+971 50 7554105

Maibhaas.com Exclusive

ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಭಾಸ್.... : ಸನ್ನು

ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಸಮ್ಜುಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ನಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಹೊ ಸಬಾರಾಂಚೊ ವಾದ್!!!. ತಾಂಕಾ ಪೊಳೆ, ತಾಂಚೆಂ ಪೊಳೆ, ತಾಚೆಂ ಕಾಪಡ್ ಪೊಳೆ, ತಾಂಚೆ ಘರ್ ಪೊಳೆ, ತಾಂಚಿ ಮರ್ಜಿ ಪೊಳೆ ........ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಲೆಂ ಆಸಾ? ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆಂ ಕಾಲೆಂ ಆಸಾ? ಆಮ್ಗೆರ್ ಕೆದಾಳಾ ಯೇಂವ್ಕ್?... ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್

ಪೂರಾ ವಾಚ್...

ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆಂ... : ಫೆಸ್ತಾಯಣ್

ಪೂಣ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಸಾರಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕೆಲೆಂ. ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಆನಿ ಸೊರೊ ಘೊಟುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂಚಿ ವೀದ್‍ವಾವ್ಳಿ ಕರ್ನ್ ಘಾಲಿ. ಸೊರೊ ಆನಿ ಮಾಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚಿಂ ಖಂಚಿಂಯ್ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಫೆಸ್ತಾಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ...

ಪೂರಾ ವಾಚ್...

The www.maibhaas.com was the first complete Konkani webportal in e-media. We started in 2002 and continued till 2006. Now again after a break we are back with a new design.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Master Mind Academy,
          City Center,
          Opposite to HFC Church
          Brahmavar - 576 213
          Karnataka - India

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind Management Training,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE