web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಕೆನಡಾಂತ್ 'ನವೊ ಭರ್‍ವಸೊ' ನವೆಂ ಪದ್

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ಉತ್ರಾಂ ವಿಣೆ ಗಾಯನ್ ನಾ
ಭಗ್ಣಾಂವಿಣೆಂ ಜಿಣೆಂ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಯ್ನಾ 
ಭರ್‍ವಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್‍ಣಾಂಕ್ ಫಾಂಕಯ್ನಾಸ್ತಾಂ
ನವ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ವಳಕ್‍ಯ್ ನಾ ....

ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲಿ ಹಿ ಝಳಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್
ಜಿವಿತಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಭಾಂಗ್ರಾಳಿ ವೋಪ್
ರಡ್ಣ್ಯಾಂತ್‌ಯ್ ಹಾಡುನ್ ಸವಾಸ್ಕಾಯ್ 
ಫಾಂಕವ್ನ್ ಭರ್‍ವಸ್ಯಾಚಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್

*******

ಕೆನಡಾಂತ್ಲೆ ಕೆನರಾಚೆ ಮಾನಾಯ್ ತೆ
ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಪಾನ್ ಲಿಖುಂಕ್ ಆಯ್ತೆ
ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಸ್ತಮೆಂತ್‍ಯ್ ಗಾಜ್ತಾ 
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೊಲ್ಫಾಂಚೊ ದರ್‍ಭಾರ್ ವಾಜ್ತಾ

ಜೆರಿ ಆನಿ ಆಶಿತಾಚಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಜೊಡಿ ಹಿ
ದೊರೆಮಿಫಾಚೆ ಬೊಂದೆರಾ ಪಂದ್ಲಿ
ಬರ್‍ಫಾ ರಾಶಿರ್ ದೋಗಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಸಂಗಿಂ
ಉಬಾರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾವ್ಟೊ ಆಕಾಸಾರಿ

*******

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಉದೆಂತಿ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾ ತಸೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಗ್ತಾ.... ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್... ಭರ್‍ವಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್..... ಸಮಧಾನೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್, ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್... ಆಪುಣ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಗೊಲಿಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಸಲ್ವುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಂಕರಾನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಟಿಣಾಯೆನ್ ಥರ್‍ತರಾಯಿಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾಚಿ ಮಹಾಪಿಡಾ ಹ್ಯಾ ಧರ್‍ತೆಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಕೆದಾಳಾ ವಚಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತರ್‍ಕಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಕ್ ಆನಿ ಅದುರ್‍ಯಾ ಸವಾಲಾಂ ಸಾಂಕ್ಳೆಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ದರುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಭಿರಾಂತ್‌ಯ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ವರ್‍ಣುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಉದ್ವೇಗ್.... ಭವಿಶ್ಯ್ ಕಸೆಂ ರಾವಾತ್ ....??? ಮುಖ್ಲೆ ದೀಸ್‌ಚ್ಚ್ ಕಸೆ ಆಸ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ವೊರ್‍ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್.... ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ತಿತೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸಮಧಾನೆಚಿ ಸವಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಕೋಣ್ ದೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಸಾಚ್ಚ್....  ಹ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣೆ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್‍ಚೆಂ? ಆನಿ ಕಸೆಂ ಉಬಾರ್‍ಚೆಂ??  ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಚ್ಯಾ ಲಗಾಮೆ ಖಾಲ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಂಕರಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಪಡಾಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೈರಸಾಕ್ ಕೋಣ್ ಲಗಾಮ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕಾತ್? ಲೇಖ್ ಮೀತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಜಣ್ ಕೊರೊನಾಚ್ಯಾ ಮಹಾ ಪಿಡೆಂತ್ ಶಿ‍ರ್‍ಕೊನ್ ಕಷ್ಟಾಲ್ಯಾತ್; ವೊಳ್ವೊಳ್ಳ್ಯಾತ್ ತರ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿಂ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಿ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಆಯ್ಚಿ ಗಜಾಲ್.  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್.... ತೆಂಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವ್ಯವಹಾರಿಕ್, ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಅಡ್ಚಣೆನ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಹಜಾರೊಂ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ತಿತೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸುಶೆಗಾಚೆಂ ಬೊಂದೆರ್ ಉಬಾರುನ್ ಧರ್‍ಚೆಂ ಕೊಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸವಾಲಾಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಜವಾಬ್ ದಿತಾ, ಕೆನಡಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಕವಿ, ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಜೆರಿ ಡಿ ಮೆಲ್ಲೊ - ಬೆಂದುರ್. ''ಕಸಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಯಾ ಮಹಾ-ಸಂಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಲೆ ತರ್‌ಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಸಕತ್ ಆನಿ ಏಕ್‌ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ರೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ... ತೊಚ್ಚ್ ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್..... ತೊಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್‍ವಾಸೊ ಆನಿ ತೊಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಅಂತಿಮ್ ಶೆವಟ್.... ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಏಕ್‌ಮಾತ್ರ್ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಆಮಿಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್... ತಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಬಚಾವಿ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಸಾಚ್ಚ್....."  

ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಎಕಾ ಮಹಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಆಟೊವಾಂತ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಜೆರಿ ಡಿ ಮೆಲ್ಲೊಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಜಿವಿತಾ ಶೆವಟಾಚಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ, ನವ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ನವಿ ಸಕತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ನವೆ ಗೀತ್ ರಚ್ಚೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನವ್ಯಾಕಾವ್ಯಾಳ್ ಗಿತಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಉತ್ರಾಂ ವಿಣ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವ್‌ಯ್ ಸಂಪ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ - 'ನವೊ ಭರ್‍ವಾಸೊ'. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೆಶಾಂಕ್ ತಾಂಡುನ್ ಮುಖಾರ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪದ್‌ಚ್ಚ್ - 'ನವೊ ಭರ್‍ವಸೊ'.

ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚ್ಯಾ ಸುರ್‍ವೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ - ಕೆನಡಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ, ತಾಂತುಂಯ್ ಥೊಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೆವಕ್ ಚರಿತ್ರೆಚೆಂ ಪಾನ್ಂಚ್ಚ್ ವಿಣ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ತೆಂ ಖರೋಕರ್ ಸತ್. ಕೆನಡಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್‍ನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.... ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ಯೊ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನಾಂ, ರೆತಿರ್‍ಯೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ... ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ.... ಘಡ್ಲಾಂ..... ಪುಣ್, ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದ್, ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಧರ್‍ತೆರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಿಣುನ್, ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮಾಕುನ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾನ್ ತಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರುನ್, ಕೆನಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾವ್ಪ್ಯಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಗಾಯನ್ ಕರುನ್, ತ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಬರ್‍ಫಾ ರಾಶಿರ್ ಉಡೊನ್, ನಾಚೊನ್, ಹಾಸೊನ್, ಖೆಳೊನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಕೆನಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಿಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಚರಿತ್ರಾ...... ಹೆಂಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾರ್‍ಭಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿನಿಂ ಕೆನಡಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ .. 'ನವೊ ಭರ್‍ವಸೊ' ಪದಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್.....

'ನವೊ ಭರ್‍ವಸೊ' - ಕೆನರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೆನಡಾ ದೇಶಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಅರ್‍ಪಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ನವ್ಯಾಂತ್ಲೆ ನವೆಂ ರಂಗೀನ್, ರೊಸಾಳ್ ಆನಿ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಪದ್...


ಜೆರಿ ಡಿ ಮೆಲ್ಲೊನ್ 'ನವೊ ಭರ್‍ವಸೊ' ಪದ್ ರಚುನ್ ತಾಕಾ ತಾಳೊ ಬಸಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಘಡಿತ್‌ಯ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಆಕಾಸಾರ್ ಉಬಾರುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕೊಳೊಸಾರ್ ತೊರ್‍ಣಾಂ ಬಾಂಧುನ್ ಸುಂರ್‍ಗಾರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾದನಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೆನಡಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಗೀತ್ ದೆಣ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ, ಉರ್‍ಬೇಸ್ತ್ ತರ್‍ನಾಟೊ ಆಶಿತ್ ಗ್ಲೆನ್ ಪಿಂಟೊ  ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜೆರಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೊಂದೆರ್ - ದೊರೆಮಿಫಾ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್.   "ದೊರೆಮಿಫಾ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಕೆನಡಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ..... ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿಂ ಯೋಜನ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸಾಂವ್...." ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆಶಿತ್ ಆಪ್ಲಿ ಆಶಾ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಮೊಳ್ಬಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಂಚೆರ್ ಖಂಚವ್ನ್ !! "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಕೆನಡಾಚ್ಯಾ ರಂಗಾಳ್ ಧರ್‍ತೆರ್ ಸೊಭಾಯೆಚೊ ಸಾಡೊ ನೆಸಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಶಾ ಆಸಾ.... ಉರ್‍ಬಾ ಆಸಾ.... ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿಂ, ಜಾಯ್ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ದೊರೆಮಿಫಾ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಹಾಚೆಂ ಬೊಂದೆರ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲಾಂ.... ಹಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಜೆರಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊನ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾದನಾಕ್‌ಯ್ ತೆಂಚ್ಚ್ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ವಾವ್ರಾಕ್‌ಯ್ ತೆಂಚ್ಚ್ ನಾಂವ್ ಆಮಿಂ ವಿಂಚ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖರೊಚ್ಚ್ ಭರ್‍ವಸೊ ಆಸಾ...... ದೊರೆಮಿಫಾ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ನವೊ ಭರ್‍ವಸೊ ಖಂಡಿತ್.... ನವಿ ಹುಮೆದ್ ಖರಿಚ್ಚ್...." 

ಜೆರಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ - ಬೆಂದುರ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಕ್ ಕೆನಡಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಟೊರೆಂಟೊ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಜಣ್ ವಳ್ಕಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ನವೆಸಾಂವಾಚೆಂ ಶೀತಳ್ ವಾರೆಂಚ್ಚ್ ವಾಳವ್ನ್, ಲೊಕಾಕ್ ರೋಮಾಂಚನ್ ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಉಸ್ತಾದ್.  ತಾಣೆ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಯಾ ಕಲೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಾನಿಂ ನವೆಸಾಂವಾಂಚೆ ಆವ್ರ್‌ಚ್ಚ್ ತೊ ಹಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ದಾದೊಸ್ ಕರ್ತಾ. 

ತಾಲೆಂತಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಭಂಡಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಮಾದ್ ಫಿರ್‍ಗಜಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಬೆಂದುರ್‍ಚಿ ಸಾಂತ್ ಸೆಬೆಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಫಿರ್‍ಗಜ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ರಾ ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯಾ ತರ್‍ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಜೆರಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತಾಣೆಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಜೂಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದಿ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಸೊಳಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾರ್ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಧಾಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಿಕ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸಾಚ್ಯಾ 'ಸಿಕೆರಾಮ್ ಡ್ರೈವರ್' ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಸಿಕೆರಾಮ್ (ಹೀರೊ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ನಾಯಕ್ ಪಾತ್ರ್) ಜಾವ್ನ್  ಆನಿ ಅಮರ್ ಚಾಫ್ರಾಚೊ 'ಮಾಗಿರ್‍ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್' ನಾಟಕಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ನಟನಾಂತ್ ತಾಚಿ ಉಂಚ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ.   

ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್  ಆನಿ ಬರ್‍ಪಿ ಮಿತ್ರ್ - ಮಸ್ಕತ್ ಹಾಂಚೆ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮುಖೆಲಿ ತೊ. ಬಡ್ಗಾ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲೊ ಪ್ರಪಥಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ 'ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಗಾತಿ' ಹಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ತೊಯ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ. ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಮುಖೆಲಿ. 

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಜೆರಿನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊರೆಮಿಫಾ ವಳ್ಕೆ ಗ್ರಂಥಾಕ್ ದೊತೊರ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪೈ - ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಶಂಸೆಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ. ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಪದಾಂ ಆನಿ ಪನ್ನಾಸ್ ಕವನಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಿನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಡಿಯೊ ಆನಿ ರೆಡಿಯೊ ಮ್ಯಾಂಗೊ ಹಾಂತು ಕವನಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಜೆರಿಚಿ ವಳಕ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಿರ್‍ಸಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ.

ಆಂಜೆಲೊರ್ ಫಿರ್‍ಗಜೆಚೊ ಸುಪುತ್ರ್ ಆಶಿತ್ ಗ್ಲೆನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣೆಂ 'ನವೊ ಭರ್‍ವಸೊ' ಪದಾಕ್ ಸಂಗೀತಾನ್ ಸಜಯ್ಲಾಂ; ದ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಟೊರೆಂಟೊ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಶಿತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ತಸೆಂಚ್ಚ್ ಪದಾಂಚೆ ಸಂಯೋಜನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಂತ್ ಜಾಲಾಂ.

ಆಶಿತಾಚಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ವಳಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತರ್ - ಆಶಿತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ಸಂಗಿತಾಂತ್ ವೊರ್‍ತಿ ಉರ್‍ಬಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್. ಗಿಟಾರಾಚೆರ್ ತಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಖೆಳ್ತಾನಾ, ವಾರ್‍ಯಾಂತ್‌ಯ್ ಸುಮಧುರ್ ಸುವಾಳೊ ವಾಳವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮನಾಂನಿ ಥಂಡಾಯೆಚೆ ಉಮಾಳೆ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. " ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೊಂತೆರೊ ಹಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸಂಗೀತಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್‍ಶಣ್ ಉಬ್ಜಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಸೆಂಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಕುಟ್ಮಾದಾರ್ನ್ ಎಡಿತ್ ಸೋಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಸಂಗೀತಾಚಿ ವೊಡ್ಣಿ ಜಳಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್.... ಸಂಗೀತಾಚೊ ಚಕ್ರವರ್‍ತಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ ಮ್ಹಜೊ ಗುರು ತರ್ ಯೋಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ವಾಜಾಂತ್ರಾ ವಾಜಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ಚ್ ಋಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ," ಅಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಜಿಣಿಯೆಚೆ ಸುರ್‍ವಿಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ನಿಯಾಳುನ್ ಉಲಯ್ತಾ ಆಶಿತ್.

ಆಶಿತಾನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೇರಿಸ್ ನಾಯ್ಟ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್, ಹೆನ್ರಿ ನಾಯ್ಟ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್‍ಯಿಂ, ವಿಕ್ಟರ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ ನಾಯ್ಟ್ ಆಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಗಿಟಾರ್ ವಾಜಯ್ಲಾಂ.

ಜಾಯ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಆನಿ ಕಂತಾರಾಂ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ ಆಶಿತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ ಶೈಲಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಅಂಜೆಲೋರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಚಿ ಕೊವ್ಳಿ ತಯಾರ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸಿಕೆರಿನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಚಾರ್ ಪದಾಂ ರಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ 'ಸ್ವಾದಿಕ್ ಸಬ್ದ್' ತಕ್ಲೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ. ಆಶಿತಾನ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರಾಚ್ಯಾ 'ಪ್ರೆಮಾಳ್ ಝೆಲೊ' ಆನಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ 'ಮೊಗಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ' ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾಂ.

ಆಶಿತಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಾಯ್ಜಿ ವರ್‍ಲ್ಡ್ ಟಿವಿಚ್ಯಾ ವರ್‍ತುಲಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಆಸಾ.  'ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಗಾಯ್ತಲೊ' ಗಾಯನ್ ತಾಲೆಂತಾಂಚೆ ಸೊದಾ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಪಕತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ರೆಂವೆಂತ್ ಸಾಳ್ಕಾಂ ಪುಲವ್ನ್, ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಧಲಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪ್ರಮುಕ್ ಗುರ್‍ಕಾರ್ ಆಶಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.  ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತಾಚಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಣೆಂತ್ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್‍ಂಯ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. 

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಿ ಪಾಮಾದ್ ಕಾರ್‍ಯಸುತಾರಿ ಆನಿ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಬಬಿತಾ ಪಿಂಟೊ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಿತ್-ಬಬಿತಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಈತನ್ ಆನಿ ಜ಼್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೋಗ್ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ಪೂತ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್. 

'ನವೊ ಭರ್‍ವಸೊ' ಪದಾಚೆಂ ತಾಳ್ಯಾ ಮೇಳ್ ಪಾಮಾಧ್ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ನೊರೊನ್ನಾ ಬಜ್ಪೆ ಹಾಣಿಂ ಕೆಲಾಂ.


ಹ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ರಂಗೀನ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಜಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ - ಮರ್‍ಲಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಬಬಿತಾ ಪಿಂಟೊ, ಮರಿನಾ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್, ಮರಿಟಾ ಕೊರೆಯಾ, ಸೊನಿಯಾ ಮೊಂತೆರೊ, ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಲೂಸಿ ಡಿ ಮೆಲ್ಲೊ, ಮನೋಹರ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಡ್ವಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಆನಿ ಜೆರಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ. 

ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಆನಿ ಕೆನಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳೆಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಮರ್‍ಲಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕೀ ಮೊಗಾಚಿ. ಮಧುರ್ ತಾಳೊ ಆಸ್ಚಿ ಮರ್‍ಲಿನ್ ಕೆನಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳೆಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಆನಿ ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆನ್ ಮುಕಾರ್‍ಸುನ್ ವರ್‍ತಾ. 

ಕೆನಡಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವರ್‍ಣುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ. ಬಡ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತೆನ್ಕಾಕ್, ಉದೆಂತಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಮೆ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗೆ ಮನಾಂ ಪಿಸ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಸೊಬಾಯೆನ್ ಭರೊನ್ ಆಸಾತ್. ನವೊ ಭರ್ವಸೊ - ಹಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಿಕರಣ್ ಜಾಲಾಂ ಟೊರೆಂಟೊ ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ರಂಗಾಳ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ.  ಹ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆ ಚಿತ್ರಿಕರಣ್ ಜಾತಾನಾ ಹಿಂವಾಳ್ ಕಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಬರ್‍ಫಾ ರಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್‌ಯ್ ಕೆನಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ವರ್‍ತ್ಯಾ ಹುಮೆದಿನ್ ಆನಿ ಎಕಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಧೈರಾನ್ ಪದ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಆಪುರ್‍ಬಾಯೆಚೆಂ ಚಿತ್ರಿಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲೊ ಪಾಮಾಧ್ ವಿಡಿಯೊಗ್ರಾಪರ್ ಕಂಪ್ಣಿ - Soul Productions Toronto ಹಾಣಿಂ.   

'ನವೊ ಭರ್‍ವಸೊ' ಪದ್ ನವೆಂಚ್ಚ್ ಪದ್.....ನವೊ ಭರ್‍ವಸೊ ಪದ್ ಕೆನಡಾಂತ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪದ್..... ನವೊ ಭರ್‍ವಸೊ ಪದ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ಧಾದೊಶಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ನಾ.... ತಸೆಂಚ್ಚ್ ಜಾಂವ್..

'ನವೊ ಭರ್‍ವಸೊ' ಜಾಗತಿಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಮೋಗಿಂಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆನ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಅರ್‍ಪಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವಿವರ್ ಅಸೊ : ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಸೆಂಬ್ರ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚಿ  19 ತಾರಿಕ್, ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಆಟ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ( IST) .... ತರ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾ ಲೊಕಾರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸುವಾಧಿಕ್ ಸುವಾಳ್ಯಾಕ್ ...........

Tags:  Navo Bharvaso, Gerry Dmello, Ashith, Clarence Kaikamba, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE