web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸೊಂಪೆಂ ಹಿಶಾರೆ1   ಜಾಂಬ್ಳಾ ರುಕಾಚಿ ಸಾಲ್ ಜಾಂಬ್ಳಾ ರುಕಾಚಿ ಸಾಲ್ ಕರ್ಪಾವ್ನ್, ಮ್ಹೊಂವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್‍ಸುನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಪೊಟಾಂತ್ ಆಡ್ವಾಳ್ಚೆಂ ಆನಿ ವೋಂಕ್ ರಾವ್ತಾ . -  Naina Rego
2   ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೀರ್ಣಾಂಚಿ ಧಾವ್ ಸಕಾಳಿಂ ನೋವ್ ವರಾಂ ಆಧಿಂ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಚ್ಯಾರ್ ವರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ವಚೊನ್ ಕೀರ್ಣಾಂಚಿ ಧಾವ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಂಗಾಚಿ ದೂಕ್ ರಾವ್ತಾ ಆನಿ ಜೀವಾಂತ್ ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್ ಉದೆತಾ.  -  Naina Rego
3   ಪಡ್ವಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಾರ್ ಪಡ್ವಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ (ತೇಲ್ ಆನಿ ನಾರ್‍ಲ್ ಘಾಲಿನಾಯೆ)  ಆಂಗಾ-ಶಿರಾಂಚಿ ದೂಕ್ ರಾವ್ತಾ. -  Naina Rego
4   ವಾಳ್ಚೆಭಾಜಿ ವಾಳ್ಚೆಭಾಜಿ ತೇಲ್-ನಾರ್‍ಲ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂದುನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಸಂಧ್-ವಾತಾ ಉಣಿ ಜಾತೆಲಿ.  -  Naina Rego
5   ಗಾಯ್ಚಿ ಲೊಣಿ ಪುಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾತ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಯ್ಚಿ  ಲೊಣಿ ಸಾರಯ್ಜಾಯ್ ಆನಿ ಚಣೆ ಉಕ್ಡುನ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಜಾಯ್.  -  Naina Rego
6   ಮೊಗೆಂ ಡಯಾಬೆಟಿಸಾಕ್  (ಗೋಡ್ ಮೂತಾಚಿ ಪಿಡಾ) ಮೊಗೆಂ ಉತ್ತೀಮ್ ವಕಾತ್.  -  Naina Rego
7   ತರ್ನ್ಯಾ ಮೊಗ್ಯಾ ಕುಡ್ಕೊ ತರ್ನ್ಯಾ ಮೊಗ್ಯಾ ಕುಡ್ಕಾ ಂಚೆರ್ ಮೀಟ್ ಆನಿ ಮಿರಿಯಾಂಚೊ ಪಿಟೊ ಭರ್‍ಸುನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜೀರ್ವಣ್ ಸಕತ್ ವೃದ್ಧಿ ಜಾತಾ. -  Naina Rego
8   ಜಿವೆಂ ಸಾಸಾಂವ್ ಜಿವೆಂ ಸಾಸಾಂವ್ ಚಾಬೊನ್ ಖೆಲ್ಲಾ ವರ್ವಿಂ ದಾಂತಾಂಚಿ ದೂಕ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ.  -  Naina Rego
9   ಪುದೀನಾ-ಪಾನಾಂ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಪುದೀನಾ-ಪಾನಾಂ ಖಾಣಾಚೊ ಅಂಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಅವ್ವಲ್ ಟೊನಿಕ್ ಕಸೆಂ.  -  Naina Rego
10   ಕಾಯ್ಬೆವಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಕಾಯ್ಬೆವಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಏಕ್, ಚಿಮ್ಟಿ ಮೀಟ್ ಆನಿ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ದಾಟ್‌ಸೊ ವಾಟುನ್ ವ ಜರವ್ನ್ ಗುಳಿಯಾಂಬರಿ ಕರ್‍ನ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಸೆಂವ್ಲಾ ರ್ ಅಜೀರ್ಣಾಯೆಚೆಂ ಸಮಸ್ಯೆಂಚ್ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ನಾ.  -  Naina Rego
11   ಬೆಂಡ್ಯಾ ನಿಸ್ತೆ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಬೆಂಡ್ಯಾ ನಿಸ್ತಾ ಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೂಡಿಕ್ ಥಂಡಾಯ್ ಲಾಭ್ತಾ.  -  Naina Rego
12   ಫಳಾಂಚೊ ರೋಸ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಫಳಾಂಚೊ ರೋಸ್ ಉತ್ತೀಮ್; ಪುಣ್, ಕಿತ್ಲಾ  ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಖ್ಯ. ಮ್ಹಸ್ತು ತಾನ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಫಳಾಂಚ್ಯಾ ರೋಸಾಂಚ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಬರೆಂ.  -  Naina Rego
13   ಸಲಾದ್ ಜೆವ್ಣಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಲಾದ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಭಾರೀ ಬರಿ; ಪುಣ್, ತಾಂತುಂ ಲೊಣಿ, ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ಯಾದಿಂಚೆಂ ಮಿಶ್ರಣ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.  -  Naina Rego
14   ಬೆವಾ-ಪಾಲೊ
ಆಮಿಂ ಸದಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ಚಾ  ನಿಸ್ತ್ಯಾಂಕ್  ವ ಫೊಣ್ಣ್ ಘಾಲುಂಕ್, ಲೊಣ್ಚಿಂ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇವಾ-ಪಾಲ್ಯಾಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಲ್ಯಾಕ್ ಬರೊ ಸುಗಂಧ್ ಆಸಾ ತೆಂ, ಫೊಣ್ಣ್ ದಿತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್, ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಖಂಯ್ಚಾ  ಖಾಣಾಂ-ಜೆವ್ಣಾಂನಿ ಬೆವಾ-ಪಾಲೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ಆಮಿಂ ತೊ ವಿಂಚುನ್ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್‍ತಾಂವ್ ವ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ತಾಂವ್. ತಾಂತುಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸಕ್ತ್ಯೊ, ತೆಂ ಪಿಡೆಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಚೊ  ಸಕ್ತ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ನಿಸ್ತಾ ಂತ್ಲೊ  ವ ಖಾಂವ್ಚಾ  ಖಾಣಾಂಕ್ ಫೊಣ್ಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಲೊ, ಖಾಣಾಂ-ಜೆವ್ಣಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಾಬೊನ್ ಖಾಯ್ಜಾಯ್. 
  
ಬೆವಾ-ಪಾಲ್ಯಾಂತ್ ಲೊಂಕ್ಡಾ-ಅಂಶ್ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಹಾಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಕೂಡಿಕ್ ಜಾಯ್‌ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪೋಶಕಾಂಶಾಂ ಲಾಭ್ತಾತ್. ವಂಶ್‌ಪಾರಂಪರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಪಾಲೊ ಹ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 
  
ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚಾ  ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಚಲ ಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಬೇವಾ-ಪಾಲ್ಯಾಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ (ಗೋಡ್ ಮೂತಾಚಿ ಪಿಡಾ) ನಿಯಂತ್ರ ಣಾರ್ ದವರ್‍ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಷಯ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಲಗ್ತಿ ಲಂಡನಾಂತ್ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲಾ  ತೀನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್, ಬೆವಾ-ಪಾಲ್ಯಾಂತ್ ಗೋಡ್-ಮೂತಾಚಿ ಪಿಡಾ, ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರ್‍ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಕ್ಕಾ ಜಾಲಾಂ. 
  
ಲಂಡನ್‌ಚ್ಯಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲೇಜಿಚ್ಯಾ, ಫಾರ್ಮಸಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೀಟರ್ ಹಾಗ್‌ಟನ್-ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾರ್, ವೀಸ್ ಜಣ್ ತಜ್ಞಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ವಿವರಾ ಭರಿತ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚಾ  ಭಾರತ್ ದೇಶಾಚೊ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಬೆವಾ-ಪಾಲೊ, ತಸೆಂ ಥಾಯ್ ಆನಿ ಚೀನಾ ದೇಶಾಂತ್ ವಕ್ತಾಂಚಿಂ ಝಡಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ಯೋ ಗ್ಸುಂಚಿಂ ಅಮ್ಮಾನ್ನಿಯಾ ಬ್ಯಾಸಿಫೆರಾ ಮ್ಹಳ್ಳಾ  ಝಡಾಂನಿ ಶ್ವಾಸ್ ಕೋಶಾಚ್ಯಾ ಕೆನ್ಸರಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ತಜ್ಞಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. 

ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಮೂತಾಂತ್ ಸಾಕರ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚಿ ಪಿಡಾ. ಕೂಡಿಂತ್ ಮೇಧೋಜೀರಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶ್ವೊ ಇನ್‌ಸುಲಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾ  ಹಾರ್ಮೊನಾಚೆಂ ಉತ್ಪಾದನ್ ರಾವಯಿ ಲ್ಲೆಂಚ್, ಹಿ ಪಿಡಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಂತ್ ವಳ್ವಳ್ಚಾ  ವ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಪಿಡೇಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ಸಾಕ್ರಿಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಡಾನಾಸೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಚಿ ಸಕತ್ ಬೆವಾ-ಪಾಲ್ಯಾಂನಿ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಜ್ಞಾಂನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪಿಡೆನ್ ವಳ್ವಳ್ಚಾ ಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಾಚೊ ಸಾಕ್ರೆ-ಅಂಶ್ ಸೆರ್ವಾನಾಶೆಂ ಬೆವಾ-ಪಾಲೊ ಆಡಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಜ್ಞಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಾ  ಸಂಶೋಧನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾಚ್‌ಪರಿಂ ಅಮ್ಮಾನ್ನಿಯಾ ಬ್ಯಾಸಿಫೆರಾ ಝಡಾಂಕ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶಾಚ್ಯಾ ಕೆನ್ಸರಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ತಜ್ಞಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ತರಿಪುಣ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸಾಕ್ ಹೆಂಚ್ ಏಕ್ ವಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖುನ್ ಉಟ್ತಾ-ಬಸ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೊಚ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗಯ್ಲಾಂ. ಖಂಯ್ಚಾ ಕ್ ಏಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕಡೆಚ್ ಸಲಹಾ ವಿಚಾರ್‍ನ್ಂಚ್, ಖಂಯ್ಚಿಂ ವಕ್ತಾಂ ಸೆಂವಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. 
  
ಬೆವಾ-ಪಾಲೊ ಸಕಾಳಿಂ ನಿರಾಳ್-ಪೊಟಾಕ್, ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಚಾಬೊನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾವೆಂ ಆಪ್ಣಾ ಯಿಲ್ಲೊ  ಖಾಸ್ಗಿ ಅನುಭವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುಣ್, ಭಾರತ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬೆವಾ-ಪಾಲ್ಯಾಚೊ ಖಾಯ್ಸ್ ಡಯಾ ಬಿಟಿಸ್ ಪಿಡೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಡ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತಿಯೆವ್ಯೆತ್. 
  
(ಸಂಶೋಧನ್ ಭಂಡಾರ್ ಪುಂಜಾವ್ಣಿ) 
 -  Karen Vas
15   ಮ್ಹೊಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಶಾ ಂಕ್ ದೂಧ್ ದಿತಾನಾ ಮ್ಹೊಂವ್ ಭರ್‍ಸುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಪಿಡಾ-ನಿರೋಧಕ್ ಸಕತ್ ಉಬ್ಜಾತಾ. -  Naina Rego
16   ಮ್ಹೊಂವ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಕ್ (ಫೊಡ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್) ತಕ್ಷಣಾ ಮ್ಹೊಂವ್ ಪುಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ, ಹುಲೊಪ್ ಉಣೊ ಜಾತಾ ಆನಿ ಘಾಯ್ ವೆಗಿಂ ಸುಕೊಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾ.  -  Naina Rego
17   ಸುಕ್ಯೊ ದಾಕೊ ರಾತಿಂ ಥೊಡ್ಯೊ ಸುಕ್ಯೊ ದಾಕೊ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭಿಜತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ತ್ಯೊ ಖಾವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಭಲಯ್ಕೆಕ್ ಭಾರೀ ಬರೆಂ. ರಗಾತ್ ವಾಡ್ತಾ, ಕಫೊ ಉಣೊ ಜಾತಾ ಆನಿ ಹಾಡಾಂ ಘಟ್ ಜಾವ್ನ್  ಶರೀರ್ ಪುಷ್ಟಿ ಜಾತಾ.  -  Naina Rego
18   ಸುಕ್ಯೊ ದಾಕೊ ಖಂಯ್ಚಾ  ಪಿಡೆಂಚ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಳಾರ್ ಸುಕ್ಯೊ ದಾಕೊ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಪಿಡಾ ವೆಗಿಂ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ.  -  Naina Rego
19   ಮೀಟ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಮೀಟ್ ಭರ್‍ಸುನ್ ತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮಾತೆಂ ಧುಲ್ಯಾರ್ ಕೇಸ್ ಜಡ್ಚೆ ರಾವ್ತಾತ್. ಲಿಕೊ ಮೊರ್‍ತಾತ್ ಆನಿ ಡೆಂಡ್ರಾಪ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾತ್.  -  Naina Rego
20   ಕೆರೆಟ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆ ಕೆರೆಟಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಆನಿ ದೊನ್ಫಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕೆರೆಟಾಂಚೊ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಆನಿ ಕೇಸಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಅವ್ವಲ್ ಟೊನಿಕ್. -  Naina Rego
21   ದಾಳಿಂಬ್
ದಾಳಿಂಬ್ ತಾನ್ ಭಾಗಯ್ತಾ. ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಸಕತ್ ದಿತಾ. ದಾಳಿಂಬಾಚ್ಯಾ ಝಡಾಚೆಂ ಮೂಳ್, ಫಾಂಟೊ ಆನಿ ಸಾಲ್‌ಯಿ ಉಪ್ಯೋಗಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜೊ ಕೊಣಾಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾ, ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ದಾಳಿಂಬಾಚೊ ರೋಸ್ ಉಪಯುಕ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಶೆಂಚ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಂಕ್‌ಯಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ.

ದಾಳಿಂಬಾಚೊ ರೋಸ್ ಮ್ಹೊಂವಾ ಸವೆಂ ಸೆಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿರ್ವಣೆಚಿ ಸಕತ್ ವಾಡ್ತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವ ಶ್ವಾಸ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದಾಳಿಂಬಾಚ್ಯಾ ಝಡಾಚಿ ಸಾಲ್ ವಾಟುನ್ ರೋಸ್ ಭರಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ತ್ಯಾ ರೋಸಾಂತ್ ಕಾಳೆಂ ಮಿರಿಂ ಭರ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಅತೀ ಉತ್ತೀಮ್.

ದಾಳಿಂಬಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಿಚೆಂ ಮಂಜನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ದಾಂತಾಂಚ್ಯೊ ಪಿಡಾ ಬರ್ಯೊ ಜಾತಾತ್. ದಾಳಿಂಬಾಚ್ಯಾ ರೋಸಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಪೊಟಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕ್ರಿಮಿ ನಾಸ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಪಾಚಾರಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ದಾಳಿಂಬ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಉದ್ಕಾಡೆಕ್ ಅವ್ವಲ್ ವಕಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ದಾಳಿಂಬಾಚಿ ಸಾಲ್ ಧಾಡಾವ್ನ್, ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಕಡ್ನ್, ತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದುರ್ಗಂಧಾಕ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ದಾಳಿಂಬಾಚಿ ಸಾಲ್ ಧಾಡಾವ್ನ್, ತಾಂತುಂ ಧಂಯ್ ಮಿಸ್ಳಾವ್ನ್, ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಲಾವ್ನ್, ಮಾಲಿಶ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೇಸ್ ಮೋವ್ ಜಾತಾತ್.

ದಾಳಿಂಬಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಧವಿ ಸಾಲ್ ಜಳವ್ನ್, ಕರಿ ಕರ್ನ್, ಭಿಜವ್ನ್, ಕಾಜಳಾಬರಿ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆಂ ನಿಸ್ತೇಜ್‍ಪಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ತಾ. ದಾಳಿಂಬಾಚೊ ರೋಸ್ ಎನೆಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೇಸ್ತಾಂಕ್ ಭರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಚಡ್ ವೇಳ್ ಕಾತರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಾಳಿಂಬ್ ವಾಪಾರಿನಾಯೆ. ತಸೆಂಚ್ ದಾಳಿಂಬಾಚ್ಯೊ ಬಿಯೊ ಬರ್ಯೊ ಕರ್ನ್ ಚಾಬೊನ್  ಖಾಯ್ಜಾಯ್.

 -  Ricchi Serao
22   ದಾಳ್ಬಾಂ ರೋಸ್ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಮ್ಹೊಂವಾಕ್ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ದಾಳ್ಬಾಂ ರೋಸ್ ಭರ್ಸುನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ದಿಶ್ಟಿಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಣೆ  ಜಾತಾತ್. -  Jaison Suvaris
23   ಮಿರಿಯಾಂ ಪಿಟೊ ಅಣ್ಸಾಚ್ಯಾ ರೊಸಾಕ್ ಮಿರಿಯಾಂ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊಳ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ. -  Jaison Suvaris
24   ಕಾಳಿಂಗ್ ಕಾಳಿಂಗ್ ಖೆಳ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮೂತ್ ಸುಟ್ತಾ. -  Jaison Suvaris
25   ಕೆಳೆಂ ಕೆಳೆಂ ದುದಾಂತ್ ಮುಡ್ಡುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಉದ್ಕಾಡೆ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ. -  Jaison Suvaris

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE