web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಘರಾಂತ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆ ಸೊಂಪೆಂ ಹಿಶಾರೆ1   ಕಾರತೆ ಕಾರೆತ್ಯಾಚಿ ಕೊಡ್ಸಾಣ್ ಉಣೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಕಾರೆತ್ಯಾಕ್ ಥೊಡೆ೦ ಗೊ೦ವಾಚೆ೦ ಪೀಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಅರ್ಧೆ೦ ಭೊರ್‌ಬರ್ ದವರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪೀಟ್ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡ್. -  Jane Dsouza
2   ತರ್‍ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾ೦ಗ್ಯೊ ತರ್‍ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾ೦ಗ್ಯೊ ಕಾತರ್‍ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಹಾತ್ ಹುಲ್ಪಾತಾತ್ ತರ್ ಆಮ್ಟಾಣೆಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ೦ತ್ ಆನಿ ಸಾಕರ್ ಆನಿ ಲಿ೦ಬ್ಯಾ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಮಿಶ್ರಣಾ೦ತ್ ಧು. -  Jane Dsouza
3   ಚಣ್ಯಾ ಪೀಟ್ ರಾ೦ದ್ಪಾ ಕುಡಾ೦ತ್ಲಿ ಕಾಯ್ಲ್ ಚರಬ್, ತೇಲ್ ಯಾ ವಸ್ ದಾಟೊನ್ ಜ಼ಿಗಟ್ ಜ಼ಾಲ್ಯಾ ತರ್ ತಾಚೆರ್ ಚಣ್ಯಾ ಪೀಟ್ ಶಿ೦ಪ್ಡಾವ್ನ್ ಬರೆ೦ ಘಾಸ್. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಸಾಬಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾನ್ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡ್. ಸುಲಬಾಯೆನ್ ನಿತಳ್ ಜ಼ಾತಾ, ಸಾಬೂಯಿ ಚಡ್ ಖರ್ಚಾನಾ. -  Jane Dsouza
4   ಚಪಾತ್ಯೊ ಚಪಾತ್ಯಾ೦ಕ್ ಪೀಟ್ ಮೊಳ್ತಾನಾ ಹುನ್ ಉದಕ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಪಾತ್ಯೊ ಮೋವ್ ಜ಼ಾತಾತ್. -  Jane Dsouza
5   ಹಾ೦ಡಿ ತುಜ಼ೆ೦ ರಾ೦ದಪ್ ಹಾ೦ಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಥಳಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕರ್‍ಪಾತ್ ತರ್ ತಕ್ಶಣ್ ತೆ೦ ಆನ್‌ಯೆಕಾ ಹಾ೦ಡಿಯೆಕ್ ಬದ್ಲಿ ಕರ್ ಪುಣ್ ಥಳಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಥ೦ಯ್ಚ್ ಸೊಡ್. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಕರ್‍ಪಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ೦ಟ್ಯಾಚೆರ್ ಶ್ಹೆಳೆ೦ ಉದಕ್ ಸೊಡ್. ಹಾ೦ಡಿ ನಿತಳ್ ಕರು೦ಕ್ ಆನಿ ಕರ್‍ಪಾಲ್ಲೆ೦ ರಾ೦ದಪ್ ಉಕ್ಲಾ೦ವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜ಼ಾತೆಲೆ೦. -  Jane Dsouza
6   ಉದ್ಕಾಚೆ೦ ಸೇವನ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಮಧೆ೦ ಧಾ ಗ್ಲಾಸ್ ನಿತಳ್ ನಿರ್‍ಮಳ್ ಉದ್ಕಾಚೆ೦ ಸೇವನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾ೦ಕ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತೊ ಸಬಾವಿಕ್ ಉಜ಼ಳ್ ಖ೦ಚಿ೦ಚ್ ಕೊಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸಾದನಾ೦ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ೦ತ್! -  Jane Dsouza
7   ಚೆಟ್ಣ್ಯೊ ಆನಿ ಲೊಣ್ಚಿ೦
ಘರಾ೦ತ್ ಚೆಟ್ಣ್ಯೊ ಆನಿ ಲೊಣ್ಚಿ೦ ಕರ್‍ತನಾ ದೋನ್ ಸ೦ಗ್ತಿ ಮತಿ೦ತ್ ದವರಿಜ಼ೆ: ಪಯ್ಲಿ, ಪರಿಪೂರ್‍ಣ್ ನಿತಳಾಯ್.
ದುಸ್ರೆ೦, ವಾಪರ್‍ಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲಿ ಎಕ್‌ದಮ್ ನಿತಳ್, ಸುಕ್ಯೊಚ್ ಆಸಾಜ಼ೆ. ತಾ೦ಚಿ೦ ಧಾ೦ಕ್ಣಿ೦ಯಿ ನಿತಳ್ ಆನಿ ಸುಕಿ೦ಚ್ ಆಸಾಜ಼ೆ. ಹ್ಯೊ ಚತ್ರಾಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಣ್ಚಿ೦/ಚೆಟ್ಣ್ಯೊ ಕಾಜ಼್ವಿ (ಫ೦ಗಸ್) ಮಾ೦ಡುನ್ ಪಾಡ್ ಜ಼ಾಯ್ನಾ೦ತ್.
 -  Jane Dsouza
8   ತೇಲ್ ಗೂ೦ಡ್ ಕಾಯ್ಲಿ೦ತ್ ಭಾಜ್ತಾನಾ ತೇಲ್ ಇತ್ಲೆ೦ ಹುನ್ ಜಾಯ್ಜೆಕಿ ಧು೦ವರ್ ಉಟಾಜೆ ಪುಣ್ ತೇಲ್‌ಚ್ಚ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲೊ ವಾಸ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಜೊ. ತ್ಯೆಚ್‌ಪರಿ೦ ಉಜೊ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕರಿಜೆ. -  Jane Dsouza
9   ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಆನಿ ಪಿಯಾವ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಆನಿ ಪಿಯಾವಾ೦ತ್ ಗ೦ಧಕಾಚೊ (ಸಲ್ಫರ್) ಅ೦ಶ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯೊ ಚಡ್ ಉಕಡ್ತಿತ್ ತರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ವಾಸ್ ಉಟ್‌ತಾ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯೊ ಉಕಡ್ತಾನಾ ಹಳ್ಟಾರ್ ಉಕಡಿಜೆ. -  Jane Dsouza
10   ಆ೦ಬಟ್ ವಸ್ತು ಖ೦ಚಾಯಿ ರಾ೦ದ್ಪಾಕ್ ಮೀಟ್ ಯಾ ಆ೦ಬಟ್ ವಸ್ತು (ಟೊಮೆಟೊ, ಸುಕ್‌ಲ್ಲೊ ಆ೦ಬೊ, ಆಮ್ಟಾನ್) ಘಾಲು೦ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯೊ ನಿಮಾಣ್ಯೊ ಘಾಲ್. ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆ೦ ಮಾಸಾ-ಮಾಸ್ಳೆಚೆ೦ ಯಾ ಹೆರ್ ರಾ೦ದಪ್ ಘಟ್‌ಶೆ೦ (tough) ಜಾಯ್ತ್. -  Jane Dsouza
11   ಖಾರ್ ತು೦ವೆ೦ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಡಿ ಯಾ ಸೂಪ್ ಕಠಿಣ್ ಖಾರ್ ಜಾಲಾ ತರ್ ಸೊಲ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಬಟಾಟೊ ಘಾಲ್. ಖಾರ್‍ಸಾಣ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ. -  Jane Dsouza
12   ತಾಪ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತೇಲ್ ಭಾಜ್ಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಮೀಟ್ ಶೆಣಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಪ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತೇಲ್ ಉಸ್ಳನಾ ಆನಿ ಭಾಜ್‌ಚಿ ವಸ್ತ್ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ ಚಿಡ್ಕಾನಾ. -  Jane Dsouza
13   ಪಿಯಾವಾಚೊ ವಾಸ್ ರಾ೦ದಪ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪಿಯಾವಾಚೊ ವಾಸ್ ಹಾತಾ೦ಚೆರ್ ಉರ್‍ಲಾ ತರ್ ಥೊಡೆ೦ ಮೀಟ್ ಹಾತಾ೦ಕ್ ಘಾಸ್ ಯಾ ಲಿ೦ಬ್ಯಾಚಿ ಕಾತ್ ಹಾತಾ೦ನಿ ಮುರ್‍ಡಿಯ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾ೦ತ್ ಧು. -  Jane Dsouza
14   ಮಿಟಾ ಉದಾಕ್ ರಾ೦ದ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ ರಾ೦ದ್ವಯ್ ಮಿಟಾ ಉದ್ಕಾ೦ತ್ ಬರಿ ಧು ಪುಣ್ ಮಿಟಾ ಉದ್ಕಾ೦ತ್ ಭಿಜತ್ ಘಾಲಿನಾಕಾ, ರಾ೦ದ್ವಯೆಚಿ ತಾಜ್‌ಗಿ ಮಾಜ್ವತಾ. -  Jane Dsouza
15   ಮೋವ್ ಒಮ್ಲೆಟ್ ಒಮ್ಲೆಟಾಕ್ ತಾ೦ತ್‌ಯಾ೦ ಮಾರ್‍ತಾನಾ ದೋನ್ ಮೆಜಾ-ಕುಲೆರಾ೦ ದೂದ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಒಮ್ಲೆಟ್ ಮೋವ್, ರೊಸಾಳ್ ಆನಿ ದಾಟ್‌ಶೆ೦ ಜಾತಾ, ಒಮ್ಲೆಟ್ ಕಶೆ೦ ಆಸಾಜೆ, ತಶೆ೦! -  Jane Dsouza
16   ರಾಂದ್ವಯ್ ಉಕಡ್ಚೆ ಚಡಾವತ್ ರಾ೦ದ್ವಯೆ೦ತ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾ೦ದ್ತಾನಾ ಬಾರೀಕ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಉದಕ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾ೦ ಉಕಡ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾ೦ದ್ವಯೆ೦ತ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ಪೋಶಕಾ೦ಶ್ ಉರ್‍ತಾತ್. -  Jane Dsouza
17   ಮೀಟ್ ಆನಿ ಸಿರ್‍ಕ್ಯಾಚೊ ಪೇಸ್ಟ್ ತಾ೦ಬೆ೦ ಯಾ ಪಿತುಳ್ ನಿತಳ್ ಕರು೦ಕ್ ಮೀಟ್ ಆನಿ ಸಿರ್‍ಕ್ಯಾಚೊ ಪೇಸ್ಟ್ ವಾಪರುಯೆತಾ; ಮೀಟ್ ಆನಿ ಲಿ೦ಬ್ಯಾ ರೊಸಾನ್ ಪಿತುಳ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲೋಹಾ೦ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ನಿತಳ್ ಕರ್‍ಯೆತ್. -  Jane Dsouza
18   ಮಾಸ್ಳಿ ವಿ೦ಚ್‌ಚಿ
ಮಾಸ್ಳಿ ಮೊಲಾ೦ವ್ಚಿ ಎಕ್ ಕಲಾ ತರ್ ಜಿವಿಚ್ (ಫ್ರೆಶ್) ಮಾಸ್ಳಿ ವಿ೦ಚ್‌ಚಿ ಆನಿ ವರ್‍ತಿ ಕಲಾ! ಚಡ್‌ಶೆ೦ ಆಮಿ೦ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊಗೊರ್‍ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ರಾಗ್ ಯೆತಾ; "ಪೊವ್ಲೆನ್ ಮಾರ್ ಖಾ೦ವ್ಚೊ ವ್ಯಾರ್" ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಸೆಜಾರ್‍ನ್ ಲೀನಾಬಾಯ್. ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ತಾಜ್‌ಗಿ ಪಳೆ೦ವ್ಚಿ೦ ವಿಧಾನಾ೦ ತರಿ ಜಾಣಾ೦ ಜಾ೦ವ್ಯಾ೦:
ಮಾಸ್ಳೆಚೆ೦ ಆ೦ಗ್ ದಾ೦ಬ್ತಾನಾ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಮಾಸ್, ಒತ್ತಡ್ ಸುಟ್ತಾನಾ ಪರತ್ ಆದ್ಲೆ ಸ್ಥಿತಿಯೆಕ್ ಯೇಜೆ. ಗಾಲ್ಪುಟಾ೦ ಉಸವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಶೆ೦ಕಾರೆ೦ ತಾ೦ಬ್ಡೆ೦ಚ್ ಆಸಾಜೆ. (ಹಿ ಮೊಗೊರ್‍ಲಿ೦ ಪಾನ್‌ಫೊಡಿಚಿ ಪೀಕ್ ಲಾಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ ಲೀನಾಬಾಯ್!). ಮಾಸ್ಳೆಚೆ ದೊಳೆ ನಿತಳ್ ಆಸುನ್ ಖೊವ್ಳಾ೦ ಉಜಳೀಕ್ ಆಸಾಜೆ, ಝಡ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಆಸು೦ಕ್ ನಜೊ. ಕಾತ್ ಸಪಾಯ್ ಆಸುನ್ ಝೆ೦ಜರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ದಿಸು೦ಕ್ ನಜೊ.
 -  Jane Dsouza
19   ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತುಮ್ಚೊ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಸೊ ಚಲ್ತಾ? ತೊ "ನೊ ಫ್ರೊಸ್ಟ್" ಟಾಯ್ಪಾಚೊ ತರ್ ಪರ್‍ವಾ ನಾ ಪುಣ್ ಮಾಮೂಲಿ ತರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಪುಣಿ "ಡಿ-ಫ್ರೊಸ್ಟ್" ಕರಿಜೆ. ಎಕ್ ನಿರ್‍ಧಿಶ್ಟ್ ದೀಸ್ ದವರಾ. ಫ್ರೀಜರಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಬರಫ್ ತಾಚೆಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರ್‍ಗೊನ್ ವಚು೦ದಿ, ಹುನ್ ಉದಕ್ ವೊತಿನಾಕಾತ್, ಸುರ್‌ಯೆನ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಹಾತೆರಾನ್ ಖೊಚಾವ್ನ್ ಬರಫ್ ಕಾಡು೦ಕ್ ವಚನಾಕಾತ್.  -  Jane Dsouza
20   ಒಕ್ತಾ೦/ಗುಳಿಯೊ/ಟೊನಿಕಾ೦ ವಾಪಾರ್‍ಚಿ ಆವ್ದಿ ಸ೦ಪ್ಲೆಲಿ೦ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಒಕ್ತಾ೦/ಗುಳಿಯೊ/ಟೊನಿಕಾ೦ ಉಡಯ್‌ನಾಕಾತ್. ತಿ೦ ಝಡಾ೦ಕ್ ಈಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಳ್ಟಾರ್ ವಾಪಾರುಯೆತ್! -  Jane Dsouza
21   ಪಿಯಾವ್ ಶಿ೦ದ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ಪಿಯಾವ್ ಕಾತರ್‍ತನಾ ನಾಕಾ-ದೊಳ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದಕ್ ದೆ೦ವಾನಾಶೆ೦--ಪಿಯಾವ್ ಶಿ೦ದ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ಸರ್‍ಲಾ೦ ಕಾಡ್ನ್ ಪ೦ದ್ರಾ-ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾ೦ ಉದ್ಕಾ೦ತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದವರ್. -  Jane Dsouza
22   ಸೊಜಿ (ರವಾ) ಸೊಜಿ (ರವಾ) ಚಡ್ ತೇ೦ಪ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಬರಡ್ ಪಡ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಸೊಜಿ ಭರ್‍ಣೆ೦ತ್ ದವರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ತೊವ್ಯಾರ್ ಹಳ್ಟಾರ್ ರೋಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರಡ್ ಪಡಾನಾ೦ತ್. -  Jane Dsouza
23   ಆರ್‍ಶೆ ನಿತಳ್ ಕರು೦ಕ್ ಘರಾ೦ತ್ಲೆ ಆರ್‍ಶೆ/ಜನೆಲಾ೦ಚೆ ಆರ್‍ಶೆ ನಿತಳ್ ಕರು೦ಕ್ ಭಿಜಯಿಲ್ಲೆ೦ ನಿವ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ವಾಪರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಸುಕ್ಯಾ ನಿವ್ಸ್ ಪೇಪರಾನ್ ತೆ ಪುಸ್. ಪ್ರಿ೦ಟಾಚೆ೦ ತೀ೦ತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಆರ್‍ಶಾ೦ಕ್ ಉಜಳ್ ದಿತಾ. -  Jane Dsouza
24   ಮೇಜ್ ಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಗೊವೆತಾ೦ಚ್ಯಾ ದೆಗೆ೦ಕ್/ಚಡಿಯಾ೦ಕ್ ಮೇಣ್ ಸಾರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ೦ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಬಸನಾ೦ತ್ ಆನಿ ತಿ೦ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡು೦ಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾತಾ. -  Jane Dsouza
25   ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಘರಾ೦ತ್/ಆಫೀಸಾ೦ತ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚಿ೦ rubber band-೦ಡಾ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ರಾವನಾಶೆ೦ ಕರು೦ಕ್ (ಧಗಿ೦ತ್ ಅಶೆ೦ ಜಾತಾ) ಯೆಕಾ ಪೊಲಿಥೀನ್ ಬೆಗಾ೦ತ್ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾ೦ತು೦ ಹಿ೦ ರಬ್ಬರ್ ಬೆ೦ಡಾ೦ ಬರಿ೦ ಲಳವ್ನ್ ದವರ್. ತಿ೦ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಚಿಡ್ಕನಾ೦ತ್. -  Jane Dsouza
26   ಲೊಣಿಯಾಚಿ೦ ರ್‍ಯಾಪ್ಪರಾ೦ ಲೊಣಿಯಾಚಿ೦ ರ್‍ಯಾಪ್ಪರಾ೦ ಉಡಯ್‌ನಾಕಾ. ತಿ೦ ಫ್ರಿಡ್ಜಾ೦ತ್ ದವರ್ ಆನಿ ಕೇಕ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಕಸಲೆ೦ಯಿ ಬೇಕ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬೇಕಿ೦ಗ್ ಟ್ರೇ-ಕ್ line ಕರು೦ಕ್ ವಾಪರ್. -  Jane Dsouza
27   ಘಟ್ ಉಕಡ್ಲೆಲಿ೦ ತಾ೦ತ್‌ಯಾ೦ ಘಟ್ ಉಕಡ್ಲೆಲಿ೦ ತಾ೦ತ್‌ಯಾ೦ ಅರ್‍ಧಾ೦ ಕರ್‍ತಾನಾ ಹಳ್ದುವೊ ಬೋಳ್ ಸುರಿಯೆಕ್ ಲಾಗಾನಾಶೆ೦ ಥೊಡಿ೦ ಸೆಕು೦ದಾ೦ಬರ್ ಸುರಿ ಬರ್‍ಫಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ೦ತ್ ಭಿಜಯ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾ೦ತಿ೦ ಅರ್‍ಧಾ೦ ಕರು೦ಕ್ ವಾಪರ್. ಹಳ್ದುವೊ ಬೋಳ್ ಸುರಿಯೆಕ್ ಲಾಗಾನಾ. -  Jane Dsouza
28   ಸಾಕರ್ ಸಾಕರ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರುನ್ ದವರ್‍ಚ್ಯಾ ಭರ್‍ಣೆ೦ತ್/ಡಬ್ಬ್ಯಾ೦ತ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ಲೊಗಾ೦ ಘಾಲ್. ಸಾಕ್ರಿಕ್ ಮುಯೊ ಯೆನಾ೦ತ್. -  Jane Dsouza
29   ಸಲಾದಾಚಿ ಪಾನಾ೦ ಸಲಾದಾಚಿ ಪಾನಾ೦, ಕನ್ಪಿರ್ ಭಾಜಿ, ವ್ಹೊಡ್ತಾಲಾ೦ವ್ ಕೆನ್ನಾ೦ಯಿ ಸುರಿಯೆನ್ ಕಾತ್ರು೦ಕ್ ನಜೊ, ಬೊಟಾ೦ನಿ೦ಚ್ ಕಿಂಚುನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರಿಚೆ. ಅಶೆ೦ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾನಾ೦ನಿ ಆಸ್ಚೊ ರೂಚ್/ಪರ್‍ಮಳ್ ದಿ೦ವ್ಚೊ ರೋಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉರ್‍ತಾ. -  Jane Dsouza
30   ಚೀಜ್ ಚೀಜ್ ಕಾ೦ತ್ತಾನಾ ಗ್ರೇಟರಾಕ್ ಥೊಡೆ೦ ತೇಲ್ ಸಾರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾ೦ತ್‌ಲ್ಲಿ ಚೀಜ್ ಚಿಡ್ಕಾನಾ ಆನಿ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಝಡ್ತಾ. -  Jane Dsouza
31   ಆಳ್ಮಿ೦ ರಾ೦ದ್ಪಾ೦ತ್ ವಾಪರ್‍ಚಿ೦ ಆಳ್ಮಿ೦ ತಾಜಾ ಉರೊ೦ಕ್ ತಿ೦ ಎಕಾ ಕಾಗ್ದಾಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾ೦ತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾ೦ತ್ ದವರಾ. ಆಳ್ಮಿ೦ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊತ್ಯಾ೦ತ್ ದವರ್‍ಚಿ೦ ನ್ಹಯ್. ಕಾಗ್ಡಾಚೆ೦ ಪೊತೆ೦ ಹ್ಯಾ ಆಳ್ಮ್ಯಾ೦ಕ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡು೦ಕ್ ಸೊಡ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ರಾಕ್ತಾ. -  Jane Dsouza
32   ಪಾನಾಂ
ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಚ್ಹಾ ಗಾಳ್ತೆಚ್ ಪಾನಾಂ ಉಡಯ್‌ನಾಕಾ. ತಿಂ ಎಕಾ ಪಿರಿಂತ್ ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಟಿನ್ನಾಂತ್ ದವರ್‍ನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ದವರ್; ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ದೀಸ್ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಘಾಣ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ.

 -  Jane Dsouza
33   ಖಾಣಾಚಿಂ ಟಿನ್ನಾಂ ಖಾಣಾಚಿಂ ಟಿನ್ನಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉರ್‍ಲೆಲೆಂ ಖಾಣ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಟಿನ್ನಾಂತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ. ಟಿನ್ನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರಿ ತೆಂ ಖಾಣ್ ವಿಕಾಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರ್‍ಪೂರ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್. -  Jane Dsouza
34   ಟಾಲ್ಕಂ ಪಾವ್ಡರ್
ಶರ್‍ಟಾಚ್ಯಾ ಕೊಲ್ಲರಾಕ್/ಕಫ್ಸಾ೦ಕ್ ದಾಟ್ಲೊಲೊ ಚಿಕೊಲ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಎಕ್ ಸುಲಭ್ ಉಪಾವ್ ಆಸಾ: ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿ೦ ಕೊಲ್ಲರಾಕ್/ಕಫ್ಸಾ೦ಕ್ ದಾಟಾಯೆನ್ ಟಾಲ್ಕಂ ಪಾವ್ಡರ್ ಸಾರವ್ನ್ ದವರಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉ೦ಬಳ್ತಾನಾ ಚಿಕೊಲ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸುಟ್ತಾ!


 -  Jane Dsouza
35   ದೂದ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ದೂದಾಚೆ ಡೇರಿಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ ದೂದ್ ಹುನ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಫುಟ್ತಾ. ಹೆ೦ ಆಡಾ೦ವ್ಕ್ ದೂದ್ ಹುನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ಎಕ್ ಚಿಮ್ಟಿ ಸಾಕರ್ ದುದಾಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ೦ ಫುಟಾನಾ.  -  Jane Dsouza
36   ಚಿಮ್ಣೆ-ತೇಲ್
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್/ಮಗ್ಗಾ೦ಕ್ ಚಿಡ್ಕಾಲ್ಲೊ ಚಿಕೊಲ್ ಕಾಡು೦ಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆ೦ ಚಿಮ್ಣೆ-ತೇಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಿಕೊಲಾಚೆರ್ ಘಸ್ಟಿಯ್ ಆನಿ ವೊತಾ೦ತ್ ದವರ್.

 -  Jane Dsouza
37   ಟೇಬಲ್ ಸೊಲ್ಟ್
ಹುನ್ ಉದಕ್ ಹಾತಾ೦ಚೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಫೊಡ್ (ಬೊಕ್ಕೆ) ಉದೆನಾಶೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ತಕ್ಶಣ್ ಟೇಬಲ್ ಸೊಲ್ಟ್ ಶಿ೦ಪ್ಡಾಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್‍ವಿ೦ ಕಾತಿಕ್ ಬಾದಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ಹುಲೊಪ್ ಕಳಾನಾ. 
 -  Jane Dsouza
38   ಕಿಚನ್ ಪೇಪರ್
ಚಿಪ್ಸ್ ಯಾ ವೇಫರ್‍ಸ್ ಕರು೦ಕ್ ಬಟಾಟೆ ಭಾಜ್ತಾನಾ ತೆ ಸುಕೆಚ್ ಆಸು೦ದಿತ್; ಚಿಪ್ಸ್ ಯಾ ವೇಫರ್‍ಸಾ೦ ಖಾತಿರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಟಾಟ್ಯಾ೦ಚಿ ಶ್ಹೆಳ್ ಕಿಚನ್ ಪೇಪರ್ ವಾಪಾರ್‍ನ್ ಸುಕಯ್.
 -  Jane Dsouza
39   ಕೊಪಾ/ಮಾಲ್ತೆ ಕಸಲೆ೦ಯಿ ಹುನೊನಿ ಗ್ಲಾಸಾಚ್ಯಾ ಕೊಪಾ೦ತ್/ಮಾಲ್ತೆ೦ತ್ ವೊತ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ಗ್ಲಾಸಾಚ್ಯಾ ಕೊಪಾ/ಮಾಲ್ತೆ ಪ೦ದಾಕ್ ಎಕ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಕಿನ್ ದೋಡ್ನ್ ದವರ್. ಗ್ಲಾಸಾಚೆ೦ ಆಯ್ದಾನ್ ಏರಯ್ನಾ.  -  Jane Dsouza
40   ಇ೦ಗ್ಳ್ಯಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ
ಥೊಡೆ ಇ೦ಗ್ಳ್ಯಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಟೂಲ್ ಬೊಕ್ಸಾ೦ತ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಹಾತೆರಾ೦ಕ್ ಮಾತಿ ಖಾಯ್ನಾ.
 -  Jane Dsouza
41   ಮೆಣಾಚಿ ವಾತ್ ಪೆ೦ಟಾಚಿ, ಸ್ಕರ್ಟಾಚಿ, ಖಮೀಜಾಚಿ (ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ನೆಸ್ಣಾಚಿ) ಜಿಪ್ ಶಿರ್ಕಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಜಿಪ್ಪಾಚೆರ್ ಮೆಣಾಚಿ ವಾತ್ ಗಸ್ಟಿಯ್. ಜಿಪ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಚಲ್ತಾ!  -  Jane Dsouza
42   ಆಯ್ಸ್-ಟ್ರೇ
ಫ್ರೀಜರ್ ಕ೦ಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ಲಿ ಆಯ್ಸ್-ಟ್ರೇ ಯಾ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾಣಾಚ್ಯೊ ಪೆಕೆಟ್ಯೊ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಸುರಿ ಯಾ ಧೊಮಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಾಪರಿನಾಕಾತ್. ಫ್ರೀಜರಾಕ್ ದೊ೦ಪ್ಳೆ ಜಾತಿತ್ ತರ್ ರಿಪೇರಿಚೊ ಖರ್ಚ್ ವಿಪರೀತ್ ಬಸ್ತೊಲೊ.  
 -  Jane Dsouza
43   ಮೆತಿ ಇಡ್ಲಿ ಯಾ ದೋಸಾ ಕರು೦ಕ್ ತಾ೦ದುಳ್ ವಾಟ್ತಾನಾ ಥೊಡಿ ಮೆತಿ ಘಾಲ್. ದೋಸಾ ಆನಿ ಇಡ್ಲಿ ಬರ್‍ಯೊಚ್ ಮೋವ್ ಜಾತೆಲ್ಯೊ. -  Jane Dsouza
44   ತಾ೦ತ್‌ಯಾ ತಾ೦ತ್‌ಯಾ೦ ಉಕಡ್ತಾನಾ ಹೆ೦ ಗಮನಾ೦ತ್ ದವರಾ: ಉಜ್ಯಾವಯ್ಲಿ೦ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್‌ಯಿ ತಾ೦ತ್‌ಯಾ ತಾಣಿ ಚಿ೦ವೊ೦ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಬೆನ್ ಉಕ್ಡೊನ್೦ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್! ದೆಕುನ್, ತುಮ್ಕಾ೦ ತಾ೦ತ್‌ಯಾ೦ ಉಕ್ಡೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಫುಡೆ೦ಚ್, ಥೊಡಿ೦ ಖಿಣಾ೦ ಪುಣಿ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್, ತಿ೦ ಉಜ್ಯಾ ವಯ್ಲಿ೦ ಕಾಡಾ.  -  Jane Dsouza
45   ಲಿ೦ಬ್ಯಾಚೆ ಚಿ೦ವಾ೦ಡ್
ರೋಸ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಲಿ೦ಬ್ಯಾಚೆ ಚಿ೦ವಾ೦ಡ್ ಉರ್ತಾ ತೆ೦ ಫ್ರಿಡ್ಜಾ೦ತ್ ದವರ್. ಫ್ರಿಡ್ಜಾ೦ತ್ಲೊ ನಾಪಸ೦ದ್ ವಾಸ್ ಹೆ ಚಿ೦ವಾ೦ಡ್ ಚಿ೦ವೊನ್ ಕಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಮಿರ್ಮಿರೊ ಪರ್ಮಳ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫ್ರಿಡ್ಜಾ೦ತ್ ಭರ್ತಾ! 
 -  Jane Dsouza
46   ಆಮ್ಟಾನ್ ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ಕುಕ್ಕರಾ೦ತ್ ರಾ೦ದಪ್ ಕರ್ತಾನಾ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಆಮ್ಟಾನ್ ಯಾ ಲಿ೦ಬ್ಯಾಚಿ ಎಕ್ ಬಾರೀಕ್ ಶಿರ್ ಘಾಲಿ ತರ್, ಕುಕ್ಕರಾಚಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಒಣದ್ ಕಾಳ್ಬೆನಾ ಆನಿ ಖತಾ೦ ಉದೆನಾ೦ತ್.  -  Jane Dsouza
47   ಚಿತುರ್ಲೆಚಿ ಸಾಲ್
ಚಿತುರ್ಲೆಚಿ ಸಾಲ್ ಬರೀ ಸುಕವ್ನ್ ಛ್ಹಾ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಎಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾಚ್ ರಿತಿಚೊ ಉಲ್ಲಾಸ್‌ದಾಯೆಕ್ ಸ್ವಾದ್ ಉಟ್ತಾ. 
 -  Jane Dsouza
48   ಮಿರಿಯಾ೦ ಮ್ಹೊ೦ವಾಚೆ ಬೊತ್ಲಿ೦ತ್ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಮಿರಿಯಾ೦ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹೊ೦ವ್ ತಾಜಾ ಉರ್ತಾ ಆನಿ ಮುಯೊ ಲಾಗಿ೦ ಯೆನಾ೦ತ್.  -  Jane Dsouza
49   ಲಿ೦ಬ್ಯಾಚೊ ರೋಸ್
ಸುತಿ ವಸ್ತ್ರಾಚ್ಯಾ ನಗಾ೦ಚೆರ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಮಾತಿ ಖೆಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಲೊ೦ಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಖತಾ೦ಚೆ ತಿಬೆ ಉದೆತಾತ್. ಹೆ ತಿಬೆ ನಪ೦ಯ್ಚ್ ಕರು೦ಕ್: ತಿಬ್ಯಾ೦ಚೆರ್ ಲಿ೦ಬ್ಯಾಚೊ ರೋಸ್ ಪೀಳ್, ಮೀಟ್ ಶೆಣಾಯ್ ಆನಿ ವೊತಾ೦ತ್ ದವರ್. ತಿಬೆ ನಪ೦ಯ್ಚ್ ಜಾತಾತ್!
 -  Jane Dsouza
50   ಮೆಣಾಚ್ಯೊ ವಾತಿ ಮೆಣಾಚ್ಯೊ ವಾತಿ ಪೆಟ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ಫ್ರಿಡ್ಜಾ೦ತ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಕಾಸಾನ್ ಝಳ್ತಾತ್.  -  Jane Dsouza
51   ಲೊಣ್ಚೆಂ ಲೊಣ್ಚಾ ಕ್  ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ, ಮೀಟ್  ಹುನ್ ಕರ್‍ನ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್; ತೆದ್ನಾಂ ಲೊಣ್ಚೆಂ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾ.  -  Naina Rego
52   ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೋಸ್ ಪುದೀನಾಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ವಾಟ್ತಾನಾ, ಇಲ್ಲೊ ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೋಸ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್, ಚೆಟ್ಣೆಚೊ ರಂಗ್ ಪಾಚ್ವೊ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರ್‍ತಾ.  -  Naina Rego
53   ನಾರ್‍ಲೆಲ್ ತೇಲ್ ಹಾತಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ  ನಾರ್‍ಲೆಲ್ ತೇಲ್ ಸಾರವ್ನ್ ಬಿಟ್ರೂಟ್, ಕೆಳಿಂ ಆನಿ ವಾಂಯ್ಗಿಂ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಹಾತ್ ಕಾಳೆ ಜಾಯ್ನಾಂತ್.  -  Naina Rego
54   ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೋಸ್ ಜಿವ್ಯಾ ಮಿರ್‍ಸಾಂಗೆಚ್ಯಾ ತಿಕ್ಸಾಣೆಕ್ ಮೀಟಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಇಲ್ಲೊ ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೋಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಾಟ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್‍ಯೆತಾ.   -  Naina Rego
55   ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಪಾನೀರ್ ವ ಚೀಜ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ದೀಸ್ ತಾಜಾ ಉರಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪೇಪರಾಂತ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ದವರಿಜಾಯ್.  -  Naina Rego
56   ಪಿಯಾವ್ ಹರ್‍ಯೇಕ್ ಪಿಯಾವ್ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್, ತೆ ಮ್ಹಸ್ತು ದೀಸ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಾಜಾ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರ್‍ತಾತ್.  -  Naina Rego
57   ಕರ್ಪೂರಾಚೊ ಗುಳಿಯೊ ನಿದ್ಚಾ  ಕೂಡಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾ ಂನಿ ತಸೆಂ ಬಿಛಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾ ಂನಿ ಏಕ್ ಕಪ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಕರ್ಪೂರಾಚೊ ಗುಳಿಯೊ ಘಾಲ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಜಳಾರಿ ಚಾಬಾನಾಂತ್.  -  Naina Rego
58   ಮೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರಾಚ್ಯೊ ಬ್ಲೇಡಿ ಚೂಪ್ ಉರೊಂಕ್ ದೀಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಿಕ್ಸರಾಚ್ಯೊ ಬ್ಲೇಡಿ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಜಾಯ್.  -  Naina Rego
59   ಮ್ಹೊರಿಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ಮ್ಹೊರಿಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ವೊಣ್ದಿರ್ ವ ಪಾಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾ ಂನಿ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಲಿ ಚರಾನಾಂತ್.  -  Naina Rego
60   ಘಟ್ ಲಿಂಬೊ ಘಟ್ ಲಿಂಬೊ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭಿಜಾತ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ರೋಸ್ ಯೆತಾ.  -  Naina Rego
61   ದೂಧ್ ದೂಧ್ ಹುನ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಹಾಂಡಿಯೆಕ್ ಲಾಗಾನಾಸೆಂ ಏಕ್ ಸ್ಟೀಲಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹುನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಡಿಯೆಕ್ ದೂಧ್ ಲಾಗಾನಾ. -  Naina Rego
62   ಚಿತುರ್ಲೆಚಿ ಸಾಲ್ ಚಿತುರ್ಲೆಚಿ ಸುಕಿ ಸಾಲ್ ಚ್ಹಾ ಕರ್ತಾನಾ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಚ್ಹಾ ಚಡ್ ರುಚಿಕ್ ಜಾತಾ. -  Jaison Suvaris
63   ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಟೆ ಉಕಡ್ತಾನಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಬಟಾಟೆ ಫುಟಾನಾಂತ್ ಆನಿ ಸಾಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾತಾ. -  Jaison Suvaris
64   ಲಿಂಬ್ಯಾರೋಸ್ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಲಿಂಬ್ಯಾರೋಸ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸೂಪ್ ರುಚಿಕ್ ಜಾತಾ. -  Jaison Suvaris
65   ನಾರ್ಲೆಲ್ ತೇಲ್ ಬಟಾಣಿ ಯಾ ಚಣೆ ಉಕಡ್ತಾನಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ಥೆಂಬೆ ನಾರ್ಲೆಲ್ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ವೆಗಿಂ ಉಕಡ್ತಾತ್. -  Jaison Suvaris

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE