+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

26  -   ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆಂ...  : ಫ್ರೇಮ್

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

'ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಚವ್ಕಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್' ಅಶೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಯೆಂವ್ಚೊ, ಉಲ್ಲೇಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಪಾತ್ರ್. ತಾಚ್ಯಾ 'ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ' ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಮಾಲಕ್ ಗಂಗಾಧರಾಚಿ ಮಾಯಿ ಅಶೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾ. (ಹಿ ಕಾಣಿ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊನ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣೊ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ಎಕ್ವೀಸ್ ಕಾಣಿಯೊ ಬುಕಾಂತ್ ಆಸಾ.) 

...ಸಕಯ್ಲ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಗಂಗಾಧರಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಫಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಕಾಮ್ ರಾವವ್ನ್ ಶೀದಾ ವ್ಹಚೊನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ... ಅಶೆಂ ಫಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಕಾಮ್ ರಾವವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಯಿ ಫ್ರೇಮಾ ಭಿತರ್ಲೊ ಫೊಟೊ ಜಾತಾತ್. ತಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮತಿಂತ್ ಜಿತೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಏಕ್ ಚವ್ಕಟ್ ಬಸಯ್ತಾಂವ್. ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ತೀವೃತಾ ಉಣಿ ಜಾತಾನಾ ಫಟೊ ಫ್ರೇಮಾ ಸಮೇತ್ ಖಂಯ್ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಲಿಪ್ತಾ.  

ಮ್ಹಜೆಂ ಆಜಾಳ್ ನಕ್ರೆಂತ್ಲೆಂ ಪೆತ್ತಾಜೆ. ನಕ್ರೆಂತ್ ದೋನ್ ಪೆತ್ತಾಜೆ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಮಲ್ಲ ಪೆತ್ತಾಜೆ, ದುಸ್ರೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಜಾಳ್ ಕಿನ್ಞಿ ಪೆತ್ತಾಜೆ. ಹೆಂ ಕಿನ್ಞಿ ಪೆತ್ತಾಜೆ ಆತಾಂ ಭಾಭಾವಾಂ ಮದೆಂ ಹಕ್ಕಾನ್ ವಾಂಟೆ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿಕೀ ಕಿನ್ಞಿ ಜಾಲಾಂ. ಆತಾಂಯ್ ಬಾಕ್ಯಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯಾ ಜೆನಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್  ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಆಬ್ ಕಚ್ಚು ಸೊಜಾನ್ - ಜೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸೊಜ್ - ಕೆಲ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ಜಾಗೊ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ, ವಾಂಟ್ಯಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾ ಸರಿಯೊ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್, ಲಚ್ಚಿಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ದಿಸ್ತಾತ್. 

ಪಯ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೊ ಜಾಗೊ ಆಬಾಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್, ಆಮ್ಚೊ, ನಾತ್ರಾಂಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ಘರಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಭೊಂವ್ತಾನಾ ಆತಾಂ ಆಮಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾಮಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್, ಹೊ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಮಾಮಾಚೊ ಜಾಗೊ, ಹೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾಮಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಗೀಟ್ ಖಂಯ್ಗೀ ಮನಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ, ಧೊಸ್ತಾ!!!

ಆತಾಂ ತೀನ್ ಘರಾಂ. ಪೂಣ್  ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆಂ ಘರ್ ಆಸ್ತಾನಾ - ಆತಾಂ ತೆಂಯಿ ನಾ, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾಮಾಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಹೊ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿರುಚಿಚೆಂ ಘರ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲಾಂ - ಲಗ್ಬಗ್ 30 ವರ್ಸಾಂ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಫಟೊ ಫ್ರೇಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಸಕಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೆಂ ರೀಪ್. ತಾಚೆರ್ ಫಟ್ಯಾಚಿ ಸಕಯ್ಲಿ ಕೂಸ್ ಬಸ್ತಾಲಿ ಆನಿ ವಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಂವ್ಕ್ ಖಿಳೆ. ಆಲ್ತಾರಿಚ್ಯಾ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಫಟೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊಂಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಂ. ಫೊರಾಸ್ಕಾಚೊ, ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾಯೆಚೊ, ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ, ಸಾಂ. ಲೊರೆಸಾಚೊ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಫಟೊ, ತಾಂತುಂ ಎಕಾ ಕುಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳಿಜ್, ದುಸ್ರೆ ಕುಶಿಂತ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳಿಜ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಫಟ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಕಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಶೇಶತಾ ನಾ. ಪೂಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕಾ ಫ್ರೇಮಾಂತ್ ದೋನ್ ಫಟ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಶೇಸ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಪೊಕ್ರಿ ಕರ್ತಾನಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣೆ ಜೆಜು-ಮರಿ ಪಳೆತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್!

ಫಟ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂತ್ ಭಕ್ತ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮಾಗಿರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಮಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಬಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚೆ ಫಟೊ ಆಯ್ಲೆ. 

ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಮಾಮಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯೊ ಫಟೊ ಆಯ್ಲೆ. ಕಾಜಾರಾಚೆ ಫಟೊ ಯೆತಾನಾ ಜಾಗೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡೆ ಸಾಂತ್ ಭಕ್ತ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ. 

ಸಾಂತಾ ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಫಟ್ಯಾಂಕ್ ರುಕಾಚೆ ಸಾದೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ತರ್, ಕಾಂಯ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಮಾಂನಿ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾವರ್ಣಾಚೆ ಫ್ರೇಮ್. ಮಾಗಿರ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಶನ್ ಆನಿ ಡಿಜಾಯ್ನರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಯ್ಲೆ. ಫಟೊಯಿ ಕಾಳೆ ಧವೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ರಂಗ್‌ ರಂಗಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಿ ಬರಿ ಸೀನರಿ ಆಯ್ಲಿ. ಹಿ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾ ಫ್ರೇಮಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ.

ಹಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾಳಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ  ತೀನ್-ಚಾರ್  ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಘರಾಂನಿ ಅಸಲೆಚ್ ಫಟೊ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಬದ್ಲಾವಣ್‌ಯೀ  ಸಾದಾರಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಅಭಿರುಚಿಂತ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ಫೊಟ್ಯಾಂನಿ, ಸಾಂಗಾತಾ ಫಟೊ ಫ್ರೇಮಾಂನಿ.

ಆತಾಂಚೆ ದಸ್ತುರೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಕಾಳಿಂ ಮೋರ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ತಸ್ವೀರ್ ಸೊಧುನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ 8X12 ಫ್ರೇಮ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾತ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಟ್ಯಾಂಕ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರೇಮ್.

ಫ್ರೇಮ್‌ಯೀ ಬದಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಪಯ್ಲೆ ಸಾದ್ಯಾ ರುಕಾಂತ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಮಾಗಿರ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೊರ್ಡ್, ಮಾಂವ್ಟ್ ಆನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಪುರ್ನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಇಲ್ಲೊ ದುಡು ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬಿಟಿಚೊ, ಸಾಗ್ವಣೆಚೊ ಫ್ರೇಮ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋರ್ಡ್, ಫಾಯ್ಬರ್, ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಶನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಗಿರ್ಬುಜಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಫ್ರೇಮಾಂಕ್ ಮಯ್ಪಾಸಾಚೊ ಬಾಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಫಟೊ ಫ್ರೇಮಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಿರ್ಬುಜ್ಯೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಬಾಂದ್ತಾಲ್ಯೊ. ಆಜ್ ಘರಾಂಚ್ ಕೊಂಕ್ರಿಟಿಚೆ ಫ್ರೇಮ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಫ್ರೆಮಾ ಭಿತರ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಫ್ರೆಮಾಕ್ ವಾ ಗಿರ್ಬುಜೆಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್  ನಾ.

ಆಮ್ಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಫ್ರೇಮಾಪರಿಂ. ಹಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಫ್ರೇಮ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಿತಾ. ಸಾದೊ ಲೋಕ್ ತಾಚೆ ಭಾಯ್ರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಚನಾ. ಚಿಂತುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಸಾದೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾ. ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್  ಮ್ಹಣ್ತಾ, 'ವ್ಯವಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ವ್ಯವಸ್ತೆಕ್ ವಿರೊಧ್ ಭಿಂ ಆಸ್ತಾ. ತೊ ಫ್ರೇಮ್ ವಾಡ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಕುಸ್ಕತಾ. ನವ್ಯಾ ವಿರೊಧ್ ಪರತ್ ಭಿಂ ಕಿರ್ಲತಾ.'

ವ್ಯವಸ್ತೆಂತ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ  ಫೊಟೊ ಫ್ರೇಮ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾತಾ. ಗಾಂಧಿಚೊ ಫೊಟೊ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ದವರ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಮೊಗಾನ್ ನ್ಹಯ್. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಸಂವಿಧಾನ್ ಶಿಲ್ಫಿ ಆಂಬೇಡ್ಕರಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಸಬಾರ್ ಮಂತ್ರಿಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೊಪ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ. ದಲಿತ್ ಆನಿ ಬಾಮುಣ್ ವಾದಾಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಎಕಾ ಫ್ರೆಮಾಂತ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಜಮನಾಂತ್. ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಲೆಕಾಕ್ ನಾಂತ್ ತರೀ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೊಟೊ ಫ್ರೇಮಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಗುಣಾಂಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಮಹಾನ್ ಜಾತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ದವರ್ಯೆತ್.

ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲಿ ವ್ಹಡ್ ಗಜಾಲ್ ಕಾಲೆಂ ಆಸಾ? ಖಬರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಜರ್ ಜಲ್ಮಾಚಿ, ಮೊರ್ನಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂವಡ್ತಾ. ತುಮಿ ಜಾಯ್ ತರ್ ಪಳೆಯಾ ರಾಕ್ಣೊರ್ ಆನಿ ಉದಯವಾಣಿರ್ ಚಡಾವತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಮೊರ್ನಾಚಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ. ತಾಚೆ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಛೆ, ಪಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚುರ್ಚುರೆ. ಕಾಜಾರಿ ತರ್ನಾಟೊ ತರ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭಿರ್ಮತ್ ಚಿಂತ್ತಾತ್, ಕೊಣಿ ವಳ್ಕಿಭಾಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ!

ಅಸಲ್ಯೊ ಲೊಕಾ ಮತಿಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯೊ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಜಾಲಿಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ತಾಂಕ್. ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಫ್ರೇಮ್‌ಯೀ ನವ್ಯಾ ರುಪಾಕ್ ಬದ್ಲತೆ ಆಸಾ ತಿ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್. 

Tags:  Vithori Karkal, Vithori, Photo Frame, Old Memory, Sweet Memory, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. praveen, Kulshekar
  ಭಾರಿ ಬೊರೆ ಲೇಕನ್, ವಿತೊರಿಕ್ ಆಭಿನಂದನ್ .... ಪ್ರವೀಣ್ ತಾವ್ರೊ ಕುಲ್ಶೇಕರ್
 2. Joel Dalmeida, Brahmavar
  ವಿತೊರಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನಿ. ವಾಚುನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಚಡಿತ್ ಬರಯಿತ್ತ್ ರಾವ್. ಸರ್ವ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆನಿ ರಾಟಾವಳಿಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾ.
 3. Jason Rodrigues, Mangalore
  ಹಾಂವ್ ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ -ಕ್ ಆಬಾರ್ ಮಾಂದ್ತಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂಚ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.
 4. Janice Serrao, Sharjah
  Very nice contents and great writing. Really looking forward to the articles more.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE