web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating
ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ "ಘರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಠ್ ಶಾಳ್, ಆವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಗುರು". ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ, ತೆಂ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಸಲ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ತೆಂ ವಾಡ್ತಾ, ತಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪರಿಸರ್ ತೆಂ ಮುಕಾರ್ ಏಕ್ ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ, ಮುಕೆಲಿ ಜಾತಾಗೀ ವ ವೀರಪ್ಪನ್, ಹಿಟ್ಲರ್ ಹಾಂಚೆ ಪರಿಂ ಜಾತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್‍ತಾ. ಎಕಾ ಶೆತಾಂತ್ ಬರಿ ಈಟಾಳ್ ಸುವಾತ್, ಉದಾಕ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರೆಂ ಬೆಳೆಂ ಜಾತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಬರೊ ಪರಿಸರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮತಿಂತ್ ಆನಿ ಕುಡಿಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ತಾತ್, ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆಂ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ಜಾತಾತ್. ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ - ದ್ವೇಶ್‌ಪೂರ್ಣ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ದೇಶಾಕ್ ಕಂಠಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್.

ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಬರೊ ನಾಗರಿಕ್, ದೇಶಾಚೆಂ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಕಸಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ.

1. ಮೋಗ್, ಭದ್ರತಿ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪರಿಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಆಸಾಜಾಯ್. ಆದಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಘರಾಂತ್ ಆಬ್, ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್, ಬಾಪ್ಪು-ಮೌಶಿ, ಆಕಯ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮೋಗ್-ಮಯ್ಪಾಸ್-ಭದ್ರತಿ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ಆತಾಂ ಆಮಿ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಲಗ್ನ್ ಜಾತಚ್ ವಿಂಗಡ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಘರಾಂತ್ ಏಕ್ ಯಾ ದೊಗಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಭುರ್ಗಿಂ. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ದೊಗಾಂಯಿ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಬಾಪಯ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್. ಭುರ್ಗಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಮೋಗ್, ಸಾಂಗಾತ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪಾವಾನಾಂತ್. ಸ್ವತಃ ಮೋಗ್-ಮಯ್ಪಾಸ್-ಭದ್ರತಿ ಭೊಗಿನಾತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಆಪುಣ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ವಾಡ್ತಾತ್, ಎಕ್ಸುರ್‍ಪಣ್ ಭೊಗ್ತಾತ್. ಹಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಚಡಿತ್ ವೇಳ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್. ದೆಕುನ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುನ್, ತಾಂಕಾಂ ಮೊಗಾಮಯ್ಪಾಸಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆಸಾ ಕರಿಜಾಯ್.

2. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಹಿಂಸಾ ದೆಕ್ತಾಂವ್. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ದಚ್ಯಾ ಬಿಹಾರಾಂತ್, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಚಾ ಗುಜ್ರಾತಾಂತ್, ಶಿಕ್ಪಿ ಲೊಕಾಚಾ ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳಿರ್ ಸದಾಂ ದೀಸ್ ಹಿಂಸಾಚಿಚ್ಚ್ ವಾರ್ತಾ. ಘರಾಂನಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ನಾಂ. ಹೆಂ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಹಿಂಸಾಚ್ಚ್ ವೈಭವೀಕರಣ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ವಾಡ್ತಾನಾ, ದಯಾ-ಮಯಾ ನಾತ್ಲೆಲಿಂ, ಕಾಳಿಜ್ ನಾತ್ಲೆಲಿಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ! ಸುಲಭಾಯೆನ್ ತಿಂ ಅಸಾಮಾಧಾನಿ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರವೃತ್ತೆಚಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ಚುಕಿಂಕ್ ಕಠೀಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರವೃತ್ತೆಚೆಂ ಜಾತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಖರ್ಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚಯ್ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆಂ, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನೆಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸಾ ಕರ್ನ್, ಹಿಂಸಾ ವೈಭವೀಕರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ - ಸೀರಿಯಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ನ್, ಬರ್‍ಯಾ ಮೊಲಾಂಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀಜಯ್.

3. ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಮುಕುಟ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜಯ್ ತರ್, ಜೀವನಾಂತ್ ಶಿಸ್ತ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಶಿಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘರಾಂತ್  'ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್‌ನೆಸ್' ನ್ಹಂಯ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಥೊಡೆ ಬಾಪಯ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ, ಭುರ್ಗಿಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಲಿಪ್ತಾಲಿಂ. ತಸಲೊ ಬಾಪಯ್ 'ಶಿಸ್ತೆಚೊ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ವಾಗ್ಲೆಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಚ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಫೇಯ್ಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಶಿಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಟೊಂಕ್, ನಿದೊಂಕ್, ಶಿಕೊಂಕ್, ಖೆಳೊಂಕ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ವೇಳ್ ಆನಿ ಕ್ರಮ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮೀತ್ ದವರ್‍ಚಿ. ಅಸಲಿ ಶಿಸ್ತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿಂ ಶಿಕಂವ್ಚಿ ಉತ್ರಾಂನಿ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರೆಚೆಂ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಾಚೆಂ ಪೂಣ್ ಶಿಸ್ತೆಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹೆಂಚ್ ಶಿಕ್ತಾ ಆನಿ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್ತಾ. ಘರಾಂತ್ ನಿತಳಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಭುರ್ಗೆಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆನ್ ನಿತಳಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ.

4. ಆಜ್ ಸಬಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಒತ್ತಡ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಸಬಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್ ಯಾ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ತಾತ್.  ಹರ್ಯೆಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡಿಜಾಯ್, ದಾಕ್ತೆರ್ - ಇಜ್ನೆರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಲೆಕಾವರ್ತೆಂ ಒತ್ತಡ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟ್ಯೂಶನ್ ಆನಿ ಕೋಚಿಂಗ್. ಮನೋರಂಜನ್ ನಾ, ಖೆಳ್ ನಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಸಂಗಿಂ ತುಲನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ, ಅಶೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ಒತ್ತಡಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ. ತಾಚಾ ಆಶಾ - ಅಪೇಕ್ಷಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ವಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಫಕತ್ ಯಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ತಾಲೆಂ. ಆಜ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವ್ಹಡ್ ಕಂಪೆನಿಂನಿ ಪಂಗಡ್ ಕಾಮಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ತೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಹುಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಲ್ವತೆಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಸಕತ್-ತಾಲೆಂತಾಂ-ಆಸಕ್ತ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ಘೇವ್ನ್, ತಿಂ ವೃದ್ಧಿ ಕರ್‍ಚೆಂ, ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಆಸಾ ಕರಿಜಾಯ್. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ತಶೆಂಚ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಇಜ್ನೆರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಬರೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆರಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಸಂಗಿಂ ಖೆಳೊಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದೀಜಾಯ್.

5. ಆಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ವಾಡ್ಲೆಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂತುಂ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಶಿಕ್ಷಕ್/ಶಿಕ್ಷಕಿಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಿಂ/ಪಂಗ್ಡಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಘರಾಂತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಮಾ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಾತಾವರಣ್ ಯೇಜಯ್ ತರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿಂ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ವಾಚುಂಕ್ ಬರೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸಾ ಕರ್‍ಚೆಂ, ಇತರ್ ಪತ್ರಾಂ-ಬೂಕ್ ಹಾಡೊವ್ನ್ ವಾಸ್ಚೆಂ, ರೆಡಿಯೊ ಟಿವಿಚೆರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿಂ ಅಶೆಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಕರ್‍ತಿತ್ ತರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಾಚೊ ಬರೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತಾಲೊ. ಶಿಕ್ಪಾಚೆರ್, ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆರ್, ಬರ್‍ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉದೆವ್ನ್, ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಧರ್‍ಚಿನಾಂತ್. ಎಕ್ಸುರ್‌ಪಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಧೊಸ್ಚೆಂ ನಾ. 

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ದೈಹಿಕ್, ಮಾನಸಿಕ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಭುರ್ಗೆಂ ಕುಡಿಂತ್ ಆನಿ ಮತಿಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ತಾ. ಹಿ ತಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್೦ಚ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಭುರ್ಗೆಂ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸುರಕ್ಷಿತಾಯೆಚಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ತಾಕಾ ಮೆಳಾಜಾಯ್. ಹ್ಯೆಚ್ ಖಾತಿರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತಿಣೆ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ದಿತಾತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ದವರುಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್. ಶಾಂತ್-ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಾತವರಣ್, ಮಧುರ್ ಸಂಗೀತ್, ಮೋಗ್-ಮಯ್ಪಾಸ್ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಆವಯ್ಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಗರ್ಭಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಕೀ ಪಾವ್ತಾ. ಅಸಲೆಂಚ್ ವಾತಾವರಣ್ ಭುರ್ಗೆಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾಂಯೀ ಘರಾಂತ್ ಆಸಾಜಾಯ್. ಜರ್ತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ :
- ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಶರ್ತಾವೀಣ್ ಮೋಗ್ ತಾಕಾ ಲಾಭಾಜಾಯ್
- ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹೆರಾಂ ಸಂಗಿಂ ತುಲನ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ
- ತಾಕಾ ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀಜಾಯ್, ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮೊಗಾನ್ ಪುಣ್ ದೃಢ್ ರಿತಿರ್ ತಿದ್ವಿಜಾಯ್.
- ತಾಕಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೀಜಾಯ್

ಅಸಲ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ವಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಗೊಂದೊಳಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸಾ. ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಆದರ್ಶ್ ಆನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಹಾಚೆ ಮದೆಂ ರಾತ್-ದಿಸಾಚೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಪುತಾಕ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಬಾಪಯ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾ, ಸಿಗ್ರೇಟ್ ವೊಡಿನಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಿಗ್ರೇಟ್ ವೊಡ್ತಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಫಟಿ ಮಾರಿನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಆವಯ್ ಫಟಿ ಮಾರ್‍ತಾ. ಧುವೆಕ್ ಟಿವಿ ಪಳೆನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ತಿ ಬಾಗಿಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪಳೆತಾ. ಚಾಟಿಂಗ್ ಕರಿನಾಕಾತ್ - ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಪಳೆನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಫೋನಾಂಚೆರ್ ಲಾಂಬೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಗೌರವ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಪೂಣ್ ಪ್ರಾಯೇಸ್ತ್ ಮಾಂಯ್-ಮಾವಾಂಕ್ ಧಣ್ಸಿತಾ. ಟೀಚೆರಿಂಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಪೂಣ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ತಾಂಚಿ ಠೀಕಾ ಕರ್‍ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ದಿಸ್ತಾ. ಬರಿಂ ಮೊಲಾಂ ಆನಿ ತತ್ವಾಂ ಫಕತ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಶಿವಾಯ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಯೆತಾ. ದೆಕುನ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನೆನ್ ಬರಿ ದೇಕ್ ದೀಜಾಯ್. ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಕರಿನಾಂತ್, ಬಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಕರ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್, ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಕಾರ್‍ಯಾಮದೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಾತವರಣ್ ಘರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕರಿಜಾಯ್.

ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಮೊಗಾನ್ ಆಸಾತ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಗೌರವ್ ದಿತಾತ್, ಕಷ್ಟಾಂ ದುಖಾಂತ್ ಆಧಾರ್‍ಸಿತಾತ್, ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರ್‍ತಾತ್ ತರ್, ಅಸಲ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ 'ಆಪುಣ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್' ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾ. ದೊಗಾಂಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ.

ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಎಕಾ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಮದೆಂ ಪಕ್ಷಪಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖೆಂಡ್ಚೆಂ, ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಕೊಂಡಾಟೊ ಕರ್ಚೊ, ಎಕ್ಲೆಂ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೆಂ ಆವಯ್ಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ - ಅಸಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮದೆಂಚ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ವಾಡೊನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ದ್ವೇಷ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಂ ಶಿಕ್ತಾಲಿಂ.

ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಎಕ್ ಪೂತ್ ಆನಿ ಧುವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಭೇದ್‌ಭಾವ್ ಕರ್‍ಚೊ ಧರ್-ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಖಾಣ್, ಖೆಳೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್... ಪುಣ್ ಚಲ್ಯೆಕ್ ಕಾಮ್. ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಚೆಡ್ಯಾಂಚೊ ಚಡ್ ಕೊಂಡಾಟೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಜ್ ಚೆಡೆ ಭುರ್ಗೆ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಕ್ಲಾಸಿಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಹೆಂ ರುಜು ಕರ್ತಾ. ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಬಿ.ಎಡ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಧಾವಿ ಯಾ ಆಯ್.ಟಿ.ಆಯ್. ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಲ್ಹಾನ್. ದೆಕುನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸಮಾನ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಜಾಯ್.

ಅಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೊ ರಾಗ್ ಕರುಂಕ್, ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್, ದ್ವೇಷ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ತಾ.

Tags:  Good Family, Family Environment, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE