web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ


'ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ಧ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ನವೊ ಸಬ್ಧ್. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾಚ್ಯಾ ಧಾಡೆ ಥಾವ್ನ್, ದುಡ್ವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಚಿ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ವೆಳಿಂ, 'ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ' ವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾಥಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಯ್ಶೆ, ದುಡು ಉಡಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನ್ಹಯ್. ಹೆಂ ಅರ್ಥ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆಂ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ನಹಿಂ. ಆರ್ಥಿಕ್ ಅಡ್ಚಣೆ ವೆಳಾರ್, ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಚಡಿತ್ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್. ಪುಣ್, ಹಾಂತುನ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮುನಾಫೊ ವ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಫಾಲಾಣ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರೀ, ಹಾಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಲುಕ್ಸಾಣ್‌ಚ್ ಚಡಿತ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಜಾಣಾರಿ.

ಆವ್ರ್ ವ ಇತರ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ವೆಳಿಂ ವ ಝುಜಾ ವೆಳಿಂ, ಖಾಣ್ ಜೆವಣ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಉಡವ್ನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ದೃಶ್ಯ್ ಆಮಿಂ ಟಿವಿರ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫುರೊ. ತಶೆಂ ಎಕಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಅರ್ಥ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಕ್ ಮಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ವ ದುಡ್ವಾ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಪುರ್ತೆಂ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ವೆಳಿಂ, ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವಾಟೇಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ವಿಧಾನ್೦ಚ್ 'ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ'. ಹಾಕಾ 'ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಡ್ರಾಪ್' ಮ್ಹಣೊನ್‌ಯೀ ಆಪವ್ಯೆತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಏಕ್ ರೂಪಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಸೊಂಪ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಹಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಸೀದಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವಂವ್ಚೆ! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡಿತ್ ನೋಟ್ ಛಾಪುನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಘಾಲ್ಚೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ, ತೆಲಂಗಾಣಚೊ ಮುಕೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಹಾಣೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ಥಾವ್ನ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಅರ್ಥ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಕ್ ಪರತ್ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ವಿಧಾನ್ ವಾಪರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಲೋಚನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆರ್ಬಿಐ ಜಿಡಿಪಿಚ್ಯಾ 5% ಒಟ್ಟು ದುಡು ರಿಲೀಸ್ ಕರ್ನ್ 'ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಈಸಿಂಗಾಕ್' ಸಾಧ್ಯ್ ಕರ್ನ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ. ತೆದಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ದೇಶ್‌ಭರ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪಯ್ಶಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಾ. ಸಬಾರ್ 'ಅಂತೆಕಂತೆ' ಸಯ್ತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆಂ ಲೊಕಾನ್ ಅಶೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಕೀ, ಸರ್ಕಾರ್ ದುಡು ಛಾಪುನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಉಡಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್!

ಸಬ್ಧಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪ್ರಯೋಗ್ :

'ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ಧ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಿಲ್ಟನ್ ಫ್ರೀಡ್ ಮನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್. 1960 ೦ತ್ ತಾಣೆಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 'ದಿ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮನಿ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂತ್, ಹೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾತ್ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ 'ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತ್ಪಾ ರೂಪ್ (ಪರಿಕಲ್ಪನ್) ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಒಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಅರ್ಥ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಹಾಕಾ ಚಾಲ್ತೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಿಧಾನ್ ಮ್ಹಣ್೦ಚ್ ಅರ್ಥ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಲೆಕ್ತಾತ್. ಖಂಚೆಯೀ ಏಕ್ ಉದ್ಯಮ್ ಕ್ಶೇತ್ರ್, ಕಠೀಣ್ ರಿತಿನ್ ಆರ್ಥಿಕ್  ಜಂಜಾಟೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂ, ಸರ್ಕಾರ್ ತಾಂಕಾ ಮಜತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಕುಮೊಕ್ (ಉತ್ತೇಜನ್) ಫಂಡಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಮುನ್ಯಾರ್ ದುಡ್ವಾ ಕುಮೊಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ತಾ. 'ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ' ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಶೆವೊಟಾನ್, ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ರೀತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ವಾಂಟ್ಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಮಿಲ್ಟನ್ ಥಿಯರಿ :

ದೇಶಾಕ್ ಕಠೀಣ್ ರಿತಿನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅಡ್ಚಣ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಘುಂವಾನಾಂತ್. ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಾತ್ ವ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಲೋಕ್ ಎಕ್ದಮ್ ಕಂಜೂಸಿ ಜಾತಾ. ತೆದಾಳಾ ಗರ್ಜೆಚೆ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಸ್ತುಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಭಾರಿಚ್ ನಾಟಕೀಯ್ ರಿತಿನ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಬಾರ್ ಕಾರ್ಖಾನೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಧಾಂಪಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾತ್ ವ ರಾವಯ್ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಾಂಡಾವಳೆಕ್ ಕಠೀಣ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ತಾ. ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚಿ ಕಾಮಾಂ ಉಸಳ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ದೇಶಾಚೆ ಉತ್ಪನ್ನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಕ್ ಮಜತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಬಾರ್ ಆಲೋಚನ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ದೇಶಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಖಂಚಾರ್ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಥೊಡಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ(ಅಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ್) ನಮುನೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ 'ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ'. ಹಾಚ್ಯಾ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ್, ಏಕ್ ಫಲಾಣೊ ದೇಶ್ ಭಾರಿಚ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ತ್ರಾಸಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾನ್ ಚಡಿತ್ ನೋಟ್ ಛಾಪುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಹೆ ನೋಟ್, ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಪುಕ್ಕಟ್ಯಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಸರ್ಕಾರ್ ಹೆ ಪಯ್ಶೆ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಸೀದಾ ಮೆಳ್ಚಾ ಬರಿಂ ಯೆವ್ಜಣ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಲೊಕಾಂನಿ ಹೆ ಪಯ್ಶೆ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ವಿಶಯ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಲೊಕಾಂನಿ ಹೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಉರಯ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಖರ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ವಸ್ತು ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಜಮೊ ಕರ್ನ್ ದವ್ರುಂಕ್ ನಜೊ!

ಅರ್ಥ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಥಂಯ್ ಸಹಮತ್ ನಾ :

ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾರಿ ಹ್ಯಾ ಥಿಯರಿಕ್  ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ಮಾಂದಿನಾಂತ್. ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಲೋಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಚಡ್ ಪಯ್ಶೆ ಯೆಟ್ಲ್ಯಾರ್, ತಿಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಖರ್ಚ್ ಕರಿನಾಂತ್. 'ಮುಕಾರ್ ಕಾಲೆಂಗೀ ಕಿತೆಂಗೀ, ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಖರ್ಚ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂಚ್ ಚಡಿತ್ ಜಣಾಂ' ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರೊ| ಜಾನ್ ಡಿನೋ.  'ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಝುಜ್ ವ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅಡ್ಚಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಲೋಕ್ ಪಯ್ಶೆ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ತಾಂಕಾ ಫುಡೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ಚಡಿತ್ ಭ್ಯೆಂ ಹಾಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ ಜಮೊ ಕರ್ನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಜಾತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್  ಚಿಂತಾತ್'ಮ್ಹಣ್ತಾ ಜಾನ್ ಡಿನೊ.  ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, 'ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅಶೆಂ ಚಡಿತ್ ಪಯ್ಶೆ ವಾಂಟ್ತಾನಾ ಲುಕ್ಸಾಣ್‌ಚ್ ಚಡ್ ಜಾತಾ' ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. 'ಪಯ್ಶಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ದೆಂವ್ಚೆ ಸಂಭವ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಪಯ್ಶಾಚಿ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯ್ ವಾಡ್ಚಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ' ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ.

ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ :

ಪಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕಾರ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಆಡ್ ಪರಿಣಾಮ್ ರುತಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫುರೊ. ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ಪಯ್ಶಾಚಿ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯ್ (ಹೈಪರ್ ಇನ್‌ಫ್ಲೇಶನ್) ವ ಪಯ್ಶಾಂಚೆ ಮೋಲ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪಯ್ಶಾಚಿ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಸ್ತುಂಚಿ ಮೋಲ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ವಾಡ್ಚೆಂ. ಪಯ್ಶಾಂಚೆ ಮೋಲ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿಚೆ ಮೋಲ್ ಮಸ್ತು ದೆಂವ್ಚೆ. ಉದಾ: ಏಕ್ ಡಾಲರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ 76 ರುಪಯಾ೦ಕ್ ಸಮಾನ್. ತೆಂಚ್ ಜಿಂಬಾಬ್ಚೆಚಿ ಕರೆನ್ಸಿಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ದೆಂವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೆ 40 ಪೈಸೆ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಚೆ 100 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರಾಕ್ ಸಮಾನ್! 2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಪಾನಾಂತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂ 'ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ' ತಸಲೆಂ ವಿಧಾನ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಅರ್ಥ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಜಾಣಾರಿಂನಿ ಹಾಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಲುಕ್ಸಾಣೆ ವಿಶಿಂ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್‍ತಾ.

ದುಸ್ರಿಂ ವಿಧಾನಾಂ :

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ಲೊಕಾಂನಿ ಚಡಿತ್ ವಸ್ತು ಖರೀದ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಸುಲಭ್ ರಿತಿನ್ ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಂ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ತಾ. ಬ್ಯಾಂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಚಡಿತ್ ಲೋನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಉಣ್ಯಾ ಉಸ್ಣಾ ದರಿರ್ ಲೋನ್ ದಿತಾತ್. ಆನಿಕ್‌ಯೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಸ್ಣೆ ದರ್ ೦%ಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ್‌ಯೀ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಖರೀದ್ ಕರ್ನ್, ಹಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾತ್. ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ಚಡಿತ್ ಕರ್ಚೊಚ್ ಹಾಂತ್ಲೊ ಪ್ರಮುಕ್ ಉದ್ದೇಶ್. ಅಸಲೆ ಖಂಚೆಯೀ ಪ್ರಯೋಗ್, ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂ, ಆಖ್ರೇಕ್ 'ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಚಾಲ್ತೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್! 

- ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ

Tags:  Helicopter Money, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. Sona Maria Fernandes, Brahmavar
    Very informative , gained lots of knowledge in this subject. A suitable topic to enhance the the knowledge during lock down. Congratulations to the writer for his wonderful effort in social awareness.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE