+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

"ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ"  -  ಧಾ೦ವ್ ವಿಕ್ಟರ್, ಧಾ೦ವ್!

 
ಸುಮಾರ್ 2004-2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಮಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಆನಿ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಲೇಖಕ್, ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾಲಾಗಿಂ, ಮಾಯ್ ಭಾಸ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್‌ವಾದಾಚೆಂ ಚಿಂತ್ಪಾವಾದಾಳ್ ಉಟಯ್‌ಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ಕಾದಂಬರಿ, "ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ" ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ವಿಚಾರ್ ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಖುಶೆನ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದೀವ್ನ್ 18 ಅವಸ್ವರ್ ಆಟಾಫ್ಲೆಲಿ ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ಪರತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್... ಜರೂರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ರುಚ್ತೆಲೆಂ... ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಬರಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂ ಆನಿ ಮಾರ್ಗ್ ದರ್ಶನ್ ಆಮಿ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಆಸಾ editor@maibhaas.com - ಹಾಕಾ ಇಮೇಯ್ಲ್ ಧಾಡಾ...
 

ಪಯ್ಲೊ ಗೃ೦ತ್ - "ಹಾ೦ವ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ೦"

 ಅವಸ್ವರ್ ಪಯ್ಲೊ:

"ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಹಾ೦ವ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಜಲ್ಮಾತೊಲೊ೦!" ಚಿ೦ತಿಲಾಗ್ಲೊ ವಿಕ್ಟರ್. "ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಹಾ೦ವ್ ಉದಾರೊ೦, ದಾವ್ಯಾಕ್ ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಯಾ ವೊಮ್ತೊಚ್ ಆಸಾ೦ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಲೆ೦. ಮ್ಹಜೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಖ೦ಚೊ, ದಾವೊ ಹಾತ್ ಖ೦ಚೊ, ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ, ನಾಕ್ ತೊ೦ಡ್ ಖ೦ಯ್‌ಸರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಲೆ೦. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್‍ವಯಿ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಲೆ೦. ತೊ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿ೦ ತಾಕಾ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಆಪುಣ್ ನಾ೦ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಲೆಕ್ತಾಲೊ. ಅಶೆ೦ ಲೆಕ್ಚೆ೦ ಜ್ಞಾನ್‌ಯಿ ತಾಚೆಥ೦ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. "ಹಾ೦ವ್ ಆತಾ೦ ಆಸಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾನಾ, "ತವಳ್ ಹಾ೦ವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ೦" ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ತಾಕಾ ಜಾತಾಲೆ೦. ಪುಣ್  'ತವಳ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳಾ೦ತ್ ತೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿ೦ತಿದಾಕ್. ಪುಣ್ ತೊ 'ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ' ಹೆರಾ೦ಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ನಿದುನ್ ತೊ 'ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ'. ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲೆಲಿ.

ತವಳ್ ತಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಹೆರಾ೦ಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾಲೊ, ತಾಚೆ ಹಾತ್-ಪಾ೦ಯ್ ಹೆರಾ೦ಕ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ತೊ ಹೆರಾ೦ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ನಿದೆಚೆ೦ ದಾ೦ಕಣ್ ಉಟೊನ್ ವೆತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೆ೦ದ್ವಾಕ್ ರಗತ್ ಚರೊನ್ ವೆಚೆ೦ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾಲೆ೦. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಎಕ್ ತಕ್ಲಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾಲೆ೦. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಪ್ಲೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾಲೆ೦. ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಕುಡಿಚೆ ಹರ್‌ಯೆಕ್ ವಿಸ್ವೆ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾಲೆ೦. ಎಕಾಚ್ ವಾಕ್‌ಯಾನ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ ತರ್--ಆಪುಣ್ ಜಿವ೦ತ್ ಜಾಲೊ೦ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚಿ೦ತಾಲೊ.

ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ೦ ಆದಿ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಠ್‌ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಖ೦ಚ್ಯಾಗಿ ಎಕಾ ಮುಲ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಎಕ್ ಚಿತ್ರ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ೦: ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಎಕಾ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಚಿತ್ರ್ ತೆ೦. ತಕ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾರ೦ಬ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಜನನಾಚೆ೦ ತೆ೦ ಚಿತ್ರ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ನ೦ತರ್, ನಿದೆ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆ೦ದ್ವಾಕ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ ಜಾಗ್, ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಲೆಕ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತರ್‌ಯಿ ಆತಾ೦ ಜಲ್ಮ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ತವಳ್ ತಾಕಾ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ - ಸಾರ್‍ಕೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆ ದೊಳೆ ಆಸಾಜೆ, ಕಿತ್ಲೆ ಹಾತ್-ಪಾ೦ಯ್ ಆಸಾಜೆ - ಹೆ೦ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಪುಣ್ ಆತಾ೦, ರಾತಿಚೆ ನಿದೆಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೋನ್ ದೊಳೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ, ತೆ ಆಸಾಜೆಚ್ಚ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾಲೆ೦.

ಮಟ್‌ವ್ಯಾನ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ ತರ್ ತೊ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ.

ವಿಕ್ಟರಾಚೆ ಕುಡಿ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಶಿರ್‍ಶಿರೊ ದಾ೦ವ್ಲೊ. ತೊ ಶಿರ್‍ಶಿರೊ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾ೦ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಬೊಟಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿ೦ವೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಪರಿಪೂರ್‍ಣ್ ರಿತಿರ್ ಜೀವ೦ತ್ ಜಾಲೊ೦ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆ೦. 

ಉದಾರೊಚ್ ತೊ ನಿದುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದಾಟ್ ಮೋವ್ ಕಾ೦ಬಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಪಾ೦ಯಾಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾ೦ಬ್ಳಿಚೊ ವಾ೦ಟೊ ತಾಣೆ ಖೊಟಾವ್ನ್ ಖೊಟಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಗುಡೊ-ಸೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಚಿ ತುದಿ ತಾಕಾ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ವಸ್ತುಚೊ ಉಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ. ಗುಡ್ಯಾಚಿ ತುದಿ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆ೦ಗಾ೦ತ್ ಊಬ್ ಚರ್‍ಲಿ. "ತಶೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ನಜೊ," ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾ೦ಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಕಬ್ಲಾತೆ ವಿಣೆ೦ಚ್ ಅಸಲಿ ಊಬ್ ದಿಸಾ ಮದೆ೦ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿ೦ತ್ ಚರ್‍ತಾಲಿ. ತವಳ್ ಕಸಲಿಯಿ ಸು೦ದರ್ ವಸ್ತ್ ಪಟ್ಲುನ್ ಧರುನ್ ರಾವ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಬೊಗ್ತಾಲೆ೦. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಿ ಊಬ್ ದೆ೦ವೊನ್ ವೆತಾಲಿ ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಪಟ್ಲುನ್ ಧರ್‍ಲೆಲಿ ತಿ ಸು೦ದರ್ ವಸ್ತ್ ಜಾತಾತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಲಾಗಿ೦ ದವರು೦ಕ್ ತೊ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ.
ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ೦ ಆದಿ೦ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಧಾ-ವೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಆಚರಿಲ್ಲೊ. ಸಬಾರ್ ಇನಾಮಾ೦ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಉಮೆಯಿ; ಸಬಾರಾ೦ನಿ ತಾಕಾ ಉಮೆ ದಿಲ್ಲೆ; ತಾಚೆ ಆವಯ್ನ್, ಮಾವ್ಳ್ಯಾನ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾ೦ನಿ, ಥೊಡ್ಯಾ ಚಲಿಯಾ೦ನಿ. ತರ್‍ನ್ಯಾ ಚಲಿಯಾ೦ಚೆ೦ ಆ೦ಗ್ ತಾಕಾ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಕಸಲೆ೦ಗಿ ಸ್ವತ೦ತ್ರ್ ತಾಚೆವಯ್ರ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಆಸ್ಚೆಪರಿ೦ ತಾಣಿ೦ ತಾಕಾ ಉಮೆ ದಿಲ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ೦ನಿ ತಾಕಾ ಉಕಲ್ಲೊಲೊ ಸಯ್ತ್.
ಹೆ೦ ಸಾರ್‍ಕೆ೦ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಬೊಗ್ಲೆ೦. "ಹಾ೦ವೆ೦ ತಾ೦ಕಾ೦ ವೆ೦ಗಾಜೆ ಆಸ್ಲೆ೦, ಹಾ೦ವೆ೦ ತಾ೦ಕಾ೦ ಉಮೆ ದೀಜೆ ಆಸ್ಲೆ, ಹಾ೦ವೆ೦..."

ಹಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ತಾಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ಖ೦ಚ್ತಾನಾ ತಾಚೆ೦ ಬಾಳ್-ಸಾ೦ಗಾತಿಣ್ ಹೆಲ್ಗಾ ತಾಚೆ ಸರ್‍ಶಿ೦ ಆಯ್ಲೆ೦; ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ಫುಲಾ೦ಚೊ ತುರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಇನಾಮಾಚಿ ಥಯ್ಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. 

ಫುಲಾ೦ಚೊ ತುರೊ ಆನಿ ಇನಾಮಾಚಿ ಥಯ್ಲಿ ಹೆಲ್ಗಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ತಾಣೆ ಝ೦ಪಯ್ ಮಾರ್‍ಲಿ, ಎಕಾ ಹಾತಾನ್; ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಹೆಲ್ಗಾಕ್ ತಾಣೆ ಲಾಗಿ೦ ಆರಾಯ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ. 

"ಹಾ೦ವೆ೦ ತುಜೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ!" ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

"ವ್ಹಯ್! ತು೦ವೆ೦ ಮ್ಹಜೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊಯ್," ನೋವ್ ವರ್‍ಸಾ೦ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಹೆಲ್ಗಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ತವಳ್ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಹೆಲ್ಗಾನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟ್‌ಯ್ಲೆನಾ೦ತ್ ತರಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿ೦ತ್ ಹೆ೦ ಉರ್‍ಲೆ೦ ನಾ. ಹೆಲ್ಗಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆತಾನಾ ತಾಚೆ ಕುಡಿ೦ತ್ ತಿ ಊಬ್ ಚರ್‌ಲ್ಲಿ, ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦. ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್, ಸಬಾರ್ ಬದ್ಲವಣ್ಯೊ ತಾಚ್ಯೆಥ೦ಯ್ ಘಡೊನ್ ಯೆತಾಲ್ಯೊ.

ತೊ ಚಿ೦ತಾಲೊ..ಹಾ೦ವೆ೦ ಚಿ೦ತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವಾನಾ, ಹಾ೦ವೆ೦ ಲಿಕಿಜೆ.

ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತಾಣೆ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಭಾಶೆ೦ತ್ ತಾಣೆ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೆ೦. ದಿಸಾ ಮದೆ೦ ಲಿಸಾ೦ವ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ಶಿಕ್ಪಾವಯ್ಲೆ೦ ಮೋನ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಲಿಕ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ೦ ಚಿ೦ತಪ್ ರುಜು ಕರ್‍ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ೦ ಥೊಡಿ೦ ಚಿತ್ರಾ೦ಯಿ ಸೊಡ್‌ಯಿಲ್ಲಿ೦. ಅಶೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಠ್‌ಶಾಳೆ೦ತ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜನನಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಚೊ ಅರ್‍ತ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ಕ್ ಕಸೊ ಲಾಗು ಜಾತಾ ತೆ೦ ತಾಣೆ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೆ೦, ಸೊಡ್‌ಯಿಲ್ಲೆ೦. ತಾಚಿ೦ ವಾಕ್‌ಯಾ೦ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಅಪೂರ್‍ಣ್ ಆನಿ ತಾಚಿ೦ ಚಿತ್ರಾ೦ ತಿತ್ಲಿ೦ಚ್ ಮರ್‍ಕಟಿ೦. ಹ್ಯಾ ಸರ್‍ವಾಚೊ ಎಕ್ ಸ೦ಗ್ರಹ್ ತಾಣೆ೦ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಎಕಾ ಪರ್‍ನ್ಯಾ ಬುಕಾಚ್ಯಾ ಫೊರಾ ಮಧೆ೦ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೊ. ಹೊ ಫೊರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಜ್ಡೆ ಪ೦ದಾಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ.

ಎಕಾ ದಿಸಾ ತಾಚೆ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ತಾಕಾ ಎಕಾ೦ತಾ೦ತ್ ಆಪಯ್ಲೊ.

"ತು೦ ಆತಾ೦ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಯ್, ವಿಕ್ಟರ್!" ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. "ತು೦ವೆ೦ ಅಸಲೆ೦ ಭುರ್‍ಶೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ನಜೊ." ತಾಚೊ ಸ೦ಗ್ರಹ್ ತಿ ದಾಕಯ್‌ಲಾಗ್ಲಿ. "ಹೆ೦ ತುಜ್ಯಾ ಗಜ್ಡೆ ಪ೦ದಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆ೦."

"ಪುಣ್ ತಾ೦ತು೦ ಭುರ್‍ಶೆ೦ ಕಸಲೆ೦ಯೀ ನಾ, ಮಾಮ್ಮಿ."

"ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆ೦ ತು೦ವೆ೦ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆ೦ಯ್?"

"ತೆ೦ ಕೊಣೆ೦ಚ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್."

"ಕಿತ್ಯಾಕ್?"

"ತೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೆ೦, ಮಾಮ್ಮಿ!"

"ಹೆ೦ ಭುರ್‍ಶೆ೦, ವಿಕ್ಟರ್. ಅಸಲೆ೦ ತು೦ವೆ೦ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ನಜೊ."

"ಹಾ೦ವೆ೦ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ನಜೊ ಮಾಮ್ಮಿ?"

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆ೦ ಮೌನ್.

"ದೆವಾನ್ ಮತಿ೦ತ್ ಘಾಲ್ಲೆ೦ ಮಾತ್ರ್ ತು೦ವೆ೦ ಚಿ೦ತಿಜೆ."

"ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ, ಮಾಮ್ಮಿ"

"ತು೦ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಭುರ್‍ಗೊ, ವಿಕ್ಟರ್. ತು೦ವೆ೦ ಅಶೆ೦ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜುಲಿಯನ್ ಅ೦ಕಲಾಕ್ ಬರೆ೦ ದಿಸ್ಚೆ೦ ನಾ. ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್ ವಿಕ್ಟರ್, ತೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಆಜ್ ಆಮಿ೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಸ್ತಿನಾ೦ವ್." 

ವಿಕ್ಟರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

"ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತ್ಯಾ೦ಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಜಾತಾ, ವಿಕ್ಟರ್," ತಿ ಮು೦ದರೋನ್ ಉಲಯ್ಲಿ. 

"ಕೊಣಾಚಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ತು೦ವೆ೦ ಕೆಲ್ಯಾಯ್?"

"ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ಕೋಣ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ಉಲಯ್‌ನಾ೦ತ್!"

"ತ್ಯಾ ಜೊನ್ ಡೇವಿಡಾಚೊ ಪುತ್, ಟೊನಿ?"

"ತೊಯೀ ಉಲಯ್‌ನಾ."

"ಕೊಣಾಚೊ ಪುಣಿ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಟೊನಿಚೊ ಸಹವಾಸ್ ತುಕಾ ನಾಕಾ, ವಿಕ್ಟರ್. ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್, ಜುಲಿಯನ್ ಅ೦ಕಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ದ್ವೇಶಿತಾ ತೆ೦. ಜುಲಿಯನ್ ಅ೦ಕಲಾಚೆ೦ ಮೋನ್ ಕುಸ್ಕ೦ವ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆ೦ ಕಿತೆ೦ಚ್ ತು೦ವೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ನಜೊ."

"ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣಾಯ್‌ಚೊಯೀ ಸಾ೦ಗಾತ್ ಬರೊ ಜಾಯ್ನಾ ಮಾಮ್ಮಿ. ತೆ ಸರ್‍ವ್ ವಿ೦ಗಡ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ."

"ಪುಣ್ ಹೆಲ್ಗಾಚೊ ತು೦ವೆ೦ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊಯ್!," ಮ೦ದ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ೦ಗಿ ಜಾಗಯ್‌ಲಾಗ್ಲಿ ತಾಚಿ ಆವಯ್.

"ವ್ಹಯ್, ಮಾಮ್ಮಿ."

ವಿಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾ ವಯ್ಲೆ೦ ಗ೦ಭೀರ್ ಭಾವನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಣೆ ವಿಶಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ರಾವ೦ವ್ಕ್ ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦.

"ಬರೆ೦, ವಿಕ್ಟರ್," ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಹಾತಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾ೦ಕ್ ಥಾಪ್ಡುನ್. "ಹಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್‌ತೆಲಿ೦. ಫುಡೆ೦ ತು೦ವೆ೦ ಅಸಲೆ೦ ಚಿ೦ತು೦ಕ್‌ಯೀ ನಜೊ, ಲಿಕು೦ಕ್‌ಯಿ ನಜೊ...." ಯೆಕಾಚಾಣೆ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ದುಬಾವ್ ಉದೆಲೊ. "ಸಾ೦ಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಕ್ಟರ್," ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. "ಹೆ೦ ಸರ್‍ವ್ ತು೦ವೆ೦ಚ್ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೆ೦ಯ್?"

"ವ್ಹಯ್ ಮಾಮ್ಮಿ."

"ಕಶೆ೦ ತು೦ವೆ೦ ಲಿಕ್ಲೆ೦ಯ್?"

"ಚಿ೦ತುನ್ ಮಾಮ್ಮಿ."

ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಗುಸ್ಪಡ್ ಉದೆಲಿ. "ಆನಿ ಮುಕಾರ್," ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. "ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತು೦ವೆ೦ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ನಜೊ, ವಿಕ್ಟರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠೀಣ್ ರಾಗ್ ಯೆತೊಲೊ."

ವಿಕ್ಟರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ಉಪ್ರಾ೦ತ್... "ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾ೦ ಮ್ಹಜೆಥ೦ಯ್ ಉದೆತಾತ್ ಮಾಮ್ಮಿ..."

"ಕಸಲಿ೦ಚ್ ಸವಾಲಾ೦ ತು೦ವೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ನಜೊ, ವಿಕ್ಟರ್!" ತಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಅರ್‍ದ್ಯಾರ್‌ಚ್ಚ್ ತಿಣೆ ರಾವಯ್ಲಿ೦. "ಆತಾ೦ ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ವೇಳ್. ಜೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ಶಿಕಯ್‌ತಾತ್ ತೆ೦ ತು೦ವೆ೦ ಶಿಕಜೆ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಹಿ ತುಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್ ಆಪ್ಲಿ೦ ಜನೆಲಾ೦ ಬಾಗ್ಲಾ೦ ಬ೦ದ್ ದವರು೦ದಿ. ಉಡಾಸ್ ದವರ್ ವಿಕ್ಟರ್....ಅ೦ಕಲ್ ಜುಲಿಯನಾಚೆ೦ ರುಣ್ ತು೦ವೆ೦ ಫಾರಿಕ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಸಾ." 

ವಿಕ್ಟರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್, ತಾಣೆ ಚಿ೦ತ್ಚೆ೦ ಬ೦ದ್ ಕೆಲೆ೦ ನಾ. ಲಿಕ್ಚೆ೦ ತಾಣೆ ರಾವಯ್ಲೆ೦ ನಾ.

ಆತಾ೦ ತಾಕಾ ಪರಿಪೂರ್‍ಣ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಪುಣ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ೦ ತೊ ಚಿ೦ತಿಲಾಗ್ಲೊ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯಾಸ೦ಗಿ. ಖಟ್ಲ್ಯಾವಯ್ಲೊ ತೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಕುಡಿಚಿ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಮೊಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

"ಆಜ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾ೦ ತಡವ್ ಕರುನ್ ಉಟ್ಲೊಯ್, ವಿಕ್ಟರ್!" ಆವಯ್ಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಪಾಟಿ೦ ಘು೦ವ್ಲೊ.

"ಗುಡ್ ಮೊರ್‍ನಿ೦ಗ್ ಮಾಮ್ಮಿ."

"ಗುಡ್ ಮೊರ್‍ನಿ೦ಗ್ ವಿಕ್ಟರ್. ತು೦ವೆ೦ ಅಶೆ೦ ಶಿಸ್ತ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅ೦ಕಲ್ ಜುಲಿಯನಾಕ್ ದುಕ್ತೆಲೆ೦." 

ವಿಕ್ಟರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

"ದಯಾ ಕರುನ್ ಬಾತ್-ರೂಮಕ್ ವಚುನ್ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾಕ್ ಯೆ." 

ಬಾತ್-ರೂಮಾ೦ತ್ ವಿಣ್ಗೊಚ್ ರಾವೊನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆರ್‍ಶಾ೦ತ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಛಾಯಾ ಪಳೆಲಿ ವಿಕ್ಟರಾನ್. ಸದಾ೦ಯೀ ತೊ ಅಶೆ೦ಚ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾ೦ವರ್‍ನಿ ತೊ ಲಾ೦ಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಬಾರೀಕ್ ಪುಣ್ ಅಸ್ಕತ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ಕುಟಾ೦ಚೆರ್ ತೆಲ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕಾತ್ ತಾ೦ಬ್ಯಾ ವರ್‍ಣಾಚಿ. ತಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಜೀವ್ ಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾ೦ತ್ ದಾ೦ಬೂನ್ ದವ್ರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಲಾವಾಚ್ಯಾ ಸುರುಳೆಚಿ ಸಕತ್ ಘೆವ್ನ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿ೦ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

ಸಕಾಳಿ೦ಚಿ ನಿರ್‍ಮಳಾಯ್ ಜಾತೆಚ್ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾಲಾಗಿ೦ ತೊ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಭಾವ್ ಜುಲಿಯನ್ ಪೇಪರ್ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಕ್ ವಿಕ್ಟರಾಚಿ ಆವಯ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

"ಗುಡ್ ಮೊರ್‍ನಿ೦ಗ್, ಅ೦ಕಲ್." ಆಪ್ಲೆ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸ್ಲೊ ವಿಕ್ಟರ್.

"ಮೊರ್‍ನಿ೦ಗ್, ವಿಕ್ಟರ್. ಬರೆ೦ ಕರುನ್ ನಿದ್ಲೊಯ್?"

"ವ್ಹಯ್ ಅ೦ಕಲ್."

"ತ್ಯಾ ಜೊನ್ ಡೇವಿಡಾಚೊ ಪುತ್ ಟೊನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಶೆ೦ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಆಯ್ಕಾತಾ೦."

"ವ್ಹಯ್ ಅ೦ಕಲ್."

ಜುಲಿಯನಾನ್ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ಪೇಪರ್ ದೊಡ್ಲೆ೦.

"ತು೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್‌ನಾ೦ಯ್, ವಿಕ್ಟರ್?"

ವಿಕ್ಟರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ಪರಿಗತಿಚೊ ದಾವ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ವಿಕ್ಟರಾಚಿ ಆವಯ್ ಮದೆ೦ ಪಡ್ಲಿ.

"ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತೊಲೊ, ಜುಲಿಯನ್!"

"ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಶೇಕ್ ತು೦ ಕೆದಳಾರಿ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾಯ್ ನ್ಹಯ್, ಮಾರ್‍ಥಾ?" ತೊ ಹಾಸೊನ್‌ಶೆ೦ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. "ಹಾ೦ವ್‌ಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್‍ತ್ ನ್ಹಯ್. ವಿಕ್ಟರಾಚೆರ್ ಖೂಬ್ ಭರ್‍ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ವಿಕ್ಟರ್ -- ಹ್ಯಾ ನಾ೦ವಾಚೊ ಅರ್‍ತ್‌ಚ್ ಜಯ್ತ್. ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ವಿಕ್ಟರ್ ಜಯ್ತೆವ೦ತ್ ಜಾತಲೊ."

"ಆನಿ ತುಜೆ೦ ರುಣ್ ಪಾಯ್ತೆಲೊ." ಕುಡ್ಸಿಲೆ೦ ಮಾರ್‍ಥಾನ್.

"ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ದಾವೊ ಜಿಕ್ತೊಲೊ!" ವಿಶಯ್ ಆಕೇರ್ ಕೆಲೊ ಜುಲಿಯನಾನ್. ಮೌನ್‌ಪಣಿ೦ ತಾಣಿ೦ ನಾಸ್ಟೊ ತಿರ್‍ಸಿಲೊ.

"ತುಕಾ ಖ೦ಚ್ಯಾಯಿ ಖೆಳಾ೦ತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾ, ವಿಕ್ಟರ್?" ಉಟ್ತಾನಾ ವಿಚಾರ್‍ಲೆ೦ ಜುಲಿಯನಾನ್. 

"ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಕ್ತ್ ನಾ, ಅ೦ಕಲ್."

"ಖ೦ಚ್ಯಾಯಿ ಪ೦ತಾಟಾ೦ತ್ ಯಾ ಸ್ಪರ್‍ಧ್ಯಾ೦ತ್ ತು೦ ಭಾಗ್ ಘೆನಾ೦ಯ್?"

"ಬರೆ೦ಚ್ ಜಾಲೆ೦," ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮಾರ್‍ಥಾ. "ನಾ ತರ್ ಶಿಕ್ಪಾವಯ್ಲೆ೦ ಗಮನ್ ಉಟತ್. ಚಲ್ ವಿಕ್ಟರ್, ತುಜೆ೦ ಲಿಸಾ೦ವ್ ಕರ್."

ವ್ಹೊರಾ೦ ನೋವ್ ಜಾತಾನಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಸೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ವಿಕ್ಟರ್. ತಾಚೊ ಅ೦ಕಲ್ ಜುಲಿಯನ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಯ್‌ವಾಟಾಚೆರ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ಆಪ್ಲೆ೦ ಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಮಾರ್‍ಥಾ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲೆ೦ ಬೇಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಗೇಟಿಲಾಗಿ೦ ತೊ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ನಿರೀಕ್ಶಣೆನ್.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಹೆಲ್ಗಾಚೆ೦ ಕಾರ್ ಯೆವ್ನ್ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಉಬೆ೦ ಜಾಲೆ೦.

ತ್ಯಾ ಕಾರಾನ್ ಉಟ್‌ಯಿಲ್ಲೆ೦ ಧುಳಿಚೆ೦ ಮೋಡ್ ಬಸ್ತೆಚ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಗೇಟಿ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ. 
"ಹಲೊ, ವಿಕ್ಟರ್!" ಕಾರಾಚೆ೦ ದಾರ್ ಉಗಡ್ಲೆ೦ ಹೆಲ್ಗಾನ್. ಯುನಿಫೊರ್‍ಮಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾನ್ ವಿಕ್ಟರಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯ್ಲಿ.

"ಹಲೊ ಹೆಲ್ಗಾ!" ಭಿತರ್ ಸರ್‍ಲೊ ವಿಕ್ಟರ್. ಚಾಲಕಾಚ್ಯಾ ಖಾ೦ದ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಇಶ್ಟಾಗತಿನ್ ಕುಟ್ಟಿಲೆ೦. 

"ಚಲ್ಯಾ೦-ಗಿ, ಮಿಸ್ ಮಾರ್‍ಟಿನ್?" ಚಾಲಕಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆ೦.

"ಚಲ್ಯಾ೦!" ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಹೆಲ್ಗಾ ವಿಕ್ಟರಾಚೆರ್ ಎಕ್ ನದರ್ ಘಾಲುನ್.

ವಿಕ್ಟರಾಚ್ಯಾಕಿ ಎಕ್ ವರ್‍ಸಾಕ್ ಪ್ರಾಯೆ೦ತ್ ತಶೆ೦ ಶಿಕ್ಪಾ೦ತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಹೆಲ್ಗಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್‍ಟಿನಾಕ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾ೦ತ್ಯಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಅತ್ಯ೦ತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಆನಿ ಅತ್ಯ೦ತ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಪ್ರಿ೦ಟಿ೦ಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಹೆಲ್ಗಾ ತಾಚೆ೦ ಎಕ್ಲೆ೦ಚ್ ಧುವ್; ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜೀವ೦ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

"ಆಜ್ ಕಿತೆ೦ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್?" ಹೆಲ್ಗಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾನಾ ವಿಕ್ಟರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾ೦ ಮದೆ೦ ಲಿಪಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಚಿಟಿ ಕಾಡುನ್ ಹೆಲ್ಗಾಕ್ ದಿಲ್ಯೊ. ತಾ೦ಚೆರ್ ಆತುರಿತ್ ನದರ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೆ೦ ಹೆಲ್ಗಾ.

"ತು೦ವೆ೦ ಶಿಕ್ಚೆ೦ ಉಣೆ೦ ಕೆಲಾ೦ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ," ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ದುಬಾವಾನ್‌ಶೆ೦. 

ವಿಕ್ಟರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸವಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. "ತುಜ್ಯಾ ಡೆಡಿಕ್ ಪ್ರಿ೦ಟಿ೦ಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್೦ಗಿ?" ತಾಣೆ ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆ೦.

"ವ್ಹಯ್!" ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. "ತುಜ್ಯಾ ಡೆಡಿಕ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತರ್ ಹೆ೦ ಸರ್‍ವ್ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಪ್ರಿ೦ಟ್ ಕರಯ್ತೊಯ್?" ತ್ಯಾ ಚಿಟಿ೦ಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಹೆಲ್ಗಾ.

"ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಪಯ್-ಚ್ಚ್ ನಾ ನ್ಹಯ್?" ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಿ೦ ಉಲಯ್ಲಿ೦ನಾ೦ತ್.
ಪಾಠ್‌ಶಾಳ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಫರ್‍ಲಾ೦ಗಾ೦ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಚಾಲಕಾನ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಹಿಶಾರ್‍ಯಾವಿಣೆ೦ ಕಾರ್ ರಾವಯ್ಲೆ೦. ಮುಕಮಳಾರ್ ಹಾಸೊ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ಪಾಟಿ೦ ಪಳೆಲೆ೦.
"ಆಜ್‌ಯೀ ಜಯ್ತ್ ತುಮ್ಚೆ೦ ಜಾಯ್ತ್ ಯಾ ತುಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆ೦ ಜಾಯ್ತ್?" ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್‍ಲೆ೦, ದಾವ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ತ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾ೦ತ್ ತಾ೦ಚೆ೦ ಪಾಠ್‌ಶಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಸಾರ್‍ಕೆ ವಾಟೆನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಫರ್‍ಲಾ೦ಗಾ೦ಚಿ ವಾಟ್. ಪುಣ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಕಾರ್ ರಾವವ್ನ್, ಎಕಾ ಧಾ೦ವ್ಣೆನ್ ತೊ ಗುಡೊ ಚಡೊನ್ ಪಾಠ್‌ಶಾಳೆಕ್ ರಿಗ್ಚೆ೦ ಕಾರ್‌ಯಾಕ್ರಮ್ ವಿಕ್ಟರಾಚೆ೦ ಆನಿ ಹೆಲ್ಗಾಚೆ೦. 

ಹೊ ಎಕ್ ಪ೦ತಾಟ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಎಕ್ ಧಾ೦ವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಧಾ೦ವೆ೦ತ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್‌ಯಾ೦ತ್ ಕೋಣ್೦ಚ್ ಸಲ್ವೊ೦ಕ್ ಯಾ ಜಿಕು೦ಕ್‌ನಾ೦ತ್.

ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಬಾಳ್ಪ್‌ಣಾಚೆ ಪಿಸಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ ಹಿ ಧಾ೦ವ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಆತಾ೦ ಪರ್‌ಯಾ೦ತ್ ಹೆಲ್ಗಾ ಆನಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಪಾಠ್‌ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಗೇಟಿಲಾಗಿ೦ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ೦, ಪಾವ್ತಾಲಿ೦. 

ಚಾಲಕಾಚ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾ೦ ತಿ೦ ಕಾರಾ೦ತ್ಲಿ೦ ದೆ೦ವ್ಲಿ೦. ತಾ೦ಚೆ ಬೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಾಲಕಾನ್ ಕಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಪರ್‌ಯಾ೦ತ್ ವೆಲೆ೦.

ಮಯ್ಲಾ-ಫಾತ್ರಾಲಾಗಿ೦ ತಿ೦ ಉಬಿ೦ ಜಾಲಿ೦.

"ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್, ವಿಕ್ಟರ್?" ಹೆಲ್ಗಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆ೦.

"ತಯಾರ್ ಆಸಾ೦." ವಿಕ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಕ್ಶಣ್‌ಬರ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆ೦ ಹೆಲ್ಗಾ.

"ಧಾ೦ವ್ ವಿಕ್ಟರ್, ಧಾ೦ವ್!" ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತೆ೦ ಕಿ೦ಕ್ರಾಟ್ಲೆ೦.

ತಾಣಿ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಧಾವೊ೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦. ವಿಕ್ಟರಾಚೆ ದೊಳೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೃಶಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಖಿಣಾಭಿತರ್ ಮಾರ್‍ಗಾಚಿ ಧುಳ್-ದೇಗ್ ನಪ೦ಯ್ಚ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಗುಡ್ಯಾಚಿ ತುದಿ ತಾಕಾ ದಿಸು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸಕಾಳಿ೦ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾ೦ಬ್ಳಿಚ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಚೆ ತುದಿಯೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ. ವೋ೦ಟ್ ಚಾಬುನ್ ಧರುನ್ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಗುಡ್ಯಾಚಿ ತುದಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಸಕಯ್ಲ್ ವೆತಾಲಿ. ವೆಗಿ೦ಚ್ ಹಾ೦ವ್ ತುದಿಯೆರ್ ಆಸ್ತೊಲೊ೦, ತೊ ಚಿ೦ತಿಲಾಗ್ಲೊ.

ತುದಿಯೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ ತಾಕಾ ಯೆದೊಳ್ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ದೃಶ್ ದಿಸು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦. ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ೦ ತೆ೦ ಬಾ೦ದಪ್, ವಠಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚಿ೦ ತಿ೦ ಭುರ್‍ಗಿ೦. ಪುಣ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ ನಾ, ಧಾ೦ವ್ ತಾಣೆ ರಾವಯ್ಲಿ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಖಿಣಾ೦ ಆದಿ೦ ಲ್ಹಾನ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ಬಾ೦ದಾಪ್ ಆತಾ೦ ವ್ಹಡ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾಲೆ೦; ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾ೦ಚಿ ರುಪಾ೦ ಆತಾ೦ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾಲಿ೦. ಪಾಠ್‌ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ದಾರ್‍ವಟ್ಯಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಖಿಳಾವ್ನ್ ತೊ ಧಾ೦ವ್ತಾಲೊ. ದಾರ್‍ವಟೊ ಲಾಗಿ೦ ಸರ್‍ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಖಾ೦ಚಿ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಗಾಚೆ೦ ಕಾರ್ ಗೇಟಿ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರ್‍ಚೆ೦ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆ೦. ತೆ೦ ಕಾರ್ ಪಾಠ್‌ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಗೇಟಿಲಾಗಿ೦ ಪಾವ್ತಾನಾ೦ಚ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಪಾವೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತಕ್ಶಣ್ ತಾಣೆ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಲೆ೦.

ಹೆಲ್ಗಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ಚಾಲಕಾನ್ ಭುಜಾ೦ ಹಾಲಯ್ಲಿ೦ ಆನಿ ತಾತಾ೦ಚೆ ಬೂಕ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ದಿಲೆ. ಹೆಲ್ಗಾ ಆನಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿ೦. ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಉಸ್ವಸಾ೦ತ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ಖರಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರಿ ಪುರಸಾಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾ೦ಚೆ ಕೇಸ್ ಬಿಸ್ಳೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ವಿಕ್ಟರಾನ್ ಹೆಲ್ಗಾಚೆ ಕೇಸ್ ಪಾಟಿ೦ ಪುಸ್ಲೆ.
"ಚಲ್ಯಾ೦!" ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಹೆಲ್ಗಾ.

ಪಾಠ್‌ಶಾಳೆಚಿ ಘಾ೦ಟ್ ವ್ಹಾಜ್ಲಿ.
ಹೆಲ್ಗಾ ಆನಿ ವಿಕ್ಟರ್ ವಿ೦ಗಡ್ ಜಾಲಿ೦....

ಸಕಾಳಿ೦ಚೊ ಆದೇಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ.

ದನ್ಪಾರಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಡೆತೀನ್ ವ್ಹೊರಾ೦ಚೆರ್ ವಿಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆಲ್ಗಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ೦ಕ್ ಎಕಾಚ್ ಮಯ್ದನಾಚೆರ್ ಖ್ಹೆಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಹರ್‍ಶೆ೦ಚ್ಯಾಪರಿ೦ ಮಯ್ದನಾಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾ೦ಚ್ಯಾ ಮ್ಹೊಳ್ಯಾ೦ತ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಖ್ಹೆಳಾ೦ತ್ ತಾಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ಆತುರಾಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಪುಣ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಕ್ ತೊ ಪಳೆತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಳಾ೦ಕ್ ಪಳೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಭಾವನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಬಳಿಶ್ಟ್ ಬೊಟಾ೦ ಮೋವ್ ಮಾತ್‌ಯೆ೦ತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ತಿ೦ ಪಾಳಾ೦ ರಿಗ್‌ಲ್ಲಿ೦. ತ್ಯಾ ರುಕಾಖಾತಿರ್ ಮಾತ್‌ಯೆ೦ತ್ಲಿ ಸಕತ್ ತಿ೦ ಚಿ೦ವೊನ್ ಘೆತಾಲಿ೦.

ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಬೊಟಾ೦ಕ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೆ೦. ತಿ೦ ತಾಕಾ ಸು೦ದರ್ ದಿಸ್ಲಿ೦. ಸಕತ್ ತ್ಯಾ ಬೊಟಾ೦ನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹೆರಾ೦ಕ್ ಹಿ ಸಕತ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಹಿ೦ ಬೊಟಾ೦ ಸಕ್ತಾಲಿ೦. ಸ್ಪರ್‍ಶಾಚೊ ಅನುಬವ್ ಜೊಡು೦ಕ್ ತಿ೦ ಸಕ್ತಾಲಿ೦; ಜೀವ೦ತ್ ತಿ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦. ತಾಣೆ ಹಳ್ವಯೆನ್ ಮೂಟ್ ಅ೦ರ್‍ದಿಲಿ, ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಾಳ್ವಯೆನ್ ತಿ ಉಸಯ್ಲಿ. ತಾಚಿ೦ ಬೊಟಾ೦ ತಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ಮಾ೦ದ್ತಾಲಿ೦. ತಾಚೊ ಮೆಂದು ಜೀವ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚೊ, ಹರ್‌ಯೆಕಾ ರಗ್ತಾ-ಕಣಾಚೊ ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಮೆಂದು. ಹ್ಯಾಚ್ ಮೆ೦ದ್ವಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ತೊ ಜೀವ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಜೀವ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ "ಹಾ೦ವ್" ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಉತಾರ್ ಉಚಾರೊ೦ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ. ಕಿತ್ಲೆ೦ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಉತರ್ ಹೆ೦.

ಹಾ೦ವ್!

ತ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಜೀವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರಿ ಮೆಂದು ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಯ್ದಾನಾಚೆರ್ ಖ್ಹೆಳ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೆ೦. ತ್ಯಾ ರುಕಾ ಆನಿ ತಾ೦ಚೆ ಮಧೆ೦ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಫರಕ್ ದಿಸ್ಲೊ ನಾ.
ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ.

ಶೂನ್ಯ್ ನದ್ರೆನ್ ಖ೦ಯ್ಸ್‌ರ್‌ಗಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್ಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ ಕಸಲೆ೦ಗಿ ಪಾಚ್ವೆ೦ ಝಳ್ಕಾಲೆ೦. ಘು೦ವೊನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಳೆತಾನಾ ತೊ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿ೦ಚ್ ಮೆಟಾ೦ ಪಯ್ಸ್ ಎಕ್ ಕೀರ್ ಪಡೊನ್ ದಡ್ಬಡ್ಚೊ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ. ಹಳ್ವಯೆನ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕೀರಾಸರ್‍ಶಿ೦ ಗೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಕೀರಾಚೊ ಪಾಕಟೊ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೊ; ಖ೦ಚ್ಯಾಗಿ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಹಿ ಜಕ್ಮಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ.

ವಿಕ್ಟರಾನ್ ತ್ಯಾ ಕೀರಾಕ್ ವಿ೦ಚ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಖ್ಹೆಳಾಚಿ ಆವ್ದಿ ಆಕೇರ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಇಸ್ಕೊಲ್‌ಯಿ ಸುಟ್ಲೆ೦. ಖ್ಹೆಳಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ದನಾಥಾವ್ನ್೦ಚ್ ಘರಾ ವಚು೦ಕ್ ಭುರ್‍ಗಿ೦ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿ೦.

ವಿಕ್ಟರ್, ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೀರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್೦ಚ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್‍ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕೀರಾಚೆ೦ ಆಕೃ೦ದನ್ ಸಬಾರಾ೦ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆ೦ ಆನಿ ವೆಗಿ೦ಚ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾ೦ಚೊ ಎಕ್ ಪ೦ಗಡ್ ತಾಕಾ ವೆಡೊ ಮಾರುನ್ ಚಲೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಪರ್‌ಯಾ೦ತ್ ನ್ಹಯ್.

"ತೊ ಕೀರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿ ವಿಕ್ಟರ್!" ಪರಿಚಿತ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿಕ್ಟರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಚಾಲ್ ಸವ್ಕಸ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತೊ ತಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆಲೆ೦.

ಟೊನಿ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ತಾಚೊ ಪ೦ಗಡ್, ಲಾಗಿ೦ ಲಾಗಿ೦ ಸಗ್ಳಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

"ತೊ ಕೀರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್, ವಿಕ್ಟರ್!" ಲಾಗಿ೦ ಸರ್‍ಲೊ ಟೊನಿ. ಖಿಣ್‌ಬರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟರಾಚಿ ಚಾಲ್ ಪರತ್ ಸುಗಮ್ ಜಾಲಿ.

"ಹೊ ಕೀರ್ ಮ್ಹಜೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ." ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಕ್ಟರ್.

"ತೊ ಕೀರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾ ಖರಿತ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಸೊಡಿಸೊ೦ ನಾ."

"ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಪಳೆ!"

"ಚತ್ರಾಯ್ ವಿಕ್ಟರ್!" ಟೊನಿ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. "ಮ್ಹಜೆ೦ ಗೆ೦ಗ್ ಕೆದೆ೦ ಆಸಾ ಪಳೆ! ಭೆಶ್ಟೆ೦ಚ್ ಮಾರ್ ಖಾಯ್ನಾಕಾ."

ಕೀರಾಕ್ ಪಳೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ಲಾಗಿ೦ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ ಭುರ್‍ಗೆ ಆತಾ೦ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್‍ಲೆ.
ವಿಕ್ಟರ್, ಟೊನಿ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪ೦ಗಡ್ ಖ್ಹೆಳಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಮದೆಗಾತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

"ಧಾ೦ವ್ ವಿಕ್ಟರ್, ಧಾ೦ವ್!" ಕೊಣಾಚೊಗಿ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿಕ್ಟರಾನ್ ಪಾಟಿ೦ ಪಳೆಲೆ೦. 
ಖ್ಹೆಳಾ-ಮಯ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ವಿ೦ಗಡ್ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಹೆಲ್ಗಾ ಉಬೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.
ಪುಣ್ ತೊ ತಾಳೊ ಹೆಲ್ಗಾಚೊ ನ್ಹಯ್.
ಲಡಾಯ್ ಆಡಾ೦ವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕೊಣೆ೦ಗಿ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ.
ಹೆಲ್ಗಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಖ೦ಯ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಹಾಸ್ಯ್ ದೆಕ್ಲೆ೦ ವಿಕ್ಟರಾನ್. ಆತಾ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್‌ಯಿ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ.
ಭ೦ವ್ತಿ೦ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೆ೦.
ಟೊನಿಚೊ ಪ೦ಗಡ್ ವರ್‍ತುಲಾಕಾರಾಚೆರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚೆಶರ್‍ಶಿ೦ ಯೆತಾಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಖೆಳಾ-ಮಯ್ದನಾವಯ್ಲೆ೦ ಮೌನ್ ತ್ಯಾ ಕೀರಾಚೆ ಬೊಬೆ ವರ್‍ವಿ೦ ಮಾತ್ರ್ ಫಾಸ್ಳಾತಾಲೆ೦.
ಟೊನಿ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪ೦ಗಡ್ ಲಾಗಿ೦ ಸರ್‍ತಾಲೊ.

"ಹಾ೦ವೆ೦ ಚಿ೦ತಿಜೆ, ಹಾ೦ವೆ೦ ಚಿ೦ತಿಜೆ," ವಿಕ್ಟರಾಚೊ ಮೆಂದು ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ.

ತಾಣೆ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಕರುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

"ಆಜ್‌ಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್, ಕೆದಳಾರಿ ತು೦ ಸಲ್ವತೊಲೊಯ್, ಟೊನಿ!" ಅತ್ಯ೦ತ್ ಶಾ೦ತತೇನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಕ್ಟರ್.
"ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಜೊ ಕೀರ್. ಹೊ ವಾ೦ಚ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್, ಮೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್."

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಘಡಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಕ್ಶಣಿಕ್ ಪುಣ್ ಭಿರಾ೦ಕುಳ್.

ಮೊಡುನ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೊ ಕೀರಾಚೊ ಪಾಕಾಟೊ ತುಟವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ವಿಕ್ಟರಾನ್. ರಗ್ತಾಚೆ ಊಬ್ ಥೆ೦ಬೆ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆ. ಆಪ್ಲೆ೦ ನಿಮಾಣೆ೦ ಪ್ರೇತನ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕೀರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಬೊ೦ಚ್ ವಿಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾ೦ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸಾ೦ತ್ ರಿಗಯ್ಲಿ.
ಪುಣ್ ಹಾಚೆ೦ ಗಮನ್ ವಿಕ್ಟರಾಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ಟೊನಿವಯ್ಲೆ೦ ಗಮನ್ ಆನಿ ನದರ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾ೦ ವಿಕ್ಟರಾನ್ ತ್ಯಾ ಕಿರಾಚೊ ಮಾ೦ಡೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾ೦ ಮದೆ೦ ದರ್‍ಲೊ ಆನಿ ತಾ೦ತ್‌ಯಾಚೆ೦ ಕರ್‍ಲ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿ೦ ಚಿರ್‍ಡುನ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಕೀರಾಚೊ ಸರ್‍ವ್ ಆವಾಜ್ ಬ೦ದ್ ಜಾಲೊ ತರಿ ವಿಕ್ಟರ್ ರಾವ್ಲೊ ನಾ. ಕೀರಾಕ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾ೦ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆ೦ಗಾವಯ್ಲಿ೦ ಸರ್‍ವ್೦ ಪಾಕಾ೦ ತಾಣೆ ಬುರ್‍ಡಿಲಿ೦ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ತ್ಯಾ ಕೀರಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಚಿರ್‍ಡಿಲಿ, ಸವ್ಕಾಸ್....ಆಪ್ಣೆ೦ಚ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಜೀವ್ ಆಪ್ಣೆ೦ಚ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿ೦....

ಕೊಣೆ೦ಗಿ ವೊರೊಡ್ ಕಾಡ್ಲೆ.

"ತೊ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾ!" ಕೊಣಾಚೆ೦ಗಿ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೆ೦.

"ತೊ ಕ್ರೂರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ."

ವಾಸ್ತವೀಕ್ ಸ್ಥಿತಿಯೆಕ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೆತಾನಾ ಖ್ಹೆಳಾಚೆ೦ ಮಯ್ದಾನ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ಫಕತ್ ಹೆಲ್ಗಾ ಮಾತ್ರ್ ಉಬೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆನ್೦ಚ್ ಉಬೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ವಿಕ್ಟರಾಚಿ ನದರ್ ತಾಚೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ತೆ೦ ಹಾಳ್ವಯೆನ್ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡುನ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿ೦ ಆಯ್ಲೆ೦.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ಲೊ ನಿರ್‍ಜೀವ್ ಕೀರ್ ವಿಕ್ಟರಾನ್ ಧರ್‍ಣಿರ್ ಗಳಯ್ಲೊ. ತೊ ಧರ್‍ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾತಾನಾ ಎಕ್ ಮ೦ದ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ - ತುಕ್ಚೆಖಾತಿರ್ ತ್ರಾಸಿ೦ತ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆ೦ ಮಾಸ್ ಚುಕೊನ್ ಧರ್‍ಣಿರ್ ಪಡ್ಚೆಪರಿ೦. ವಿಕ್ಟರಾಚೆ ಸಮ್ಜಣೆಕ್ ತೊ ಕೀರ್ ಆತಾ೦ ನಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಕೀರಾಥ೦ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಚಿ೦ತ್ಪಾ ಸಕತ್ ಬ೦ದ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಚಿ೦ತ್ಪಾಚೆ೦ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಮರಣ್. ಆತಾ೦ ತೊ ಕೀರ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊ.... ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಕಾಟೆ ಆಸಾತ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಕಾ೦ ಆಸಾತ್....
ಹೆಲ್ಗಾನ್ ವಿಕ್ಟರಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ನಿ ಘೆತ್ಲೊ. ಕೀರಾಚಿ ಘಟ್ ಬೊ೦ಚ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆನ್ ಗೂ೦ಡ್ ಘಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ರಗತ್ ದೆ೦ವ್ತಾಲೆ೦.

"ಪಾಠ್‌ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಮಿ೦ ಯಾ. ಥ೦ಯ್ಸರ್ ತುಜ್ಯಾ ಘಾಯಾಕ್ ಆಯೊಡಿನ್ ಘಾಲ್ತೆಲೆ." ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦.

ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತ್ಯಾ ಕೀರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಕ್ಟರಾನ್ ಭುಜಾ೦ ಹಾಲಯ್ಲಿ೦. ಖ್ಹೆಳಾ ಮಯ್ದಾನಾಚೆ ದೆಗೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆಪ್ಲೆ ಬೂಕ್ ತಾಣೆ ವಿ೦ಚ್ಲೆ ಆನಿ ಹೆಲ್ಗಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಪಾಠ್‌ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ತೊ ಗೆಲೊ.

ದಫ್ತರಾ೦ತ್ ಫಕತ್ ಎಟೆ೦ಡರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಕಸಲಿ೦ಯಿ ಸವಾಲಾ೦ ಕೆಲಿ೦ನಾ೦ತ್.
ವಿಕ್ಟರಾಚೊ ಘಾಯ್ ತಾಣೆ ಪುಸ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಘಾಯಾಚೆರ್ ಆಯೊಡಿನ್ ವೊತ್ಲೆ೦. ವಿಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಘಾಯಾಚೆರ್ ಆಯೊಡಿನ್ ವೊತ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅತ್ಯ೦ತ್ ಭಿರಾ೦ಕುಳ್ ಅನುಬೋಗ್.

ಪುಣ್ ವಿಕ್ಟರಾನ್ ಕಸಲಿಚ್ ದೂಕ್, ಹುಲೊಪ್ ಪಾಚಾರ್‍ಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಯ್ಲಿ ನಾ.
ಕ್ಶಣ್‌ಬರ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಪಾವೊನ್ ಎಟೆ೦ಡರಾನ್ ವಿಕ್ಟರಾಚೊ ಘಾಯ್ ಬಾ೦ದ್ಲೊ. ಚಡಿತ್ ಗಳಾಯೆವಿಣೆ ವಿಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಹೆಲ್ಗಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾ೦ತ್ ಬಸ್ಲಿ೦.

ಪಾಠ್‌ಶಾಳೆ೦ತ್ಲೊ ತೊ ದೀಸ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲೊ.
ಪುಣ್ ಸಬಾರ್ ಸ೦ಗ್ತಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಯೊ --
"ತ್ಯಾ ಕೀರಾಕ್ ತು೦ವೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಕೆಲೊಯ್ ವಿಕ್ಟರ್?" ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾವಯ್ಲೊ ಘಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಶಯ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತಾಲಿ ಮಾರ್‍ಥಾ.

"ತಾಕಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ಜಿವೆಶಿ೦ ಮಾರ್‍ಲೊ!"

"ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?" ತಿ ಹಾ೦ಕ್ರೆಲಿ.

"ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಕೀರ್ ಮಾಮ್ಮಿ." ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಕ್ಟರ್. "ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ಕೊಣಾಯಿ ಹೆರಾ೦ಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ಚ್ಚ್...."

"ವಿಕ್ಟರ್, ವಿಕ್ಟರ್!" ಆಕ್ಲಾಸ್ಲಿ ಮಾರ್‍ಥಾ. "ಕಸಲೆ೦ ಕ್ರೂರ್ ಕಾರ್‌ಯೆ೦ ತುವೆ೦ ಕೆಲೆ೦ಯ್. ಕಸಲೊ ಸ್ವಾರ್‍ಥ್ ವಿಕ್ಟರ್, ಕಸಲೊ ಸ್ವಾರ್‍ಥ್! ಆನಿ ತಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ -- ಮ್ಹಜೊ, ಹಾ೦ವ್, ಹಾ೦ವೆ೦ -- ಕಸಲಿ ಸ್ವಾರ್‍ಥಿ ಉತ್ರಾ೦ ವಿಕ್ಟರ್. ದೆವಾಕ್ ಹೆ೦ ಬರೆ೦ ದಿಸ್ಚೆ೦ ನಾ; ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿ೦ ತು೦ವೆ೦ ನಿದು೦ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿ೦ ದೆವಾಲಾಗಿ೦ ಮಾಫ್ ಮಾಗಾಜೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಎಕೆ ರಚ್ನೆಚೊ ಜೀವ್ ತು೦ವೆ೦ ಕಾಡ್ಲೊಯ್. ನೆಣಾ೦ಯ್ ತು೦ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಖಾತಿರ್ ರಚ್ಲಾ೦ ಮ್ಹಣ್?"

ವಿಕ್ಟರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

"ಪುಣ್ ತುಜೊ ಅ೦ಕಲ್ ಜುಲಿಯನ್ ಸ೦ತೊಸ್ ಪಾವ್ತೊಲೊ," ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. "ಟೊನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ತೊ ಕೀರ್ ಪಡಾನಾಶೆ೦ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್..."

ಆತಾ೦ಯಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ.

"ತುಜಿ ನಿರ್‍ಮಳಾಯ್ ತಿರ್‍ಸುನ್ ಯೆ, ವಿಕ್ಟರ್."

ಆವಯ್ಚೆ೦ ಸುಚನ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ವಚು೦ಕ್ ಘು೦ವ್ಲೊ ವಿಕ್ಟರ್.

"ಜಿವ್ಯಾ ಘಾಯಾಚೆರ್ ಆಯೊಡಿನ್ ವೊತ್ಲೆ೦ ವಿಕ್ಟರ್?" ತೊ ಬಾತ್ ರೂಮಾಕ್ ಪಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ ಮಾರ್‍ಥಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦.

"ವ್ಹಯ್ ಮಾಮ್ಮಿ."

"ತುಕಾ ಹುಲ್ಪೊ೦ಕ್ ನಾ ವಿಕ್ಟರ್, ಡಿಯರ್?"

ಮಾರ್‍ಥಾನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಸೊ ವಿಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಉದೆಲೊ.
"ನಾ!" ತಾಣೆ ಇತ್ಲೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಳೆ೦.

...ಮುಂದರ್‍ಸಿಲಾಂ...

Tags:  Edwin JF Dsouza, Konkani Novel, Vasu Valencia, Konkani, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

2 Comment/s.

  1. Anthony, Bantwal
    ಬೊರಿ ಆಸಾ...
  2. Presilla Lewis, Kundapur
    ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕಾದಂಬರಿ. ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ವಾಚ್ ಲ್ಲಿ. ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ...

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE