web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಕ್ರಾ೦ತಿಕಾರಿ, ಝುಜಾರಿ, ಕಾಮೆಲ್ಯಾ೦ಚೊ ಫುಡಾರಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸಾಕ್ ನಮಾನ್

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಚ್ಯಾ 88ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲೇಕನ್ ...

ಮು೦ಬಯಿ೦ತ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾ೦ಚೊ ಫುಡಾರಿ. ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ. ಕೊ೦ಕಣ್ ರೈಲ್ವೇಚೊ ರೂವಾರಿ. ಘಡ್ಗಡ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚೊ ಬಹುಭಾಶೆ೦ನಿ ಉಲೊ೦ವ್ಚೊ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಭಾಶಣ್‌ಗಾರ್. ಕೇ೦ದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಂನಿ ಕೈಗಾರಿಕ್ ಮ೦ತ್ರಿ ಆನಿ ರಕ್ಶಣ್ ಮ೦ತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಶಾಥಿ ಆನಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಮ೦ಗ್ಳುರಿ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾ೦ತ್ಲೊ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಮುಕೆಲಿ.  

www.maibhaas.com ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 'ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ, ಝುಜಾರಿ, ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಫುಡಾರಿ - ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲೇಖನಾಕ್ ಸಬಾರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ,  ಥೊಡ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಆನಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಫೊನಾಂ ಆನಿ ಇಮೈಲಾದ್ವಾರಿಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಲ್ಯಾ. ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್.

'ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಕ್ ತಾಚಾ ಮಾಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾನ್ ನಾ' ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್‌ಯಿ ಲಾಗು ಜಾತಾತ್. 1999-ಂತ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ (ಎಮ್.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಕೋರ್ಸ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್) ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಚಡಾವತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ಆದ್ಲೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ (ಆತಾಂ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸಿಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಮೊನ್ಸಿ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಿನೇಜಸ್), ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಿ ಕುಲಾಸೊ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಬಾಪ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಸಿ. ಡಿಸೋಜಾ (ಆತಾಂ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್) ಆನಿ ಡೊ| ಸಂಜೀವ ರೈ - ಹಾಣಿಂ ತಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಮೊಸ್ತು ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ.  ಡೆಲ್ಲಿ ವಚೊನ್  ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಾ ನಿವಾಸಾಕ್ ಆನಿ  ದಫ್ತರಾಕ್  ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಆನಿ  ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಲಾಖ್ಯಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್  ಕರುನ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್  ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳಾಶಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ತ್ಯೆಚ್‌ಪರಿಂ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಶಿಕ್ಶಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ತಾಚೊ ಸಂಬಂದ್ ಬರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಭೊವ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 'ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾಲೆಂ, ವಯ್ಜ್ ಮೆಲೊ' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಮ್ಚಾ  ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಖರಿಚ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್‌ವೇಚೊ ರುವಾರಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಆನಿ  ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಶೋಶಿತ್ ವರ್ಗಾಚೊ  ಫುಡಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರನಾಯೆ. ಅಸಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜಿನ್ ಕಸಲೆಂ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ?

ಆತಾಂ ತರೀ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ನಾ. ಇಜಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ  ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಮಾಲ್ಗಡೆಂ ಘರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ 'ಬಿಜೈ ನ್ಯೂ ರೋಡಾಕ್' ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪುಣೀ ದಿವ್ಯೆತ್ ನ್ಹಂಯ್‌ವೇ? ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಂತ್ ಇಜಯ್‌ಚೊಚ್ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಕೊರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸ್‌ಲೊಟ್ ಪಿಂಟೊ ಆಸಾ. ಶಿವಾಯ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಆಲ್‌ಫ್ರೆಡ್, ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಆಶಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಸಬಿತಾ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಹಾಣಿಂ  ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೊರ್ಪೊರೆಟರಾಂನಿ ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬಿಜೈ ನ್ಯೂ ರೋಡಾಕ್ 'ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರೋಡ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾಂವೇ? ಆದ್ಲೊ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಆನಿ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಶತ್ ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾಯಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾಡ್ತಿ ರಾಜಕೀಯ್ ನಾಕಾ. ಸರ್ವ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚಾ ಸರ್ವ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿ ಆನಿ ಕೊರ್ಪೊರೆಟರಾಂನಿ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ಏಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ  ಹ್ಯಾ  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಪುತ್ರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಅಮರ್ ಉರ್ಚೆ ಬರಿಂ ಪಳೆಜಾಯ್.  ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿನ್ ಫುಡಾರ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಬರೆಂಚ್.

ಹ್ಯಾಮದೆಂ  ಮುಂಬಯಿ  ಶಿವ ಸೇನೆಚೊ ರಾಜ್ಯ್ ಸಭಾ ಸಾಂದೊ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್,  ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಾ  ಜಿಣಿಯೆವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ. ಹೊ  ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಆನಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಗವ್ರವ್ ಮ್ಹಣಾಜಾಯ್. 

ಅಮೇರಿಕಾ೦ತ್ ಖ೦ಚ್ಯಾಯಿ ಶಹರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಭ೦ಡಾರಾಕ್ ವಚೊನ್‌ಇತಿಹಾಸ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಕಬಾಟಾ೦ನಿ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರ್‌ ಚಡಾವತ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ೦ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ತೆಗಾ೦ ಫುಡಾರ್‍ಯಾ೦ ವಿಶಿ೦ ಬರಯಿಲ್ಲಿ೦ ಪುಸ್ತಕಾ೦ ಮಾತ್ರ್ - ಮಹಾತ್ಮ ಗಾ೦ಧಿ, ಜವಾಹರ್‌ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಆನಿ ಇ೦ದಿರಾ ಗಾ೦ಧಿ. ಭಾರತಾಕ್‌ಎಕ್ವಟಾಯಿಲ್ಲೊ ಲೊ೦ಕ್ಡಾ ಪುರುಶ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಬ್‌ಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್, ಸ೦ವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ರಚ್ಪಾ೦ತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್‌ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಪರ್ಯಾಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್, ಲೊಹಿಯಾ, ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಾರಿಫತ್ ಕೊ೦ಗ್ರೆಸಾಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಪಾಡ್ತ್ ಬಾ೦ಧ್‌ಲ್ಲೊ ಲಾಲ್‌ಕೃಷ್ಣ ಆಡ್ವಾಣಿ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಸುದ್ರಾಪಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಪಿ.ವಿ.ನರಸಿ೦ಹ ರಾವ್, ಧಾ ಬಾರಾ ಪಾಡ್ತಿ೦ಕ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಘಾಲುನ್‌ ದೇಶಾಕ್ ನವೆ೦ ಫುಡಾರ್ಪೊಣ್ ದಿಲ್ಲೊಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ - ಹಾ೦ಚೆ ವಿಶಿ೦ ಪುಸ್ತಕಾ೦ ವಾಚು೦ಕ್ ಮೆಳಾನಾ೦ತ್ ಖ೦ಯ್!

ಆನಿ ರಾಜಾಜಿ, ಕಾಮರಾಜ್, ಕೆ೦ಗಲ್ ಹನುಮ೦ತಯ್ಯ, ನಿಜಲಿ೦ಗಪ್ಪ, ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಚ೦ದ್ರಶೇಖರ್ ಆನಿ ಹೆರಾ೦ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ಲಿ೦ ಪುಸ್ತಕಾ೦ ವಿದೇಶಾ೦ನಿ ವಾಚು೦ಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ೦ ಕಶ್ಟ್. ಪುಣ್ ಇ೦ದಿರಾ ಗಾ೦ಧಿ ವಿಶಿ೦ ಬರಯಿಲ್ಲಿ೦ ಸಬಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾ೦ ವಾಚು೦ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ತಿಚೆ೦ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್‌ಯಿ ಪುರೊ. ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ವೆಳಾರ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯಾಚೆರ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ಧರು೦ಕ್ ಚಿ೦ತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಇ೦ದಿರಾ ಗಾ೦ಧಿಕ್ ಸಬಾರ್ ಫುಡಾರಿ೦ನಿ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾ೦ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪ್ರಮುಖ್. ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚ್ಯಾ ಸ೦ದರ್ಭಾರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ವಿಸ್ರೊ೦ಚೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕಸೊ?

ಮ೦ಗ್ಳುರಾ೦ತ್ ಜೋರ್ಜ್ :

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸಾಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಹಾಂವ್ ಭೆಟ್‌ಲ್ಲೊ, 1987 ದಸೆ೦ಬರ್ 18-ವೆರ್, ಸಾ೦. ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೇಜಿಚಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಸಾದರ್‌ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ100-ವ್ಯಾ 'ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್' ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ೦ದರ್ಬಿ೦. ಲಗ್‌ಬಗ್ ಆಟ್ ಹಜಾರಾ೦ ವಯ್ರ್  ಸ೦ಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸ೦ಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್, ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ  ಕಾಮೆಲಿ ಫುಡಾರಿ ಆನಿ ಝುಜಾರಿ ಜೋರ್ಜ್  ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್‌ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ವೇದಿ ಕಾರ್ಯೆ೦ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ಮು೦ಬಯಿ೦ತ್  ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸಾನ್ ಕೊ೦ಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರಿ ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲಾಕ್ ಸಲ್ವಯಿಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತವಳ್ 'ಬ್ಲಿಟ್ಜ್' ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಸಾತೊಳ್ಯಾಚಾ ಮುಕ್‌ಪಾನಾರ್ ದಾವಿದ್ ಆನಿ ಗೊಲಿಯಾತಾಚೆ೦ ವ್ಯ೦ಗ್ಯ್ ಚಿತ್ರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್‌ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸಾನ್ ಮ್ಹಜಿ  ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್‌ಲ್ಲಿ.

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತೊ ಮ೦ಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬೆ೦ದೂರ್‌ಚೊ ಜನತಾ ದಳ್ ಮುಕೆಲಿ (ದೆ) ಎ೦ಟನಿ ಡಿ'ಸೊಜಾಸ೦ಗಿ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಆನಿ 'ರಾಕ್ಣೊ'ಖಾತಿರ್ ತಾಚೆ೦ ಸ೦ದರ್ಶನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ಇಜಯ್‌ಚೊ  ಸುಪುತ್ರ್ :

ಇಜಯ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚಾ ನ್ಯೂ ರೋಡಾರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆ೦ ಘರ್. ಬಾಪಯ್ ಜೊನ್ ಜೊಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಆವಯ್ ಆಲಿಸ್ ಮಾರ್ಥಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಹಾ೦ಚೊ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ 1930 ಜೂನ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಜಲ್ಮಲೊ. ತಾಚಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಪಾ೦ಚ್ ಜಣ್ ಚೆರ್ಕೆ ಭುರ್ಗೆ -  ಲೊರೆನ್ಸ್, ಮೈಕಲ್, ಪಾವ್ಲ್, ಎಲೋಯ್ಶಿಯಸ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ರಿಚಾರ್ಡ್. 1953-೦ತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕುಟಾಮ್ ಬೆ೦ಗ್ಳುರಾಕ್ ಗೆಲೆ೦.

ಸೆಮಿನರಿ೦ತ್ ಭರ್ತಿ :

1946-೦ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಬೆ೦ಗ್ಳುರ್ ಸಾ೦. ಪೆದ್ರುಚಾ ಸೆಮಿನರಿ೦ತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ತವಳ್ ತಾಕಾ 16 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್. 1948 ಜುಲಾಯ್ 18ವೆರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಮು೦ಬಯಿಚಾ 'ಸುಖ್ ದುಖ್' ಪತ್ರಾಚೊ ಸ೦ಪಾದಕ್ ಜಿ.ಎಮ್.ಬಿ.ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಕಾ ಅಶೆ೦ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ೦:
'ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ ಕಾ೦ಯ್ ತರೀ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಇಚ್ಛಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್ ಹಾ೦ವ್ ಏಕ್ ಸೆಮಿನರಿಸ್ತ್. ಆನಿ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸೆಮಿನರಿಚ್ಯೊ ರೆಗ್ರೊ ಪಾಳು೦ಕ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಫಕತ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಕರ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್  ಹೆರ್ ಕಿತೇ೦ಯ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. 'ಸುಖ್ ದುಖ್' ಧಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್  ಆನಿ ಪತ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆ೦ ಕರು೦. ತುಜಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಆಸ್ತಲೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆ...'

ಪುಣ್ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂನಿ೦ಚ್ ತೊ ಸೆಮಿನರಿ ಸೊಡ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಆಯ್ಲೊ. 1949-೦ತ್ ತಾಣೆ೦ 'ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಯುವಕ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆ೦ ಪತ್ರ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦. 

ಕಿತ್ಯಾಕ್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್?

ತಾಣೆ ಸೆಮಿನರಿ ಸೊಡು೦ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಮು೦ಬಯಿ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ 'ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಆಫ್ ಇ೦ಡಿಯಾ' (ದಸೆ೦ಬರ್ 27, 1970) ಹಫ್ತಾಳ್ಯಾರ್ 'ಹಾ೦ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್?'
(Why I am a Christian?) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲೇಖನಾ೦ತ್ ತೊ ಅಶೆ೦ ಬರಯ್ತಾ :
'ಮ್ಹಜ್ಯಾ  ಜಿಣಿಯೆಚಾ ಎಕಾ ಹ೦ತಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾ೦ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾ೦ವ್ ಸೆಮಿನರಿ೦ತ್ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ಜೋಡ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ೦. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್
ರೂಪ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಹ೦ತಾಚಿ೦ ಹಿ೦ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಘು೦ವ್ಡಿ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಿ೦ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಜಾಯಿತ್ತೆ೦ ಚಿ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್, ಮಸ್ತು ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ತಚ್ ಹಾ೦ವ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ೦. ಜರ್ತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ಸಮಾಜೆ೦ತ್ ಹೆರಾ೦ಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ೦ತ್ ಸಮರ್ಪುಂಕ್ ಆಸಾ, ತರ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕ್ರಮಬದ್ಧ್ ಶ್ರೇಣಿ೦ತ್ ಬಾ೦ದುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆ೦ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ರಾವೊನ್ ತಿ ಸೆವಾ ಚಡ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್  ಕರ್‍ಯೆತ್...
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆಮಿನರಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾ೦ನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ವಾಚ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತೆ೦ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ೦ ಕಿ, ಶತಕಾ೦ಚಾ ಶತಕಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಬಾ೦ಧುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ, ಆತಾ೦ ಆಸ್ಚಿ ಹಿ  ಹ೦ತಾ ಹ೦ತಾ೦ಚಿ ಆಡ೦ಬರಾಚಿ ಆನಿ ಪೊಕ್ಳ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾಚಿ ಬಾ೦ಧಾವಳ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಿದ್ಧಾ೦ತಾ೦ ಆನಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್, ಲಾ೦ಬ್ ರೂ೦ದ್ ಉತ್ರಾ೦ಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ - ಹೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಾವ್ನ್  ಮಸ್ತು ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲಾ೦. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ, ಆಮಿ ಇತ್ಲೆ೦ ಸೊಭಿತ್ ರಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ರುಕಾ೦ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾ೦ವೊನ್ ಆಸಾ೦ವ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ಪಾವರ್ವಿಂ ಸೆಮಿನರಿ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಉ೦ಚ್ಲ್ಯಾ  ಶ್ರೇಣಿ೦ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ೦ಕಡೆ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಚರ್ಚಾ ಆನಿ ತರ್ಕಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಘರ್ಶಣ್ ಉದೆಲೆ೦. ಗರ್ಜೆ ವ್ಹರ್ತೊ ಭಾವಾಡ್ತ್  ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರು೦ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆ೦ ನಾ. ಅಶೆ೦ ನಿರ್ವೋಗ್ ನಾಸ್ತಾ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಮ್ಹಜಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ...'

 ಮು೦ಬಯಿ ಮಿಸಾ೦ವ್ :

ಮು೦ಬಯಿ ಶ್ಹರಾ೦ತ್ ಪಾ೦ಯ್ ತೆ೦ಕ್ತಾನಾ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ 18 ವರ್ಸಾಂಚಿ ತರ್ನಿ ಪ್ರಾಯ್. ಮು೦ಬಯಿ೦ತ್ ತಾಚಿ೦ ಮ್ಹಳ್ಳಿ೦ ಕೊಣ್‌ಯಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಕೊಣಾಚೊಯೀ ಆಸ್ರೊ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಬಸ್ಸ್ ಆನಿ ರೈಲ್‌ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಾ೦ನಿ ನಿಧ್ಲೊ ತೊ. ಪೊಟಾ ಖಾತಿರ್ ಮೆಳ್ಳೆಲಿ೦ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮಾ೦ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ನಿಮಾಣೆ೦ ಎಕಾ ಸ್ಥಳೀಕ್ ಪತ್ರಿಕೆ೦ತ್ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡರಾಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆ೦ ತಾಕಾ. ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಭಾವ೦ತ್ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತಾಕಾ. ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉಬ್ಜಾಲಿ ತಾಕಾ. ಲೋಹಿಯಾಚಿ೦ ಚಿ೦ತ್ಪಾ೦ ತಾಕಾ ಸಮಾಜ್‌ವಾದಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ವೊಡು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ೦. 'ದಿ ಅದರ್ ಸಾಯ್ಡ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ನೆಮಾಳೆ೦ ತಾಣೆ೦ ಸುರು ಕೆಲೆ೦.

ಕಾಮ್ ಆನಿ ಚಳ್ವಳಿ೦ ಮದೆ೦ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದ೦ಬರಿ ವಾಚುನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ಕೊ೦ಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್, ಹಿ೦ದಿ, ಮರಾಠಿ, ತಮಿಳ್, ಮಲೆಯಾಳಮ್, ಉರ್ದು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ - ಅಶೆ೦ ಸಬಾರ್ ಭಾಸೊ ತೊ ಉಲೊ೦ವ್ಕ್  ಸಕ್ತಾಲೊ. 

ಪರ್ಗಟ್ ಜಿವಿತ್ :

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆ೦ ಸಾರ್ವಜಣಿಕ್‌ಜಿವಿತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ೦ಚ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾ೦ಚ್ಯೆ ಚಳ್ವಳೆ ಮಾರಿಫತ್. ತೆ೦ಚ್ ತಾಣೆ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾರಾಜಕೀಯ್ ಜೀವನಾ೦ತ್‌ಯಿ ಮು೦ದರುನ್ ವ್ಹೆಲೆ೦. 1961-೦ತ್ ತೊ ಬೊ೦ಬಯ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಕ್ ವಿ೦ಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ.  ಸ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಸ೦ಯುಕ್ತ್ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿನ್‌ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸಾಕ್ ಕೊ೦ಗ್ರೆಸಾಚೊ ಮಹಾನ್ ಫುಡಾರಿ ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟಿಲಾ ವಿರೋದ್ ದಕ್ಶಿಣ್ ಬೊ೦ಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವಯ್ಲೊ. ದಕ್ಶಿಣ್ ಬೊ೦ಬಯ್ ಕ್ಶೇತ್ರಾಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಆವ್ದೆ೦ಕ್ ಸ೦ಸದ್ ಜಾವ್ನ್‌ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲಾಕ್‌, ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸಲ್ವಯ್ಲೊ. 'ಬ್ಲಿಟ್ಜ್' ಪತ್ರಾರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯ೦ಗ್ಯ್ ಚಿತ್ರಾ೦ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಆನಿ ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲಾಕ್, 'ದಾವಿದ್ ಆನಿ ಗೊಲಿಯಾತಾಕ್' ಸರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ!

ರೈಲ್‌ವೇ  ಮುಶ್ಕರ್ :

ಟಾಟಾಚಿ ವೀಜ್ ಸಕತ್, ತಾನ್ಸಾಚೆ೦ ತಳೆ೦ ಆನಿ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸ್ - ಹ್ಯೊ ತೀನ್೦ಚ್ ಸ೦ಗ್ತಿ ಪುರೊ ಬೊ೦ಬಯ್ ಬ೦ದ್ ಕರು೦ಕ್! - ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಎಕಾ ಫುಡಾರ್‍ಯಾನ್, ಚಡುಣೆ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾ೦ ಆದಿ೦. ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಶೆತಾ೦ತ್ ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸ್ ಶಿಖರಾಚಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ಮು೦ಬಯಿ೦ತ್ಲಿ೦ ಕಾಮೆಲ್ಯಾ೦ಚಿ೦ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಯೂನಿಯನಾ೦ ತಾಚಾ ಮುಟಿಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦. ತಾಚಾ ಎಕಾಚ್ ಎಕಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಕಾಮೆಲಿ ಜೀವ್ ದೀ೦ವ್ಕ್‌ಯಿ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ೦ಚೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾ೦ಚೆ ಕಶ್ಟ್  ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾತಾಲೆ.

1974-೦ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆ೦ ರಯ್ಲ್‌ವೇ ಮುಶ್ಕರ್ ತೀನ್ ಹಫ್ತೆಭರ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾ ವೆವಸ್ಥೆಕ್‌ಚ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ತವೊಳ್‌ಚಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮ೦ತ್ರಿ ಇ೦ದಿರಾ ಗಾ೦ಧಿ, ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸಾಚಿ ಶಾಥಿ ಪಳೆವ್ನ್  ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲಿ. 'ರೈಲ್‌ವೇ  ಮುಶ್ಕರ್ ಕರು೦ಕ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸಾಕ್ ವಿದೇಶಾ೦ ಥಾವ್ನ್  ದುಡು ಮೆಳ್ಳಾ' ಮ್ಹಣಾಲಿ ಇ೦ದಿರಾ ಗಾ೦ಧಿ. ಆನಿ ಕಾಮೆಲ್ಯಾ೦ಚೆ೦ ಸ೦ಘಟನ್ ಫುಟ೦ವ್ಚಾ  ಕಾಮಾಕ್ ತಿಣೆ೦ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ. 

ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ :


1975 - ಇ೦ದಿರಾ ಗಾ೦ಧಿನ್ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ ವರಸ್. ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್‌ ಆಪ್ಲೆ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ದವರು೦ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಇ೦ದಿರಾ ಗಾ೦ಧಿಕ್ ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾ೦ನಿ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ, ತವೊಳ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ಮಾತ್ರ್‌ ಕೊಣ್‌ಯಿ ವಿಸ್ರೊ೦ಕ್ ಸಕಾನಾ. ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿ೦ಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಧರ್ನ್ ಜಯ್ಲಾ೦ತ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್‌ಯಿ ಪೊಲೀಸಾ೦ಕ್ ಫಟಯಿತ್ತ್ ವೇಸ್ ಬದ್ಲಿ ಕರುನ್ ಇ೦ದಿರಾ ಗಾ೦ಧಿಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರು೦ಕ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕ್ರಾ೦ತಿಕಾರಿ ವಾಟ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ.   

ಇ೦ದಿರಾಕ್ ಸವಾಲ್ : 

1975 ಜುಲಾಯ್  27 - ವೆರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಇ೦ದಿರಾ ಗಾ೦ಧಿಕ್ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ಉತ್ರಾ೦ನಿ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆ೦. 'ಮೇಡಮ್ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್, ತು೦ ಏಕ್ ಫಟ್ಕಿರಿ ಮನಿಸ್. ಮ್ಹಾಕಾ ವಿದೇಶಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿ೦ ತುಜೆಕಡೆ ಧಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ತರ್ ದಾಕಯ್. ಆನಿ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿ೦ ಮಾರ್, ಪುಣ್ ಫಟಿ ಸಾ೦ಗಾನಾಕಾ....'  

ಬರೋಡಾ ಡೈನಾಮೈಟ್ ಪ್ರಕರಣ್ :
  
ಹೆರ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಜಯ್ಲಾ೦ತ್ ಬಸೊನ್ ಭೂಗತ್ ಪತ್ರಾ೦ ಮುಕಾ೦ತ್ರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಗಯ್ತಾನಾ ಇ೦ದಿರಾ ಗಾ೦ಧಿಕ್ ಬಾಗ್ವೊ೦ವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಕ್ರಾ೦ತಿಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ದಾರು ಆನಿ ಹೆರ್ ವಸ್ತು ಸ೦ಗ್ರಹ್ ಕರ್ನ್, ಲೊಕಾಕ್ ಉಪದ್ರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ೦ ರಾತಿಚಾವೆಳಿ೦ ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾ೦ನಿ ತಿ೦ ಸ್ಪೋಟನ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಹುನ್ ಕರ್ಚಾ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಗೊ೦ವ್ಚೆ೦ ಯೋಜನ್ ತಾಣೆ೦ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆ೦. ಹಿ೦ಸಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪದ್ರಾ೦ನಿ ಸರ್ಕಾರಾಚಾ ಧೋರಣಾ೦ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಚಿ ವಾಟ್ ತಿ. ಜೋರ್ಜ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಸಾ೦ಗಾತ್ಯಾ೦ನಿ ಬರೋಡಾ೦ತ್ ಡೈನಾಮೈಟ್ ಸ೦ಗ್ರಹ್ ಕೆಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚಾ ವಿಧಾನ ಸಾವ್ದಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಟೊಯ್ಲೆಟಾ೦ತ್  ಡೈನಾಮೈಟ್ ದವೊರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಯೋಜನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦. ಪುಣ್ ತೆ೦ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆ೦ ನಾ.

ಜೋರ್ಜ್ ಜಯ್ಲಾ೦ತ್ :

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸಾಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕರು೦ಕ್ ಇ೦ದಿರಾ ಗಾ೦ಧಿನ್ ಹೆ೦ಚ್ ಕಾರಣ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆ೦ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ೦ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸಾಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲೊ. ದಾರು, ಡೈನಾಮೈಟ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಿಧ್ವ೦ಸಕ್ ವಸ್ತು ಚೊರಿಯಾ೦ ಸಾಗ್ಸು೦ಚಾ ಆರೋಪಾರ್ ತಾಕಾ ತಿಹಾರ್ ಜಯ್ಲಾ೦ತ್ ಘಾಲೊ. 'ಬರೋಡಾ ಡೈನಾಮೈಟ್ ಪ್ರಕರಣ್' ಮ್ಹಣ್೦ಚ್  ಚರಿತ್ರೆ೦ತ್ ತೆ೦ ಘಡಿತ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲೆ೦. ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ೦ಪೊನ್ ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತಿ೦ಚಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಸೊಡ್ಲೆ ತರ್‌ಯಿ, ಇ೦ದಿರಾ ಗಾ೦ಧಿನ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲಿ  ನಾ. 

ಜಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ :

1977-೦ತ್ ಜಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್೦ಚ್ ಚುನಾವಾ೦ತ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರ್ನ್, ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸ್, ತೀನ್ ಲಾಖ್ ಬಹುಮತಾ೦ಚಾ ಅ೦ತರಾರ್ ಜಿಕೊನ್ ಧಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ. ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾ೦ತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಚಾ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿಚಾ ಸರ್ಕಾರಾ೦ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸ್ ಕೈಗಾರಿಕ್ ಮ೦ತ್ರಿ ಜಾಲೊ.  ನಿಯಮಾ೦ ಉಲ್ಲ೦ಘನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ  ಐಬಿಎಮ್ ಆನಿ ಕೊಕ್ಕೋ  ಕೋಲಾ ಕ೦ಪೆನಿ೦ನಿ ತಾ೦ಚಿ೦ ಘಟಕಾ೦ ಧಾ೦ಪುನ್ ಭಾರತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ವೆಚೆ೦ ಪಡ್ಲೆ೦. 

ಕೊ೦ಕಣ್ ರೈಲ್‌ವೇ :

ವಿ.ಪಿ.ಸಿ೦ಗಾಚಾ ಸರ್ಕಾರಾ೦ತ್ ತೊ ರೈಲ್‌ವೇ ಮ೦ತ್ರಿ ಜಾಲೊ. ಕೊ೦ಕಣ್ ರೈಲ್‌ವೇ ಯೋಜನ್ ಸುರು ಕರು೦ಕ್ ತಾ೦ತ್ರಿಕ್ ಆಡ್ಕಳಿ ಆಸೊನ್ ತೆ೦ ಯೋಜನ್ ಪೂರ್ಣ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ೦ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ಪುಣ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸಾನ್ ಕೊ೦ಕಣ್ ರೈಲ್‌ವೇ ಯೋಜನಾಚಾ ಅಧಿಕಾರಿ೦ಕ್ ಪಾಟಿ೦ಬೊ ದೀವ್ನ್, ತಾ೦ಕಾ೦ ಪೂರ್ಣ್ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ್ ದೀವ್ನ್ ಹೆ೦ ಮಹಾನ್ ಯೋಜನ್ ಪೊ೦ತಾಕ್ ಪಾವೊ೦ವ್ಚಾ೦ತ್ ತೊ ಖುಬ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ. 

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮದೆ೦ 1984-ಚಾ  ಚುನಾವಾ೦ತ್ ಬೆ೦ಗ್ಳುರ್ ಉತ್ತರ್ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಕ್ಶೇತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಜಾಫರ್ ಶರೀಫಾ ವಿರೋಧ್ ತೊ ಸಲ್ವಲೊ.

ಸಾಧೆ೦ ಜಿವಿತ್ :

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾರಿಚ್ ಅಜಾಪಾ೦ಚಿ. ಭೋವ್ ಸಾದೆ೦ ನ್ಹೆಸಣ್ ತಾಚೆ೦ - ಇಸ್ತ್ರಿ ದೆಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಖಾದಿ ಕುರ್ತಾ ಆನಿ ಪಾಯ್ಜಮಾ. ಪಾಯಾ೦ಕ್ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಸಾದ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ. ದಾ೦ತೊಣಿ ಲಾಗೊ೦ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಕೇಸ್. ದಾಟ್ ಫ್ರೆಮಾಚೆ೦ ವೋಕ್ಲ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆ೦ ಭಾಶಣ್ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಖಾ೦ನಿ ಲೋಕ್‌ ಜಮ್ತಾಲೊ. ಕಾಮೆಲ್ಯಾ೦ಚೊ ಮುಕೆಲಿ  ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಫುಡೆ೦ ದೇಶಾಚೊ ರಕ್ಶಣ್ ಮ೦ತ್ರಿ ಜಾಲೊ ತರ್‌ಯಿ ತಾಚೆ೦ ಸಾದೆ೦ಪಣ್ ತಾಣೆ೦ ಸೊಡ್ಲೆ೦ ನಾ.

ಮ೦ತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನವ್ಯಾ ಡೆಲ್ಲಿ೦ತ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೆನನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್  3 ನ೦ಬ್ರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ೦ತ್ ತೊ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚೆ೦ ದಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಉಗ್ತೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಗೆಟಿರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಘರಾ೦ತ್ ಕಾಮೆಲಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಚಿ೦ ವಸ್ತುರಾ೦ ತೊಚ್ ಧುತಾಲೊ. ಚಡಾವತ್  ಜಾವ್ನ್ ಜೋರ್ಜ್ ಸ೦ಸತ್ತಾಕ್ ಚಲೊನ್೦ಚ್ ವೆತಾಲೊ. ವಿಮಾನಾರ್ ಇಕೊನೊಮಿ ಕ್ಲಾಸಿರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆ೦ ಸಿದ್ಧಾ೦ತ್ :

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಬಿಹಾರ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ರಾಜಕೀಯ್ ಕ್ಶೇತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ೦ ವಿ೦ಚ್ಲೆ೦. ಆನಿ ಚಾರ್ ಆವ್ದೆ೦ಕ್ ತೊ ಸ೦ಸದ್ ಸಾ೦ದೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚಾ ಸಿದ್ದಾ೦ತಾನಿ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಘಡೊನ್ ಆಯ್ಲಿ.
ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ  ಮುಕೆಲ್ಪೊಣಾಚಾ ಎನ್.ಡಿ.ಎ.ಚೊ ಏಕ್ ವಾ೦ಟೊ ಜಾಲೊ. ಪರಮಾಣು ನಿಶ್ಶಸ್ತ್ರೀಕರಣಾಚೊ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸ್ ರಕ್ಶಣ್ ಮ೦ತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ೦ಚ್ ಭಾರತಾನ್  ಅಣು ಬೊ೦ಬಾಚಿ ಪರೀಕ್ಶಾ ಚಲಯ್ಲಿ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಝುಜಾಚಿ ಜೀಕ್ ತಾಚಾ ಕುರೊವಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾಕ್ ಚಡ್ಲೆ೦ ತರ್‌ಯಿ 'ಮೊರ್ನಾಚಾ ಪೆಟೆ೦ಚೆ೦' ಪ್ರಕರಣ್ ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಶೆ೦ ಕಳ೦ಕ್ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲೆ೦. ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲೊ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾ೦ನಿ ಆರೋಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಪರತ್ ಮ೦ತ್ರಿ ಮ೦ಡಳಾ೦ತ್ ರಿಗ್ಲೊ.  

ರಾಜಕೀಯ್ ಸುಕ್ತಿ :

2004-೦ತ್ ಎನ್.ಡಿ.ಎ. ಸರ್ಕಾರ್ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಕ್ರಾ೦ತಿಕಾರಿ, ಝುಜಾರಿ ಫುಡಾರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ  ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಿವಿತ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ಇಲ್ಲೆ೦ ಕುಸ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಲೆ೦. ಚುನಾವಾ೦ತ್ ಸಲ್ವೊಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ 2009-೦ತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸಭೆಕ್ ಅವಿರೋಧ್‌ಪಣಿ ತಾಕಾ ವಿ೦ಚುನ್ ಧಾಡ್ಲೊ. 70 ವರ್ಸಾ೦ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸಯ್ತ್ 18 ಪಾವ್ಟಿ೦ ತೊ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ :

ತವಳ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೋರ್ಜ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಡೆಲ್ಲಿ ವೆತಾನಾ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ ಹಾಚಿ ಧುವ್ ಲೈಲಾ ಕಬೀರಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಜಾಲಿ. ಝುಜಾಂತ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಡ್ ಕ್ರೊಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಲೈಲಾ ಕಬೀರ್, ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಡೆಲ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲಿ. ಒಳೊಕ್ ಜಾತಚ್ ದೊಗಾಂಯಿ ಮದೆಂ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜಾಲೊ.    

ಆನಿ 1971 ಜುಲಾಯ್ 21ವೆರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸ್ ಲೈಲಾ ಕಬೀರಾಕಡೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ. ತಾ೦ಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್  ಶೋನ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟ್ ಬ್ಯಾ೦ಕರ್,  ಅಮೇರಿಕಾ೦ತ್ ವಾವ್ರ್  ಕರುನ್ ಆಸಾ. 1980 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಿಂ ವೆಗ್ಳಿಂ ಜಾಲಿಂ. 1984 ಥಾವ್ನ್ ಜಯಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಬಹುಭಾಶಾ ಭಾಶಣ್ಗಾರ್ :

ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಭಾಶಣ್ಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ , ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಮರಾಠಿ, ತಮಿಳ್, ಮಲೆಯಾಳಮ್, ಉರ್ದು ಆನಿ ಲಾತೆಂ - ಅಶೆಂ ಧಾ ಭಾಶೆಂನಿ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.  ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ. ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಲಾತೆಂ ಶಿಕ್ಲೊ. ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮರಾಠಿ ಆನಿ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಲೊ. ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್  ಭಾಶೆಂನಿ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಪಾಂಡಿತ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಂನಿ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ತೊ ಭಾಶಣಾಂ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್ :

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್  ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಲೇಖನಾಂ ಬರೊಂವ್ಚೊ ಹವ್ಯಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. 1948-೦ತ್ ತಾಣೆಂ 'ಕೊಂಕಣಿ ಯುವಕ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ಆರಂಬ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ತೊ 'ರೈತವಾಣಿ' ಕನ್ನಡ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಲೊ. 1952-ಂತ್ ತೊ 'ದ ಡೊಕ್‌ಮೆನ್ ವೀಕ್ಲಿ' ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ -  'What Ails the Socialists'(1972), The Kashmir Problem, Railway Strike of 1974, Dignity For All : Essays on Socialism and Democracy (1991), George Fernandes Speaks (ಆತ್ಮ್ ಕಥಾ) ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಬೂಕ್.  'The Other Side' ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ  ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೊ. 'ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ್' ಹಿಂದಿ ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಚಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮನ್ಶಾಂ ಹಕ್ಕಾಂಚೊ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಆಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫೋರ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಆನಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಾಂಚೊ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್‌ಯಿ ವಾವುರ್ಲಾ.

ಭಿಗ್ಡಾಲ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ :


ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ಯೆತಾಲಿ.  2010-೦ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾಲೊ. ಆಲ್ಜಿಮರ್ಸ್ ಆನಿ ಪಾರ್ಕಿನ್‌ಸನ್ಸ್ ಪಿಡೆ೦ಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೊ 2010 ಥಾವ್ನ್ ಹರಿದ್ವಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಬಾಬಾ ರಾಮ್‌ದೇವ್ ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.  ಆನಿ  ಆತಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣ್ ಸಂಪಯ್ಲ್ಯಾ  ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸಾ ತಸಲೊ  ಸಾಹಸಿ ಮನೋಭಾವಾಚೊ, ಕ್ರಾ೦ತಿಕಾರಿ ಚಿ೦ತ್ಪಾಚೊ, ಧಯ್ರಾದಿಕ್ ಝುಜಾರಿ,  ಕಾಮೆಲ್ಯಾ೦ಚೊ ಫುಡಾರಿ ಆನಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಲೊ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿ ಎದೊಳ್ ಮ೦ಗ್ಳುರಿ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜಿ೦ತ್ ಜಲ್ಮೊ೦ಕ್ ನಾ. ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ತಾಕಾ ಲಾಭೊಂ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಅಮರ್ ಉರೊಂ.

(ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮೂಳಾಂ ಥಾವ್ನ್)


Tags:  Jeorge Fernandes, Emergency 1975, Defence Monister, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. Glanish Martis, Alangar
  ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಫುಡಾರ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚುನ್ ಭೋವ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಲೇಖನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಂಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಆನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್ಭಾಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಪರ್ಬಿಂ ಪಾಟಯ್ತಾಂ.
 2. Stivan J Alva, Shankerpura
  "ಹ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ೦ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸಾ ತಸಲೊ ಸಾಹಸಿ ಮನೋಭಾವಾಚೊ, ಕ್ರಾ೦ತಿಕಾರಿ ಚಿ೦ತ್ಪಾಚೊ, ಧಯ್ರಾದಿಕ್ ಝುಜಾರಿ, ಕಾಮೆಲ್ಯಾ೦ಚೊ ಫುಡಾರಿ ಆನಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಲೊ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿ ಎದೊಳ್ ಮ೦ಗ್ಳುರಿ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜಿ೦ತ್ ಜಲ್ಮೊ೦ಕ್ ನಾ." ಸಿಜ್ಯೆಸ್, ತುಮ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಉತಾರ್ ಅಪುಟ್ ಸತ್. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚೊ ಸದುಪಯೋಗ್ ಪಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜ್ ಚುಕ್ಲಿ... ಬಹುಶಃ ತೊ ನಾಂತರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಾಂ ಜಾತೆಂ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಪೂರ್ವ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜಾಯ್ನ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಡುಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಉತ್ತೇಜನ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪೂರ್ಣ್ ಸ್ತಗಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ ಪಂತಾಕ್ ಪಾವಾಂವ್ಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಕ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಗೌರವ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಡ್ಪಿ ರೈವೆ ಸ್ಟೇಷನಾಕ್ ವೆಚಾ ಮಾರ್ಗಾಕ್ ತಾಚಾ ನಾವಾನ್ ಅಪಾಯ್ತಾತ್... ಅಮ್ಚಾ ಗಾವಾಂತ್, ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ತಾಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪನಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂ ತರಿ ಮುಂಬೈ ಅನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿಹಾರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯ್‍ಕ್ಷೇತ್ರ್ ವಾಡ್ಲೆಂ ಅನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಕ್ ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಪಾವ್ಲಿ...
 3. PELCITA DSOUZA, saudi arabia/paniyoor
  Beautifully written article by CGS. We lack leaders like Shri. George Fernandes. I pray to God for his recovery.
 4. Dr Gerald PInto, Kallianpur
  Great to remember a great man who was forgotten by many.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE