web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದಬಾಜೊ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

'ಎಕ್ಸ್‌ಮಸ್' :

ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ತಾನಾ, ಇಗರ್ಜ್-ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾವ್ನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚಾ ಜನನಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ತಶೆಂ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಪರ್ಗಟ್ ರಿತಿರ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಥರಾನ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದಬಾಜೊ ಆಚರ್ಸುಂಚಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಭಾಸೆಂತ್‌ಯೀ 'ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್' ಸಬ್ದಾಕ್ 'ಎಕ್ಸ್‌ಮಸ್' ನಾ ತರ್ 'Xಮಸ್' ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಆಪ್ರೂಬ್ ಥೊಡೆಕಡೆನ್ 'Crissmas' ಮ್ಹಣ್ ಬರವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅರ್ದಿಕುರಿ ಭಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ 'Exmas' ಬರವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬೊತ್ಲಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂಯ್ ಆಸಾ. 'Exmas' ಆಚರಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ದಿಸಾ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾನಾ, ತಾಂಕಾಂ ಗಮ್ಮತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆಚ್ ಪರಿಂ 'Crissmas' ಆಚರಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಬ್ದಾಂತ್ಲೊ ಕ್ರೀಸ್ತ್‌ಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಕರುನ್ ಫಕತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರ್ಸುಂಚೆಂ ಸವಯೆಚೆಂ. ಧರ್ಮಿಕ್ ಭಾವನಾಂ, ಕ್ರೀಸ್ತಾಚಿ ಭಕ್ತ್, ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಚಿ ವಳಕ್, ದೆವಾ ಪುತಾಚೊ ಆದರ್ ...... ಗರ್ಜೆಚೊ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲಾ. ಸಂಭ್ರಮ್ ಮಾತ್ರ್! ಆಮ್ಚೊ ಕ್ರೀಸ್ತ್ (Christ) ಎಕ್ಸ್ (Ex) ವಾ ಮಾಜಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ. 

ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಲೋಕ್ ಹೊ X ಸಬ್ದ್ ಅನಾಮಿಕ್ ವೆಕ್ತಿ, ವಸ್ತ್ ವಾ ಸಂಕ್ಯಾಕ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಗಣಿತಾಂತ್ X ಘುರ್ತ್ ಗುಣ್ಸುಂಚಾಕ್ ವಾಪರ್ ಜಾತಾ. X = Krismas, X = Iksmas. X = ರೋಮನ್ ಧಾ ಆಂಕ್ಡೊ, X = ಇಂಗ್ಲೆಜಾಚೆಂ 24ವೆಂ ಅಕ್ಶರ್, X ವಾಪರ್ನ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ, ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾತರ್ಚೆಂ, ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ. X ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಂವ್ಚಿ ರುಜು. X ಪಾಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರತೀಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ತಾತ್. ಕಟ್ಟ್ಯಾಪಂದಾ X ಘಾಲ್ಲಿ ನಿಶಾನಿ ಆಸಾ ತರ್ ಆಪಾಯ್ ಸೂಚಕ್!
 
ಪೂಣ್ X ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಶೆಚೆಂ Chi ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ Khristos. X = ಖುರ್ಸಾಚೊ ಘುರ್ತ್. ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಲೋಕ್ X ಅಕ್ಶರ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ನಿಶಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ. ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದಾವಳಿಂತ್ X ಕ್ರೀಸ್ತಾಚಾ ನಾಂವಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಕ್ಶರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶತಮಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಗ್ರೀಕ್ ಲೋಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಬರ್ಪಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕರ್ತಾನಾ X ಅಕ್ಶರಾನ್ಂಚ್ ಕರ್ತಾಲೊ. 1400 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಲೊಕಾನ್‌ಯೀ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಸಬ್ದಾಕ್ X ವಾಪರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ 'ಎಕ್ಸ್‌ಮಸ್' ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚೂಕ್.  

ಉಪಾಸ್ :

ರೊಮಾಗಾರ್ ಜೆಜು ಬಾಳೊಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ 'ಸಾತುರ್ನಾಲಿಯಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಿತಾಲೆ. ಕ್ರಿ. ಶ. 330 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊನ್ಸ್ಟಾಂಟಾಯ್ನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ್ ದಸೆಂಬರ್ 15 ವೆರ್ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ, ತರಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. 350 ವರ್ಸಾ ಪಾಪಾ ಜೂಲಿಯಸ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದಸೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೆಜು ಬಾಳೊಕ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದಬಾಜಾನ್ ಚಲಂವ್ಚಾಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಹೆಂ 'ಉಜ್ವಾಡಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್' ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಬೋವ್ ದಬಾಜಾನ್ ಆಚರಣ್ ಚಲಯ್ತಾಲೆ. ಪೂಣ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಪಾಪಾ ಜೂಲಿಯಸ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ 350 ವರ್ಸಾ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದಸೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೆಜು ಬಾಳೊಕ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದಬಾಜಾನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ. ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್, ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ದಸೆಂಬರ್ 25 ವೆರ್ ಆಚರ್ಸಿತಾತ್ ಆನಿ ಆದ್ಲೆ ರಾತಿ ದೆವಾಳಾಂನಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿದಿ, ಮೀಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಲಯ್ತಾತ್.  

ಇತಿಯೋಪಿಯಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾ ಪಯ್ಲೆಂ 40 ದಿಸಾಂಚೊ ಉಪಾಸ್ ಆಸ್ತಾ! ಮಾಸ್-ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಯ್ನಾಂತ್, ಫಕತ್ ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಗಾಂವಾಂನಿಂ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೆವ್ತಾಲೆ. ಫೆಸ್ತಾ ಆದ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಮದ್ಯಾನೆಚೆಂ ಮೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಚ್ ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ಬಿರ್ಯಾಣಿ ಖಾತಾಲೆ. 'ಯುಲೆ ಲೊಗ್' ನಾಂವಾಚೆಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾತಾತ್. ಗ್ರೀಕ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಭರ್ ಉಪಾಸ್ ಕರುನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್‌ಚ್ ಪೊಟಾಕ್ ಖಾತಾಲೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚೆ ರೋಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ಆನಿ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ಖಾತಾತ್. ಇಜಿಪ್ತಾಚೆ ನವೆಂಬರ್ 25 ಥಾವ್ನ್ ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ನತಲಾಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾ ರುಪಾಚ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕಿತ್ಯೊ ಆನಿ ಮಾಸಾ ಜೆವಣ್ ಜೆವ್ತಾತ್. ನ್ಯೂಜಿಲೇಂಡಾಂತ್ 'ಮಾವೋರಿ' ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿಂನಿ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ 'ಹಾಂಗ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಜೆವಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿಂ ಆತಾಂಯ್ ನತಲಾಂ ಆದ್ಲೆ ದಿಸಾ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್..

ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರುಸಿಫಿಕ್ಸ್ ಉಡವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸಾ, ಹರ್ ಎಕಾ ಘರಾ ಯಾಜಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಉದಕ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ತಾ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಖೆಳಾಚಿ ಬಾವ್ಲಿ ಕರುನ್ 'ನಾಟಾ' ಖೆಳ್ ಆಸ್ತಾ. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಬಾಂದುನ್ ತೊಣ್ಕ್ಯಾನ್ ತಿ ಮಾರ್ನ್ ಫುಟಯ್ಜೆ ಆನಿ ತಾಂತುನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ. 'ಲಾ ಪೊಸಾಡಾ' ನಾಂವಾಚೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆಸ್ತಾ. ಭರ್‌ಲ್ಲೆ ಗರ್ಬೆಸ್ತ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಾಂಳ್ತೆರಾ ಖಾತಿರ್ ಠಿಕಾಣೊ ಸೊದುನ್ ಘರಾನ್ ಘರ್ ವೆಚಾ ಜುಜೆಚೊ ನಾಟಕ್ ಆಸ್ತಾ. ನೊವೆನ್ ಚಲ್ತಾ. ರಾತಿಂ ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭೊಂವಾರಿಂ ತೀನ್ ಭೊಂವಾಡೆ ಕಾಡುನ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾಂತೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ 'ಜೋಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ'! ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಪಾಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಲಡಾಯ್ ಮಾರ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ ಆಸ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರ್‌ಯೀ ಅಸಲೆ ಖೆಳ್ ಚಲಯ್ತಾತ್, ಸಾಂಗಾತಾ ದೊರಿ ವೊಡ್ಚಿ, ಮೊಡ್ಲಾಂ ವೊಳ್ಚಿಂ, ಸುವೆಕ್ ಸುತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ, ತೊಂಡಾಂತ್ ಕುಲೆರಾರ್ ಲಿಂಬೊ ದವರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ... ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಪರ್ದೆ ದವರ್ತಾತ್. 

ಸಂದೇಶ್ :


ಚೈನಾಂತ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವೆಳಾರ್ ಶುಭ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಚೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಇಜಿಪ್ತಾಂತ್ ಹರ್ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಬಿಂ ಸಂದೇಶ್ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಕರ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಕಾಣಿಕೊ ದಿತಾಲೆ. ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ರೊಮಾಗಾರ್ ರುಕಾಡಾಚಾ ಲ್ಹಾನ್ ಫಳ್ಯಾಚೆರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಆನಿ 'ಭಾಗಿ ನತಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ಬರೆಂ ಶುಭ್ ವರಸ್' ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲೆ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ತಾಲೆ, ಓಲಿವ್ ತಾಳಿಯೊ ಬದ್ಲಿತಾಲೆ ಆನಿ ರೋಮನ್ ಲೇಂಪ್ ದಿತಾಲೆ. ರುಕಾಡಾಚಾ ಫೊಳಿಯೆರ್, ತಗ್ಡಾಚೆರ್, ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೆರ್ ಬರಯ್ತಾಲೆ. 1842 ವರ್ಸಾ ವಿಲ್ಯಮ್ ಎಡ್ಗಲ್ ಯೇಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 16 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಚೆಡ್ಯಾನ್ 5 ಇಂಚಾಂ ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ಇಂಚಾಂ ರೂಂದ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಚೆರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಆಸೊನ್ ಭಿತರ್ ಎಕೆ ಕುಶಿಕ್ 'ಹೆಪ್ಪೀ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಟು ಯೂ' ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ಕುಶಿಕ್ 'ಹೆಪ್ಪೀ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟು ಫ್ರೆಂಡ್' ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಹೆಂ ಲಂಡನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ತರೀ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ನತಲಾಂಚೆಂ ಸಂದೇಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಯಲ್ ಎಕೆಡೆಮಿಚಾ ಚಿತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಜೋನ್ ಸಿ. ಹೋರ್ಸ್'ಲಿನ್ ಸೊಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಮಾನ್ತಾತ್. 5 1/8 ಇಂಚಾಂ ಲಾಂಬ್, 3 1/4 ಇಂಚ್ ರೂಂದ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಡ್ ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಕ್ ಸರ್ ಹೆನ್ರಿ ಕೋಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ 1/5/1843 ವೆರ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂತು ತೀನ್ ಭಾಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ - ಎಕೆ ಕುಶಿಕ್ ನಾಗ್ಡೆ ವೆಕ್ತಿಕ್ ವಸ್ತುರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ತರ್ ದುಸ್ರೆ ಕುಶಿಕ್ ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖಾಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್. ಮದೆಂ ನತಲಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೆಂವ್ಚಾ ವೆಳಿಂ ಥಂಯ್ ಹಾಜರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ 'ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ' ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮುಳಾಂತ್ 'ಭಾಗಿ ನತಾಲ್ ಆನಿ ಸುಖೀ ನವೆಂ ವರಸ್' ಮ್ಹಣ್ ಸಂದೇಶ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂತು ಎಕ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ವಾಯ್ನ್ ಪಿಯೆತಾ ತೆಂ ಸಭಾರಾಂಚಾ ವಿಮರ್ಶಾಂಕ್ ವಳಗ್‌ಯೀ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 2050 ಕಾರ್ಡಾಂ ಛಾಪುನ್ ಲಂಡನ್‌ಚಾ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ಮರ್‌ಲೀ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಎಕೆಕಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗಾಕ್ ವಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ. 1848 ಥಾವ್ನ್ ಹಾತಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ-ಉತ್ರಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ರಂಗಾಳ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ 'ಪೆನ್ನಿ ಪೋಸ್ಟ್' ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಸವಾಯ್ ಜಾಲೆಂ. 1875 ವರ್ಸಾ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ಲುವಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೆಲಿಂ. 1950 ವರ್ಸಾ ಆಮೇರಿಕಾಚಾ 300 ಪ್ರಕಾಶಕಾಂನಿಂ 500 ಕರೋಡ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಛಾಪುನ್ ವಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಧಾಕ್ಲೊ ಆಸಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಶಿವಕಾಶಿಂತ್ ಚಡ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ತಯಾರಿತಾತ್. ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಕರೋಡೊಂ ನತಲಾಂ ಸಂದೇಶ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾತ್. 

18ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್‌ಚ್ ಥೊಡ್ಯೊ ವ್ಯವಹಾರಿಕ್ ಕಂಪ್ಣ್ಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಧಾಡ್ತಾಲ್ಯೊ. ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ಘರಾಚ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ರಚುನ್ ವಿಕ್ತಾಲೊ ತರ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಕರ್ಚ್ಯೊಚ್ಚ್ ಕಂಪ್ಣ್ಯೊ ಸುರು ಜಾಲ್ಯೊ. 'ಯುನಿಸೆಫ್' ತಸಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಜತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ 1949 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಾಲಾಕಾರಾಂಚಿಂ ನತಲಾಂಚಿಂ ಹಾತ್-ಕಾರ್ಡಾಂ ರಚುನ್-ವಿಕುನ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಯ್ತಾತ್. 1929 ವರ್ಸಾ ವೇಲ್ಸ್ ರಾಯ್ ಕುಂವರಾಕ್ ಲಂಡನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಂಪೆನಿ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ತಾಂದ್ಳಾ ಕಣಾಚೆರ್ 22 ಆಕ್ಶರಾಂಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. 10/12/1967 ವೆರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ಏಕ್ ಲಾಕ್ ಲೊಕಾನ್ ದಸ್ಕತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ 7 ಕಿ. ಮೀ. ಲಾಂಬ್, 2 ಟನ್ ಜಡ್ ಸಂದೇಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಯೆತ್ನಾಮಾಂತ್ ಝುಜ್ಚ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಗ್ದಾಂ, ತಗ್ಡಾಂ, ರಟ್ಟಾಂ, ಚಾಮ್ಡೆಂ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ವಸ್ತುರ್, ರುಕಾಡ್, ರಬ್ಬರ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ ದ್ವಾರಿಂ ರಚ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಡಾಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿನಿಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ 'ಹೋಲಿಡೇ ಕಾರ್ಡ್' ನತಲಾಂಚಾ ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಧಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್. 'ಸೀಝನ್ಸ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್' ಬರವ್ನ್ ವಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಂವ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಕಂತಾರ್-ಗೀತಾಂಚ್ಯೊ ವಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವೊಳಿ, ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಚಿಂ ವಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ವಾಕ್ಯಾಂ, ನತಲಾಂ ಗಾಯನ್-ಕೇರಲ್ಸ್, 'ವಿಶ್ ಯು ಎ ಮೆರ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಏಂಡ್ ಹೆಪ್ಪೀ ನ್ಯೂ ಇಯರ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಡಾಂ ಧಾಡ್ತಾತ್. ಪುರಾತನ್ ಕಲಾ ತಶೆಂ ಮೋಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂಯೀ ಧಾಡ್ತಾತ್. ವರ್ಸಾಕ್ ಚಡುಣೆ 600 ಮಿಲಿಯಾ ಕಾರ್ಡಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಚಲ್ತಾ. 

ಕುಸ್ವಾರ್ :

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ 'ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೇಕ್' ಕರುನ್ ಖುದ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ತಶೆಂ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಮ್, ಮಾಣ್ಣಿ, ಮ್ಹೊಂವ್, ಸುಕೆ ಮೋಯ್, ಸುಕಿಂ ಫಳಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಘಾಲ್ನ್ 'ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್' ಕರ್ತಾಲೆ. 16 ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ ನಂತರ್ ತಿ ಆತಾಂಚೆ ತಸಲಿ 'ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್' ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಜರ್ಮನಿಚೆ 'ಸ್ಟೋಲ್ಲನ್', ಅಮೇರಿಕಾಚೆ ಫಳಾಂಚಿ 'ಫ್ರೂಟ್ ಕೇಕ್', ಜಪಾನಾಚೆ 'ಸ್ಪೋಂಜ್ ಕೇಕ್', ಫಿಲಿಪ್ಪಾಯ್ನ್ಸ್ 'ಪಾಮ್ ಶುಗರ್ ಕೇಕ್', ಇಟೆಲಿಚೆ 'ಪೆನ್ನೆಟ್ಟೊನ್' ಆನಿ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೆ 'ಬೊಚೆಡೆ ನೊಯೆಲ್ ಕೇಕ್' ಕರ್ತಾತ್. ಕೆನರಾ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಲೋಕ್ ನತಾಲ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಾನಾ ಕುಸ್ವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲಯ್ತಾತ್. ಫೆಸ್ತಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ 24 ತಾರ್ಕೆರ್ ಕುಸ್ವಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ನಮ್ಯಾರ್ನ್ ದವರ್ಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಘರಾಂನಿಂ 23ವ್ಯಾ ರಾತಿಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ನಿದ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಕೇಕ್, ಮಾಕ್ರೂನ್, ತಾಂದುಳ್-ರವಾ-ತೀಳ್, ರುಲಾಂವ್, ಮಿಠಾಯ್ ವಾ ಲಾಯೊ ಘಾಲುನ್ ಲಾಡು, ಪಫ್ಸ್, ಸುಕುರ್ ಉಂಡೆ, ಶೇಮ್, ಪೊವಾಚಿ ಉಪ್ಕರಿ, ಲಾಯೊ, ಹಲ್ವಾ, ಕಿಡಿ, ಮುಯೊ, ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ, ಆಪೆ, ಖಾರಕಡ್ಡಿ, ಶೇಮೆ, ಮಯ್ಸುರ್ ಪಾಕ್, ಕೊಕ್ಕಿಸಾಂ, ಪಾತೆಕಾಂ, ಚಿಪ್ಸ್, ನೆವ್ರ್ಯೊ, ಗುಳಿಯೊ, ತುಕ್ಡಿ, ಪೊಣ್ಸಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಇಡಿಯೊ, ಚೂನಾಚ್ಯೊ-ಹಳ್ದಿ ಖೊಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ-ಸುಂರ್ಗಿ ಖೊಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಪಾತೊಳ್ಯೊ,... ಇತ್ಯಾದಿ ಕರುನ್ ಕೇಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ದವರ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾ ಆದ್ಲೆ ದಿಸಾ ಕುಸ್ವಾರ್ ಸೆಜಾರಾ ಘರಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ತಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ 24 ತಾರ್ಕೆರ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ 'ಕುಸ್ವಾರ್' ಖಾತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಆನಿ ಕೇಕ್ ದುಖಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡುನ್ ವಾಂಟ್ತಾತ್. ಖರಿ ಬರಿ ರೂಚ್ ಆಸಾನಾ ದೆಕುನ್ ಇಲೊಲೊ ಚಾಕ್ತಾತ್ ಅನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ದನ್ವಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೆವ್ತಾತ್. 

ವಾತ್ : 

ಆದಿಂ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಹೆ ಖಾತಿರ್ ಮೆಣಾಚಾ ವಾತಿಚೊ ಉಪೇಗ್ ಜಾತಾಲೊ. ಸಿಮಿಯಾಂವ್ನ್ 'ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಜೆಂತಿಲಾಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಂವ್ಚೊ ದಿವೊ' ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಗಟ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ 12 ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನತಲಾಂಚಿ ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ದವರ್ತಾಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ಲೆ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ 24-25 ಚೆ ರಾತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾತ್‌ಭರ್ ಮೆಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ವಾತಿ ಜಳವ್ನ್ ದವರ್ತಾಲೆ. ಆಜ್ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚಾ ಝಿಳ್ಮಿಳ್ಯಾಂತ್ ವಾತಿಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

ರೂಕ್ :

ಆದಿಂ ರೊಮಾಗಾರ್ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಆದ್ಲೆ ದಿಸಾ ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ 'ಏಶ್' ರುಕಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಕಾತರ್ನ್ ತಾಕಾ ಬಾರಾ ಬುರಾಕ್ ಕರುನ್ ಮದ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್‌ಲ್ಯಾ ಬುರಾಕಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೆಂ ಪ್ರತೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಮೆಣಾಚಿ ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ದವರ್ತಾಲೆ. 17ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವೆ ಖಾತಿರ್ 'ಪ್ಯಾರಡಾಯ್ಝ್ ಟ್ರೀ','ಯುಲೆ ಟ್ರೀ', ವಾ 'ಸರ್ಗಾ-ರೂಕ್' ಸುಂರ್ಗಾರಾವ್ನ್ ದವರ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸ್ಲಿ. ಹಿಂವಾಳ್ಯಾಂತ್ ನೋರ್ತ್'ಪೋಲ್‌ಚೊ 'ಫಿರ್' ರೂಕ್ ಪಾನಾಂ ಝಡಯ್ನಾ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ರುಕಾಚೊ ವಾಪಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. 'ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಪಿರಮಿಡ್' ನಾಂವಾಚಾ ತ್ರಿಕೋನ್ ಆಕಾರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ ರುಕಾಚಿ ತುದಿ ಸರ್ಗಾಕ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಸ್ಸಿಮ್ ತ್ರಿಂದಾದಿಕ್ ಪ್ರತಿನಿದಿತ್ವ್ ಕರ್ತಾ. ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ, ಮೆಣಾ ವಾತಿಂನಿ ಆನಿ ರಂಗಾಳ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಜಯ್ತಾಲೆ. ಬರಫ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಸೊಬ್ಚೆ ಫಿರ್ ರೂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಪರ್ತಾಲೆ. ಇಜಿಪ್ತ್, ಚೈನಾ ಆನಿ ಹಿಬ್ರೂ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ತಾಕಾ 'ಸರ್ಗಾಚೊ ರೂಕ್' ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. 'ಕೊನ್ಫಿರ್, ಸ್ಪ್ರೂಸ್, ಪೈನ್' ರೂಕಾಂಚೊಯ್ ವಾಪರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೊ ಫಿರ್ ರೂಕ್, ರಂಗಾಳ್ ಕೃತ್ರಿಮ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ವಾಪರ್ನ್, ಮೆಣಾ ವಾತಿಂನಿ ಉಜ್ವಾಡಾವ್ನ್, ಜಿವಿಂ ಫಳಾಂ, ನೀಜ್ ಫುಲಾಂ, ತಾಂತಿಯಾಂ, ಮಾಸಾ ಕುಡ್ಕೆ, 'ಏಪ್ಪಲ್ ನಟ್ಸ್', ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ 'ಪುಡ್ಡಿಂಗ್', ಮಿಟಾಯ್ ಖಾಣಾಂ, ಜಿವಿಂ ಫಳಾಂ ಆನಿ ಗೊಡ್ಶಿಂ ತಶೆಂ ನತಲಾಂಚಿಂ ಈನಾಮಾಂ ಉಮ್ಕಾಳಾವ್ನ್, 'ಕೇಂಡಲ್ಸ್' ಪೆಟವ್ನ್ ಸಜಯ್ತಾಲೆ.

ನತಲಾಂಚಾ ರುಕಾಚೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಸಾಂ. ಬೊನಿಫಾಸಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆದಿವಾಸಿ ಲೋಕ್ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ರುಕಾ ಮುಳಿಂ ಬಲಿ ದಿಂವ್ಚಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ತಾನಾ ಬೊನಿಫಾಸಾನ್ ಆಡಾವ್ನ್ ರೂಕ್‌ಚ್ ಕಾತರ್ಲೊ; ಪೂಣ್ ಕಾತರ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಧವಿ ಆಂಕ್ರಿ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ರೂಕ್ ಪಾಲೆಲೊ ತೆದ್ನಾಂ ತೊ ರೂಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಬಚಾವಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊ. ಎಕೆ ಕಾಣಿಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಕಠೀಣ್ ಹಿಂವಾಳೆ ರಾತಿಂ ಎಕ್ಲೊ ಲ್ಹಾನ್‌ಸೊ ಭುರ್ಗೊ ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಆಸ್ರೊ ಮಾಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಲಾಂಕುಡ್ ಕಾತರ್ನ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜೆವಣ್ ಆನಿ ಪಾಂಗ್ರುಂಕ್ ಉಬಾಳ್ ವಸ್ತುರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲೊ ತೆದ್ನಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಫಿರ್ ರುಕಾಚೊ ಫಾಂಟೊ ಹಾಡ್ನ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಳಾಂ ಜಾತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರುಕಾರ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳಿಂ ಏಪ್ಪಲಾಂ ಆನಿ ರುಪ್ಯಾಳಿಂ ಬಾದ್ಮಾಂ ಜಾಲಿಂ ಖಂಯ್. 1841 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಕಾ 'ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಟ್ರೀ' ನಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಹೆರ್ ದೇಶಾಂಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹಾಚೊ ಪಾಚ್ವೊ ರಂಗ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾನ್ ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ತರ್ ತಾಮ್ಚೊ ರಂಗ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಪಾತಕ್ ಧುಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ನಿಶಾನಿ. ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವ್ಚಾ ಘರಾಂನಿಂ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ರೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾರ್‍ಯಾ ರುಕಾಚೊ ವಾ ಚಾಬ್ಕಾ ರುಕಾಚೊ ಫಾಂಟೊ ಹಾಡುನ್ ತೊಚ್ ನತಾಲಾಂಚೊ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಜಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. 

ಆತಾ'ತಾಂ ಚಡ್ತಾವ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೃತ್ರಿಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂನಿ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತೆಚ್ ಹಾಡುನ್ ಸಜಂವ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ಮಿಣ್ಮಿಣ್ಚಾ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂನಿಂ, ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂನಿಂ, ಸುಕ್ಯಾ ನಟ್ಸಾಂನಿಂ, ಝಳ್ಜಳ್ಚಾ ಬೆಗೆಡಿಂಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂನಿಂ, ಪಿತುಳೆಚ್ಯಾ ಗೋಲಾಂನಿಂ, ಕಾಪುಸ್, ಕೃತಕ್ ಫಳಾಂ, ರುಪ್ಯಾಚಿಂ ಗಿಲಿಟಾಂ, ರಂಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಚಿಂ ಆಭರಣಾಂ, ಗ್ಲಾಸ್ ಮಣಿಯೊಂ, ತಗ್ಡಾ ಕುಡ್ಕೆ, ಬೆಗೆಡಿ, ರಂಗಾಳ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಆನಿ ಫಿಂತಾಂ, ದಾಕ್ಟುಲ್ಯೊ ಗಾಂಟಿ, ಪಿತುಳೆಚಿಂ ಆಂಜ್ ಭಡ್ವ್ಯಾಚಿಂ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲಿಂ ರುಪ್ಣಿಂ, ಸರಿಯೆನ್ ವೊಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಿಸೊಳಿಂ, ದೋಣ್, ಘೊಡ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆಚ್ಯೊ ಆಕೃತಿ, ರಂಗಾಳ್ ಕಾಗ್ದಾ-ಬೆಗೆಡಿಚಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ-ಸುಕ್ಣಿಂ ವಾಪರ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಕರ್ತಾತ್. ಫುಲಾಂ ಝೆಲೆ ಆನಿ 'ಕೇಂಡಿ ಕೇನ್' ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್, ಕೃತ್ರಿಮ್ ಸೊಬಾಯೆಚಾ ವಸ್ತುಂನಿಂ ಸಜಯ್ತಾತ್. ವಯ್ರ್ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಆಂಜ್ ಭಡ್ವೊ ವಾ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಧವೊ ಪಾರ್ವೊ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ತಾತ್. ರಂಗಾಳ್ ಮಿಣ್ಮಿಣ್ಚೆ ದಿವೆ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಘರಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ವಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ದವರ್ತಾತ್. ರುಕಾಚೆ ನಿಟಾಯೆಕ್ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ವೀಜ್ ದಿವೊ ಪೆಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಶಿಮ್ಟಿ ನೆಕೆತ್ರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ತಾತ್. ಜಿಗ್‌ಭಿಗ್ ದಿವೆ, ಡೆಕೋರೇಶನಾಚ್ಯೊ ಸಭಾರ್‌ಶೊ ಶೃಂಗಾರಿತ್ ವಸ್ತು ಆಜ್ ಆಂಗ್ಡಿಂನಿಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ರುಕಾಚೆರ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಖಾಣ್ ದವರ್ಚೆಂಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಜ್‌ಕಾಲ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದೆಶಾನಿಂ ಶಾಂಪೇಯ್ನ್ ಬೊತ್ಲಿ ಸಯ್ತ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ತಾತ್! 

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಘರ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಕೇರಲ್ಸ್ ಗಾವ್ನ್ ನಾಚ್ತಾತ್. ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಜರ್ಮನಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ, ರೊಮಾಕ್ ಗೆಲಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ದೇಶಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ರುಕಾ ಪಂದಾಕ್ ಇನಾಮಾಂ ದವರ್ತಾತ್. ದಸೆಂಬರ್ 23 ವೆರ್ ರೂಕ್ ಸಜವ್ನ್ ತಯಾರ್ ದವರ್ತಾತ್ ತೊ 12 ದಿಸಾಂ ನಂತರ್ ಜನೆರ್ 5 ತಾರ್ಕೆರ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ನಾ ತರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ! ಥೊಡೆ ಜೆಜುಕ್ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಆದ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾತಾನಾಂಚ್ ಉಬಾರ್ತಾತ್. ಜರ್ಮನಿಂತ್ ದಸೆಂಬರ್ 24 ಥಾವ್ನ್ ಜನೆರ್ 7 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ದಸೆಂಬರ್ 8 ಥಾವ್ನ್ ಜನೆರ್ 6 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ ತರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ದಸೆಂಬರ್ 1 ತಾರ್ಕೆರ್‌ಚ್ ಉಬಾರ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಫೆಬ್ರೆರ್ 25 ವರೇಗ್ ಆಸ್ತಾ!

ಫುಲಾಂ :

ಉತ್ತರ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ನ್ಯೂಜಿಲೇಂಡ್, ಯುರೋಪ್ ದೇಶಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಗುಲೊಬ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಕೇಕ್ಟಸ್ ಫುಲಾಂಚೊ ನತಲಾಂ ವಳಾರ್ ಬರೊಚ್ ವಾಪರ್ ಜಾತಾ. ಯುರೋಪಾಂತ್ 'ಹೋಲ್ಲಿ' ಫುಲಾಂಚೆ 'ಆದ್ವೆಂತ್ ರೀದ್' ಕರುನ್ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ತಾತ್. 'ಹೋಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಗ್ಸ್' ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಪುಡ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. 'ಐವಿ' ಪಾನಾಂ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೊ ತಶೆಂ ಅನಂತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಸಂಕೇತ್. ಹಿಂ ಪಾನಾಂ ಇಜಿಪ್ತಿಯನ್ ದೇವ್ 'ಸಿರಿ' ಆನಿ ಗ್ರೀಕ್-ರೋಮನ್ ದೇವ್ 'ಅಟ್ಟಿಸ್' - ಹಾಂಕಾಂ ಸಂಬಂದಿತ್. ಹೆ ದೊಗೀ ದೇವ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಯುರೋಪಾಚೊ ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ, ದೆಕುನ್ ಆತಾಂಯ್ ಯುರೋಪಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೊ ಉಪೇಗ್ ಜಾತಾ. 'ದ್ರುಯಿಡ್' ಯಾಜಕ್ ಜೆಜು ಜಲ್ಮೊಂಚಾ ದೊನ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ 'ಮಿಸ್ಟ್ ಲೆಟೋಯ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಝಡಾಕ್ ಹಿಂವಾಳಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಂಕ್ ವಾಪರ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ 'ಸ್ಪ್ರಿಗ್' ಝಡಾ ಪಂದಾಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಆತಾಂಯ್ ಯುರೋಪಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಝಡಾಚೊ ನತಲಾಂ ವೆಳಾರ್ ಉಪೇಗ್ ಜಾತಾ. ಉತ್ತರ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಗುಲೊಬಾಕ್ 'ಸೆರಿಸ್ಸಾ, ಸ್ನೋ ರೋಜ್' ವಾ 'ವಿಂಟರ್ ರೋಜ್' ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫುಲೊನ್ ಯೆತಾ. ಆತಾಂಯ್ ರಿವಾಜೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತರ್ನ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಹುಮೆದಿತ್ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ಗುಲೊಬ್ ನತಲಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಬದ್ಲಿತಾತ್. 'ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಕೇಕ್ಟಸ್' ವಾ 'ಓರ್ಖಿಡ್ ಕೇಕ್ಟಸ್' ಆನಿ 'ಹೆಲ್ಲೆಹೊರಸ್ ನಿಗರ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಗುಲೊಬ್ ಫುಲ್‌ಯೀ ನತಲಾಂ ವೆಳಾರ್‌ಚ್ ಫುಲ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಉತ್ತರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಹೆಂ ಫುಲ್ ದೀವ್ನ್ ಮೋಗ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್. ಸಭಾರ್ ಥರಾಚಿಂ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಕೇಕ್ಟಸ್ ಆಸಾತ್. ಕೇಕ್ಟಸಾಚೊ ದೇಂಟ್ ಆನಿ ಕಾಂದೊ ನತಲಾಂ ವೆಳಾರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟಿ ಉಮ್ಕಾಳಾಂವ್ಕ್ ಉಪೇಗ್ ಕರ್ತಾತ್. 'ಪೋಯ್ನ್‌ಸೆಟ್ಟಿಯಾ' ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಫುಲಾಕ್ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ತಾತ್. ಹೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಫುಲ್ ನತಲಾಂ ವೆಳಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಫುಲ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನತಲಾಂಚಾ ಸುಂರ್ಗಾರಾಕ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ನ್ಯೂಜಿಲೇಂಡಾಂತ್ 'ಪೊಹುಟುಕ್‌ವ್' ರೂಕ್ ದಸೆಂಬರಾಂತ್ ಫುಲ್ ದಿತಾ, ಹ್ಯಾ ಫುಲಾಂನಿ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಘರ್ ತಶೆಂ ರೂಕ್ ಸಜಯ್ತಾತ್. 

ನೆಕೆತ್ರ್ :

 ನೆಕೆತ್ರ್ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಚೆಂ ಪ್ರತೀಕ್. ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಚಿ ಜಲ್ಮಾ ವೆಳಾಚಿ ಆಜಾಪಾಂಚಿ ಕ್ಹುರು ಮ್ಹಣ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್. ಜೆಜು ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಶೆಂಡ್ಯೆ ನೆಕೆತ್ರ್ ವಾ ಶಿಮ್ಟಿ ನೆಕೆತ್ರ್, ಅಪ್ರತಿಮ್ ನೊವಾ, ಬೆಸುಮಾರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ಗೃಹ್, ವಾ 'ಕೊಮೆಟ್' ಅಂತ್ರಳಾರ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ವೈಗ್ಯಾನಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಹೇಯ್ಲಿಚೆಂ 'ಕೊಮೆಟ್' ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಪೂರ್ವ್ 11-12 ವರ್ಸಾ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಚೈನಾ ಆನಿ ಕೊರೆಯಾಚಾಂನಿಂ ಕ್ರಿ. ಪೂ. 5 ವರ್ಸಾ 70 ದೀಸ್ 'ನೋವಾ' ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಲುನಾರ್ ಗ್ರಹಣ್ ಕ್ರಿ. ಪೂ. 4 ವರ್ಸಾ ಮಾರ್ಚ್ 13 ವೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಿ. ಪೂ. 6 ವರ್ಸಾ ಗುರು ಆನಿ ಶನಿ ಗೃಹಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಗೃಹಾಂ ಸುರ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ವೇಗಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಘುಂವ್ತಾತ್ ತಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೋವ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ - ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್. ಜೆಜು ಕ್ರಿ. ಪೂ. 4-6 ಮದೆಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹೆರೊದ್ ಹ್ಯಾ ಗ್ರಹಣಾ ನಂತರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೆರೊದ್ ಮರೊನ್ 9 ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಶಕ್ 6 ವರ್ಸಾ ಸೀರಿಯಾಚೊ ಗವರ್ನರ್ ಕ್ಯೂರಿನಿಯಸ್ ಆಸ್ಲೊ ತೆದ್ನಾಂ ಜನಗಣನ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಖಂಯ್ಚೆಂ ಪುಣೀ ನೆಕೆತ್ರ್ ಫುಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತೆಗಾಂ ಜ್ಯೋತಿಶಿಂಕ್ ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ವಾದ್ ಕರ್ತಾತ್. ಜೆರುಜಲೆಮ್ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾ ಥಾವ್ನ್ 3 ಮಯ್ಲಾಂ ಉತ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ದಕ್ಶಿಣಾಕ್ ಆಸಾ. ನೆಕೆತ್ರಾಂ-ಗೃಹಾಂ ಸುರ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಉತ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ದಕ್ಶಿಣಾಕ್ ವಚಾನಾಂತ್, ಬಗಾರ್ ಪೂರ್ವ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಶ್ಚಿಮಾಕ್ ವೆತಾತ್. ವಿಗ್ಯಾನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ನತಲಾಂ ಕಾಳಾಚೆಂ ಆಜಾಪ್ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ಮಾನ್ತಾತ್. ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಆಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಾ 'ಝಳ್ಝಳಿತ್ ಆಂಜಾಂ ಭಡ್ವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಚೊ ಆಂತ್ರಳಾರ್ ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೊ ಕುರೊವ್' ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. 

ಯೆಹೋವಾಚೆ ಸಾಕ್ಶಿ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಚಾ ನೆಕೆತ್ರಾಕ್ ಆಜಾಪ್ ವಾ ದೆವಾಚಿ ಕ್ಹುರು ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಯ್ತಾನಾನ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಸೈತಾನಾಚೆಂ ಫಳ್, ಪಾಡ್ ಖುಣ್, 'ಒಮೆನ್' ಜಾವ್ನಾಸಾ, ತೆಂ ಸೈತಾನಾಚೆ ಮಜತಿನ್ ಉದೆಂತಿಚಾ ರಾಯಾಂಕ್ ಹೆರೊದಿ ಸರ್ಶಿಂ ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೆರೊದಿನ್ ಬಾಳ್ಕಾ ಜೆಜುಕ್ ಜೆವ್ಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ತಾತ್. 

ಪೊಲೇಂಡಾಂತ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಜೆವ್ಣಾ ಪಯ್ಲೆಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂಚೆಂಚ್ ಫೆಸ್ತ್ ಚಲಯ್ತಾತ್. ಉದೆಂತಿಚಾ ತೆಗಾಂ ರಾಯಾಂಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಶಿಮ್ಟಿ ನೆಕೆತ್ರಾನ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಜೂನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. 'ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಚೆಂ ನೆಕೆತ್' ಮ್ಹಣ್ ಪಾಂಚ್ ಕೋನಾಂಚೆಂ ಕಾಗ್ದಾ-ಕಾಡಿಯಾಂಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ಕರ್ತಾತ್, ತಾಂತು ಸಕಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಲಾಂಬ್ ಶಿಮ್ಟೆಪರಿಂ ಆಸ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಶಿಮ್ಟಿ ನೆಕೆತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಲೆಂಕಿರೆಚಾ ಶಿರೆಂಕ್ ಧವೆಂ ಕಾಗದ್ ಘಾಲುನ್ ಘರಾಚ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ರಚ್ತಾಲಿಂ. ನೆಕೆತ್ರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ತೆಂ ಲಾಂಬ್ ತೆಂಕ್ಡೆಕ್ ವಾ ಲೆಂಕಿರೆಕ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಘರ್ಚಾ ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಊಂಚಾಯೆಕ್ ವಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ತ್ ರುಕಾಚಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ನಾ ತರ್ ಮಾಡಾಚೆ ತುದಿಯೆಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚೆ ಪರಿಂ ದವರ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಾಯರ್ ಲಾಂಬವ್ನ್ ತಾಂತು ವೀಜ್ ದಿವೊಯ್ ದವರ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಹರ್ ಘರಾ ಏಕ್ ಪುಣೀ ನೆಕೆತ್ರ್ ನತಲಾಂ ವೆಳಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ತೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೀಜ್ ದಿವೆ ಪೆಟಯಿಲ್ಲಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಂಕ್ ಪಾಂಚ್ ಕೊನ್ಶೆ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ಆಸ್ತಾತ್. ವಿವಿದ್ ರಿತಿಚಿಂ, ಬಣಾಂಚಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಆಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂನಿ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೆಂಕಿರೆಚಿಂ ಕೊಣೀ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾ. ಪೂಣ್ ಇಗರ್ಜೆ ಜಾಲಾಂತ್ ಯುವಕಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಜಯ್ತ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಸೊಬ್!

ಗೊಟೊ :

ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಪರಿಂ ಘರಾ ದೆಗೆನ್ ಗೊಟೊ ಆಸಾನಾತ್ಲೊ, ಬದ್ಲಾಕ್ ಗುಡ್ಯಾಂತ್ ಪೊಕೊರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ರಾತ್ಚೆಂ ಠಿಕಾಣೊ ಆಸ್ಲೊ. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಯ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಗೊರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಯ್. ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿನ್ 1223 ವರ್ಸಾ ಜಿವಾಳ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚಾ ಸಹಾಯೆನ್ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಗೊಟೊ ಗ್ರೀಸಾಚಾ ಗ್ರೆಚ್ಚಿಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಡೆನ್ ರುಕಾ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚಿ ಇಮಾಜ್ ಭಾತೆಣಾರ್ ನಿದಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಭಂವಾರಿಂ ನೀಜ್ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಬಸವ್ನ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ತಯಾರ್ ಕೆಲೊ. ದೆಗೆಕ್ ಜಿವೆ ಮನಿಸ್ ಮರಿ ಮಾಯ್, ಸಾಂ ಜುಜೆ ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿ - ತೇಗ್ ರಾಯಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಮೀಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮೀಸಾಕ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಹಾತಿಂ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ಕೇರಲ್ಸ್ ಗಾವ್ನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ ಪಾಡೊ ಆನಿ 'ಮ್ಯೂಲ್' (ಘೊಡ್ಯಾ ಆನಿ ಕಾತ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಖೆಂಚರ್) ತಾಂಚೆಸ್ತಕಿಂ ಖುದ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್! ಜೆಜು ಬಾಳೊಕ್ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕಠೀಣ್ ಹಿಂವಾನ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಗೊರ್ವಾಂ ಖಾಂವ್ಣೆರ್ ಆಂಕುಡ್ತಾಲೊ, ತಾಕಾ ಗೊರ್ವಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುನ್ ಶ್ವಾಸಾನ್ ಊಬ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂ ಮದೆಂ ಬರಿಚ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ. ಮಠ್ವಾಸಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಮಿಸಾ ಮದೆಂ ವಾಂಜೆಲಾಚೆಂ ವಾಚಪ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಬಾಳಕ್ ಜೆಜು ಖುಶೇನ್ ಹಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್! ಉಂಡ್ಯಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಗೊರ್ವಾಂ-ಮನ್ಜಾತಿಂ-ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಗೊಟ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೆರ್ ಪಾಪಾ ಹೊನೊರಿಯಸಾನ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. 'ನವೆಂ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್' ರಚುನ್ ಲೊಕಾ ಮದೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಭಕ್ತ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗರ್ದಾನಾಚಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಉದೆವ್ ಜಾಲೊ. 1600 ವರ್ಸಾ ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಘರಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ರೂಪಕ್ ಕರುನ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಮೊರಾವಿಯನ್ ಜರ್ಮನ್ಗಾರಾಂನಿ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ವ್ಹೆಲೊ ತರ್ ಸ್ಪೇಯ್ನಾಚಾ ರಾಯಾ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ನ್ ಲಾತಿನ್ ಆಮೇರಿಕಾ ಆನಿ ಸ್ಪೇಯ್ನಾಂತ್ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಚಡಯ್ಲೊ.

1982 ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರುಚಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ರೂಕ್ ಆನಿ ಗರ್ದಾನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಮಿಯೊಡೊವಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಮೊನೆಸ್ಟರಿಂತ್ ಫ್ರಾದ್ ಶೆಂಭರೊಂ ತಾಂತ್ರಿಕತೆನ್ ಹಾಲ್ಚ್ಯಾ ಆಕೃತೆಂಚೊ ಗೊಟೊ ವರ್ಸಾವರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ದವರ್ತಾತ್. ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಗರ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಥರಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಉದಾರೊ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ತಾ, ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದಿಂಬಿಯಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಮಾತಾ ಮರಿ, ದೆಗೆಕ್ ಬೇತ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಬೊ ಪಾರೊತ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ, ದುರ್ಬಳೆಂ ಗುಡ್ಸುಲ್, ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಬಾಂದ್ಚೊ ಗೊಟೊ, ಖಾಂವಣ್, ಶಿಮ್ಟಿ ನೆಕೆತ್ರ್, ಬುಡ್ಚೊ ಸುರ್ಯೊ, ಮಾತಿಯೆಚೆ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಂಜ್ ಭಡ್ವೆ, ಚರೊವ್ ಕರ್‍ಚೆ ಬೊಕ್ರೆ, ತಸಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. 

ಆಮ್ಚಾ ಗುಡ್ಯಾನಿಂ ಮಾಟಿಂ ನಾಂತ್ ಆನಿ ಗೊರ್ವಾಂ ನಳ್ಯಾಂನಿ ವಾ ಮೊಡ್ಲಾಂನಿ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಚಾಚ್ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಬಾಂದ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೆ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಗಾಂವ್ಟಿ 'ಗರ್ದಾನಾಚೊ ಗೊಟೊ' ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪಾಕ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಲು ವಾ ಸುಕೆಂ ತಣ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಕೃತ್ರಿಮ್ ಗೊಟೆ ರಚ್ತಾತ್, ಮುಕಾರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಹಳ್ಳಿ, ಗಾದೆ, ವ್ಹಾಳ್, ಬಾಂಯ್, ಭಾತಾ ತುಪೆಂ, ಭಾತ್, ತಣ್, ಮುಂಗೆ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಧಾನಿ, ದೊಂಗೊರ್, ಗುಡೊ, ಮಾಡ್, ರೂಕ್, ಮಾತಿಯೆಚೆ ತಶೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್/ಫಾಯ್ಬರಾಚೆ ರಂಗಾಳ್ ಬೊಕ್ರೆ-ಶೆಳಿಯೊ, ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಲ್ವಾಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲ್ನ್, ರುಕಾಚ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ ವಾ ಇಂದಾಚೆ ಶಿವ್ಡೆ ತಾಳೆ ಬಾಂದುನ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಬಾಂಯ್, ಝಳ್ಪಡ್, ಸಾಂಕೊವ್, ಝರಿ-ಶಿಂವರ್, ಫಂವ್ರೊ, ಝಿಳ್ಮಿಳೆ ವೀಜ್ ದಿವೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಾಂಚಾ ಸಹಾಯೆನ್ ಹಾಲ್ಚೆಂ ಪಾಳ್ನೆಂ ಆನಿ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಹಾಲಂವ್ಚೊ ಬಾಳ್ ಜೆಜುಯೀ ನಿದಾಯ್ತಾತ್. ಚರೊವ್ ಕರ್ಚೆ ಬೊಕ್ರೆ, ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ನಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಶೆಳಿಯೊ, ಗುಡ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಾಂವ್ಣೆಕ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಉಕಲ್ನ್ ದೆಕ್ಚೆ ಮೆಂಡ್ರೆ, ಖಾಂದಾರ್ ಶೆಳಿಯೆಕ್ ವ್ಹಾವಂವ್ಚೆ ಗೊವ್ಳಿ, ಹಾತಿಂ ಕಾಣಿಕೊ ಘೆವ್ನ್ ಉದೆಂತಿಚೆ ತೇಗ್ ರಾಯ್, ನಮಾನ್ ಕರ್ಚೆ ಗೊವ್ಳಿ, ಬಸೊನ್ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ-ಗಾಯ್ರಾಂ, ಪಯ್ಸ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ದೆಕ್ಚ್ಯೊ ವಾಗ್, ಸಿಂಹ್, ಹಸ್ತ್, ಕರೆಂ, ಕಾತ್ತೆಂ, ಪಾಡೆ, ಘೊಡೊ, ಕೊಂಬೊ,. ಗಾಯೊ-ವಾಸ್ರಾಂ ತಸಲ್ಯೊ ವಿವಿಧ್ ಮನ್ಜಾತಿ .... ಇತ್ಯಾದಿ ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಕ್ತ್ ಹಾಡಯ್ತಾತ್. ಬಗ್ಲೆಕ್ ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ಪುರಾತನ್ ರಿತಿಚಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ರುಪ್ಣಿಂ ಕರುನ್ ಗರ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ತಾತ್.

ಕೇರಲ್ಸ್ :

ಗ್ರೀಕ್ ಲೋಕ್ ಜಮೊ ಜಾವ್ನ್ ಪದಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಉರುಟ್ ಘುಂವೊನ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ವೆಳಾರ್ 'ರಿಂಗ್ ಡೇನ್ಸ್' ಕರ್ತಾಲೆ. ತಾಕಾ ಫ್ರಾಯರಿಚಾ ಫ್ರಾದಿಂನಿಂ ಜೆಜು ಬಾಳೊಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಚೆರ್ ಉತ್ರಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ಘಡುನ್ ಥೊಡಿಂ ಪದಾಂ-ಕಂತಾರಾಂ ರಚುನ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರಯ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಗೀತಾಂ ರುಪಾಚಾ ಬಾಳ್ಕಾ ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾಚಾ ವಿವರಣಾಂಕ್ ನಂತರ್ 'ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್' ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕ್ಯಾರಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಚ್-ಗೀತ್. ನವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚಿಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್. ಬಾರಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂ. ವಿತೊರಿಚಾ ಮಟ್ವಾಸಿಂನಿಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ರಿತಿರ್ ತಯಾರ್ಸಿಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಆತಾಂಯ್ ಆಮಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಜುವಾಂವ್ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿನ್ 1426 ವರ್ಸಾ ಥೊಡಿಂ ನತಲಾಂಚಿಂ ಗಿತಾಂ ರಚುನ್ ಘರಾನ್ ಘರ್ ವಚೊನ್ ಗಾಯಾನ್ ಕೆಲಿಂ. ಹಾಂತು ಆಸ್ಟ್ರೀಯಾಚಾ ಬಾಪ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮ್ಹೊರಾನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ 'ಸ್ವಾಧಿಕ್ ರಾತ್ ಭಾಗಿ ರಾತ್' ಗೀತ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಗಾವ್ನ್ ಆನಂದ್ ಭೊಗ್ತಾಂವ್. ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ, ರಾಯಾಂಚಿ ಬಾಳ್ಕಾ ಥಂಯ್ ಭೆಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಾಯ್ತಾಂವ್. 'ದ ಫಸ್ಟ್ ನೋಯೆಲ್' ಕಂತಾರ್ 16ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೆಂ. ಹೆರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಚಾ ಕಾಳಾಚಿಂ, ಆತಾಂಯ್ ಆಮಿಂ ಮಜೇನ್ ಭಕ್ತೆನ್ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಆಸಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಚ್ ತಿಂ ಉತ್ರಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂಚಿಂ ತರ್ನಾಟಿಂ ಕೇರಲ್ಸ್ ಗಾವ್ನ್ ಘರಾನ್ ಘರ್ ಹಫ್ತೊಭರ್ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ರಾತಿಕ್ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ವರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಕೇರಲ್ಸ್ ಗಾಯ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಪಯ್ಸಾ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಚೂಡ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲೆ. 

ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ :

ಹೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಕೇಲ್ ಆಕರ್ಶಣ್. ಸಾಂತ್ ನಿಕೊಲಸ್ ಟರ್ಕಿಚೊ ತರೀ, ತ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಆಚರಣ್ ಚಲಾನಾ. ಥಂಯ್ ದಸೆಂಬರ್ 6 ತಾರ್ಕೆರ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸ್ವಿಜರ್‌ಲೇಂಡಾಂತ್ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸಾಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಚೀನಾಂತ್ ತಾಕಾ 'ಡ್ಯೂನ್ ಚ್ಯೂಲ್ ಓರನ್' ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಡಚ್ ಹಾಕಾ 'ಸಾಂಕ್ತುಸ್ ನಿಕೊಲಾವ್ಸ್' ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರ್, ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ 'ಪೆರೆ ನೋಯೆಲ್', ನೋರ್ವೆಚೆ 'ಜೂಲ್ ನಿಸ್ಸೆ' ಅನಿ ನೆದರ್‌ಲೇಂಡ್‌ಚೆ 'ಸಿಂಟರ್ ಕ್ಲಾಯೆಸ್' ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಬ್ರೇಜಿಲ್‌ಚೊ ಲೋಕ್ 'ಪಾಪಾಯ್ ನೋಯೆಲ್', ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚೊ 'ಸ್ವಾಗ್ ಮೆನ್' ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಹಾಕಾ 'ಸಿಂಟರ್ ಕ್ಲಾವ್ಸ್', 'ಸಾಂಕ್ತುಸ್ ನಿಕೊಲಾವ್ಸ್' ವಾ 'ಫಾದರ್ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್' ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ನಾಂವ್ ಆಸಾ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಆದ್ಲೊ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ಆನಿ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ಖಾತಾಲೆ. ತಾಂಚೊ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ 'ಸ್ವಾಗ್ ಮೇನ್'. ಥಂಯ್ ನತಲಾಂ ವೆಳಾರ್ ಗರ್ಮಿ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಇಜಾರಾ ಆನಿ ಬನಿಯಾನಾಚೆರ್ ಭೊಂವ್ತಾ. ನ್ಯೂಜಿಲೇಂಡಾಂತ್ ತೊ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವಂವ್ಚಾ ವಾಹನಾಚೆರ್ ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜಯಿತ್ತ್ ಯೇವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಂಡಿ ವಾಂಟ್ತಾ. ತಾಣೆಂ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ಬರ್ಮುಡಾ ಆನಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್! ಇಟೆಲಿಂತ್ 'ಲಾ ಬೆಫಾನಾ' ವಾ 'ಲೇಡಿ ಬೆಫಾನಾ' ನಾಂವಾಚಿ ಜಾದುಗಾರ್ನ್ ರಾತ್ಚೆಂ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರ್ನ್ ಘರ್ಚಾ ಧುಂವ್ರಾ ನಳಿಯೆ  ದ್ವಾರಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಇನಾಮಾಂ ದೆಂವಯ್ತಾ. ರಷ್ಯಾಂತ್ ಬಾಬುಷಾ ನಾಂವಾಚಿ ಮಂತ್ರ್‌ವಾದಿಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ದಿತಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ ಆಸಾನಾ.

ಆಮ್ಚೊ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ - ತಾಂಬ್ಡಿ ತೊಪಿ, ತಾಕಾ ಏಕ್ ಧವಿ ಲಾಂಬ್ ಶೆಂಡಿ, ಧವೆಂಚ್ ಕಾಪ್ಸಾ ಪರಿಂ ಮೋವ್ ಲಾಂವ್ ಖಾಡ್, ತಾಂಬ್ಟೊ ದಗ್ಲೊ, ತಾಕಾ ಪೆಂಕ್ಟಾರ್ ಧವೊ ನಾಡೊ, ಖಾಂದ್ಯಾ-ಪಾಟಿರ್ ಜಯ್ತ್ ಪೊತೆಂ, ಆನಿ ತಾಂತು ಮಿಟಾಯ್, ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ, ಖೆಳಾ ವಸ್ತು, ಇನಾಮಾಂ ..... ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ತೊ ಇಗರ್ಜೆ ಭೊಂವಾರಿಂ ವಾ ಮೀಸಾ ನಂತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ಹರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂನಿ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸಾಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲುನ್ ಭೊಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆಮ್ಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆತಾಂಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಸೋಕ್ಸ್ ವಾ ಮೇಯ್ ಜನೆಲಾಚೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಭುರ್ಗಿಂ ರಾತಿಕ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ವ್ಹಾವ್! ಸಾಕಾಳಿಂ ತಾಂತು ಏಕ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ವಾ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಇನಾಮ್ ಆಸ್ತಾ! 

Tags:  Herolpius, Christmas Preparations, Xmas tree, Xmas Cards, Kusvar, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE