web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಜಾಗ್ರುತ್... ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಂದುಳ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಯಾಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್!


ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಣ್ವಾಯ್‍ಭರಿತ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಿ ಜಾತಾಗೀ, ತಿತ್ಲ್ಲೊಚ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಆಬ್ಲೆಶಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಉತ್ತಮ್ ನಿದರ್ಶನ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬಜಾರಾಂತ್ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಂದುಳ್ ಆನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಮಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫುರೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಾಲ್ತೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿವಿಧ್ ರೂಪಾರ್ ಆಮಿಂ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸದಾಂ ವಾಪರ್ತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಹೆಂಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದುಡ್ವಾಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೆ ಅಬ್ಲೆಶಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಹೆಂ ಮಾರೆಕಾರ್ ವೀಕ್ ಭರ್ಸುನ್ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಾಂಚೆರ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳುನ್ ಆಸಾತ್. ಭಾರತೀಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಸೂಕ್ತ್ ಕ್ರಮ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಂದ್ಳಾಕ್ ಆನಿ ನೀಜ್ ತಾಂದ್ಳಾಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ದೆಕಿಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಫರಕ್ ಕಳಾನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ಗೂಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೊ ರಯ್ತ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಯ್ತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೆರ್ಮೆಲ್ಯಾತ್. ಹೊ ತಾಂದುಳ್ ಶಿಜಯ್ತಾನಾ, ನೀಜ್ ತಾಂದ್ಳಾ ಭಾಷೆನ್ ಶಿಜ್ತಾ....!! ಥೊಡೆ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಪ್ಲೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಉರವ್ನ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಆಮಿಂ ಹಿ ಖಬರ್ ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

ಹ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ಶಿತ್ ಸೆವುಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಬಾಳಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಪ್ರಾಯೇಸ್ತಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮಾರೆಕಾರ್, ಮಾರಣಾಂತಿಕ್ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ. ಬಜಾರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೊ ತಾಂದುಳ್ ನೀಜ್ ಯಾ ಕೃತಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ನೀಜ್ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಪಿಷ್ಟಾಂಶ್ ಆಸ್ತಾ ತರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಥಾಲೇಟ್ (PHTHALATE) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಂಶ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಪಿಷ್ಟಾಂಶಾಕ್ ಸಮಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್ ಹೊ ತಾಂದುಳ್ ಶಿಜೊನ್ ಫುಲ್ತಾ.

ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ಶಿತ್ ಪೊಟಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿರ್ವೊಣ್ ಕ್ರಿಯೆಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಕುಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಾರ್ಮೋನಾಚೆಂ ಸಮತೋಲನ್ ಭಿಗಡ್ತಾ, ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಸಂತತ್ ವಾಡವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಹೊ ತಾಂದುಳ್ ನಕ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಹ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯಾ ಶಿತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೊಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಕ್, ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂಕ್, ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಳೊವ್ನ್ ಫುಡೆಂ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಆಪಾಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಯೆತಾ.

ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಂದುಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?

1.  ಏಕ್ ಕುಲೆರಾಂತ್ ತಾಂದುಳ್ ಘೇವ್ನ್ ಉಜ್ಯಾ ಕಾಡಿ ಪೆಟವ್ನ್ ತಾಂದ್ಳಾಕ್ ಲಾಗವ್ನ್ ಧರಿಜಾಯ್. ತಾಂದುಳ್ ಹುಲ್ಪತಾನಾ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಹುಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಯಾ ಘಾಣ್ ಯೇತ್ ತರ್ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ನೀಜ್ ತಾಂದುಳ್ ತರ್ ಜಳೊನ್ ಹುಲ್ಪತಾನಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಥರಾಚೊ ವಾಸ್ ಯೆತಾ.

2. ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ತಾಂದುಳ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್, ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಯಾ ಬಾಣಾಲ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಭಾಜುಂಕ್ ಜಾಯ್. ನೀಜ್ ತಾಂದುಳ್ ತರ್ ತಾಂದ್ಳಾಚೊ ರಂಗ್ ಬದ್ಲತಾ. ಪೂಣ್ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಶ್ ಅಸಾ ತರ್ ಹೊ ತಾಂದುಳ್ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ ಚಿಡ್ಕತಾ ಆನಿ ವೃತ್ತಾಕಾರಾಚೆಂ ದ್ರವ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲತಾ. 

3. ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ತಾಂದುಳ್ ಘೇವ್ನ್, ಏಕ್ ಗೊಬ್ಳೊ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭರ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ನೀಜ್ ತಾಂದುಳ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್ತಾ, ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತರ್ ಉಪ್ಯೆತಾ. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಂದುಳ್ ಬುಡ್ತಾ, ಪೂಣ್ ನೀಜ್ ತಾಂದ್ಳಾ ಬರಿಂ ತಕ್ಷಣ್ ಬುಡಾನಾಸ್ತಾಂ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ಬುಡ್ತಾ ಆನಿ ನೀಟ್ ಉಬೊ ರಾವ್ತಾ.

4. ಏಕ್ ಮೂಟ್ ತಾಂದುಳ್ ಘೇವ್ನ್ ಸಳ್ಸಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಕ್ಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಅಂಶ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ದಾಟ್ ಧವೆಂ ದಾಟ್ಸಾಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ಗೊನ್ ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

5. ಜಾಯ್ತೆ ಹೆರ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಂದುಳ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಧಾನಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಘುಟ್ ಸೊಡುನ್ ದೀನಾಂತ್. ಹೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಚಡಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಶಿತ್ ಉಕ್ಡುನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಸುಕಯ್ಜಯ್. ನೀಜ್ ತಾಂದುಳ್ ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾನ್ ಗುಮ್ಶೆವ್ನ್, ಶಿತಾ ಖಣಾಂಕ್ ಶಿಲೀಂದ್ರ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಂದ್ಳಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ವಾಸ್ ಯೇನಾ.

6. ತಮಿಳ್‌ನಾಡು ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಖಾಣಾ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಲಹಾಪ್ರಕಾರ್ ಮೂಟ್‌ಭರ್ ಹುನೊನಿ ಶಿತ್, ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾನಿಂ ಉಂಡೆ ಕರುನ್ ಸತತ್ ರಿತಿನ್ ಏಕ್ ಯಾ ದೊನ್ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವೇಳ್ ವೊಳಿಜಯ್. ನಿಂವೊನ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಜಾವಯ್ರ್ ಮಾರ್ನ್ ಬಡಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಹೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಂದುಳ್ ತರ್ ಹೊ ಗುಳೊ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಯ್ನಾ ಯಾ ಫುಟ್ ಯೇನಾ.

ಹೊ ನಕ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಂದುಳ್ ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ದುಬಾಯ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಫಾವೊತೆಂ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್, ತಪಾಸಣ್ ಕರಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ನಕ್ಲಿ ತಾಂದುಳ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಚಿತ್ ಕರುನ್ ಪ್ರಜೆಕ್ ಅಖಂಡ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಹಿ ವರ್ದಿ ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಚೀನಾ ದೇಶಾಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ!

ತುಮ್ಕಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫುರೊ. ಬೋವ್ ಸವಾಯೆನ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಲಾಬೊನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕುಂಕ್ಡಾಚಿಂ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಸಯ್ತ್ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಬಜಾರಾಂತ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ರಾಸಾಯನಿಕ್ ವಸ್ತು ಭರ್ಸುನ್ ಸವಾಯೆರ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಬಜಾರಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮೋಸ್, ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರುನ್ ಧಖೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ದುರ್ಬಳೊ, ನೆಣಾರಿ ಸವಾಯೆರ್ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಹಿಂ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ ನೀಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ರಾಸಾಯನಿಕ್ ವಸ್ತು ಮಿಶ್ರಣ್ ಕರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನೀಜ್ ತಾಂತ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಘೆತಾತ್. ಜಿಬೆಕ್ ರೂಚ್ ದಿತಾತ್. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಸ್ಲಿ ಯಾ ನಕ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್.

ಹಿಂ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಚೀನಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಖಂಯ್!! ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಿಂ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಭಾರತ್, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್‌ಯೀ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪಯ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೀನಾಂತ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕೃತಕ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಭಾರತಾಕ್ ಹಾಡುನ್, ನೀಜ್ ತಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಣ್ಯಾ ದರಿರ್ ವಿಕುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಯೆಚಿಂ ರಾಸಾಯನಿಕಾಂಚೊ ವಾಪಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತ್.

 ತರ್  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚಿಂ ತಾಂತ್ಯಾಂ ನೀಜ್ ಯಾ ಕೃತಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೇಜಾಯ್ ತರ್ ಹಿಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಕಶಿಂ ತಯಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ನೀಜ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಶಿಂ ವೆಗ್ಳಿಂ ಕರ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ಊಬ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ SODIUM ALGINATE ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಸಾಯನ್ ಭರ್ಸುನ್, ಹೆಂ ಮಿಶ್ರಣಾಕ್ ಜಿಲ್ಯಾಟಿನ್, BENZOIC ACID ತಶೆಂ ALUM ರಸಾಯನಿಕ್ ಮೆಳವ್ನ್ ತಾಂತ್ಯಾಚೊ ಧವೊ ಭಾಗ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯೆಚ್ ಮಿಶ್ರಣಾಕ್ ಹಳ್ದುವೊ ರಂಗ್ ಭರ್ಸುನ್ ತಾಂತ್ಯಾಚೊ ಹಳ್ದುವೊ ಬೋಳ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ ಅನಿ ಹ್ಯಾ ಮಿಶ್ರಣಾಕ್ CALCIUM CHLORIDE ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರಾಸಾಯನಿಕಾಸಂಗಿಂ ಮಿಶ್ರಣ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕರ್ಲಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆಚೆಂ ಪದರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂತ್ಯಾಚೆಂ ಕರ್ಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ಯಾರಾಫೀನ್ ಮೇಣ್, ಜಿಪ್ಸಂ ಪಿಟೊ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್  ಅಸಲಿಂ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ವಸ್ತು ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ಹಿಂ ಕೃತಕ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಫೋಡ್ನ್ ಆಯ್ದನಾಂತ್ ವೊತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಧವೊ ಆನಿ ಹಳ್ದುವೊ ಭಾಗ್ ಭರ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ. ನೀಜ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಅಶೆಂ ಭರ್ಸನಾಂತ್. ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಂತ್ಯಾಂಚೆಂ ಕರ್ಲ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಥಳ್ತಳ್ತಾ. ಹೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಮಾನಾಕ್ ಯೇನಾ.

ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಕಶಿಂ?

ಕೃತಕ್ ತಾಂತ್ಯಾಂಚೆಂ ಕರ್ಲ್ ಘಸ್ಟುನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ದರಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ನೀಜ್ ತಾಂತ್ಯಾಚೊ ಭಾಗ್ ದರಗ್ ಆಸಾನಾ. ತಾಂತಿಂ ಫೊಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾನಾಲಾಗಿಂ ಹಾಲವ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಗುಳೊ ಚಲನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪೂಣ್ ನೀಜ್ ತಾಂತ್ಯಾಂತ್  ಕಸಲೊಚ್ ಆವಾಜ್ ಯೇನಾ. ನೀಜ್ ತಾಂತ್ಯಾಂಚೊ ವಾಸ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಜಿವ್ಯಾ ಮಾಸಾಚೊ ವಾಸ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ದೊನೀ ತಾಂತ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್  ನಾಕ್ಷೆನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಬಡವ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ನೀಜ್ ತಾಂತ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ತಶೆಂ ಭರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಆಯ್ಕತಾ ತರ್ ಕೃತಕ್ ತಾಂತ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಭರಾದೀಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಕೃತಕ್ ತಾಂತಿ ಫೊಡುನ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಯ್ದಾನಾಕ್ ಘಾಲೆಂ ತರ್ ಧವೊ ಆನಿ ಹಳ್ದುವೊ ಭಾಗ್ ತಕ್ಷಣ್ ಭರ್ಸುನ್ ಏಕ್ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ನೀಜ್ ತಾಂತಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೃತಕ್ ತಾಂತಿಂ ಜಾಗ್ರುತಾಯೆನ್ ಹಳ್ದುವೊ ಬೋಳ್ ಫುಟಾನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ವೊತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಹುನ್ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಧವೊ ಆನಿ ಹಳ್ದುವೊ ಬೋಳ್ ಭರ್ಸತಾ. ನೀಜ್ ತಾಂತ್ಯಾನಿ ಅಶೆಂ  ಜಾಯ್ನಾ, ಹಳ್ದುವೊ ಬೋಳ್ ವಿಂಗಡ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾ.

ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವಾ... ತುಮ್ಕಾಂ ಎಕಾದಾವೆಳಾ ದುಬಾವ್ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ವಾಪರುನ್ ಪಳೆಯಾ... ಖಂಚಾಕೀ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್?


Tags:  Plastic Rice, Plastic Eggs for sale, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE