web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ತಿಂ ದೊಗಾಂ ಏಕ್ ಜಾಲಿಂ!...


ತೊ ದೀಸ್ ಸನ್ವಾರ್. ಪಾವ್ಶಿಲೆ ದೀಸ್ ತರ್‌ಯಿ ಉಜ್ಯಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಸುರ್ಯೊ ಮೊಡಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಜಳ್ತಾಲೊ. ದನ್ಪಾರಾಂಚೊ ವೇಳ್. ಕಾಲೆಜಿಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಬಸ್‌ಟ್ಯಾಂಡಾಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತೆಲೆಂ. ಸದಾಂ ಸನ್ವಾರಾಂ ಎಕಾ ವೊರಾರ್ ಸಂಪ್ಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಜ್‌ ಎಕಾ ಮಾಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರೆನ್ ಬಾರಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಞಾಂ....... ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣೀ ಪಸಂದ್ ನಾಂತ್. ತಾಕಾ ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಸಳಾವಳ್ ನಾ. ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ತಾಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ವಾಗಾಯ್ಲಾಂ. ವಾಣಿಜ್ಯ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪದ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪದ್ಯೋನ್ನತಾರ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ನ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತಾಕಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂ. ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಿಂ ತಾಜಿ ಆಶಾ ತಾಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ತಾಂಕಾ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಧುವ್. ಪೊಸ್ಕೆಂ!!

"ಹಾಯ್ ... ಪ್ರಜ್ಞಾ ... !!" ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಾಂಯ್ ವಾಟ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಒಳ್ಕಿಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಜ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ಲೊ ಅನೂಪ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾಲೇಜಿಕ್ ಸೆರ್ವೊನ್ ಮಹಿನೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್. ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಪಸಂದ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಅಚಾನಕ್ ಅನೂಪ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಅಜ್ಯಾಪ್‌ಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಹೊ ತಾಕಾ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ನಹಿಂ. ಪದ್ವೆಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ಚೆಡೆ ತಾಜ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಭುಲ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್, ಥೊಡೆ ತಾಜ್ಯಾ ಗುಣಾಂಕ್ ತರ್, ಆನಿ ಥೊಡೆ ತಾಜ್ಯಾ ಮಾಣ್ಸುಗೆಕ್ ಆನಿ ಶಿಸ್ತೆಕ್. ಪೂಣ್ ತೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಭುಲ್‌ಲ್ಲೆಂ ಯಾ ಭುಲ್ಚೆಂ ಚೆಡುಂ ನಹಿಂ. ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಪೊಸ್ಕಿಂ ತರ್‌ಯೀ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಜೊಕ್ತೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಜೊಕ್ತೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಸಮ್ಜಣೆಕ್ ಪಾವ್ತಚ್, ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಜ್ಯಾ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್, ತಾಕಾ ತಾಜ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ನ್, ತಾಕಾ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ನೀಜ್ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತ್ರಾಸಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕೀ ತಾಣೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ. ಮತಿಂತ್ ತೆಂ ರಡ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ, ತಾಣೆಂ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಭಾಯ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕೋಣ್ ತರ್‌ಯೀ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಲಕ್ಷಣಾಕ್ ಭುಲ್ತಾಲೊ. ವೀಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಉತ್ರಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸೈರಿಕೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ತರ್‌ಯೀ ಇನ್ಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನೂಪಾನ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಿಡ್ದೋಡಿ ಆನಿ ಅನೂಪ್ ಗಾಂವಾನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಎಕಾಚ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರಿಜಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸದಾಂಯ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ  ಅನೂಪಾನ್ ಆಜ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. "ಕಿನ್ನಿ ಗೋಳಿ - ಮೂಲ್ಕಿ, ಕಿನ್ನಿ ಗೋಳಿ - ಮೂಲ್ಕಿ" ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಸ್ ಕಂಡಾಕ್ಟಾರಾಚೆ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಎಕಾ ಮೆಕಾಕ್ ಅದೇವ್ಸ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್ಲಿಂ. ತೆಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಹೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್. ಬಸ್ಸ್ ಚಲ್ಲೆಂ 'ಪ್ರಜ್ಞಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್'..!!

ಕಾಲೇಜಿಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಜ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅನೂಪಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ. ಸಳಾವಳಿನ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಅನೂಪಾಕ್ ಚಿಂತಾನಾ ಮತಿಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ ಖಿಣಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಬೊರಿಂ, ಖೊಟಿಂ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ. ಪಿಶ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಂಡಕ್ಟಾರಾಕ್ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾ ಬರಿಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ದಿತಾನಾ, ಹಾಸೊನ್ ತಾಣೆ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಳೂ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆತಾನಾ ಅನೂಪ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಾಣೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಅತಾಂ ಪರತ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಜಾರ್ ಸವಾಲಾಂ. ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಧರ್ಯ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ.... ತರ್ ಅನೂಪ್.......!! ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗಾಂವ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವುಲ್ಲೊ. ಘಟ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಟಿಕೆಟಿಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಅನೂಪಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಅನೂಪಾಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಥೊಡೆ 'ಚಿಲ್ಲರ್' ತಾಜ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾರ್ "ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್" ಮ್ಹಣ್  ಗಳಯಿಲ್ಲೆ. ಬಸ್ಸ್ ರಾವ್ತಚ್ ದೆಂವುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ ನಾ.  ಅನೂಪಾನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್‌ಚ್ ನಾ. ತಾಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ ಫುಲ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಪೂಣ್ ಅತಾಂ.........!! ಕಂಡಕ್ಟಾರಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ ಲಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ತೊ ಮೆಚ್ವಾಲೊ!

ಘರಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮೆಟಾಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಾಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಸ್ವಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಸ್ರುಂಚೆ ಕಶೆಂ...? ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪರತ್ ಅನೂಪ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಘರಾ ಸಾಂಗುಂ ಯಾ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಮುಕಾರ್ ಕಸಲೊಯ್ ಅಪಾಯ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಅನ್ವಾರ್..?? ನಾ ನಾ ಅನೂಪ್ ತಸಲೊ ನಹಿಂ...... ಚಿಂತ್ನಾಚೊ ಭರ್ ಘೆವ್ನ್ ಘರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆವಯ್ನ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಧುವೆಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೆರ್ ತಿಣೆ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬೊರಿಶಿ ನಾ, ವೊತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಡಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಪುರಾಸಣ್... ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ರಾತಿಂ ನಿದೆಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಧೊಸಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲಿನಾಂತ್. ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್. ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ತಾಜಿಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ. ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಅಪ್ಣೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಅತಾಂ ಸಮಾ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ. ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಅನೂಪ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. 

ಆಯ್ತಾರ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಸೊಮಾರಾಚಿ ಸಕಾಳ್ ಉದೆಲ್ಲಿ. ಸುರ್ಯಾಚಿಂ ಊಬ್ ಕೀರ್ಣಾಂ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಪುಣ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾತಾನಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸನ್ವಾರಾಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲೆಂ ನಾ. ನೋವ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಕಾಲೇಜಿಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಅನೂಪಾಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ವಿಸ್ರಲಿ ನಾ. ತಾಜೆ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಕೀ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾವೆಳಾನ್ ಅನೂಪ್ ಪಾವ್ಲೊ ತರ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ತಾಕಾ ಕಸಲಿಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ಪೂಣ್ ಅನೂಪಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆತಾಂ ಪರತ್ ತಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ದೊನ್ಪಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಜೆವಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಅನೂಪ್ ಅಯಿಲ್ಲೊಚ್ ನಾ, ಆಪ್ಣಾಕಡೆ ಉಲಂವ್ಕ್..!!! ಕಾಂಯ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿನ್ ತಾಜೆಂ ಮನ್ ದುಕ್ಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ಣಯ್ ತಾಣೆ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ತಾಜೆಂ ಮನ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಥಂಯ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ ನಾ. ಅನೂಪಾನ್ ದಾವ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಚೊವ್ತೊ ಬಾಂಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಉಜ್ವ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಸವ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಅನೂಪಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಾಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಸಂಗ್ತಿಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಅಯ್ಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಅನೂಪಾಕ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್‌ಚ್ ರಾಗ್ ಯೆತಾಲೊ. ಅಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಇತ್ಲೊಯ್ ಗೂಂಡ್ ವರ್ತಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಪರತ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ! ವೊರಾಂ ಚಾರಾ ಜಾತಾನಾ ಕಾಲೇಜಿಚಿ ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜ್ಲಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಉಟೊನ್ ಬಾಗ್ಲಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಅನೂಪ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪ್ರಜ್ಞಾಚೆ ದೊಳೆ ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆ ಆನ್ಯೆಕಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ "ಯೇನಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸುರು ಆಯಿತಾ?" ಮ್ಹಣ್ ತುಕ್ಲಾಯ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಕಾಲೇಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಚಿ ಮತ್ ಆಪ್ಣಾ ಸ್ವಾಧೀನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಸವಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಚಲುನ್ ವೆತಾನಾ ಮೆಟಾಂ ಭರಾದೀಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. "ಹಲೋ... ಪ್ರಜ್ಞಾ...." ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಎಕಚ್ಚಾಣ್ಣೆಂ ಸಂತೊಸ್... ಪೂಣ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ತೆಂ ಸಕ್ಲೆಂ ನಾ. ಅನೂಪ್ ಪರತ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಸುರ್ವಾತ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಸಯ್ತ್ ತಾಜ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಝಳ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಉಲೊಂಕ್ ಸಂದ್ರಪ್ ಸೊಧ್ಲೊ ತರೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭಾಷಣಾಂತ್ ತಾಕಾ ತಾಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗುನ್, ಮಾಫ್ ಮಾಗುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಅನೂಪಾನ್ ದಿಲೊ ನಾ. ಅನೂಪಾಚೊ ಖುಶಾಲಿ ಸ್ವಭಾವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಬರೊ ಲಾಗ್ಲೊ. ದೊಗಾಂಯಿ ಸಬಾರ್‌ವೇಳ್ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಅನೂಪಾನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಷ್ಟಿ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ ನಾ. ತಾಂಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ವೆಳಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೆ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಗಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂಚ್ ನಾ!. ಪರತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೂಪಾನ್‌ಚ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅನೂಪಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವ್ಡುಂಕ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿಸ್ರಾಲೆಂ ನಾಂ. ಬಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೆ ಕುಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಅನೂಪಾಚಿ ನದರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ, ಅಮ್ರುಕ್ಯೊ ಹಾಸೊನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ತರುಣ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಸಲೊ ಅನ್ಬೋಗ್. ನಿಡ್ದೋಡಿ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿ. ಪೂಣ್ ಅನೂಪ್ ದಿಸ್ಲೊ ನಾ. ಬಸ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಅನೂಪಾನ್ ಹಾಸೊ ದಿಲ್ಯೊ. ಪ್ರಜ್ಞಾಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಸಲ್ವಲೊ ನಾ. ಘರಾ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಖುಶೆಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆವಯ್ನ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಕೊಲೆಜಿಚಿ ವಿಷಯ್ ಸಾಂಗುನ್ ತಾಣೆ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆತ್ಲಿ. 

ಅನೂಪ್ ಏಕ್ ಸಾಧೊ ತರ್ನಾಟೊ. ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆನಿ ಆವಯ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮೂಡಿಗೆರಿಚಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ತೀಯಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್. ಅನೂಪಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ತಿಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್‌ಚ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಆಕಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆನೂಪಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ತಿಣೆಂಚ್ ಮುಕಾರ್ ಸರೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.‍ ಅನೂಪಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ನ್, ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ನಂತರ್ ತಾಂಚಿ ವಸ್ತಿ ನೆಣ್ತುಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಉಜಿರೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಕ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲಿ. ಅನೂಪಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ನ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಆವಯ್ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲಿ. ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಕೊಣ್‌ಚ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನೂಪಾಕ್ ಅಜಾಳಾಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ಬಂಧ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ತಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಸರ್ವಸ್ವ್. ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಅನೂಪಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ನ್ ಏಕ್ ಎಕ್ರ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಟಮ್ ಉಬೆಂ ಕಲ್ಲೆಂ. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪೊವ್ನ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ಪದ್ವಿ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಅನೂಪ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ. ಖುಶಾಲಿ ಉಲೊವ್ಣೆಂ, ಖೆಳಾಂತ್ ತಾಜೆಂ ಅಪ್ರತಿಮ್ ತಾಲೆಂತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಂವ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್, ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಪಿಶಾರ್ ಘಾಲಿತ್. ತಾಜೆಂ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಜೆ ದಿಸಾಂನಿ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚೊ ಅನೂಪ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಕೇಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂನಿ ವೊಳ್ಸಾಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಚಾಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ತರೀ ಸಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಾಂತ್‌ಕಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಹುಷಾರ್ಪಣಾಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಖುಶಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ. ಮೊಗಾನ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್‌ಲಾಗಿಂ "ಅಳೆಗೆ ತೆಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂಗೆ, ಹೆಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂಗೆ" ಮ್ಹಣ್ ಪದ್ವಿ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮೊಗಾ ಪಿಡೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಚೆಡೊ ನಹಿಂ!! ಇಷ್ಟಾಂಸಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಬಾರಾಂತ್ ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೊವ್ಣ್ಯಾಚಿ ಸವಾಯ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಗಾಂವ್ ಭರ್ ತರ್ನಾಟೆ ತಾಚೆ ಈಷ್ಟ್. ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಪದ್ಯೋನ್ನತರ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಎಕಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ತಾಜ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮೆಚ್ವಲ್ಲೆಂ....!!!

ಪಾವ್ಶಿಲೆ ದೀಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೆ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಕಾಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಪ್ ಮಹಿನೆ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ. ಅನೂಪ್ ಆನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆತಾಂ ಎಕಾ ಮೆಕಾಕ್ ವಳ್ಕಿಚಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಸದಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ತಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಜೊಡೆಂ ವಳ್ಕಿಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ!! ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಜರ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಅನೂಪ್ ಅಸಾತ್ ತರ್ ಬಸ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಾರಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಲಾಗಿಂ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಸರ್ಚಿ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸದಾಂಚ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಅತಾಂ ಏಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅನೂಪಾಲಾಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾನಾ ತಾಕಾಯಿ ಸಂತೊಸ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಸಲ್ಗಿ ತಾಕಾ ಅನೂಪಾಲಾಗಿಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಜ್ಯೆ ಸಂಗಿಂ ಅಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಅಪುಣ್ ಅನಾಥ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಲೆಂ. ಜರ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾ ತರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಉಬ್ಗಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಕೇಟರಿಂಗ್ ಆನಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಲೆಜಿಕ್ ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಅನೂಪಾಕ್  ಪರೀಕ್ಷಾ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಂಚ್ ಆಧಾರ್. ಸಭಾರ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ವಳ್ಕಿ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಅನೂಪಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಲೊ. ಅನೂಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಗೊ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಲಾಗಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ತಿಣೆಂಚ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಜೆಂ ಮಧೆಂ ಅನೂಪಾನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಚಿ ವಳಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ, ಸಾದೆಂ ನೆಸಾಣ್ ಆನಿ ತೊಂಡಾಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಪಳೆತಾನಾ ಅನೂಪಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವರ್ಣನ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಿಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾ!!

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಅಕೇರಿಕ್ ತಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಎಕಾ ಮೆಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ತಿಂ ವಳ್ಕಲ್ಲಿಂ ತರ್‌ಯೀ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್ ಆಶಾ ಎದೊಳ್ ಅನೂಪಾಲಾಗಿಂ  ಸಾಂಗುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಲಾಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆಂ ತಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ನಾ!! ಕಾಂಯ್ ತಾಣಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಪಡತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್! ಕಾಲೆಜಿಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವರ್ಸ್ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅನೂಪಾಕ್ ವಳ್ಕಿಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರಾಂತ್ ಆನಿ ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ಭರ್ಸುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಕಾಯಿ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ಯೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ. ತಾಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸಮ್ಜಲಿ. ಘೊವಾ ಥಂಯ್ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ತಿಣೆ ಕಾಡ್ಲೊ ತರೀ, ಧುವೆಚೆ ಗೂಣ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ಚಲ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಳೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಬರಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ, ಚೆಡುಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹೆಣೆಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬರೊ ಸಂದ್ರಪ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆ ಅನೂಪಾ ಕಡೆನ್ ಘುಟ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಾಚಿಂ ನೀಜ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಅನೂಪಾಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಸಾಂಗೊನ್ ಘಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ತೆಂ ರಡ್ಲೆಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಜೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಆನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಅನೂಪಾನ್ ಆಪುಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಜೊ ಹಾತ್ ಧರುನ್, ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲಿ. 

ಸದಾಂ ಸಂಗಿಂಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅನೂಪಾಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಶಕಾಂಥಾವ್ನ್ ಪಾಡ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ದೂಕ್ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ತಿಂ ವಗೆಚ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್, ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್‌ಚ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಅನೂಪಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನ್, ನಿಡ್ದೋಡಿಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್, ಕಿರ‍್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಂಪೈ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ತಾಚೆಂ ಪದ್ವೆಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ವಚೊನ್ ತಾಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ತಾಜಿ ಆಶಾ ತಶಿಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಅತಾಂ ಅನೂಪ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ತಾಕಾ ಹೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ತವಳ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ಆನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಸಳ್ವಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಆನಂದ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಚಿ ಖುಶಿ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್, ಆಪ್ಣಾಚಿ ಖುಶಿ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಅನೂಪಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪದ್ಯೋನ್ನತರ್ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ತಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 'ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟಾಕ್' ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಖುಶಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ. ತಾಣಿಂ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಣಿ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ!

ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟಾಚೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಸಂಗಿಂ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ತಾಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್. ಅನೂಪ್ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಅಪುಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಭರ್ಸೊನ್ ಆನಿ ಗಾಂವಾರ್ ಭೊವೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅನೂಪಾಕ್  ಥೊಡ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ವಳಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಧಾಕ್ಲೆ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸುಲಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅಶೆಂ ತಿಂ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಡಳಿತ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ತಾಣಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಇರಾದೊ ತಿಳ್ಸಿಲೊ. ಅನೂಪ್‌ಚ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, " ತುಂ ಕೋಣ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಹಾಕಾ?" ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್, "ತಾಕಾ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಂ" ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಟ್ ಕಳ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಅನೂಪಾಚ್ಯಾ ಜಿಬೆರ್ ಅಯಿಲ್ಲಿ. ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ ಇಸ್ವಿ ಆನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಅರ್ದಿ ಕುರಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ. ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಆಜ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳ್ತೆಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಅನೂಪಾನ್ ಸಮ್ಜಯಿಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣಿ ದೊಗಾಯ್ನಿಂ  ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವೆಚೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲೆಂ.! 

ತೊ ದೀಸ್ ಸನ್ವಾರ್.  ಪ್ರಜ್ಞಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾವಿಶಿಂ ಕಳ್ಚೊ ದೀಸ್. ಸಂಗಿಂ ಅನುಪಾನ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ದೀಸ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ... ತಾಣೆಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾವಿಶಿಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಕಳಯ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ವೆಳಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮಾಹೆತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌‌ಲ್ಲಿ. ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಬಸುನ್ ಸಾಂಗುನ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿಷಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲೊ.  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಾಂತ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ತೆಂ ಘಡಿತ್ ಅಜೂನ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸ ವೊರಾಂಕ್, ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಆಂಗಾರ್ ಘಾಯ್ ಜಾವ್ನ್, ಪಡೊನ್ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣೆಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಸ್ರ್ರೀಯಾಂನಿ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳುನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಅತಾಂ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾತಾಂ ಯಾ ಅತ್ತಾಂ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಯೆಣೊ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದುಕಿನ್ ವಳ್ವಳ್‌ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನಾ ತಿ ಸಮ್ಜುಂಚಿ ಭಾಸ್ ಉಲಯ್ತಲಿ....!! ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಸಿಬಂದಿಚ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ್ ತಿಣೆ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೊ!! ಪೂಣ್ ಕುಡಿರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂನಿ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫಳಾದೀಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಿಣೆ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ. ತಿ ಕೋಣ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ, ಖಂಯ್ಚಿ ಜಾತ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಅಜೂನ್ ತಾಂಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ನಿಡ್ದೋಡಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ..! ಆನ್ಯೇಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕೀ ಏಕ್ ಜೊಡೆಂ ಪೊಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಘೆಲ್ಲೆಂ. ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಜೊಕ್ತೆ ದಾಕ್ಲೆ ಸೊಧುನ್ ತಯಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ. ಅನೂಪಾಚ್ಯಾ ವೊಳ್ಕಿರ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂಚ್ಯೊ ಝರಿ ಉಮಾಳ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಬಗ್ಲೆಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನೂಪಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ ನಾ. ಪ್ರಜ್ಞಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂವಯ್ರ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಗೆಲ್ಲೆ, ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ!!! 

ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ಏಕ್ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ತಾಚೆಸಂಗಿಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾವಿಶಿಂ ಅತಾಂ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ.ಹಾತಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಪಳೆತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ದೋನೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ದೊನೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಪೊಸ್ಕಿಂ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಖಂಡಿತ್ ಅಪುಣ್ ಅಪ್ಣಾಸಾಂಗಾತಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಆಶಾದಾಯೆಕ್ ಮನೋಭಾವಾನ್ ತಾಣೆಂ ಅನೂಪಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ದಿಲೆಂ. ಅನೂಪ್ ಅತಾಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಅಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ ತೆಂ ಪರತ್ ಬಾಕಿ ದವರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಲಿಕುನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಪ್ರಜ್ಞಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ ಖಂಚಿಂತ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಅನೂಪಾಚ್ಯಾ ಗಾಲಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಕಾಂಚೆ ಥೆಂಬೆ ಗಳಾನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲೆನಾಂತ್. ಕಿತೆಂಚ್ ಖಾತ್ರಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಅನೂಪಾನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಪುಣ್ ತಾಜ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಸಂಗಿಂ ತಾಣಿಂ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ವೆಗಿಂಚ್ ತಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಅನೂಪಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ನಾ. ಅನೂಪಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತೆಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿ.

ಅನೂಪಾಚೆಂ ಘರಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ಪಾಂಯ್ ವಾಟ್ ಆನಿ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಸಂಗಿಂ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಘರಾ ಪಾವುಂಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ವಿಂಚ್ಲಿ. ಅಚಾನಕ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪೆಂಟೆಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ಧುವ್ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಸಂಗಿಂ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಚಡೊನ್ ವೆಚೆಂ ತಾಜ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾಂ ಗೆಲೆಂ ನಾ. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಬೈಕಾರ್ ತಾಣೆ ತಾಂಕಾ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ರಿಕ್ಷಾ ಎಕಾ ಘರಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ರಾವ್ಲಿ. ಘರ್ಚೊ ಭಂವಾರ್ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತಿಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಯೆತ್. ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಉಬೆ ರಾವ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ವಳ್ಕಲ್ಲಿ ತಿ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಿಂ ಸಂಗಿಂ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲಿಂ. ಪ್ರಜ್ಞಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ರುಕಾ ಅಡೊಸಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಬೈಕ್ ರಾವುನ್ ತಾಣೆಂ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ ನಾ. ಪೂಣ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ತಾಜ್ಯಾ ಕಾನಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಸನ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನೂಪಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಘರಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಚೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಅನೂಪಾನ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲೆಂ. ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ ಹಾತಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಶೆರ್ಮೆಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಣಿ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಉಜಿರೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೊವ್ಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪೊಸ್ಕೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ! ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಆತಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ನಾಸ್ತಾಂ ಅನೂಪಾಕ್ ವೆಂಗುನ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ದುಕಾಂ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಏಕ್ ಜಾಲಿಂ...!!!!

Tags:  Sannu Niddodi, Konkani Story, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE