊ ದವರ್‍ಯಾಂ. ತಾಂಚಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಪೋಷಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್....."

"ವ್ಹಾರೆವ್ಹಾ ಬಾಯ್ಲೆ. ಕಿತೆಂ ಆಲೋಚನ್ ತುಜಿ?!. ಆಯ್ಚೆಂ ದಿಸಾಳೆಂಯೀ ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಆಲೋಚನ್ ಹಿಟ್ಲರಾಚಿ ಆನಿ ಕಾಮಾಂ ಬಟ್ಲೆರಾಚಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂನಾಂತ್‌ಮೂ?!" ಹಾಂವೆಂ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್‍ಲೊ.

"ತುಂ ಭಿಯೆನಾಕಾ. ತುಂ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂಕ್ ವಳ್ಕಾತಾಯ್‌ಗೀ ನಾ?! ಕಾತ್ರಿನಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂಚೊ ಕುಲ್ಫಾಗಾರ್. ತಾಂಚಾ ಧರ್‍ಮಾನ್ ಮ್ಹಾರ್‍ಗಾಯ್ ಚಡೊನ್, ಮೊಲಾಂ ವಾಡೊನ್ ಪಾಪಾಚಾ ಲೊಕಾಚೆ ಸತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಪೀಂತ್ ಖದ್ವಳ್ಳೆಂ.

"ಕಾತ್ರಿನಾ, ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂಕ್ ನಾಂವ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅಡವ್ ದವರ್‍ನ್, ದಳ್ಬಾರ್ ದಾಕವ್ನ್, ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಯ್ ಆಸಾತ್. ನಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚುಂಕ್, ದರ್‍ಬಾರ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ತೆ ಮುಖಾರ್. ತಿ ಸಾಯ್ಕೊಲೊಜಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ನಾ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹುಂಗ್ತಾ ಕೋಣ್? ವಳ್ಕಾತಾ ಕೋಣ್! ತುಜಿ ಆಲೋಚನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್....."

ಹಾಂವೆಂ ಮೆಚ್ವಣಿ ಉಚಾರ್‍ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಕಾತ್ರಿನ್ ಖುಶೆನ್ ಗಾಗ್ರೊ ಪೆಂಕ್ಟಾ ತಿತ್ತುನ್ ಖೊವೊವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಬಸ್ಲೆಂ. ಕೊಂಬಿ ತಾಂತ್ಯಾಚಾ ಊಬೆಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ.

".....ದೆಕುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ.... ಬರ್‍ಯೊ ಆಲೋಚನೊ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಯೆವ್ಯೆತ್. ಕಶೆಂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ಯೆತಲ್ಯೊ.....?! ತಸ್ಯೊ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಏಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಯಾಂ. ಬರೊ ಏಕ್ ’ಶೋ’ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಯಾಂ. ಆಮಿಂಚ್ ಓರ್‍ಗಾನೆಯ್ಜಾರ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಜರ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್......."

"ರಾವ್, ರಾವ್...... ಹೆಂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ’ಶೋ’ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೋಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟರಾಚೆ ಕಾಮ್ ನ್ಹಂಯ್‌ಮೂ?!".

"ಛೆಕ್ಕ್.. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ.......... ಡೆರಿಕ್ ಓಬ್ರೊಯ್ ಪರಿಂ" ತಾಣೆಂ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ.

"ಕಾತ್ರಿನ್ ಡಿಯರ್, ಆಮಿಂಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಚ್ಯೊಗೀ ವ ಗಾಳಿ ಯೆಟ್ಚ್ಯೊ?! ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕೀ ಬರೆಂ.... ಮುಖ್ಯ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ಆಮಿಂ ದವರ್‍ಚೊ!"

"ತುಜ್ಯಾ ವರ್‍ವಿಂ ಜಾಯ್ನಾಂ. ತುಂ ದಾಕ್ಷೆಣೆಚೊ ಮನಿಸ್. ಹಾಂವ್೦ಚ್ ಮುಖ್ಯ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ದವರ್ತಾ. ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಪೋರ್‍ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ’ಶೋ’ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ. ತೆದ್ನಾಂ ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಅಸ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪೆಸಿಟಿ ಕಳ್ತೆಲಿ!".

"ಬರೆಂ! ನಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪೆಸಿಟಿ ಸುಮಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಅಸ್ಲಿ ಪಳೆಯ್ತಾಂ.... ತೆಂ ಆಸೊಂ ಕ್ವಿಜಾ ಖಾತಿರ್ ಸವಾಲಾಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂಯ್ಗಿ?!" ಹಾಂವೆಂ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಸವಾಲಾಂ ಬರ್‍ಯಾ ಜಾಣ್ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಲೋಚನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

"ಕ್ವಿಜ್ ಕ್ವಸ್ಚೆನ್ಸ್‌ಮೂ ?? ತಿಂ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಜರ್......."

"ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಪ್ರೊಫಿಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಗೀ ಲಾಚಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ?!" ಮದೆಂಚ್ ಉಸ್ಮಾಡ್ಲೊಂ.

"ತುಕಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾ."

"ಕಾತ್ರಿನಾ..... ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಹೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಯಾಂ. ಸವಾಲಾಂ ಜಾಣ್ತ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಚಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ಯಾಂ...." ಹಾಂವೆಂ ಸೂಚನಾಂ ದಿತಾನಾ ತೆಂ ಚಾಳ್ವಲೆಂ.

"ಇಶ್ಯಾಪ್ಪಾ, ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಸುರು ಜಾಲಾಂ ಸಾಯ್ಬಾ?! ಫಾಯ್ದೊ ಚಡ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.... ಆನ್ಯೇಕಾ ಅರ್‍ದ್ಯಾ ವೊರಾನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಂ" ತೆಂ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ವೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಆಡಯ್ಲೆಂ.

"ದಮ್ಮಯ್ಯ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ ಆತಾಂ ನಾಕಾ!"

"ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?!" ತೆಂ ಬಿಗಡ್ಲೆಂ.

"ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಎದೊಳ್ ಉಸ್ತುರೆಂ ವಚೊನ್ ಅರ್‍ದೊ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತುಜಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಆನಿ ಚ್ಹಾ ಆನ್ಕಿಟಿ ಸಮೇತ್ ಉಸ್ತುರ್‍ಯಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ. ತುಜಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ....... ಚಿಕ್ಕೆ ಸವ್ಕಸಾಯ್ ಘೆ..... ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಡ್...." ಹಾಂವೆಂ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್, ಭೊಳಾವ್ನ್, ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್‍ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ನಿರಾಸ್ಲೆಂನಾ, ಬೆಜರಾಯ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಉಮೆದ್ ಜಿವಿ ದವರ್‍ನ್೦ಚ್ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಸುಶೆಗ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಭಿತರ್ ಪರ್‍ತುನ್ ಹಾತಿಂ ಕಾಗಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜಿಂ ಅಂತರ್‍ಮಳಾಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

"ಪಾತ್ರಿಸಾ" ಭಾರಿ ಮೊಗಾನ್ ಉಲೊ ಕೆಲೊ.

ಮ್ಹಜಾ ಲುಂಗೆ ಭಿತರ್ ಕಾಂಪ್ ಸುರು ಜಾಲಿ.

ಹಾಂವೆಂ ಉಸ್ತುರ್‍ಯಾಚಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಥಿಂಪಿ ಸರಾರಾಂ ಗಿಳ್ಳಿ....
ಮುಕಾರ್‍ಸಿಲಾಂ....

Tags:  Lancy Pinto Nayak, Konkani Comedy, Kuwait, Konkani Kulwar, Konkani Jokes, Usturem, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. Joel Mumbai, Udupi
    Hats off to wtiter… he is my favourite writer…

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE