web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ 55 ವರ್ಸಾ೦ಚೆ೦ ಜಿವಿತ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 55 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಖಳನಾಸ್ತಾಂ, ವಳನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ವಾವ್ರ್  ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ  ಭೊವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂ ಪಯ್ಕಿ  ಮೈಸೂರ್ಚೊ 'ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ'ಯಿ ಎಕ್ಲೊ. ಮಟ್ವ್ಯೊಕಥಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ತಾಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂ ಆನಿ ಮೊಗಾಚೆಂ ಶೆತ್. 2019 ವರ್ಸಾಚೊ 'ದಾಯ್ಜಿದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್' ಜೊಡ್ಲಲ್ಯಾ 'ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ' ಹಾಚ್ಯಾ  ಸಾಹಿತಿಕ್  ವಾವ್ರಾಚಿ ಏಕ್ ಝಳಕ್!

ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ೦ ಸಾ೦ಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಶಹರ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ೦ವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೈಸೂರಾ೦ತ್  ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಆನಿ ಸ೦ಸ್ಕ್ರತೆಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಉರ೦ವ್ಕ್  ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಸೊಜ್ ವಾ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಯಿ ಎಕ್ಲೊ. ಮೈಸೂರ್‌-ಚೊ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಭಾರಿ, ಫುಡಾರಿ ಆನಿ ರಾಯ್‌ಭಾರಿ ತೊ. ಕರ್ನಾಟಕಾ೦ತ್,  ಗೊ೦ಯಾ೦ತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖ೦ಚ್ಯಾಯಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿಚೆ೦ ಕಸಲೆ೦ಯಿ ಕಾರ್ಯೆ೦ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಹಾಜರ್. ಭೋವ್ ಸಾದೆ೦ ಆನಿ ಸರಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ತಾಚೆ೦. ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಮೊವಾಳ್ ಉಲೊವ್ಣೆ೦. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾ೦ಚ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾ೦ಕಡೆ  ಬರೊ ಸ೦ಬ೦ಧ್ ದವೊರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ತಸೊ ಅಪ್ರೂಬ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಖುಶಾಲಾಯ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ೦ಭೀರಾಯ್ ದಾಕೊ೦ವ್ಚೊ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ,  ದೆ| ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಸಲ್ದಾ೦ಜ಼್(ಖಡಾಪ್), ದೆ| ಜೆ.ಸಿ.ವೇಗಸ್(ಸಿರಿವ೦ತ್) ಹಾ೦ಚೊ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾವ್ನ್  ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.   

ಮಂಗ್ಳುರ್-ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಚೆ ಬಗ್ಲೆನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಚೆ, ನಿರ್ಕಾಣ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಗ್ಗ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಲ್ಹಾನ್ ಪೆಂಟೆಂತ್, ಭಾರತಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ, ವಲೇರಿಯನ್ ಸೋಜ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಲೇಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಖಾಲ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲಾ.  

ಹಾಚಿ ಪ್ರಥಮ್ ಕಥಾ, 'ಸೊರ್‍ಯಾವರ್ವಿಂ ಚುರ್ಚುರೊ' 15-04-1946ವ್ಯಾ 'ರಾಕ್ಣೊ' ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 51 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, 'ರಾಕ್ಣೊ' ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಪುಸ್ತಕಾಂನಿಂ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ 'ಇ-ಪತ್ರಾಂನಿ' ಹಾಚ್ಯೊ 145 ಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಚಡ್, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, ಇತ್ಲ್ಯೊಚ್ ಕವಿತಾ, 80ಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ  ಅಧಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ಆನಿ ಅಂಕಣ್ ಬರ್‍ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಜಾತೆಚ್ ಆಸಾತ್.  

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ  ತಾಚಿಂ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, 'ಜಿನ್ನಿಕೊಣಾಚೆಂ?'(1966), 'ಸತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್' (1967). 'ಧುಳ್' (1990) ಆನಿ 'ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್' (2015). 
ಕವಿತಾ ಸಂಕಲನಾಂ;  'ದೊಂಗ್ರಾವಯ್ಲಿ ವಾಟ್' (2007) ಆನಿ 'ನೆಕೆತ್ರಾಂ' (2013)  ಹಾಚ್ಯೊ ವಿಂಚ್ನಾರ್ ಕಥಾ ಆಸ್ಚಿಂ ಹೆರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ; 'ಫುಲಾಂ ಆನಿ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ', 'ಗುಲೊಬ್ ಆನಿ ಸಾಳ್ಕಾಂ', 'ಲಾರಾಂ ಆನಿ ತಾರಾಂ', 'ಝಳಕ್ ಆನಿ ವಳಕ್',  'ಮೋಗ್ ಆನಿ ಉತಾರ್', 'ತೆರಾ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ', 'ನಿಮಾಣೊ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ಎಕ್ವೀಸ್ ಕಾಣಿಯೊ' ಆನಿ '20ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯೊ'.  

ವಿಂಚ್ನಾರ್ ಕವಿತಾ ಆಸ್ಚಿಂ ಹೆರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ; 'ರವಿ ಆನಿ ಕವಿ', 'ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ್', 'ಕಾನಡಿ ಮಾತಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ', 'ಕವಿತಾಮೃತ್', 'ಕುಪಾಂ ಪೊಂದ್ಲಿಂ ಮುಖಾಂ', 'ಮೊತಿಯಾಂ ಆನಿ ತಾರಾಂ', 'ದರ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್', 'ಸಾಗೊರಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಚ್ಯೊ ಝರಿ', '20 ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡಾಚ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ' ಆನಿ 'ಕವ್ಳ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂಚಿಂ ನವ್ಲಾಂ'. 

ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ, ತಾಣೆಂ  ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'ಲೂರ್ದ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶನಾ' ಥಾವ್ನ್, 'ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ', 'Brilliant Strides' ಆನಿ 'ಲೂರ್ದ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.
ವಲ್ಲಿವಗ್ಗ ಚ್ಯೊ 40 ಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಚಡ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಸಬಾರ್ ಕವಿತಾ, ವಿವಿಧ್ ಲೇಖನಾಂ, ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್, 'ತರಂಗ', 'ತುಷಾರ', 'ಸುಧಾ', 'ಮಯೂರ', 'ಉದಯವಾಣಿ' ಆನಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ತಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸರಾಗ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಯೆತೇಚ್ ಆಸಾತ್.  

ತಾಚ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಥಾ, ಕವಿತಾ, ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್; 'ಹನ್ನೆರಡು ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಗಳು', 'ವಿಷು' ಆನಿ 'ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಶತಮಾನದ ಕಥೆಗಳು'. 

ವಲ್ಲಿವಗ್ಗ ಸಾಹಿತಿ, ಕವಿ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಉರ್ಬೆಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿಯೀ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮೈಸೂರ್ ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಹಜಾರಾಚಾಕ್‌ಯಿ ಅಧಿಕ್ ಸಾಂದೆ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಘ್ (ರಿ) 1981. ಹಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಹಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಾಚೊ ಪ್ರಥಮ್ ಸಹ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್,  ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ (1991-1997)  ಸ ವರ್‍ಸಾಂ ಹ್ಯಾ  ಸಂಘಾಚ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಖಾತಿರ್ ಭರ್ಪೂರ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾವ್ರ್ ಆಸೊ ಆಸಾ;
- ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ 'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕೆಂದ್ರಾ' ಖಾತಿರ್ 10,000 ಚದರ್ ಫಿಟಿಂಚೊ  ಜಾಗೊ ರಿಯಾಯ್ತಿ ದರ್ ರು. 1 ಲಾಖ್ ಐವಜಾಕ್ ಘೆತ್ಲಾ. (ಆತಾಂ ಹಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಲಗ್ಭಗ್ 3 ಕರೋಡ್) 22-11-2014 ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್, 2 ಕರೋಡ್ ಖರ್ಚಾರ್, 'ಕೊಂಕಣ್ ಭವನ್' ಬಾಂದುನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲಾಂ.
- ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ, 'ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್' ಆಸಾ ಕರುನ್, 'ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್' ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. 
- 'ಹೆನ್ರಿ ನಾಯ್ಟ್' ಉಬಿ ಕರುನ್, 'ಸಂಗೀತ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್'  ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಆನಿ 'ಮಿ| ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿ ಸೊಜಾಕ್' ಮಾನ್-ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.
- ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್,  'ಹಾಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಪಿಸೊ' ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕರುನ್  'ನಟರತ್ನ್ ಸನ್ನಿ ಎ.ಡಿಸೊಜಾ'ಕ್  ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.

ಕರ್ನಾಟಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ'ಚ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ 1995-1998 ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ(ರಿ) ಹಾಚೊ ಪ್ರಥಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ವಿಂಚ್ನಾರ್ ಸೆವಾ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಯಾ (1995-1998).

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಪ್ರಥಮ್ 'ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಮ್ಮೆಳನಾ' ಚ್ಯಾ  ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ  'ಫುಡಾರ್ ಪ್ರತಿಶ್ಟಾನಾ'(2005) ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆನಿ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವೊನ್, 'ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ'ನ್, 2009 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್' ಹಾಣಿಂ 2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಹಾಕಾ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.

ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ಕವಿ ಸಮ್ಮೆಳನ್ :

1985 : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮೈಸೂರ್ ದಸರಾ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ (ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ)  
1997 : ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ  ಶಿಶು ಕವಿ ಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ. 
2001 : ಸಾಂ-ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್, 'ಕಾಣಿಕ್' ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಹಾಣಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಫಾ| ವೈಟಸ್ ಪ್ರಭುದಾಸ್.
2003 : ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಣಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 'ಕಾವ್ಯ ಗಾಯನ ಕುಂಚ' ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಸಿ. ಶಿವಪ್ಪ.
2004 : ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಹುಭಾಶಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಕೆ. ಎನ್. ಶಿವತೀರ್ಥನ್.
2004 : 23ವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ವೆಳುಸ್ಕರ್.
2005 : ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಹುಭಾಶಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಡೊ| ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ. 
2005 : 17ವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಮಾಲಿ.
2005 : ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣಿಂ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾ'ಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್.   
2007 : ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ 'ಕಲಾಂಗಣ್' ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 'ಕವಿತಾ ಸೊಭಾಣ್' ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ 2007 ಹಾಂತುಂ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ.
2007 : ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಣಿಂ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು, ಕೊಡವ ಆನಿ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂ ಸಂವೆಂ ಮೆಳೊನ್. ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಮಂದಿರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗಮ' ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ) ಹಾಣಿಂ ಶಾಂತಿ ಕಿರಣ್ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 'ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ 2009' ಹಾಂತುಂ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಪೂರ್ಣನಂದಾ ಚಾರಿ. 
2009 : ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ 'ಸಂದೇಶ' ಕಲಾಭವನಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 'ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ'0ತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್.
2010 : ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್, ಮೈಸೂರ್ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ವೀಣೆಶೇಷಣ್ಣ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೊಗಾನ್ ಆಸಾಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಉತ್ಸವ್' ಹಾಂತುಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್.
2011 : ಕರ್ನಾಟಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಮೈಸೂರ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಥಾಯಸ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಆಸಾಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಗಮ್' ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್.
2015 : ಕರ್ನಾಟಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ, ಕನ್ನಡ ಭವನಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, 'ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಭಾಷಾ ಸೌಹಾರ್ದ ದಿನಾಚರಣೆ' ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್.

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂ, ವಿಚಾರ್ ಸಾತಿಂ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಉತ್ಸವ್ ಇತ್ಯಾದಿ...

1993 : ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಉತ್ಸವ್ 'ಸಾಂತ್' ಹಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಸ್ಥಾನ್.
1995 : ಡೊ| ಕಾಶಿನಾಥ್ ಮಹಾಲೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಖಾಲ್ ಸಿರ್ಸಿಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲೆ 20ವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪರಿಷದ್ ಹಾಂತು ಪ್ರಬಂಧ್ ಮಂಡನ್, ವಿಷಯ್: 'ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ.'
1996 : ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 'ರಾಕ್ಣೊ' ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ (ರಿ) ಹಾಣಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಮಂಡನ್, ವಿಷಯ್: 'ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ'.
1997 : ಡೊ| ವಿಲಿಯಂ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಖಾಲ್ ಮುಂಬೈಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲೆ 21ವೆ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದೆಂತ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಮಂಡನ್, ವಿಷಯ್: 'ಪ್ರಥಮ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮ್ಮೇಳಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್'. 
1997 : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಟಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಅಖಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಷತ್ (ರಿ) ಹಾಣಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 'ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ವಿಚಾರ್ ಮಂಥನ್' ಹಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಸ್ಥಾನ್
1997 : ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ (ರಿ) ಹಾಣಿಂ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 'ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಿಚಾರ್ ಗೋಶ್ಟಿ' ಹಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಸ್ಥಾನ್.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಾನ್-ಸನ್ಮಾನ್:

1982 : 'ರಾಕ್ಣೊ' ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್, 'ದೊಂಗ್ರಾವಯ್ಲಿ ವಾಟ್' ಕವನಾಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಬಹುಮಾನ್.
1985 : ದಸರಾ ಕವಿ ಸಮ್ಮೆಳನಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಖಾತಿರ್ ಸನ್ಮಾನ್. 
1997 : ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಉದ್ಯಮಾಕ್ ಕಿರ್ಲೊಸ್ಕರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಪೆನಿ ಲಿ. ಮೈಸೂರ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ 'ವರ್ಸಾಚೊ ನಂ 1 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮ್' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ್.
2001 : ಭಾರತೀಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ (ರಿ) ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಣಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ 'ಕಾಡಾಡಿ' ಕನ್ನಡ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಬಹುಮಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರೊ| ಜಿ. ಎಸ್. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್.
2004 : 'ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್' ಉದ್ಯಮಾಕ್ BVQI ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ISO 9001: 2000 ಅಂತರಾಶ್ಟೀಯ್ 'ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್.
2005 : ಮಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಮ್ಮೆಳನಾ ಪಾಸತ್, ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ನಾರ್ ವಾವ್ರಾ ಖಾತಿರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಘ್ (ರಿ) ಮೈಸೂರ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ್.  
2006 : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊಂಕಣಿ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮುಂಬೈ ಹಾಂಚ್ಯಾ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ 'ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸೆವೆ' ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ್.
2007 : ಜಲ್ಮಾ ಗಾಂವ್ ನಿರ್ಕಾಣ್, ವಗ್ಗ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸೆವೆ' ಖಾತಿರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಮೊನ್ಸಿ. ಡೆನಿಸ್ ಮೊರಾಸ್ ಪ್ರಭು ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಮಾನ್-ಸನ್ಮಾನ್. 
2010 : ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್, ರು. 10,000/- ಐವಜಾ ಸಂವೆಂ, 2009 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ 'ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗವ್ರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಆನಿ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಘರ್‌ಮಂತ್ರಿ, ಡೊ| ವಿ.ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್, ಮಾನ್-ಸನ್ಮಾನ್.
2010 : ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೇಕಕಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ (ರಿ) ಮೈಸೂರ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್, ಹಾಂಚೆ ತರ್ಫೆನ್, ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪ್ ದೊತೊರ್ ಥೊಮಾಸ್ ವಾಜಪಿಳ್ಳ್ಯೆ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್, ಮಾನ್-ಸನ್ಮಾನ್.
2012 : ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್, ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್, ರು. 50,000/- ಐವಜಾ ಸಂವೆಂ, 2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ 'ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಆನಿ ಬೆಂದುರ್ ಸಾ. ಸೆಬೆಸ್ತಾಂವ್ ಜುಬಿಲಿ ಹೊಲಾಂತ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ , ಶ್ರೀ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಚಿನ್ನಾ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್, ಮಾನ್-ಸನ್ಮಾನ್.

 ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ೦ತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾನ್ ಖಳನಾಸ್ತಾ೦, ವೊಳನಾಸ್ತಾ೦ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾ೦ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಕೊ೦ಕ್ಣಿ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿ೦ ಪಯ್ಕಿ ತೊಯೀ ಎಕ್ಲೊ. ಆಜೂನ್ ತಾಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಉರ್ಭಾ ಆನಿ ಉಮೆದ್ ನಿ೦ವೊ೦ಕ್ ನಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾ೦ಚ್ಯಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾ೦ಕಡೆ ಬರೊ, ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಸ೦ಬ೦ದ್ ದವೊರ್ಲಾ. ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿ೦ ಪಯ್ಕಿ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಯಿ ಎಕ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೊ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಲಿಬೆರಾ ಆನಿ ಪೂತ್ ಲೋಯ್, ಹಾ೦ಚೆಸ೦ಗಿ೦ ಮೈಸೂರ್ ಶಹರಾ೦ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯೆಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ವೆರ್,  'ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್'  20 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾ ದಿಸಾ, ದುಬಾಯ್  ಶೆರಾಂತ್  ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಹಾಕಾ, '2019 ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್' ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ತಲೆ!

Tags:  Valley Vagga, CGS Taccode, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

3 Comment/s.

  1. gerald pinto, Kallianpur
    Congrats to Vally Vagga Konkani Sahiti and activist. I read his short story when I was in 9th std in Kannik in 1974 since then continue to read. Three years i was in literry award committee and one year i suggeted his name even though his name was not short listed and rest two accepted and and one of the three was Naa D Souza. Dr Gerry Niddosi
  2. Dr Gerald PInto, Kallianpur
    I knew Valley Vagga from my child hood. I still remember about writting a comment supporting his article about water not freezed below zero degree in Poinaari in 1978. In 2010, i was in the award selection committee for Kranataka Konkani Sahitya Academy. Even though he has not applied and his name was in the selection list i convinsed the other two one of them is Dr NA D Souza and he was selected . I was relieved because Dr Edward and Valley Vagga contrigbuted more to Konkani Sahitya but I got award in 2007. Another year I prop[osed the name of Dr Edward. It was during the time Narayana Kharvi Kundapur as its president. Dr Jerry Niddodi
  3. Dr Gerald PInto, Kallianpur
    I knew Valley Vagga from my child hood. I still remember about writting a comment supporting his article about water not freezed below zero degree in Poinaari in 1978. In 2010, i was in the award selection committee for Kranataka Konkani Sahitya Academy. Even though he has not applied and his name was in the selection list i convinsed the other two one of them is Dr NA D Souza and he was selected . I was relieved because Dr Edward and Valley Vagga contrigbuted more to Konkani Sahitya but I got award in 2007. Another year I prop[osed the name of Dr Edward. It was during the time Narayana Kharvi Kundapur as its president.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE