web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ವೊವ್ಳಿಗ್ ಆನಿ ಮಾಟೊವ್

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಥೊಲಿಕಾಂಚೆ ಲಗ್ನಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ - 4 :

ಕೆನರಾ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿಂ ಕಾಜಾರಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಬರ್‍ಯಾ ಸೊಬಿತ್ ಆಚಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿ ಆನಿ ರಿವಾಜಿಂಕ್ ನಾಂವಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರಾವಳ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾನಿ ಲಗ್ನಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಬೋವ್ ಆದ್ಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಆಜ್ ಬೋವ್ ಥೊಡೆ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಖರಾರ್ ಜಾತಚ್ ವ್ಹಕ್ಲೆ ವಾ ನವ್ರ್ಯಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಕುಂಪಾದ್ರಿಕ್ ವಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಗೆರ್, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಗೆರ್, ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ಇಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ವೆತಾಲೊ. ನವ್ರೊ ಖುಧ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ವೊವ್ಳಿಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾತ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಕ್ಲೆಚಿ ವೊವ್ಳಿಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾವ್ಳೊ ವಚಾನಾತ್ಲೊ. ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಚಾನಾತ್ಲ್ಯೊ. ವೊವ್ಳಿಗ್ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಭಾರ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಾಗದ್ ಬರವ್ನ್ ತಪ್ಪಾಲಾರ್ ಧಾಡ್ತಾಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂ ವೊವ್ಳಿಗ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ವ್ಹಕ್ಲೆ ವಾ ನವ್ರ್ಯಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಖುಧ್ ವೆತಾಲೊ. "ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಸಾಂಗ್ತ್ತಾಲೊ ತರ್ ದುಸ್ರೊ "ಹಾಂವ್ ವೊವ್ಳಿಗ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ" ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಚಡ್ತಾವ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ರೋಸ್, ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ವ್ಹಕಲ್/ನವ್ರೊ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾಲೆ. 

ಹೊರೆತ್/ವ್ಹಕಲ್ ಆಟ್ ವರಾರ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ, ನೊವ್ ವರಾರ್ ರೆಸ್ಪೆರ್, ಧಾ ವರಾರ್ ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸಂವ್ಕ್, ಬಾರಾ ವರಾರ್ ಜೆವಣ್, ಚಾರ್ ವರಾರ್ ವ್ಹಕ್ಲೆಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್. ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಯೆಜ್ಮಾನಿನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುಧಾರ್ಸುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂ - ಅಶೆಂ ವೊವ್ಳಿಗ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಖಾಸ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಹೊರೆತ್/ವ್ಹಕ್ಲೆಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಚಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ತಾಪಣಾಕ್‌ಯೀ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾಲೆ. ಖಾಸ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುಧಾರ್ಸುಂಕ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿನತಿ ಕರ್‍ತಾಲೆ. ವೊವ್ಳಿಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾನ್‌ಫೊಡ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಹೆರ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಪೀವನ್ ವಾ ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್ ದೀನಾತ್ಲೆ. ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಕಾರಣಾಂತರ್ ಖುಧ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಕೊಣೀ ಅಮಿಗಾ ದ್ವಾರಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ ತರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವಚಾನಾತ್ಲಿಂ. ಮರ್ತಾ ವರೇಗ್ ಮನಸ್ತಾಪ್ ದವರ್ತಾಲಿಂ. 

ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಫೋನಾರ್ ವಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಚಲ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾನಿ ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್ ವಾ ಇಮೇಯ್ಲ್ ದ್ವಾರಿಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ದೀವ್ನ್ ಹಾತ್ ಧುಂವ್ಚೆಂಯ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ. ಆತಾಂ'ತಾಂ ಥೊಡಿಂ ಹರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಟ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಹೆರಾಂ ಚಾರ್ ಜಣಾಂಚಿಂ ಆಪವ್ಣ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂ ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಗೆರ್ ದವರ್ನ್ ವೆತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಫೋನ್ ಕರುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಪೋಸ್ಟಾಚೆರ್ ವಾ ಕೋರಿಯರಾರ್ 'ಇನ್ವಿಟೇಶನ್' ಧಾಡುನ್ ವೇಳ್ ಉರಯ್ತಾತ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆ ತಾಕಾ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ - ಮ್ಹಣ್ ಧಾಡುನ್‌ಯೀ ದಿತಾತ್. ವಿವಿಧ್ ನಮೂನ್ಯಾಚಿಂ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾಂಚಿಂ, ನಮೂನ್ಯಾವಾರ್ ಉತ್ರಾಂಚಿಂ, ರಂಗೀನ್ ಆನಿ ಬೋವ್ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಛಾಪ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ತಾತ್. ಹಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಘರ್ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ನಾ ತರ್ ತಾಚೊ ಕೊಣೀ ಎಕ್ಲೊ ಆಮಿಗ್ ವೆತಾ. ಗಿರೇಸ್ತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಲಗ್ನಾ ಆಮಂತ್ರಣ್ ವಾಂಟ್ತಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸುಕಿಂ ಫಳಾಂ, ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ವಾ ಇತರ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಇನಾಮ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಟ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ, ಮರ್ಯಾದ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ನಾ, ಸಾಂಗೊನ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ, ಆಮಿ ಪುಣೀ ವೆಚಿಂ ನಾಂವ್, ಫೋನಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯೆ ಆಶೆನ್ ಭೊರ್ಲ್ಯಾಂವ್‌ಗೀ? - ಮ್ಹಣ್ ಶಿಣ್ ದವರ್ತಲಿಂಯ್ ಆಸಾತ್. ಮಸೊರ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಾ ರಾಗ್ ದವರ್ಚೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್‌ಚ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸಾ!

ಆದಿಂ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯೆಕೀ ದೋನ್-ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಲಗ್ನಾ ಜೆವ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಿಟೊ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಹಾಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ-ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾಲೆ. ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ವಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಲೊಣ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಘಾಲ್ನ್ ದವರ್ತಾಲಿಂ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್‌ಚ್ ಪಡಾನಾ, ಜೆವಣ್ ಘರಾ ರಾಂದಿನಾಂತ್, ರೊಸಾ-ಲಗ್ನಾಕ್ ಘರಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ, ಶಾಮಿಯಾನಾ ವಾ ಟೆಂಟ್ ಧಾಂಪ್ತಾತ್. ಆಯ್ಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಕಾಜಾರಾ ಸಂಭ್ರಮ್, ಸಾಲಾಂನಿ ಚಲ್ತಾತ್. ಡೆಕೋರೇಶನ್‌ಯೀ  'ಎರೇಂಜರ್ಸ್' ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಪಯ್ಶೆ ಯೆಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಗೊಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಲಗ್ನಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಚೀಟ್ ವಾಚ್ತಚ್ ವ್ಹಕ್ಲೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಗೆರ್ 'ಚುಡೊ' ನಾಂವಾರ್ ಜೆವಣ್ ದವರ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಳ್ದುವೆ ಗೀಟ್ ಆಸ್ಚಿಂ ವಿನ್ಯಾಸಾಚಿಂ ಪಾಚ್ವಿಂ ಗ್ಲಾಸಾಚಿಂ ಕಾಂಕ್ಣಾಂ 9 ಉಜ್ವ್ಯಾ ಆನಿ 7 ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ನ್ಹೆಸಯ್ತಾತ್. ಮಾವ್ಳ್ಯಾಗೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸೆರೆಮನಿಕ್ ಕಾಂಕ್ಣಾಚೊ ವ್ಹೊಳಾರ್‌ಚ್ ತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ನ್ಹೆಸಯ್ತಾಲೊ. ತಿಂ ತಾಣೆಂ ರೊಸಾ ದಿಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ಆಸಾಜೆ ಆಸ್ಲಿಂ ಆನಿ ಏಕೀ ಫುಟುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ. ಫುಟ್ಲೆಂ ತರ್ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಪಶಕುನ್ ಲಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ಫುಟಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ತಿಕಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ದೀನಾತ್ಲಿಂ. ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಹಿಂದೂ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಯ್ತಾತ್. ಪತಿ ಮೆಲೊ ತರ್ ತಿಣೆಂ ಪತಿಚ್ಯಾ ಪೆಟೆರ್ ತಿಂ ಫುಟವ್ನ್ ಫೊಂಡಾಕ್ ಘಾಲಿಜೆ! ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ 'ಭುಂಯ್ ಜೆವಣ್' ವಾ 'ಭಿಕಾರ್‍ಯಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್' ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. 

ಮಾಟೊವ್ :

ಆದ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್, ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಉತ್ಸವ್, ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಜಾತ್ರೊ. ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಮ್ಮತಾಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಆಮ್ಚೆ ಆದ್ಲೆ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕೃಶೆಗಾರ್ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನ್ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಆಂಗಣ್ ವಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾಲ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಲಗ್ನಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಗದ್ದಾಳಾಯ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಲಗ್ನಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್, ಸಮತಟ್ಟ್-ವಿಸ್ತಾರ್ ಕರುನ್, ಮಾತಿ ಕಾಲವ್ನ್ ಪೆಟುನ್ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಶೆಣಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಲೇಪ್ ವೊಡುನ್ ಥಳ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಲಗ್ನಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿಂ ಜೆವ್ಣಾಂ ರಾಂದುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಾಟ್ವಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ 'ರೊಸೊ' ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ. ರಾಂದ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ರೊಸ್ಯಾಂತ್ ಮುರ್‍ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂಚ್ಯೊ ತೀನ್ ವಾ ಪಾಂಚ್ ರಾಂದ್ಣಿ ಬಾಂದ್ತಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ರಾಂದ್ಣಿಂಕ್ ಬರೇಂ ಕರುನ್ ಮಾತಿ ಥಾಪುನ್ ಕಾಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಶೆಣ್ ಕಾಡುನ್ ಸೊಬಿತ್ ಕರುನ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ದವರ್ತಾಲಿಂ. ರೊಸ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಸ್ತಾಳ್-ಧುಳ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಮಾಂದ್ರೆನಿ, ಮೊಡ್ಲಾಂನಿ ವಾ ತಟ್ಟ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ಆಡೊಸ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ವಯ್ರ್ ಪಾವ್ಸಾ ಶೆಣ್ ವಾ ದೋವ್ ಪಡಾನಾಶೆಂ ಚಡ್ತಾವ್ ವೊಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಲಾಂಚೊ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ನಾ ತರ್ ತರ್ಪಾಲ್ ಧಾಂಪ್ತಾಲೆ. 

ರೊಸಾ-ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ 'ಸುಧಾರ್ಸಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್' ಆಪವ್ನ್ ವೋತ್ ಅಡಾಂವ್ಕ್ ಈಂದಾ-ತಾಳ್ಯಾಂಚೊ ವಾ ಮೋಡ್ ಆಸೊನ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಖುಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ತರ್ ಮಾಡಾಚ್ಯಾ ವೊಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಲಾಂಚೊ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊರಿಯೆಚೆಂ ತರ್ಪಾಲ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಹಾಡುನ್ ವಾ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಪಾತ್ಳಾಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ, ಇಷ್ಟ್, ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ ಹಾತಾಕ್-ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಮಜತ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ತೊಟಾಂನಿ ವಚೊನ್ ಮಾಡಿಯೊ ಕಾತರ್ನ್, ತಾಂಚೆ ಖುಂಟ್ ಪುರುನ್, ಮೆಡಿಯೊ ಉಬಾರುನ್, ಫೊಡುನ್ ಫಾಡಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಿಯಾಂ ಆನಿ ಕಾಂಬಿನಿ ಆಡ್-ಉಬೆಂ ಬಾಂದುನ್, ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಘಟಾಯ್ ದಿವವ್ನ್ ಮಾಟೊವ್ ಉಬೊ ಕರ್ತಾಲೆ. ಮಾಡಿಯೊ ನಾಂತ್ ತರ್ ವಾಸೆ ವಾಪರ್ತಾಲೆ. ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಗೆಳ್ಯಾ ಲೆಕಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಾಂಬೆ ಪುರ್ತಾಲೆ. ತಾಚೆರ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪುಣೀ ತಲಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಈಂದಾಚೆ ತಾಳೆ ಧಾಂಪ್ತಾಲೆ. ಮಾಟ್ವಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ದ್ವಾರಾಚೆರ್ 'ವೆಲ್‌ಕಮ್' ವಾ 'ಸ್ವಾಗತ್' ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಬೋರ್ಡ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಮುಕೇಲ್ ದ್ವಾರ್ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಂನಿ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ತಾಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಹ್ಯಾ 'ವೆಲ್‌ಕಮ್'ಕ್ ದಿವೆ ಪೆಟಯ್ತಾಲೆ. ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ದವರ್ತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಲ್ಯಾಂಪಾಂಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರಕಾಸ್ತಾಲೆಂ. ಹೆ ಪೆಟಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಖಾಸ್ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಪಂಪ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಕೇಂಡಲ್ ಪೆಟವ್ನ್ 'ಜಿಗ್ಗ್' ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

ಈಂದಾ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಧಡಂಗ್ ಜಿವಾಚೆ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆ ಅನಿ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಯೆತಾಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಲೊ. ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಫಿ, ಜೆವಣ್ ತಶೆಂ ಶೆಕುಂಕ್ ಅಪುಟ್ ಸೊರೊ ದಿತಾಲೆ. ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತರ್ನಾಟಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ತೊ ರಂಗಾಳ್ ಫಿಂತಾ-ಪೊಸ್ಕಾಟ್ಯಾಂನಿ ಸಜಯ್ತಾಲಿಂ. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಂಕುಡ್, ಮಾಂದ್ರ್ಯೊ, ಕೊಯ್ತ್ಯೊ, ಆದಾಳೆ, ಕೊಳ್ಸೆ, ಭುಯಾವಾಂ, ಆಯ್ದಾನಾಂ, ತೊಪ್ಲಿಂ, ಕುಲೆರಾಂ, ಭಾಣಾಂ, ವಾನ್, ಕಾಂಟಿ-ಕುರ್ಪಾಣೆ, ಕೊನ್ಪೊ, ಚೆಂಬು, ಗ್ಲಾಸ್, ದೋಯೊ, ಬಾಂಕ್, ಕದೆಲಾಂ, ಬೊಶಿಯೊ, ಮಾಂದ್ರ್ಯೊ, ಶಿರೊತ್ಯೊ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ರಾಂದುಂಕ್ ಸಹಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹಾಡ್ತಾಲೆ. ಚಡ್ತಾವ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ಭರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಘರ್ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಅಪುಟ್ ಕಾಜುಚೊ, ಈಂದಾಚೊ ವಾ ಮಿಟಾಚೊ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊರೊ ವಾಂಟ್ತಾಲೊ. ರಾಂದ್ಪಾ ಸಹಾಯೆಕ್, ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸುಧಾರ್ಸುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಹಳೂ ಲಿಪ್ತಿಂ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ 'ಗುಟುಕ್ಕ್' ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕಾಪ್ಡಾ ಪಾಲ್ವಾನ್ ತೋಂಡ್ ಪುಸ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಸೊರ್‍ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಲೊಣ್ಚೆಂ ವಾ ಗಾಂಲ್ಬ್ಯಾಚಿ ಚೆಟ್ನಿ, ಖೊಳಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಆಂಬೆ, ಪಾಲ್ಪಣಸ್ ವಾ ಕಾಂಡಿಯೆಚಿಂ ಕಣಾಕಣಾ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಭಿಕ್ಣಾಂಚೆಂ ನಾರ್ಲ್ ಆನಿ ಸುಕಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಭರ್ಸುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚಾಕ್ಣೆಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾ ಫುಡೆಂ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಲ್ಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ-ರಜಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ 'ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ವಿಶೆವ್' ಮಾಗ್ತಾಲೆ. ಸ್ತ್ರೀಯೊ ವೊವಿಯೊ-ವೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿಂ, ದಾದ್ಲೆ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ತಾಲೆ. ಖುಶಾಲಾಯ್ ಉಲವ್ನ್, ಹಾಸ್ಕುಳೆ ಸಾಂಗೊನ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. 

ಅಶೆಂ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾಟೊವ್ ಪರ್ತಾಪಣ್ ಸಂಪ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉಬೊ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಪರ್ತಾಪಣಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾತಚ್ ನವಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ಮಾಟ್ವಾಚೆ ಏಕ್ ದೋನ್ ತಾಳೆ ವೊಡುನ್, ಮಾಟ್ವಾಚಿ ಮೆಡಿ ಕಾಡುನ್, ಏಕ್ ಪೋಂತ್ ಪುಣೀ ತೊ ಕೊಸ್ಳಾವ್ನ್ ವೆತಾಲಿಂ! ಹ್ಯಾ ಕರ್ನೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ಆರ್ಥ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಗಮ್ಮತಾಯೆಚೊ ಖೆಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೊ. ಸಭಾರ್ ಲಗ್ನಾ ಘರಾಂನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಮಾಟೊವ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಸಾವ್ಳಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಯ್ನೊ ಭರ್ ಉರ್ತಾಲೊ.  

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ 'ಎರೇಂಜರ್ಸ್' ಸರ್ವ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಶಾಮಿಯಾನಾ ವಾ ಟೆಂಟ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ವಯ್ರ್ ಸಾವ್ಳಿ ಕರ್ಚಿ, ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಆಸಾ ತರ್ ತಗ್ಡಾಂ ಪಾಂಗುರ್ಚಿಂ, ನಮೂನ್ಯಾವಾರ್ ಮಾಟೊವ್ ಸೊಬಂವ್ಚೊ, ಏಕ್ ವೇದಿಯೀ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ತಾಚೆರ್ ಹೊಕ್ಲೆ ವಾ ನವ್ರ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬರವ್ನ್ ರಂಗಂವ್ಚೆಂ, ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಝಳ್ಜಳಾಂವ್ಚೆ; ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕದೆಲಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಚಿಂ, ಧರ್ಣಿಕ್ ರಂಗಾಳ್ 'ಕಾರ್ಪೆಟ್' ಹಾಂತುಳ್ಚಿ, ಫೋಟೊಗ್ರಾಫರ್, ವೀಡಿಯೊಗಾರ್, ಲಾಯ್ಟ್ಮ್‌ಮೇನ್, ಎಲೆಕ್‌ಟ್ರಿಶಿಯನ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಬೇಂಡ್, ಡಿ.ಜೆ., ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ್ (ಎಮ್.ಸಿ.), ಕೇಟರರ್ಸ್, ಬಾರ್‌ಮೆನ್ ..... ಸಕ್ಕಡ್‌ಯೀ ದುಡು ಯೆಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ತಶೆಂ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಜಾತಾ. 

-------------------------------------

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಥೊಲಿಕಾಂಚೊ ಲಗ್ನಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ - ಹಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಲೇಕನಾಂ  :

ಯೆದೊಳ್ಚಿಂ ಲೇಕನಾಂ  :

ಕಥಾ/ವಿಡಂಬನಾಂ  :

ಕವಿತಾ  :

Tags:  Herolpius, Matov, Vovlig, Mangalorean Wedding Preparation, Mangalorean Christian Wedding Invitation, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE